Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Dom Wn?trze > Nawadnianie ogrodów


Wpisy
Sort By :
1. Nawadnianie ogrodów Warszawa
Masz pi?kny ogród, ale wymaga on du?ej troski. Wybierz najlepszy system nawadniania w Warszawie! Oferujemy najlepsze rozwi?zania dla boisk, pól golfowych, ogródków i ogrodów, szkó?ek czy upraw rolnych. Zobacz nasze realizacje na Lupus.waw.pl. Skontaktuj si? z nami! Tel. 883 045 045. Stworzymy najlepszy system dla Ciebie!

Kategoria:

Data wpisu: Feb 17, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Instalacje dla ?rodowiska - Hydrotec
Firma HYDROTEC jest grup? in?ynierów z wieloletnim wpraw? po?wi?caj?c? si? w?a?ciwym doborem zbiorników do wymaga? pa?stwa instalacji deszczowych czy przydomowa biologiczna oczyszczalnia ?cieków cena. Pojemniki oferowane przez naszych fachowców s? produktami najwy?szej gatunku oraz marki. Troszczymy si? o odpowiedni poziom naszych produktów. Pojemniki na wod? deszczow?, które pragn? pa?stwo u nas zakupi? s? sprz?tem polskich producentów, b?d?cych liderami na rynku wodno-?ciekowym. Nasza firma gwarantuje by wszystkie zakupiony zbiornik na wod? deszczow? mia? wszystkie konieczne atesty zgodno?ci z surowymi normami unii europejskiej. Sprzedajemy tylko najlepszej klasy produkty rozporz?dzalne na rynku. Przy kupnie u nas pojemniki na deszczówk? mog? nasi klienci liczy? na porad? przy zatwierdzeniu postanowienia odno?nie decyzji rodzaju oraz rozmiaru pojemnika na deszczówk?. Oferujemy tak?e pomoc podczas konstrukcji oraz dalszej eksploatacji. W sprzeda?y przez HYDROTEC znajd? pa?stwo zbiorniki na wod? deszczow?, jakie s? nie stanowi?ce zagro?enia oraz bezpieczne dla ?rodowiska. Ceny oferowanych w naszej firmie zbiorniki plastikowe na wod? s? kusz?ce jak równie? konkurencyjne. Staramy si? zrealizowa? wszystkie ?yczenia naszych klientów. Oprócz pojemników na wod? deszczow?, w katalogu HYDROTEC znajd? pa?stwo równie? wolnostoj?ce beczki na wod? deszczow?. Ich spor? warto?ci? jest kusz?cy prezencja zewn?trzna, jaki ozdobi s?siedztwo pa?stwa gospodarstw domowych. Dysponujemy w naszej kolekcji beczki na wod? kojarz?ce beczki pochodz?ce z dawnych lat. Jest to idealne po??czenie dzisiejszych i mocnych materia?ów ze stylizacj? retro. Kiedy poszukuj? pa?stwo beczki na deszczówk? o aparycji bardziej neutralnym, to zaciekawi pa?stwa beczki o wygl?dzie ska?y albo konaru. Obszerny asortyment pojemników na deszczówk? oferowany przez HYDROTEC umo?liwi pa?stwu znale?? taki zbiornik na deszczówk? cena, jaki pa?stwo potrzebuj?. Cena pojemników na wod?, jak? proponujemy pa?stwu, zagwarantuje poczucie przyjemno?ci z zakupu odpowiedniej jako?ci produktu w dost?pnej cenie. Nasi pracownicy pomog? przy doborze adekwatnego dla pa?stwa pojemnika na deszczówk?. W ofercie naszej firmy znajd? pa?stwo równie? beczki na wod? deszczow?, które odpowiednio pasuj? z reszt? podzespo?ów potrzebnych do sprawnego rozs?czanie deszczówki. Wszystkie nasze produkty wymagane do konstrukcji w?asnej systemu do gospodarki deszczówki znajd? pa?stwo na stronie naszej firmy.

