Strona główna  |  Sugeruj kategorię  |  Dodaj wpis  |  Regulamin

Wybierz wpis


Top > Prawo Spo?ecze?stwo


Kategorie

Ślub i Wesele (84)

Adwokaci (50)

Bezpiecze?stwo (4)

Biografie (0)

Blogi (11)

Dom (14)

Ekologia (9)

Historia (4)

Informacja gospodarcza (7)

Kobiety (28)

M??czy?ni (6)

Mniejszo?ci (0)

Niepe?nosprawni (2)

Notariusze (4)

Organizacje (8)

Pa?stwo (4)

Polityka (8)

Pomoc charytatywna (1)

Porady prawne (50)

Prawa cz?owieka (4)

Prawo (43)

Religia (7)

Rodzina (7)

Rzecznicy (0)

Strony prywatne (8)

Wesela (31)

Wierzytelno?ci (3)

Windykacja (4)


Wpisy
Sort By :
1. Kancelaria Cz?stochowa
Interesuje Ci? konkretna porada prawna w zakresie prawa pracy? Nie wiesz w jaki sposób uzyska? odszkodowanie od swojego by?ego pracodawcy? Szukasz profesjonalnej osoby, która cierpliwie odpowie na wszystkie Twoje pytania i która b?dzie reprezentowa? Ci? przed s?dem? Mamy dla Ciebie dobr? wiadomo??. Prowadzimy nowoczesn? kancelari? prawn? w Cz?stochowie i ju? z tego miejsca pragniemy Ci? serdecznie zaprosi? do wspó?pracy. Jeste?my do?wiadczonym i profesjonalnym zespo?em pracowników i dobrze wiemy jak dochodzi? praw naszych klientów przed s?dami i nie tylko. Mamy odpowiednie kompetencje i znamy si? nie tylko na prawie pracy, ale tak?e na wielu innych aspektach. Pomagamy tak?e przy rozwodach, separacjach, spadkach i eksmisjach. Zainteresowany naszymi us?ugami? Serdecznie zach?camy do kontaktu.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 25, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New

Member Reviews Visitor Ratings

2. Kancelaria Adwokacka Warszawa
Prowadz?c w?asn? dzia?alno?? gospodarcz? mo?emy cz?sto pope?nia? ró?ne b??dy. Polskie przepisy prawne na pewno nie nale?? do ?atwych i nie zawsze ?atwo jest si? w nich wszystkich odnale??. W tym miejscu chcemy zatem wskaza? w sposób szczególny na kancelari? prawn? Tomasza Krze?niaka z Warszawy. Jest to kancelaria, która oferuje nam szczegó?ow? pomoc prawn?, dzi?ki której na pewno si? nie zgubimy w naszym systemie prawnym. Tutaj mo?emy liczy? na bie??ce doradztwo prawne, które powoduje, ?e mo?emy skupi? si? wy??cznie na swojej podstawowej dzia?alno?ci, a wszelkie kwestie prawne mo?emy pozostawi? owej kancelarii, która wszelkie sprawy za nas wykona, która ?wiadczy nam us?ugi doradcze i nie tylko te doradcze.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 8, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Kancelaria adwokacka w Krakowie
Nasza kancelaria ?wiadczy us?ugi prawne na najwy?szym poziomie. Adwokat Kraków do ka?dego swoje klienta podchodzi indywidualnie dlatego ka?d? spraw? rozwi?zujemy sprawnie i efektownie. Nasza oferta to g?ównie doradztwo w zakresie prawa, a tak?e reprezentowanie osób przez s?dem powszechnym. Mo?emy zapewni? jako?? najwy?szych us?ug.

Kategoria:

Data wpisu: Jun 22, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Kancelaria Adwokacka "Status"
Kancelaria Adwokacka "Status" oferuje us?ugi w dziedzinie prawa: pracy, ubezpiecze? spo?ecznych, administracyjnego a tak?e cywilnego. Adwokat Aleksandra Kowalczyk posiada do?wiadczenie w zakresie ?wiadczonych us?ug, dlatego gwarantuje profesjonalne doradztwo prawne. Wi?cej szczegó?owych informacji uzyskaj? Pa?stwo w siedzibie kancelarii w Rzeszowie b?d? na stronie internetowej.

