Strona g��wna  |  Sugeruj kategori�  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Prawo Spo?ecze?stwo > Historia


Wpisy
Sort By :
1. Trzecia Rzesza - historia pa?stwa
TrzeciaRzesza.info to najstarszy i najwi?kszy dzia?aj?cy serwis poruszaj?cy tematyk? pa?stwa, ktre wp?yn??o na losy ?yciowe milionw ludzi. Druga wojna ?wiatowa by?a jednym z najmroczniejszy okresw w historii ludzko?ci. Obfitowa?a jednak w czyny bohaterskie i chwalebne. Na stronie znajduje si? wiele dzia?w opisuj?cych wojenne kampanie, sprz?t wojskowy a tak?e biografie ludzi maj?cych bezpo?redni wp?yw na wydarzenia lub bior?cych w nich udzia?.Na zintegrowanym ze stron? forum mo?na podzieli? si? wra?eniami i podyskutowa? zarwno na tematy historyczne jak i bie??ce wydarzenia w Polsce i na ?wiecie. Zapraszam

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Niemcy - serwis informacyjny
W serwisie infoNiemcy znale?? mo?na encyklopedyczne informacje na temat Niemiec. Dzi?ki serwisowi mo?na zbudowa? sobie pogl?d na temat polityki oraz gospodarki Republiki Federalnej Niemiec, pozna? histori? tego kraju oraz zobaczy? galeri? zdj?? z Niemiec. Kwestie historyczne obejmuj? okres od powstania ?wi?tego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego do Zjednoczenia Niemiec w 1990 roku. Kwestie gospodarcze z kolei stanowi? charakterystyk? niemieckiego przemys?, struktury przedsi?biorstw oraz g?wnych problemw gospodarczych Niemiec. Dzi?ki galerii zdj?? mo?na przekona? si?, jak bardzo zr?nicowana jest architektura Niemiec.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Temida i Klio - Historia Prawa
Temida i Klio – Historia Prawa. Prezentowana witryna jest dedykowana przesz?o?ci prawa w wielostronnym rozumieniu rzeczonego terminu, obejmuj?cym dzieje konstytucjonalizmu, administracji, organizacji s?downictwa, dzieje prawa s?dowego (karnego, cywilnego, rodzinnego i opieku?czego, handlowego i gospodarczego, pracy oraz post?powania s?dowego), przesz?o?? prawa mi?dzynarodowego, dyplomacji i relacji mi?dzynarodowych oraz dzieje nauki prawa to jest prawoznawstwa, jak rwnie? dzieje idei politycznych i prawnych. Zamys?em autorw jest, a?eby wype?nia?a ona rol? naukowej bazy danych – swoistej biblioteki historyczno-prawnej. Podstawow? koncepcj? twrcw jest zoptymalizowanie poszukiwa? ksi??ek i rozpraw traktuj?cych o wybranych materiach obj?tych wskazan? wy?ej problematyk?. W tym celu w wortalu zamieszczono bibliografi? historyczno-prawn? zawieraj?c? tysi?ce tytu?w ksi??ek i rozpraw naukowych oraz wyszukiwark? daj?c? mo?liwo?? jej selekcjonowanie. W przypadku mnstwa z pokazanych tytu?w odnotowano rwnie? tycz?ce ich oceny wydane w polskich i zagranicznych ?urnalach naukowych. Mo?liwo?ci poszukiwa? poszerza uwtowrzony w wortalu dzia? Linki zawieraj?cy odno?niki tematyczne do obszernego spektrum polskich i zagranicznych serwisw o tematyce prawniczej, prawnej i historycznej. Strona obejmuje rwnie? dzia? Ksi?gozbir, w ktrym zebrano zestaw ksi???k elektronicznych. Pomieszczono w tym miejscu przede wszystkim tytu?y starsze, do ktrych dost?p jest utrudniony i ktre nie s? ju? chronione maj?tkowymi prawami autorskimi, albo nigdy takimi prawami chronione nie by?y. Portal ma pomc w g?wnej mierze s?uchaczom historii i prawa w poszukiwaniu oraz docieraniu do literatury niezb?dnej do pisania prac seminaryjnych, licencjackich i magisterskich.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Ksi?garnia Internetowa
Odwied? internetow? ksi?garni? historyczn? Klio. Ka?da ksi??ka wybierana jest przez naszych ekspertw: historykw sztuki i archeologw. Przesz?o 100 ty?. ksi??ek w atrakcyjnych cenach.
Tu znajdziesz rzadkie tytu?y wydawnictw naukowych i akademickich.
Nasze najbardziej popularne dzia?y to: historia, archeologia, ?rd?a historyczne, zabytki, zamki, architektura, sztuka i kutura.
Ofert? uzupe?niamy o ksi??ki z zakresu psychologii, dziennikarstwa i marketingu, poezji, religioznawstwa i politologii.
W ofercie znajdziesz rwnie? ciekawe ebooki.
Dla sta?ych klientw i przy wi?kszych zamwieniach oferujemy rabaty.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Kategoria :Strona gwna | Nowoci | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.