Strona główna  |  Sugeruj kategorię  |  Dodaj wpis  |  Regulamin

Wybierz wpis


Top > Edukacja Nauka > Opracowania


Wpisy
Sort By :
1. IPrace.pl - pomagamy w pisaniu prac
Tworzymy zespó? wykwalifikowanych ekspertów, którzy do wiedzy podchodz? z pasj? i profesjonalizmem. Pomagamy pisa? skuteczne prace które b?d? spe?nia?y wszystkie wymogi stawiane przez Twojego promotora. gwarantujemy indywidualne podej?cie i tworzenie merytorycznych tre?ci. W powierzonych nam zleceniach jeste?my rzetelni i punktualni, dbamy zawsze o cenny czas naszych klientów. Je?eli potrzebujesz pomocy w pisaniu pracy doktorskiej, pracy in?ynierskiej, pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy maturalnej, pracy po angielsku, pracy zaliczeniowej lub referatu koniecznie skontaktuj si? z nami!

Kategoria:

Data wpisu: Jul 21, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1

Member Reviews Visitor Ratings

2. Pisanie prac
Napiszemy za Ciebie prac? naukow? nie tylko szybko, ale te? profesjonalnie. Podchodzimy do ka?dej pracy indywidualnie. Chodzi o to, ?e u nas nad jedn? prac? nie pracuje tylko jedna osoba, ale ca?y zespó?, który stara si?, by praca by?a oryginalna i wyj?tkowa oraz by zaskoczy?a ?rodowisko naukowe. Zapraszamy!

Kategoria:

Data wpisu: Sep 10, 2015 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Opracowania lektur - 2l.pl
Obowi?zkowe zaj?cia z j?zyka polskiego nie musz? by? wcale ci??arem. Z my?l? o tych, dla których czytanie i interpretacja tekstów literackich stanowi trudno?? przygotowali?my gotowe teksty opracowa? wszystkich podstawowych lektur szkolnych omawianych od szko?y podstawowej do uzyskania matury. Zamieszczamy szczegó?owe streszczenia oraz skrócone opisy tre?ci utworu, a tak?e podstawowe dane o konkretnym tek?cie. Analizujemy równie? jego problematyk? oraz g?ówne w?tki i motywy literackie.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 24, 2015 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. www.weuropie.pl - serwis o Europie
Europa to punkt zainteresowania dla wielu osób lubi?cych zwiedzanie i zwiedzanie zabytków.. Swoje ulubione tereny znajd? tu jednocze?nie osoby, co uwielbiaj? ciep?e klimaty, oraz tacy, którzy szukaj? zimniejszych klimatów. Dla spragnionych upa?ów sp?dzenie letnich miesi?cy w Italii b?dzie pewnego rodzaju rajem. Poszukuj?cy ch?odnych dni mog? jecha? do Norwegii. Pi?kno Europy, urok rozmaitych miejsc naszego kraju prezentuje serwis „W Europie” w postaci ciekawych zdj?? i opisów z atrakcji turystycznych.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. mlynarz.com.pl - zawody - profesje
Czas wybierania zawodu, który b?dzie potem wykonywany w przysz?o?ci dotyczy szczególnie m?odzie?y. Jednak wiele doros?ych interesuje ten temat. Analizuj?, jakie zadania podejmuje cz?owiek pracuj?cy w okre?lonej bran?y. Sporo takich danych znajduje si? w serwisie po?wi?conym zawodom. Przedstawione tam zawody to jednocze?nie te wspó?czesne profesje, jakie w ostatnim czasie zaistnia?y, ale równie? te, które przesz?y ju? do historii i obecnie s? ma?o znane.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Pisanie prac magisterskich
Strona pracezekonomii.pl prezentuje ofert? firmy zajmuj?cej si? tworzeniem wzorców prac naukowych. Je?eli pisanie prac magisterskich czy licencjackich sprawia Ci trudno??, koniecznie zobacz, jak mo?emy Ci? wesprze?. Proponujemy kompleksow? obs?ug? w zakresie tworzenia rozmaitych opracowa? naukowych. Zapewniamy profesjonalne wsparcie na ka?dym etapie powstawania pracy. Trzymamy si? okre?lonych terminów. Z nami napiszesz warto?ci? prac? magistersk?. Zaufaj specjalistom, zaufaj naszemu do?wiadczeniu Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i skorzystania z us?ug. Gwarantujemy najwy?szy poziom obs?ugi.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 1, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Jestem ?wiadkiem Chrystusa
Prace uczniów XXXIV LO z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
im. Miguela de Cervantesa oraz Zespo?u Szkó? Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych nr 1 w Warszawie. Prace maj? charakter religijno-moralny. Wykonane s? w ró?nej formie, np. s? to piosenki, prace malarskie, recenzje, opowiadania, wywiady itd. Wiele tre?ci mo?e zaskakiwa? nawet nauczycieli. Przyk?adem mo?e by? praca o patronie Liceum im. Cervantesa. Ola z klasy trzeciej napisa?a o nim ?e "niewielu jednak zdaje sobie spraw? z tego, ?e pisarz by? ?arliwym katolikiem, oraz cz?onkiem Bractwa Adoracji Naj?wi?tszego Sakramentu. Przyby? on do siedziby Bractwa w Madrycie w 4 miesi?ce po jego powo?aniu i w ksi?dze rejestrów napisa?: "Wierny przyjaciel ?wi?tego Bractwa oraz niewolnik Naj?wi?tszego Sakramentu miguel de cervantes zobowi?zuje si? przestrzega? jego zalece? a tak?e czci? ?wi?t? Hosti?".