Kategoria:

Data wpisu: May 16, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Porady prawne Gorzów Wlkp.
Nadzorowana przeze mnie Kancelaria Adwokacka ?wiadczy wszechstronne wsparcie prawne na rzecz Klientów indywidualnych i Klientów biznesowych. W trosce o jako?? udzielanych us?ug prawnych Nasze biuro w sposób fachowy podejmuje kroki dla dobra w?asnych Klientów, dbaj?c przy tym o rzeteln? ocen? wyzwania prawnego, efektywno?? w jego rozwik?aniu, z równoczesnym utrzymaniem przez prawnika ca?kowitej dyskrecji, poufno?ci, konsekwentnego kontaktu oraz szczególnych wymaga? Klienta. Pomoc prawna udzielana jest bezpo?rednio w biurze Kancelarii Adwokackiej (Gorzów Wielkopolski), jak równie? korzystaj?c z dost?pnych ?rodków komunikacji na odleg?o?? tj. przy u?yciu telefonu, fax-u tudzie? poczty elektronicznej.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 4, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Kancelaria Notarialna Marek Kolasi?ski
Kancelaria notarialna w Toruniu przy ulicy Szerokiej 43/1 funkcjonuje od 1 stycznia 1993 roku. Pocz?tkowo Kancelaria by?a prowadzona przez notariusz Teres? Kolasi?sk?, a obecnie jest prowadzona przez notariusza prof. UMK, dr hab. Marka Krzysztofa Kolasi?skiego.

Notariusz prof. UMK, dr hab. Marek Krzysztof Kolasi?ski pe?ni obecnie funkcj? wiceprezesa Krajowej Rady Notarialnej, która jest reprezentantem notariatu.

Do zakresu dzia?ania Krajowej Rady Notarialnej nale?y w szczególno?ci: wspó?praca z notariatami innych pa?stw, wyra?anie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Ministra Sprawiedliwo?ci lub inne organy samorz?du notarialnego, wypowiadanie si? w sprawie zasad etyki zawodowej notariuszy.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2013 Odwiedzin: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot

Member Reviews Visitor Ratings

7. Kancelaria Radcy Prawnego Ewy Prejs
Kancelaria prowadzona jest przez radc? prawnego Ew? Prejs. G?ówny profil Kancelarii ?ci?le zwi?zany jest z jej zainteresowaniami dziedzin? prawa daninowego, a w szczególno?ci prawa podatkowego. Jako doktor nauk prawnych ??czy ona wiedz? teoretyczn? z praktycznym jej wykorzystaniem. Zdobyte przez ni? wykszta?cenie oraz ciag?e podnoszenie kwalifikacji w ramach zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Wydzia?u Prawa i Administracji UMK gwarantuje wysoki poziom ?wiadczonych przez Kancelari? us?ug. Wieloletnia dotychczasowa wspó?praca z czo?owymi kancelariami oraz firmami doradztwa podatkowego pozwala Kancelarii na oferowanie klientom tylko bezpiecznych i efektywnych rozwi?za?.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Ruda ?l?ska
Misj? stowarzyszenia Rudzianie Razem jest doprowadzenie do przestrzegania przez GZM oraz Rudy ?l?skiej prawa polskiego i wspólnotowego oraz wype?niania wszystkich procedur.
Do?o?ymy wszelkich stara?, aby w oparciu o prawo polskie, ale te? dyrektywy unijne oraz konwencj? z AArhus, doprowadzi? do przeprowadzenia dog??bnej debaty publicznej, której skutkiem b?dzie wykorzystanie ju? w najbli?szej przysz?o?ci technologii wydajnych energetycznie i akceptowalnych spo?ecznie. Zastosowanie w Rudzie ?l?skiej wydajnych energetycznie i oszcz?dnych technologii, w celu stworzenia logicznego sposobu gospodarki odpadami. Tak wyobra?amy sobie konsultacje spo?eczne, które ju? dzi? s? warunkiem uzyskania wsparcia finansowego ze strony UE do przeprowadzenia reformy w systemie odpadowym w Polsce.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Praca Przemy?l
W obecnych czasach trudno znale?? solidn? posad? bez wcze?niejszego do?wiadczenia. Do rozmowy kwalifikacyjnej nale?y si? uprzednio dobrze przygotowa?. Du?y problem ze k?opot pracy na zatrudnienia rynku naszym osoby niepe?nosprawneludzie. Przy znalezieniu pracy przydatne b?d? wszelkie przydatne kana?y: portale internetowe, pras?, znajomo?ci. Pracodawca i pracownik powinni zna? s? zobligowani obowi?zki. W obecnych czasach trudno znale?? solidn? posad? bez wcze?niejszego do?wiadczenia. Do rozmowy kwalifikacyjnej nale?y si? uprzednio dobrze przygotowa?. Du?y problem ze k?opot pracy na zatrudnienia rynku naszym osoby niepe?nosprawneludzie. Przy znalezieniu pracy przydatne b?d? wszelkie przydatne kana?y: portale internetowe, pras?, znajomo?ci. Pracodawca i pracownik powinni zna? s? zobligowani obowi?zki.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. adwokat szczecin
Kancelaria Radcy Prawnego Micha? Pomianowski jest firm? prawnicz?, ukierunkowan? g?ównie na ?wiadczenie kompleksowej obs?ugi prawnej na rzecz przedsi?biorców, instytucji i osób fizycznych. Celem Kancelarii jest wspieranie jej Klientów poprzez poszukiwanie najbardziej optymalnych rozwi?za? prawnych oraz pomoc przy ich realizacji. Cechuje nas rzetelno?? wi?c na pewno si? nie zawiedziesz.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 12, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 [Następna >]

Kategoria :Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.