Strona główna  |  Sugeruj kategorię  |  Dodaj wpis  |  Regulamin

Wybierz wpis


Top > Edukacja Nauka


Kategorie

Astronomia (1)

Konferencje (13)

Kursy (105)

Kursy j?zykowe (39)

Nauka angielskiego (34)

Nauka za granic? (2)

Nauki humanistyczne (8)

Nauki przyrodnicze (3)

Opracowania (31)

Przedszkola (26)

Sympozja (1)

Szkolenia (117)

Szko?y (17)

Szko?y (31)

T?umacz (15)

T?umaczenia (32)

Uczelnie (16)

Wydawnictwa (2)

Zabawki edukacyjne (23)

?ci?gi (18)


Wpisy
Sort By :
1. IPrace.pl - pomagamy w pisaniu prac
Tworzymy zespó? wykwalifikowanych ekspertów, którzy do wiedzy podchodz? z pasj? i profesjonalizmem. Pomagamy pisa? skuteczne prace które b?d? spe?nia?y wszystkie wymogi stawiane przez Twojego promotora. gwarantujemy indywidualne podej?cie i tworzenie merytorycznych tre?ci. W powierzonych nam zleceniach jeste?my rzetelni i punktualni, dbamy zawsze o cenny czas naszych klientów. Je?eli potrzebujesz pomocy w pisaniu pracy doktorskiej, pracy in?ynierskiej, pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy maturalnej, pracy po angielsku, pracy zaliczeniowej lub referatu koniecznie skontaktuj si? z nami!

Kategoria:

Data wpisu: Jul 21, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1

Member Reviews Visitor Ratings

2. Trio Polska Pomoce Dydaktyczne
TrioPolska to firma za?o?ona przez trzy przyjació?ki zajmuj?ce si? od lat edukacj?. Firma prowadzi sprzeda? pomocy dydaktycznych za po?rednictwem Internetu, oferuje pomoce naukowe do prowadzenia wszystkich zaj?? szkolnych a tak?e sprz?t sportowy.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 17, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. BHP LEX - Szkolenia Gliwice
Nasza firma ch?tnie podejmuje wspó?prac? z ma?ymi i du?ymi przedsi?biorstwami. Wiemy jak organizowa? kursy BHP, uczymy pierwszej pomocy i z ch?ci? przyje?d?amy na miejsce. Zadzwo? do nas, skonsultuj si? z naszymi fachowcami i wspólnie wybierzcie dogodny termin. Z niecierpliwo?ci? czekamy na Twój kontakt.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 11, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Warszawska Szko?a Filmowa
Szko?a re?yserska oraz szko?a aktorska od liceum? To mo?liwe. Warszawska Szko?a Filmowa prowadzi rekrutacj? ju? na tym poziomie edukacji. Ponadto w ofercie znajduj? si? kierunki zwi?zane praktycznie z ka?d? dziedzin? sztuki filmowej poczynaj?c od aktorstwa, poprzez kierunek operatorski, a na monta?u ko?cz?c.

Kategoria:

Data wpisu: May 16, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Plecaki m?odzie?owe - plecak-tornister.pl
Zapraszamy do zapoznania si? z ofert? sklepu internetowego - plecak-tornister.pl – popularnego w ?wiecie baga?y dla ka?dego. Je?li potrzebujesz porz?dnego tornistra lub plecaka dla swoich dzieci, torby na trening, torby podró?nej lub baga?u osobistego do samolotu, w naszym sklepie na pewno znajdziesz idealne rozwi?zanie. Aby zaspokoi? pragnienia naszych klientów, stale poszerzamy nasz? ofert? o nowe akcesoria i desenie. Dysponujemy modelami plecaków a tak?e akcesoriów rozpoznawalnych i presti?owych firm, m.in Paso, Coolpack, Nikidom Roller, Derform, St. Majewski, Nike, Puma, Adidas. W naszej ofercie mo?na znale??, wyprodukowane z my?l? o najmniejszych uczniach tornistry i plecaki dla ch?opców lub dla dziewczynek w zró?nicowanych wielko?ciach i wzorach. Lansujemy rewolucyjne rozwi?zania, zwi?kszaj?ce wygod? codziennych podró?y do szko?y, m.in. plecaki z kó?kami dost?pne w odmianach dla ró?nych kategorii wiekowych. W ofercie znajduj? si? równie? inne elementy szkolnej wyprawki: piórniki z wyposa?eniem lub bez, worki na obuwie, portfeliki oraz torebki na pas. Dla wysportowanych osób, lubi?cych sport, proponujemy pojemne torby treningowe, z kolei osobom systematycznie zwiedzaj?cym ?wiat proponujemy wiele modeli walizek i toreb m.in. dostosowanych wymiarami do baga?u podr?cznego w liniach lotniczych Wizzair oraz Ryanair. Nowo?ci? w ofercie s? cz??ci zapasowe do tornistrów na kó?kach renomowanej marki Coolpack.
Kupowanie w naszym sklepie jest bardzo ?atwe – bez zak?adania konta – wystarcz? dwa klikni?cia i podanie , gdzie mamy wys?a? paczk?. Klienci, którzy zdecyduj? si? na regularn? wspó?prac? mog? liczy? na, spersonalizowane oferty oraz kody rabatowe. Naszym priorytetem jest bezproblemowa przesy?ka. Skorzystaj z naszej oferty i przekonaj si? sam.