Je?li zale?y wam na dobrze zoptymalizowanej gospodarce ?ciekowej to sugerujemy oferta naszych fachowców. W asortymencie naszego sklepu odnajd? pa?stwo szamba plastikowe w przyst?pnej cenie. Gwarantujemy szeroki dobór formatów i profili. Je?li natomiast interesuje pa?stwa bardziej ekologiczne rozwi?zanie to w naszej ofercie wyszukaj? pa?stwo rozleg?y wybór przydomowa biologiczna oczyszczalnia ?cieków cena. Takie eko szambo umo?liwi pa?stwu bez znacznego wysi?ku radowa? si? na d?ugo obecnie stosowanym jak równie? ekologicznym rozwi?zaniem. Nasi pracownicy stara si? pod??a? za najnowszymi tendencjami w bran?y gospodarki ?ciekowej, dlatego sprzedawane przez firm? HYDROTEC wszystkie elementy s? najwy?ej jako?ci a tak?e spe?niaj? wszystkie potrzebne wska?niki. Nasi fachowcy z przyjemno?ci? wespr? oraz zasugeruj? jakie elementy dobra? do pa?stwa budynku. Pojemnik na wod? pitn? to doskona?e rozwi?zanie dla tych z pa?stwa, których domy nie maj? opcji pod??czenia z poci?gni?t? kanalizacj?. Szambo ekologiczne cena to norma stosowana przez Uni? Europejsk? ju? od kilku lat jak równie? dopiero od niedawna s? one montowane te? w naszym kraju. Na zachodzie poprzestano konstrukcj? instalacji, które nadszarpywa?y przyrod?, dlatego trzeba pój?? z duchem czasu jak równie? samemu zastanowi? si? o wybudowaniu w?asnej oczyszczalnia biologiczna cena. Nasza firma troszczy si? o to pojedy?czy element owej oczyszczalni by? przetestowany oraz gwarantowa? najlepszy stan bezpiecze?stwa dla przyrody. Koszt takiego szamba biologicznego w porównaniu do minionych rozwi?za? jest wy?sza, ale zwracaj?c uwag? na nast?pne koszty eksploatacyjne mo?na zauwa?y?, i? koszt takiego rozwi?zania wyniesie nas mniej wraz z up?ywem czasu. Prócz zysku ekonomicznego, ekologiczna oczyszczalnia ?cieków jest bezpieczna dla ?rodowiska oraz bezpieczniejsza dla natury. Biologiczne oczyszczalnie s? proste w za?o?eniu jak równie? ?atwe w obs?udze. W przypadku jakichkolwiek pyta?, prosimy o kontakt z nasz? kadr? specjalistów.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 3, 2019 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Us?ugi minikoparka Waeszawa
Kopareczk? us?ugi ?wiadczymy na terenie Warszawy. telefonuj?c ####519 188 847#### otrzymasz wiedz? i ewentualne zalecenia na temat charakterystyki minikoparki dla robót ziemnych. Minikopaczka jak? wynajmiesz mo?e mie? ró?ne wyposa?enie, mas? w?asn?, szeroko?ci g?sienic .Jeste?my do wn?trza stanie wykona? wykop poni?ej ; fundamenty, drena?, przydomow? oczyszczalni? ?cieków, kable energetyczne, ?wiat?owodowe i telefoniczne, przy??cza wodoci?gowe i kanalizacyjne, szamba betonowe, gruntowe wymienniki ciep?a /GWC/Zamawiaj?c us?ug? ca?odniow? nie zap?acisz za dojazd sprz?tu na miejsce us?ugi do 50km.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 20, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Oczka wodne
Wielu z nas ?ni o cudownym domku oraz kolorowymurokliwym ogrodzie wokó? niego. Je?li mamy na tyle spore finanse, ?e mo?emy spe?ni? w?asne sny dobrze jest zawczasu wymy?li? plan takiego ogrodu. Musimy si? zastanowi? jaki klimat b?dzie panowa? w naszym ogrodzie, czy b?dzie to otwarty teren, czy przyk?adowo b?dzie to zagadkowy ogród poro?ni?ty wsz?dzie ro?linami. Kiedy ju? w naszych my?lach wykrystalizuje si? konkretny projekt mo?emy rusza? dalej. Nast?pnie b?dziemy musieli selekcjonowa? ro?liny do naszego ogrodu, jak przyk?adowo drzewka. Najlepiej jest przejrze? par? ró?norakich ofert z innych firm. Kiedy ju? wybierzemy ro?liny nale?y zastanowi? si? nad tym czy b?dziemy chcieli jakie? sprz?ty do ogrodu. Bez w?tpienia przydadz? nam si? systemy nawadniania. Tutaj najroztropniej wybra? automatyczne nawadnianie. Je?eli ju? stoimy przy wodzie musimy podj?? decyzj? czy chcemy posiada? jakie? oczko wodne a mo?e basen. Je?eli tak musimy wpierw wydzieli? odpowiedni urywek terenu na oczko wodne lub basen. Potem trzeba wyselekcjonowa? adekwatne tworzywa na basen b?d? oczko. Na dodatek ten element powinien wpasowa? si? w ogóln? przestrze? ogrodu. Kiedy ju? wszystko mamy rozplanowane mo?emy zwróci? si? do wykwalifikowanej firmy zajmuj?cej si? dok?adnie aran?acj? zieleni, która pomo?e nam wcieli? nasze plany w ?ycie. Pomog? nam wykwalifikowani pracownicy. Nie b?dziemy musieli przejmowa? si? tym, ?e co? pójdzie nie tak. Nasz wspania?y ogród b?dzie dok?adnie taki, jakim go sobie wy?nili?my.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. HADIKA architektura krajobrazu
HADIKA to zespó? dyplomowanych architektów krajobrazu, którzy nie uznaj?c pó??rodków, banalno?ci i szablonowych rozwi?za?, nie boj?c si? wyzwa?, k?ad? nacisk na funkcjonalno?? koncepcji w przestrzeni.