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2013 Odwiedzin: 1 Ocena: 4.00 Głosów: 1

Member Reviews Visitor Ratings

8. gotowe prezentacje maturalne
Pisanie prezentacji maturalnych nie dla ka?dego ucznia jest prostym zadaniem. Napisanie w?asnej prezentacji mo?e by? u?atwione przez dobór odpowiednich materia?ów. Prezentacje maturalne to istotny etap egzaminu maturalnego z j?zyka polskiego. Nasz serwis oferuje opracowania do wielu motywów literackich, np. motyw mi?o?ci, motyw matki, motyw przemijania, motyw szcz??cia i wiele innych, dzi?ki czemu praca maturalna b?dzie na najwy?szym poziomie. Materia?y zawieraj? konspekt, tekst prezentacji i ?ród?a pomocnicze. Opieraj?c si? o podane ?ród?a ka?dy maturzysta mo?e bez problemu przygotowa? swoj? prac?.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 11, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Prezentacje maturalne
Pomoc w pisaniu prac i przygotowywaniu prezentacji maturalnych z j?zyka polskiego w serwisie www.prezentacjematuralne.com.pl. Nasi szkoleniowcy przygotuj? wzorcowe wypracowania oraz prezentacje maturalne. Przekonasz si? ?e pisanie prac maturalnych to sama przyjemno??! Ka?da prezentacja maturalna zawiera bibliografi?, ramowy plan wypowiedzi oraz materia?y pomocnicze. Przygotowujemy opcjonalnie prezentacje multimedialne w Power Point. Profesjonalne wzory prac i opracowania wybranych zagadnie? z j?zyka polskiego na zamówienie. Zapraszamy do zapoznania si? z ofert?, matura ustna nie b?dzie problemem.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 11, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Pisanie prac dyplomowych
Przygotowujemy opracowania z wielu dziedzin, bogata oferta tematyczna: rachunkowo??, ekonomia, logistyka, filozofia, prawo, administracja, pedagogika, oferujemy wzory prac w zakresach: prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace zaliczeniowe, analizy finansowe, biznes plany. Pomoc w pisaniu prac naukowych ró?nych typów, je?eli czekaj? Ci? prace licencjackie, magisterskie, dyplomowe, skontaktuj si? z nami. Prace magisterskie badawcze i opisowe. Wszystkie opracowania zawieraj? przypisy i bibliografi? oraz powstaj? na indywidualne zamówienie klienta i s? dostosowane do potrzeb klientów. Nie powielamy gotowych prac.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 11, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 3 4 [Następna >]

Kategoria :Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.