Kategoria:

Data wpisu: May 16, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1

Member Reviews Visitor Ratings

6. Kurs Excel Cognity, Kraków
Kurs Excel Cognity, Kraków. Kurs MS Excel na ró?nym poziomie zaawansowania: podstawowym, ?redniozaawansowanym, zaawansowanym. Dla bardziej zaawansowanych proponujemy kurs Excel bran?owy. Program MS Excel to z pewno?ci? najbardziej popularny program u?ywany w pracy biurowej. Ka?da przedsi?biorstwo oczekuje od swoich pracowników znajomo?ci tego programu. Dlatego te? czas po?wi?cony na kurs MS Excel powinien by? traktowany jako inwestycje w siebie. Cognity Szkolenia oferuje szkolenia Excel na najwy?szym poziomie. Programy wszystkich naszych kursów Excel tworzone s? przez najlepszych trenerów. Ka?de naszych kursów MS Excel w zale?no?ci poziomu zaawansowania zaczyna si? omówieniem podstaw programu MS Excel. Wszystkim odbiorcom naszych kursów MS Excel oferujemy opiek? poszkoleniow?. Pozwala ona odbiorcom szkole? w razie jakiegokolwiek problemów zwróci? si? o pomoc do naszych szkoleniowców. Zach?camy do zapoznania si? z nasz? ofert? i wybrania naszych us?ug.

Kategoria:

Data wpisu: May 16, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Przedszkole i ??obek "Pyza i Ja" w ma?ym wielkim ?wiecie
Przedszkole i ??obek "Pyza i Ja" w ma?ym wielkim ?wiecie znajduje si? w w Krakowie przy ulicy Danka 8. Zaj?cia prowadzone s? metod? inteligencji wielorakich, która ma na celu wszechstronny rozwój dziecka oraz uczy samodzielno?ci w d??eniu do zdobywania wiedzy, umiej?tno?ci oraz szukaniu nowych rozwi?za?. Jeste?my przekonani i? stanowi to fundament pod dalsze etapy edukacji m?odego cz?owieka. Naszym priorytetem jest zaspokojenie indywidualnych potrzeb naszych pociech oraz podmiotowe, pe?ne ?yczliwo?ci podej?cie do dziecka, które buduje jego samoocen?. Pa?stwa zaufanie, którym nas obdarzacie, powierzaj?c naszej opiece swoje skarby jest dla nas wielkim wyró?nieniem. Mo?emy w pe?ni ?wiadomie obieca?, ?e nie zawiedziemy.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2015 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Szko?a jazdy Arka
Szko?a Arka prowadzi kurs na przewóz osób, który skierowany jest do osób chc?cych zajmowa? si? przewozem ludzi, a na chwil? obecn? nie posiadaj? uprawnieni? do tego typu zaj?cia. Arka od wielu lata prowadzi takie kursy zawodowe, dlatego kursanci mog? liczy? na pe?en profesjonalizm ze strony osób prowadz?cych.

Kategoria:

Data wpisu: Jun 3, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Kurs spawania KURSAL
Jednym z najlepszych kursów w przedstawianej szerokiej ofercie jest kurs spawania. W trakcie szkolenia nasi uczniowie zapoznaj? si? z teori? i praktycznie z rozmaitymi technikami ??czenia spawem, wykorzystywanym do tego sprz?tem oraz wszelkimi koniecznymi zasadami BHP. Kursanci dobrze instruowani s? jak wykona? dobry i mocny spaw oraz jak zadba? o stosowany sprz?t. Po zako?czeniu kursu dostan? Pa?stwo certyfikat po?wiadczaj?cy umiej?tno?ci w zakresie jednego lub kilku z wybranych rodzajów spawania.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 28, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. kursy j?zykowe Miko?ów
Szko?a J?zyków Obcych M&M Language Corner. Pracujemy z pasj?, ci?gle korzystaj?c z nowo?ci metodycznych i technologicznych. Nauczanie j?zyka to dla nas nie tylko zawód ale tak?e sposób na ?ycie. Do ka?dej grupy i kursanta podchodzimy indywidualnie, staraj?c si? dostosowa? program, cz?stotliwo?? i rodzaj kursu do wymaga? s?uchaczy. Oferujemy najwy?sz? jako?? us?ug, dostosujemy si? do indywidualnych wymaga?, s?uchamy, analizujemy, znajdujemy rozwi?zania. Szko?a J?zyków Obcych M&M Language Corner powsta?a z my?l? o tych z Pa?stwa, którzy w nauce j?zyka obcego szukaj? czego? wi?cej ni? szablonowych metod i standardowego podej?cia.Nasza oferta jest skierowana do osób, które pragn? przede wszystkim indywidualizacji procesu nauczania a tak?e poczucia satysfakcji i mile sp?dzonego czasu. Jeste?my miejscem, w którym sugestie i propozycje s?uchaczy licz? si? najbardziej a metoda pracy dostosowana jest zawsze do osobistych zainteresowa? i preferencji. W naszej pracy kierujemy si? pasj? a najwa?niejsze dla nas s? rezultaty, których nasi s?uchacze s? wyra?nym dowodem. Tworzymy zespó? lektorów do?wiadczonych w pracy zarówno z dzie?mi, m?odzie?? jak i doros?ymi a do wszystkich grup wiekowych podchodzimy z równym entuzjazmem i energi?.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 1, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 3 4 5 6 [Następna >]

Kategoria :Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.