Strona główna  |  Sugeruj kategorię  |  Dodaj wpis  |  Regulamin

Wybierz wpis


Top > Internet Komputery > Projektowanie stron


Wpisy
Sort By :
1. Projektowanie stron Kraków
Heron Art Network to agencja interaktywna oferuj?ca projektowanie stron w Krakowie, która zapewnia klientom wyj?tkowo jako?ciowe us?ugi z zakresu webdesign’u. Je?li potrzebna Pa?stwu strona internetowa, sklep online lub blog, zapraszamy. ?wiadczymy us?ugi na najwy?szym poziomie, umo?liwiaj?c klientom korzystanie z naszej oferty pd k?tem konkretnego bud?etu. Projektujemy wyj?tkowe strony, ale te? takie, których koszt musi zamkn?? si? w okre?lonej kwocie. Zapraszamy.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 19, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Grafik Freelancer PanPiotr
Grafik freelancer. Logo, identyfikacja wizualna, projekty stron internetowych dla firm, zobacz portfolio. Bezp?atna wycena. Zamów projekt !

Nazywam si? Piotr Sierant i od wielu lat profesjonalnie zajmuje si? grafik? komputerow?. Mam du?e do?wiadczenie w pracy i posiadam tytu? zawodowy magistra sztuki. Jako grafik freelancer specjalizuj? si? w projektowaniu do internetu i do druku. Dodatkowo podejmuj? zlecenia z pokrewnych dziedzin sztuki wizualnej, takich jak fotografia, ilustracja, wizualizacje 3D.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 19, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. PROPERART Agencja Reklamowa Cz?stochowa
PROPERART to agencja reklamowa z Cz?stochowy zajmuj?ca si? projektowaniem stron internetowych oraz wszelkich materia?ów reklamowych dla firm. Tworzymy wyj?tkowe identyfikacje wizualne firm zaczynaj?c od projektu logo po projekty wizytówek, ulotek, katalogów czy kalendarzy. Oferujemy naszym klientom kompleksow? pomoc przy planowaniu reklamy firmy. Dbamy o spójno?? wykonywanych projektów.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 8, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. artso.pl
Priorytetem dla naszej dzia?alno?ci jest tworzenie stron i sklepów internetowych. Od ponad dziesi?ciu lat specjalizujemy si? w tej dziedzinie i na koncie mamy sporo sukcesów. Nie osiadamy jednak na laurach, tylko ca?y czas aktywnie dzia?amy i wdra?amy w ?ycie coraz bardziej innowacyjne projekty. Chcesz mie? nowoczesn? stron?? Zg?o? si? do nas.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 20, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. better-perspective.pl
Wiesz, na czym polega nowoczesny branding? Chcesz stworzy? spójny wizerunek firmy i masz na my?li zaprojektowanie jakich? gad?etów? Skorzystaj z naszej propozycji, zamów u nas us?ug? brandingu i zdobywaj nowych kontrahentów. Znamy si? na nowoczesnej promocji i ch?tnie Ci pomo?emy. Wi?cej szczegó?ów znajdziesz na stronie internetowej.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 20, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Filmy i zdj?cia z powietrza
Oferujemy wam projektowanie strony internetowej w P?ocku. Dzi?ki naszym us?ugom mo?ecie Pa?stwo zdoby? rynek internetowy i pozyska? nowych klientów do waszego przedsi?wzi?cia. Strony tworzone przez nasz? firm? wygl?daj? bardzo efektownie i s? funkcjonalne, dzi?ki czemu nowi klienci decyduj? si? regularnie z nich korzysta?. Z uwagi na mo?liwo?? wdra?ania na nie ró?nych technologii, funkcjonalno?? dodatkowo wzrasta.

Kategoria:

Data wpisu: May 18, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. dj studio graphic design crawley
Logotyp i elementy identyfikacji wizualnej

Firma bez logo jest jak cz?owiek bez twarzy? Zdecydowanie tak. To w?a?nie logo firmy jest pierwszym elementem, który zauwa?a klient i z którym kojarzy firm?, produkt, osob? lub akcj?. Logotyp jest podstawowym elementem identyfikacji wizualnej umo?liwiaj?cym komunikacj? pomi?dzy firm?, a klientem, to w?a?nie znak firmowy mówi jak? jeste?my firm? i jakie warto?ci nas cechuj?. Logotyp stanowi fundament dla dalszego procesu identyfikacji wizualnej, to na jego podstawie tworzy si? pozosta?e elementy jak: wizytówki, papier firmowy , druki , foldery, szyldy i inne no?niki reklamy. Oferuj? swoje us?ugi w zakresie projektowania logotypu oraz pozosta?ych elementów identyfikacji wizualnej.

