Strona g��wna  |  Sugeruj kategori�  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Biznes Ekonomia > Us?ugi budowalne > Prace wysoko?ciowe


Wpisy
Sort By :
1. D?wigi Zwy?ki Podno?niki Koszowe EFEKT
Zamawiaj?c u nas us?ugi d?wigowe ?l?sk, klient mo?e by? pewien wysokiej jako?ci i poziomu us?ug. Niezb?dny sprz?t w tym d?wigi oraz zwy?ki zostanie dostarczony na plac budowy ?ci?le na czas, a do?wiadczony kierowca d?wigu pomo?e uczyni? proces obs?ugi specjalnego sprz?tu bezpiecznym i wydajnym. Zwracamy uwag? na fakt, ?e dla du?ych organizacji budowlanych i sta?ych klientw mamy korzystniejsze warunki wsp?pracy, o ktrych nasi pracownicy opowiedz? wi?cej. Gwarancj? wyra?nego wype?nienia zobowi?za? wobec klienta jest przygotowanie i podpisanie odpowiedniej umowy.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 26, 2020 Odwiedzin: 2 Ocena: 5.00 Gosw: 1

Member Reviews Visitor Ratings

2. Ogniwa, instalacje, panele fotowoltaiczne
Skorzystaj z oferty firmy Fotowoltaika Warszawa i zamw ogniwa, instalacje, panele fotowoltaiczne. Firma Fotowoltaika Robert ?wi?s pomo?e Ci dobra? optymalne ogniwa fotowoltaiczne i najwy?szej jako?ci komponenty takie jak Fronius, Growatt, SolarEdge, Zeversolar. Poznaj tak?e mo?liwo?ci dofinansowania na ogniwa, instalacje, panele fotowoltaiczne - pieni?dze, ktre umo?liwi? Ci pozyskiwanie ?rde? energii z promieni s?onecznych.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 11, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Izolacja z p?yt warstwowych jest recept? na rosn?ce koszty ogrzewania
Izolacja z p?yt warstwowych jest tak dobra, ?e nie wymaga ?adnych docieple?. Wynika to z konstrukcji kompozytu oraz u?ytych do jego produkcji tworzyw. Najlepszymi w?a?ciwo?ciami termicznymi charakteryzuje si? pianka poliuretanowa (PUR) oraz jej udoskonalona wersja - pianka poliizocyjanurowa (PIR). Obie posiadaj? bardzo niski wsp?czynnik przewodno?ci cieplnej w?a?ciwej, czyli zatrzymuj? w budynku o wiele wi?cej ciep?a ni? drewno, ceg?a czy styropian.Warto wi?c zastanowi? si? nad budow? obiekty z p?yty obornickiej, ktra jest wytrzyma?a, trwa?a, ?atwa i szybka w monta?u oraz lekka. Ta ostatnia cecha sprawia, ?e obiekty z p?yty warstwowej nie musz? mie? g??bokich i ci??kich fundamentw ani konstrukcji - ?ciany i i dach unios? lekkie konstrukcje stalowe, do ktrych przytwierdza si? za pomoc? wkr?tw p?yty ?cienne i p?yty dachowe.

Kategoria:

Data wpisu: Oct 9, 2019 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Покупайте мужск&
Продажа одежды для детей и для мамы и папы Отличная коллекция из Европы по низким ценам Очень быстрая доставка Очень хороший подарок своим любимым www.Chicbabymom.Com

Kategoria:

Data wpisu: Jan 4, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Smart Solutions - hale przemys?owe i us?ugowe
Hale przemys?owe to jest g?wny cel naszej firmy. Tworzymy je z pasja, zaanga?owaniem, bior?c pe?n? odpowiedzialno?? za bezpiecze?stwo naszych konstrukcji stalowych. W naszej ofercie mozna znale?? jeszcze hale stalowe: u?yteczno?ci publicznej, rolnicze, us?ugowe a nawet niestandardowe konstrukcje stalowe.