Pracownia architektury krajobrazu HADIKA sprawdza si? w projektowaniu ogrodów dla Klientów wymagaj?cych.

Zajmujemy si? kompleksowym kszta?towaniem przestrzeni prywatnych oraz publicznych. Posiadamy zaplecze realizacyjne oraz piel?gnacyjne, wspó?pracujemy tylko ze sprawdzonymi szkó?kami ro?lin i dostawcami materia?ów.

- projektowanie i urz?dzanie ogrodów:

w tym projektowanie nawierzchni,
zak?adanie o?wietlenia ogrodowego,
zak?adanie systemów automatycznego nawadniania,
projekty i wykonanie detalicznych form architektonicznych takich jak altany, pergole, grille, murki oporowe, schody, mostki,
projekty zbiorników wodnych (baseny, kana?y, stawy, kaskady, fontanny, strumienie wodne, ?ciany wodne)

HADIKA pomo?e Pa?stwu w stworzeniu wymarzonych ogrodów w dowolnie wybranym stylu (ogrody japo?skie, minimalistyczne, angielskie, wiejskie, naturalistyczne). Oferujemy tak?e projektowanie ogrodów tematycznych takich jak ogrody skalne, wodne, ró?ane, ogrody zapachów czy kontrastów.


- aran?acja zieleni na tarasach i balkonach
- projektowanie ogrodów na dachu
- projektowanie zieleni we wn?trzach (pomieszczenia mieszkalne i biurowe, patia, werandy, ogrody zimowe)
- projektowanie zieleni miejskiej (ziele? osiedlowa, parki, skwery, place zabaw, tereny sportowe, wystawy, cmentarze, urz?dzanie przestrzeni reprezentacyjnych przy centrach handlowych, punktach us?ugowych)
- ochrona i rewaloryzacja za?o?e? ogrodowych oraz zabytkowych uk?adów przestrzennych

Ponadto, w ofercie:
- realizowanie projektów
- piel?gnowanie ogrodów
- pomiary geodezyjne
- inwentaryzacja stanu ro?linno?ci
- nadzór budowlany
- konsultacje

