Strona g��wna  |  Sugeruj kategori�  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Prawo Spo?ecze?stwo > Organizacje


Wpisy
Sort By :
1. 1 procent na fundacje
Przeka? jeden procent dla fundacji Na Ratunek. Nasza fundacja specjalizuje si? w pomocy dzieciom jako pacjentom onkologicznym. Kupujemy sprz?t, leki, wspieramy finansowo wyjazdy na leczenie zagraniczne. Skorzystaj z pit on-line i przeka? nam swoj? darowizn?. Dzi?kujemy za ka?de wsparcie. Wi?cej na stronie.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 12, 2016 Odwiedzin: 4 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Konin, K?odawa, Ko?o, Turek - wsparcie organizacji samorz?dowych
Dzia?acz polityczny Ireneusz Niewiarowski nieprzerwanie dzia?a na rzecz polskiej wsi, w szczeglno?ci w okr?gach miejscowo?ci Konin, Ko?o, Turek i K?odawa. Wywodzi si? z okolic K?odawy, tam te? prowadzi prywatne gospodarstwo rolne. Wie? oraz obszary wiejskie i ich problemy s? mu wi?c nieobce. Zwi?zany z Towarzystwem Samorz?dowym, organizacj?, ktra d??y do rozwoju samorz?du terytorialnego, gospodarczego oraz zawodowego, tworzenia bli?szych wi?zi lokalnych, ktre jednocz? spo?eczno?ci gmin, powiatw i ca?ego regionu. Organizacja wytycza sobie tak?e za cel wzmacnianie aktywno?ci spo?ecznej i promowanie udzia?u w wyborach samorz?dowych. Ireneusz Niewiarowski przewodniczy Krajowym Stowarzyszeniem So?tysw, jednocz?cym 28 organizacji z ca?ej Polski. Do stowarzyszenia nale?? nie tylko so?tysi, lecz tak?e cz?onkowie rad so?eckich. Konsekwentnie wspiera przeobra?enie wsi: kszta?tuje w?a?ciwe postawy obywatelskie, wspiera partnersk? wsp?prac? administracji samorz?dowej i obywateli.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Zielone szko?y
Organizowane przez nas zielone szko?y, jako jedne z niewielu idealnie ??cz? w sobie nauk? i rekreacj?. Tylko u nas pa?stwa dzieci doskonale si? bawi? zyskuj?c cenn?, przydatn? wiedz?. Nad ich bezpiecze?stwem zawsze czuwaj? dobrze wyszkoleni opiekuni. Poza zielonymi szko?ami zajmujemy si? tak?e organizacj? profesjonalnych obozw sportowych (zarwno letnich, jak i zimowych – aktualnie dost?pna oferta obejmuje obozy sportowe, ktre odb?d? si? w okresie ferii zimowych) oraz organizacj? bia?ych szk?. Nasz? ogromn? zalet? jest bardzo niski (w porwnaniu z innymi wyjazdami tego typu) koszt wyjazdu. Zapraszamy serdecznie.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Go?dap
Fundacja Rozwoju Regionu Go?dap zosta?a powo?ana do ?ycia 10 grudnia 1997 roku. Jej fundatorami obok osb prawnych i fizycznych s? trzy s?siaduj?ce ze sob? gminy Wojewdztwa Warmi?sko – Mazurskiego: Miasto i Gmina Go?dap, Gmina Banie Mazurskie i Gmina Dubeninki.
Misj? Fundacji jest wspieranie i promowanie wszelkich przedsi?wzi?? gospodarczych, kulturalnych i o?wiatowych maj?cych na celu rozwj i aktywizacj? regionu. W ramach FRRG dzia?a Centrum Promocji Regionu Go?dap wraz z biurem Informacji Turystycznej, dyrektorem CPRG jest Miros?aw S?apik, fundacja rwnie? zatrudnia sta?ystw. Mieszcz?ca si? tu Fundacja Rozwoju Regionu Go?dap, zapewnia nie tylko ?wietne warunki do przeprowadzania szkole? i konferencji, ale jednocze?nie dysponuje jako jedyna w powiecie go?dapskim szerok?, nowoczesn? i tani? baz? noclegow? pozwalaj?c? m.in. na przyjmowanie wi?kszych grup.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Ksi?garnia Nysa
Ksi?garnia Internetowa oraz Hurtownia Podr?cznikw "Edukacja" powsta?a w Nysie w odpowiedzi na zapotrzebowanie naszego lokalnego rynku na specjalistyczn? ksi?garni? edukacyjn?.
Obecnie realizujemy zamowienia na terenie ca?ej Polski.

