Strona g��wna  |  Sugeruj kategori�  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Edukacja Nauka > Nauka angielskiego


Wpisy
Sort By :
1. korepetycjegdynia - korepetycje chemia gdynia
Nie ka?dy posiada tzw. „?cis?y umys?”, nie ma wrodzonych umiej?tno?ci dedukcji i kojarzenia zagadnie? przyrodniczo-matematycznych. Czasem szko?a nie jest w stanie przekaza? informacji w taki sposb, aby trafi?y one do ucznia i zosta?y zapami?tane. Wtedy na pomoc przychodzi serwis korepetycjegdynia.pl. Posiadamy ogromn? baz? korepetytorw z fizyki, chemii, matematyki, biologii czy innych przyrodniczych przedmiotw. Nauka z Nami to przyjemno?? i najwy?szy standard edukacji.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 21, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Angielski dla firm Gliwice
Linguastrefa jest to podmiot, ktry w g?wnej mierze zajmuje si? organizowaniem r?nego rodzaju kursw j?zykowych dla pracownikw firm oraz dla osb indywidualnych. Oferta jest bardzo mocno rozbudowana, aczkolwiek w sposb szczeglny b?dziemy w tym miejscu wskazywali na taki aspekt, jakim s? kursy profilowane. Na pewno mo?na powiedzie?, i? wsp?cze?nie mamy do czynienia z bardzo du?ym zapotrzebowaniem na tego typu kursy, tote? na pewno te? nale?y wskaza? na to, ?e te kursy maj? wzi?cie. Angielski lekcje indywidualne Gliwice to jeden z tych elementw owej oferty, ktry cieszy si? obecnie bardzo du?ym powodzeniem, aczkolwiek na pewno nie jest to jedyny element wart naszej uwagi ? jest ich znacznie wi?cej.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 14, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Helen Doron English
Ka?de dziecko, ktre chce si? nauczy? j?zyka angielskiego powinno skorzysta? z us?ug sieci naszych szk? j?zykowych. Dzia?amy na rynku od bardzo wielu lat i oferujemy angielski dla dzieci. Szkolimy zarwno dzieci w wieku przedszkolnym jak i m?odzie? w wieku do 19 lat. Jeste?my przekonani, ?e dzi?ki naszym us?ugom ka?dy pozna j?zyk angielski.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 26, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Kursy j?zykowe w Poznaniu - Szko?a Akcent
Naucz si? z nami j?zyka angielskiego, niemieckiego, a mo?e francuskiego lub hiszpa?skiego? Oferta Szko?y J?zykowej Akcent w Poznaniu jest naprawd? bogata. Nie tylko pod wzgl?dem liczby j?zykw, ktrych mo?na si? u nas pouczy?, ale tak?e poziomw i rodzajw kursw j?zykowych, ktre prowadzimy. Zaj?cia w naszej szkole przeznaczone s? dla doros?ych, dla dzieci oraz m?odzie?y, mamy kursy j?zykowe dla firm (koszt i zakres nauki do uzgodnienia), a nawet wyjazdy j?zykowe dla m?odzie?y szkolnej i p?kolonie dla dzieci. Przy ka?dej formie nauki nasi do?wiadczeni lektorzy k?ad? nacisk na indywidualne podej?cie do ka?dego uczestnika zaj?? oraz dopasowanie tempa nauki do kompetencji i posiadanej wiedzy uczestnikw.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 12, 2014 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Szko?a j?zyka angielskiego we Wroc?awiu - Golden Fox
Golden Fox to Centrum J?zyka Angielskiego, w ktrym realizowana jest misja "Ka?dy Polak mwi po angielsku". W jej realizacji fundamentem staje si? oczywi?cie nauka j?zyka. Nauka wype?niona pasj?, ktra pozwala przyswaja? j?zyk w sposb daleki od tradycyjnej szko?y. W sposb, ktry stawia przede wszystkim na przyjazne podej?cie do j?zyka, czy poczucie humoru. Pod tym wzgl?dem jest to wyj?tkowa szko?a j?zyka angielskiego. Goldenfox wyznacza nowe wymiary w jego nauce, nadaje jej nowy rytm i charakter. Dzi?ki temu ta angielska szko?a j?zykowa Wroc?aw poprzez organizowane kursy i warsztaty skutecznie zaspokaja potrzeby rozwoju zawodowego i osobistego swoich klientw. Tu uczy si?, przez wielkie U. Ale nie tylko. Szko?a oferuje rwnie? us?ugi w zakresie t?umacze? pisemnych i ustnych a tak?e mo?liwo?? uzyskania certyfikatu j?zykowego, w tym z j?zyka francuskiego.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 27, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Biuro t?umacze? ARTE ET LINGUA