Potraktujemy Twój ogród ca?o?ciowo!
Inwentaryzacja - Projekt - Realizacja - Piel?gnacja

www.hadika.pl
pracownia@hadika.pl
tel 606 112 554

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Ogród Warszawa
Je?li posiadasz ide? zagospodarowania przydomowej przestrzeni, zrealizujemy j?! Ogrodowa Sceneria to zespó? architektów krajobrazu, którzy dzi?ki kompetencjom, talentowi i ci?g?ej praktyce mog? podo?a? najtrudniejszym zleceniom klienta. Tworzymy oryginalne rozwi?zania, opieraj?c je na nowoczesnych technologiach. Po wykonaniu zadania ci?gle sprawujemy nad ogrodem piecz?, proponujemy swoje us?ugi, konsulting, zabiegi konserwacyjne i sezonowe. Prowadzimy tak?e sprzeda? i dostaw? najwy?szej jako?ci kory i ziemi do ogrodów. Ziemia, któr? dystrybuujemy jest mielona, nie posiada chwastów i zawiera torf.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Przydomowe oczyszczalnie
W trosce o nasze wspólne ?rodowisko oraz o Pa?stwa oszcz?dno?ci, proponujemy Pa?stwo przydomowe oczyszczalnie ?cieków, dzi?ki którym b?dziecie w stanie zaoszcz?dzi? na poborze wody z wodoci?gów. Firma Ekopan zatrudnia sztab wysoce wykwalifikowanych specjalistów, którzy zaprojektuj? i zrealizuj? dla Pa?stwa urz?dzenia do oczyszczania wody. W naszej ofercie znajduj? si? oczyszczalnie ?cieków, zarówno przydomowe jak i osiedlowe, szkolne i przemys?owe. Nasze oczyszczalnie przydomowe nie tylko wp?yn? pozytywnie na Pa?stwa finanse, ale równie? stan? si? ciekawym elementem dekoracyjnym.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 12, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1

Member Reviews Visitor Ratings

8. Nawadnianie ogrodów
Zainstalowanie automatycznego systemu nawadniaj?cego pozwoli zapomnie? o obowi?zku codziennego podlewania ro?lin i trawnika. Tradycyjne podlewanie jest czynno?ci? czasoch?onn?, automatyczne zraszanie zabiera zaledwie kilka chwil. System nawadniaj?cy wyposa?ony w elektroniczny sterownik i czujnik deszczu zadba o ro?liny nawet podczas urlopu.
Z bada? wynika, ?e w tradycyjnym podlewaniu ogrodów zu?ywamy ponad 50% wi?cej wody, ni? potrzeba. Najlepsz? por? na podlewanie s? godziny bardzo wczesnego poranka tu? przed wchodem s?o?ca. W?a?ciwie dobrany i zaprogramowany system nawadniaj?cy zast?pi nas o ?wicie i pozwoli wyeliminowa? straty wody zwi?zane z jej parowaniem.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 12, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. ksi?gowo?? warszawa
Profesjonalizm jest podstawow? zasad? dzia?ania naszej firmy.

Podejmuj?c si? wykonywania w imieniu Klienta obowi?zków z zakresu rachunkowo?ci i podatków, mamy ?wiadomo?? zaufania, jakie zostaje nam powierzone. Dlatego dok?adamy wszelkich stara?, by poziom merytoryczny naszych us?ug by? jak najwy?szy, a sposób wspó?pracy z Klientem zapewnia? satysfakcj? i bezpiecze?stwo.

Zapewniamy elastyczno?? wspó?pracy. Proponujemy prowadzenie ksi?g rachunkowych w naszym biurze lub w siedzibie Klienta.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 26, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Botanika - projektowanie ogrodów
W naszej ofercie znajduje si?: projektowanie i zak?adanie ogrodów. Dobór ro?lin, zak?adanie trawników. Projektowanie infrastruktury ogrodowej: zbiorników wodnych, o?wietlenia, altan, pergoli itp. Oferujemy us?ugi na terenie Wroc?awia i województwa dolno?l?skiego. Nadzór nad realizacj? projektu. Inwentaryzacja dendrologiczna, przygotowanie gleby do nasadze?. Aran?acje ju? istniej?cych ogrodów, z uwzgl?dnieniem dotychczasowych nasadze?;
Uwzgl?dnianie najnowszych trendów w stylizacji ogrodów. Kosztorysy przygotowanych przez nas projektów. Projektowanie ogrodów dla osób, okazjonalnie i we w?asnym zakresie zajmuj?cych si? ich piel?gnacj?. Doradztwo w zakresie piel?gnacji ogrodu.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Kategoria :Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.