Projektowanie stron WWW

Posiadanie w?asnej strony internetowej to obecnie jeden z podstawowych elementów sukcesu ka?dej dzia?alno?ci gospodarczej. To przez stron? internetow? prezentujesz swoj? ofert? i nawi?zujesz kontakty z klientami, dlatego te? warto zadba? o jej oryginalny i przemy?lany wygl?d. Ch?tnie podejm? si? wyzwania jakim b?dzie stworzenie szaty graficznej Twojej strony internetowej z mo?liwo?ci? jej wdro?enia, konfiguracji i instalacji na serwerze. Oferuj? tak?e mo?liwo?ci sta?ej wspó?pracy w formie prowadzenia, administracji i optymalizacji strony pod k?tem SEO.

Projektowanie graficzne

Przygotowuj? wszelkiego rodzaju projekty graficzne b?d?ce form? dokumentacji, prezentacji lub no?nikiem reklamy. Prezentacje multimedialne, szablony, projekty graficzne materia?ów reklamowych, kalendarzy, plakatów, banerów, szyldów, nadruków na koszulkach i innych gad?etów z mo?liwo?ci? zapewnienia ich dalszej realizacji oraz dostarczenia.

Profesjonalna obróbka komputerowa i retusz fotografii

Zdj?cia zrobione nawet najlepszym aparatem nie zawsze spe?niaj? nasze oczekiwania. Dzi?ki odpowiedniej obróbce komputerowej i dokonaniu kilku modyfikacji niemal ka?dego rodzaju zdj?cie mo?na poprawi?. Oferuj? obróbk? i retusz fotografii m.in. pod k?tem: korekty jasno?ci/kontrastu; korekty barwy/nasycenia; kadrowania; perspektywy; zmiany t?a; dodawania ramek; dodawanie wszelkiego rodzaju efektów specjalnych; dodawanie znaków wodnych, tworzenia fotomonta?u i wielu innych. Nie wykonuj? (jak na razie) ?adnych sesji zdj?ciowych.


Pozycjonowanie SEO

Kategoria:

Data wpisu: Apr 13, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Strony Internetowe Nowy S?cz
Potrzebujesz informatyka, który zaprojektuje dla Twojej firmy mobiln? stron? www a mo?e jeste? zainteresowany pozycjonowaniem Swojej strony? Masz szcz??ci jeste?my firm? z Nowego S?cza, które ?wiadczy dok?adnie takie us?ugi jak wykonywanie stron internetowych a tak?e ich pozycjonowanie. Dodatkowe w ofercie przygotowanej przez nasz? firm znajduj? si? równie? serwery www jak równie? domeny internetowe. Kompletny opis wszystkich us?ug znajduje si? na naszej stronie www.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 30, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Macprom projektowanie stron internetowych
Przedsi?biorstwo Macprom wykonuje nowocze?nie wygl?daj?ce strony internetowe na bazie jednego z najbardziej cenionych systemów CMS, jakim jest Wordpress. Ponadto oferuje us?ug? pozycjonowania stron internetowych oraz audyty SEO. W ofercie znajduj? si? równie? sprzeda? domen internetowych, serwery internetowe oraz odzie? reklamowa.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 17, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. strony www warszawa
Przywi?zujemy si? do miejsc i ludzi, którzy o nas dbaj?. Zupe?nie tak samo jest w przypadku instytucji i firm, które traktuj? nas w pe?ni powa?nie i profesjonalnie. Tworzenie stron internetowych w Warszawie to temat wa?ny dla wszystkich przedsi?biorców, bowiem one maj? w du?ej mierze nap?dza? klientów i przynosi? zysk firmie. Je?li spotkamy si? z indywidualnym podej?ciem do klienta podczas rozmowy o witrynie www, istnieje du?e prawdopodobie?stwo, ?e serwisowa? b?dziemy go równie? za spraw? tej samej firmy.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 7, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 4.00 Głosów: 1

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Kategoria :Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.