Pracuj?c ju? przesz?o dwana?cie lat doskonale zdajemy sobie spraw? jak wa?na jest jako?? oferowanych us?ug. W naszej ofercie znajd? Pa?stwo t?umaczenia pisemne (zarwno zwyk?e jak i uwierzytelnione) jak i ustne (realizowane na terenie ca?ego kraju). Oferujemy Pa?stwu bezp?atn? wycen? t?umaczenia przygotowywan? na podstawie dokumentw ?rd?owych jak rwnie? bezp?atne demo t?umaczenia (realizowane dla klientw biznesowych oraz instytucjonalnych). Zapraszamy do przesy?ania zapyta? ofertowych bezpo?rednio na nasz adres email widoczny w zak?adce kontakt na naszej stronie internetowej. Na zapytania ofertowe reagujemy najdalej do sze??dziesi?ciu minut. Sprawd? jak mo?emy pomc Twojej firmie w komunikacji mi?dzyludzkiej.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 15, 2013 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Nauka j?zyka angielskiego Warszawa
Szko?a j?zykowa Akces ? Benefit to bardzo dobre rozwi?zanie dla wszystkich ludzi, chc?cych fachowych jak te? skutecznych kursw j?zyka angielskiego. Oprcz kursu j?zyka angielskiego Klienci Szko?y Akces ? Benefit maj? sposobno?? pobiera? nauk? te? z j?zyka niemieckiego, francuskiego czy te? hiszpa?skiego. Szko?a swe placwki ma na r?nych obszarach Polski. Osoby z miast takich jak ?d?, Warszawa b?d? Pozna? lub Cz?stochowa, mog? zapisa? si? na kursy j?zykowe w placwkach Akces ? Benefit. Profesjonali?ci tam pracuj?cy ju? od pocz?tkw wsp?dzia?ania wychodz? naprzeciw swoim Klientom. Mi?dzy innymi ka?dy przed ostatecznym dopisaniem si? do kursu j?zyka angielskiego b?d? te? francuskiego, ma mo?liwo?? zapisa? si? na zaj?cia prbne. Natomiast wszystkie lekcje odbywaj? si? w niedu?ych zespo?ach, dzi?ki czemu nauka j?zyka przebiega w odpowiednich okoliczno?ciach.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 11, 2012 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Angielski dla firm Warszawa, Korepetycje angielski Warszawa
You Can Speak English to szko?a oferuj?ca Pa?stwu angielski dla firm Warszawa, a tak?e korepetycje angielski Warszawa. Prowadzimy zaj?cia w naszej placwce, jak i w Pa?stwa firmie czy domu. Oferujemy nauk? angielskiego prowadzon? przez do?wiadczon? lektork? j?zyka angielskiego, ktra posiada 10-letnie do?wiadczenie w renomowanych Warszawskich szko?ach i du?ych firmach. Angielski dla firm Warszawa to us?uga, dzi?ki ktrej pracownicy Twojej firmy poznaj? j?zyk biznesowy, ktry pozwoli im na odbywanie rozmw biznesowych z partnerami z zagranicy. Na podstawie ustnej analizy dokonujemy doboru najbardziej trafnego materia?u dla odpowiedniego stopnia zaawansowania naszych s?uchaczy. Zapraszamy na nasz? stron? www.youcanspeakenglish.pl w celu zapoznania si? ze szczeg?ami naszej oferty.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 4, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. J?zyka angielski z "Five Steps"-B??dw,Klucze,Chech?o.
Five Steps prowadzi zaj?cia na wszystkich poziomach zaawansowania.Podczas zaj?? uczniowie aktywnie ?wicz? i doskonal? cztery podstawowe funkcje j?zykowe: mwienie, rozumienie ze s?uchu, czytanie i pisanie. Na wszystkich poziomach, tak?e pocz?tkuj?cych, szczegln? uwag? po?wi?ca si? konwersacji, umiej?tno?ci p?ynnego i poprawnego formu?owania wypowiedzi i wyra?ania swoich opini.Przed rozpocz?ciem kursu ka?dy ucze? jest kwalifikowany na odpowiedni poziom na podstawie testu pisemnego i rozmowy. Kameralne grupy, mi?a atmosfera, profesjonalna kadra stworzy Pa?stwu doskona?e warunki do osi?gni?cia zamierzonych celw.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. S?wka angielskie
Angielski online Karteczki Life to innowacyjny kurs angielskiego. Karteczki to jedna z najskuteczniejszych technik przyswajania s?wek. Nauka s?ownictwa angielskiego to ponad 2300 s?wek z wielu dziedzin. Angielski online to wygoda oraz praktyczno?? w przyswajaniu s?owek. S?wka angielskie online Karteczki Life to znakomity sposb na nauk? s?wek angielskich. Nauka s?wek jeszcze nigdy nie by?a tak prosta i szybka. ??cznie do nauki wykorzystane jest 2300 s?wek oraz wyra?e?. B?dz na czasiw i ucz si? przez kurs angielskiego online. Karteczki angielskie to karteczki do nauki s?ownictwa oraz wyra?e?.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 3 4 [Nastpna >]

Kategoria :Strona gwna | Nowoci | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.