Kategoria:

Data wpisu: Oct 20, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. d?wigi - REGAN.eu
Firma REGAN oferuje do Pa?stwa dyspozycji flor? nowoczesnych podno?nikw koszowych, ?urawi oraz d?wigw. Oferowane mi?dzy innymi d?wigi Bydgoszcz bazuj? na d?ugoletnim do?wiadczeniu zespo?u firmy, solidnej wiedzy technicznej oraz nowoczesnym parku maszynowym. Ka?dy powierzony projekt firma REGAN wykonuje fachowo, starannie i z entuzjazmem. Technika d?wigowa to od wielu lat specjalizacja i pasja firmy. REGAN oferuje rwnie? podesty ruchome Bydgoszcz. Misj? firmy REGAN jest stworzenie silnej marki dostawy us?ug d?wigowych na rynku polskim, zapewniaj?c klientom najwy?szy poziom satysfakcji.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 12, 2015 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Firma Handlowo Us?ugowa ADRO Krzysztof Ko?uchowicz
Firma ADRO jest w bran?y od wielu lat i g?wnym obszarem dzia?ania jest obszar Krakowa i okolic. Trudnimy si? w wynajmowaniu podno?nikw koszowych, przy pomocy ktrych mo?liwe jest zrealizowa? ro?ne prace na wysokich odleg?o?ciach od ziemi takie jak miedzy innymi: usuwanie sopli lodowych, czyszczenie latarni i wiele innych. Posiadamy wymagane zezwolenia daj?ce uprawnienia do realizowania ka?dych prac na wysoko?ciach. Zatrudnimy ob??dnie wykszta?conych pracownikw, solidnych i z gigantycznym do?wiadczeniem zawodowym, co gwarantuje zadowolenie wszelakiego zamawiaj?cego. Zach?camy do zapoznania si? z nasz? ofert?.

Kategoria:

Data wpisu: Oct 14, 2014 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Alpaca
Prace na wysoko?ci to jedne z najbardziej niebezpiecznych zaj??. Ludzie ktrzy si? ich podejmuj? ka?dego dnia ryzykuj? swoje zdrowie. ?eby mc pracowa? na wysoko?ciach trzeba mie? ku temu nale?yte kwalifikacje. Przedsi?biorstwo Apaca to grupa z?o?ona z pasjonatw i profesjonalistw ktrzy na co dzie? wykonuj? to co sprawia im przyjemno??. Alpaca oferuje kompleksowe us?ugi na wysoko?ciach pocz?wszy od demolki po renowacje wysokich obiektw. je?eli poszukujesz firmy z odpowiednim sta?em szcz??liwie j? znalaz?e?. Zdecyduj si? na do?wiadczenie i wybierz Alpaca. Zapraszamy - Alpaca Cisowa 19 Lublin.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 1, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. D?wigi Wroc?aw - U?ugi d?wigowo transportowe
Od przesz?o 10 lat oferujemy us?ugi zwi?zane z najmem d?wigw na terenie Wroc?awia, ?widnicy a tak?e Ole?nicy i w innych miastach. Jeste?my wszechstronn? jednostk? posiadaj?c? szeroki asortyment d?wigw. Obs?ugujemy du?e ale rwnie? drobne firmy z okolic Dolnego?l?ska, dysponujemy opiniami znanych i renomowanych klientw korzystaj?cych z naszych d?wigw na terenie Wroc?awia, Ole?nicy, Jelcza-Laskowic i okolic. Dzi?ki zaanga?owaniu pe?nego zespo?u ka?dy kontrahent korzystaj?cy z naszych us?ug jest usatysfakcjonowany z wykonanego zlecenia, w zwi?zku z wynajmem d?wigw. Nasz sukces to przede wszystkim wykwalifikowany personel sk?adaj?cy si? z technikw i operatorw d?wigw z wieloletnim sta?em i optymalny sprz?t. Ta trjka sk?adowych jest kluczem do naszego sukcesu. Jeste?my specjalistami. Zapraszamy do najmu d?wigw osoby z sektora budowlanego i rwnie? klientw indywidualnych.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Od?nie?anie dachw
Od?nie?anie dachw to bardzo odpowiedzialne zadanie, wymaga zgranego i zdyscyplinowanego zespo?u pracownikw. Od?nie?anie wymaga niezb?dnych uprawnie? zw?aszcza od osb tworz?cych zabezpieczenia stanowiskowe oraz nadzoruj?cych prac? innych. Potrzebny jest rwnie? odpowiedni sprz?t. Mowa tutaj o zabezpieczeniach (liny, uprz??e) oraz ?opatach i p?achtach lub taczkach, ktre skutecznie przetransportuj? ?nieg do strefy zrzutu. Od?nie?anie dachw jest bardzo wa?ne podczas du?ych opadach ?niegu. Warto te? zwrci? uwag? na wag? ?niegu oraz przeciekanie dachu, gdy zaczynaj? si? roztopy.

Polecamy wcze?niejsze podpisanie z nami umowy. W razie du?ych opadw ?niegu b?d? mieli Pa?stwo gwarancj? szybkiej reakcji.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 11, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 [Nastpna >]

Kategoria :Strona gwna | Nowoci | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.