Nasza oferta kierowana jest do szk?, przedszkoli, poradni logopedycznych, bibliotek oraz instytucji o?wiatowych.
Istniej? u nas mo?liwo?? zamawiania ksi??ek, pomocy dydaktycznych z wiod?cych wydawnictw edukacyjnych- jak WSIP, Nowa Era, Harmonia, itp. w promocyjnych cenach.

Je?eli Pa?stwo byliby zainteresowani nasz? ofert?, zapraszamy do sk?adania zamwie? poprzez

* nasz? stron? internetow? - www.edukacjawysylkowa.pl

* telefonicznie- 0791 77 42 42

* lub osobi?cie w siedzibie naszej firmy: Nysa, Rynek 36b /Ratusz, 3p./

GWARANTUJEMY PROMOCYJNE CENY (5% ni?sze od cen katalogowych) , a tak?e szybki czas realizacji zamwienia oraz darmow? przesy?k? (zamwie? powy?ej 100z?.)

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 6 Ocena: 0.00 Gosw: 0
Hot

Member Reviews Visitor Ratings

6. 1% fundacja
Strona podarujzycie.org po?wi?cona jest fundacji Urszuli Smok. Fundacja OPP pomaga przy znalezieniu dawcy szpiku kostnego dla osb chorych na bia?aczk?. Oddaj?c z podatku swj 1% fundacja mo?e przebada? wi?cej osb, co wi??? si? z wi?ksz? liczb? potencjalnych dawcw. Dawca szpiku zostaje zapisany do Rejestru Dawcw prowadzonego w placwce fundacji. Ka?dy z Nas mo?e pomc fundacji lepiej funkcjonowa?. Fundacja Podaruj ?ycie udowadnia, ?e bia?aczka nie jest ju? wyrokiem ?mierci. Wi?cej informacji o Naszej dzia?alno?ci mo?na poczyta? na stronie internetowej fundacji. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Systemy informatyczne Rzeszw
Klaster IT, czyli wschodni klaster informatyczny to stowarzyszenie maj?ce na celu skupianie zarwno wschodnich firm informatycznych, jak i samych informatykw. Wychodzimy z za?o?enia, ?e jako du?a grupa firm it jeste?my w stanie skuteczniej realizowa? cele na potrzeby wschodniej informatyki. Na stronie znajdziecie katalog firm informatycznych oraz og?oszenia pracy dla informatyka (programisty). Nasz? siedzib? jest Rzeszw. Wsplnie wdra?amy nowoczesne systemy i technologie informatyczne, razem lepiej wykorzystujemy potencja? naszego regionu.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych
Portal zajmuje si? opisem i analiz? procesw i wydarze? zwi?zanych z szeroko rozumian? ga??zi? wiedzy, jak? jest geopolityka. Badamy i analizujemy szeroko rozumian? problematyk? przedmiotu zw?aszcza w odniesieniu do krajw Wsplnoty Niepodleg?ych Pa?stw. W przeciwie?stwie do innych organizacji i rz?dw nie promujemy i nie preferujemy okre?lonych systemw politycznych kosztem innych, lecz staramy si? obiektywnie zrozumie? mechanizmy dzia?ania problematyki sprawowania w?adzy w ka?dych warunkach, bez narzucania okre?lonej wizji i baga?u kulturowego.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Kategoria :Strona gwna | Nowoci | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.