Strona główna  |  Sugeruj kategorię  |  Dodaj wpis  |  Regulamin

Wybierz wpis


Top > Prawo Spo?ecze?stwo > Informacja gospodarcza


Wpisy
Sort By :
1. Biuro Detektywistyczne MIPOL Micha? Wisniewski
W ofercie biura detektywistycznego mo?na znale?? szerok? ofert? us?ug detektywistycznych, skierowana do osób prywatnych oraz firm. Zajmujemy si? sprawami gospodarczymi, cywilnymi oraz windykacj?. Realizujemy sprawy proste, wymagaj?ce uzyskania okre?lonej informacji, a tak?e sprawy trudniejsze jak np. zbieranie materia?ów dowodowych na potrzeby sprawy rozwodowej lub weryfikacji uczciwo?ci kontrahentów dla klientów biznesowych. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert? na stronie www. Dzia?amy na terenie ca?ej Polski.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 27, 2017 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. mlynarz.com.pl - zawody - profesje
Czas wybierania zawodu, który b?dzie potem wykonywany w przysz?o?ci dotyczy szczególnie m?odzie?y. Jednak wiele doros?ych interesuje ten temat. Analizuj?, jakie zadania podejmuje cz?owiek pracuj?cy w okre?lonej bran?y. Sporo takich danych znajduje si? w serwisie po?wi?conym zawodom. Przedstawione tam zawody to jednocze?nie te wspó?czesne profesje, jakie w ostatnim czasie zaistnia?y, ale równie? te, które przesz?y ju? do historii i obecnie s? ma?o znane.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. kasy fiskalne
Portal Handlu Detalicznego Bestshopnnet to najlepsze ?ród?o informacji na temat nowo?ci rynkowych oraz najnowszych trendów w dziedzinie urz?dzania i prowadzenia sklepu. Niewa?ne czy pousiadasz ma?y, rodzinny sklepik osiedlowy czy tez prowadzisz sklep na zasadzie franczyzny pod szyldem wi?kszego operatora, stacj? benzynow?, drogeri? czy te? sklep internetowy. W naszym portalu znajduj? si? materia?y interesuj?ce zarówno dla jednego jak i drugiego typu dzia?alno?ci handlowej. Nasze artyku?y zawieraj? cenne porady zarówno z dziedziny makro i mikroekonomii, finansów (jakie urz?dzenia kasy fiskalne s? najlepsze dla Ciebie) oraz z marketingu (jak dobra? meble sklepowe aby odpowiednio i skutecznie eksponowa? posiadany asortyment). Oprócz tego posiadamy w naszych zasobach ogromna baz? kursów oraz poradników. Zapraszamy zw?aszcza do skorzystania z naszego obszernego katalogu produktów i us?ug skierowanych do obs?ugi i wspomagania handlu detalicznego. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych rozwi?za? mi?dzy innymi z nast?puj?cych dziedzin: zabezpieczenia, IT i oprogramowania sklepowe, transport i logistyka, wyposa?enie sklepu, urz?dzenia fiskalne a nawet porady jak szybko i kompleksowo utrzyma? czysto?? w Twojej placówce. Jeszcze raz zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszego portalu.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Niemcy - serwis informacyjny
W serwisie infoNiemcy znale?? mo?na encyklopedyczne informacje na temat Niemiec. Dzi?ki serwisowi mo?na zbudowa? sobie pogl?d na temat polityki oraz gospodarki Republiki Federalnej Niemiec, pozna? histori? tego kraju oraz zobaczy? galeri? zdj?? z Niemiec. Kwestie historyczne obejmuj? okres od powstania ?wi?tego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego do Zjednoczenia Niemiec w 1990 roku. Kwestie gospodarcze z kolei stanowi? charakterystyk? niemieckiego przemys?, struktury przedsi?biorstw oraz g?ównych problemów gospodarczych Niemiec. Dzi?ki galerii zdj?? mo?na przekona? si?, jak bardzo zró?nicowana jest architektura Niemiec.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Portal ekologiczno-samorz?dowy
Serwis ekologiczno-samorz?dowy dla samorz?dowców, firm i u?ytkowników indywidualnych. Najnowsze wiadomo?ci z zakresu ekologii, prawa, administracji, finansów, konkursy ekologiczne – konkursy dla firm i samorz?dów, konkursy ekologiczne dla szkó?, ogólnopolskie akcje ekologiczne, porady dla samorz?dowców, ekologiczne ciekawostki i wiele wi?cej. Zapraszamy!

Kategoria:

Data wpisu: Mar 4, 2010 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Dolno?l?kie Spó?dzielnie Socjalne
Projekt unijny POKL Dolno?l?skie Spó?dzielnie Socjalne realizowany przez Spó?dzielni? Socjaln? WwwPromotion - katalog bran?owy spó?dzielni socjalnych. Celem projektu jest wsparcie i wzmocnienie spó?dzielni socjalnych, a w konsekwencji, zwi?kszenie konkurencyjno?ci oferowanych us?ug i produktów przez dolno?l?skie spó?dzielnie socjalne. W my?l zapisów statutowych celem Spó?dzielni jest zawodowa reintegracja jej cz?onków oraz przywrócenie ich na rynek pracy, poprzez prowadzenie wspólnego przedsi?biorstwa w oparciu o osobist? prac? cz?onków.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 17, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Grupa Doradcza "RESH". Rozwi?zujemy Twoje problemy!
Dzia?amy szybko. Wydajnie. ?yjemy nasz? prac?. I wszyscy wyznajemy te same warto?ci. To czyni nas zwyci?skim zespo?em. Dla nas zwyci?stwo nie oznacza tylko pomy?lnie przeprowadzonej transakcji czy udanej mediacji - jest równoznaczne z osi?gni?ciem przez naszego Klienta celu, który sobie za?o?y?. "RESH" oferuje szeroki zakres kompetencji i rozwi?za? Klientom dzia?aj?cych w ró?norodnych bran?ach. Nasi doradcy wspieraj? lub rozwi?zuj? problemy przedsi?biorców, czy te? organizacji realizuj?c wiele istotnych projektów wa?nych dla regionu i Polski w obszarze projektów unijnych, przekszta?cania i podnoszenia efektywno?ci du?ych przedsi?biorstw, wdra?ania systemów zarz?dzania jako?ci?, bezpiecze?stwa informacji, zarz?dzania zasobami ludzkimi i wielu innych z zastosowaniem w?asnych narz?dzi informatycznych.

Kategoria:

Data wpisu: May 19, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Fundusze unijne
Portal stanowi centrum informacji na temat funduszy unijnych oraz sposobów ich pozyskiwania. Fundusze strukturalne powsta?y w celu zmodernizowania gospodarek pa?stwa nale??cych do UE, w taki sposób aby mog?y one konkurowa? z pa?stwami zamo?niejszymi. Na portalu opisujemy fundusze pomocowe z UE oraz udzielamy wszelkich informacji pomocnych aby móc z nich skorzysta?.

Kategoria:

Data wpisu: May 19, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Top Rated

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Kategoria :Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.