Strona główna  |  Sugeruj kategorię  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Biznes Ekonomia > Usługi budowalne


Kategorie

Cięcie betonu (6)

Odśnieżanie dachów (10)

Prace wysokościowe (12)


Wpisy
Sort By :
1. Woltanic.pl
Je?li chcesz zainstalowa? panele fotowoltaiczne to firma Woltanic dzia?aj?ca na terenie Kalisza przeprowadzi ci? przez ca?y system monta?u, a tak?e doradzi ci, w jaki sposób uzyska? odpowiednie dofinansowanie. Skorzystanie z dofinansowania mo?e obni?y? ca?kowity koszt systemu nawet o 65%. Wszystkie systemy skonfigurowane przez nasz? firm? s? obj?te gwarancj?. Mo?emy zainstalowa? dachowe panele s?oneczne na dachach gontowych, metalowych, dachówkowych i p?askich. Oferujemy konsultacje przed rozpocz?ciem budowy i koordynacj? z budowniczym / wykonawc?. Mo?emy zaproponowa? równie? naziemne systemy energii s?onecznej. W ka?dej instalacji paneli s?onecznych u?ywamy najwy?szej jako?ci technologii fotowoltaicznych.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 1, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. uk?adanie kostki brukowej Wa?cz
Szukasz takiego fachowcy, dzi?ki któremu kostka brukowa w Wa?czu lub w okolicy zostanie ?wietnie u?o?ona? W pracy kierujemy si? zasad?, ?e zadowolony klient to oznaka sukcesu firmy. Dlatego tak bardzo si? staramy. U?o?one przez nas powierzchnie s? ?wietnie przygotowane do d?ugotrwa?ego u?ytkowania. Odpowiednio przygotujemy powierzchni? pod kostk?, dzi?ki czemu chodnik nie b?dzie si? deformowa? ani zniekszta?ca?.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 23, 2020 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. pogotowiedachowe.eu Remont, naprawa dachu
Remont, naprawa dachu powinny by? wykonywane przez do?wiadczonych dekarzy - znajdziesz ich w szeregach firmy Pogotowie Dachowe z Warszawy, woj. mazowieckie. Firma ta posiada bogat? ofert? us?ug zwi?zanych z pracami takimi jak remont, naprawa dachu, monta? dachowych okien. Skontaktuj si? z firm? i ustal plan dzia?ania!

Kategoria:

Data wpisu: Oct 12, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Budmar MB
Maszyny budowlane – import oraz sprzeda?. Firma Budmar oferuje sprz?t budowlany nowy oraz u?ywany. Na rynku od 1999 roku. Wyspecjalizowana w bran?y maszyn budowlanych do wykonywania tynków tradycyjnych oraz gipsowych. W ofercie maszyny renomowanych firm i ?wiatowych marek. Bogaty wybór agregatów tynkarskich.

Kategoria:

Data wpisu: Oct 7, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Dofinansowanie do fotowoltaiki
Chcesz wytwarza? energi? na potrzeby Twojego domu lub firmy? Jest to mo?liwe dzi?ki panelom fotowoltaicznym. Widzisz tylko jedno ALE - spory wydatek na jej zaprojektowanie i monta?. Poznaj mo?liwo?ci uzyskania dofinansowania! Sprawd? ofert? na Strefaenergii.com. Projektujemy, montujemy, pomagamy w zdobyciu dotacji! Przygotujemy dla Ciebie bezp?atn? wycen?. Zapewniamy te? opiek? poinstalacyjn?. Dzia?amy od 7 lat na terenie ca?ej Polski. Poznaj szczegó?y! Tel. 535 989 535 lub biuro@strefaenergii.com.

Kategoria:

Data wpisu: Oct 5, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. AHS Klimatyzacja Kraków
Sprawd? ofert? Air Home Systems i ciesz si? z nowoczesnego systemu klimatyzacji. Z naszej strony mo?esz liczy? na przyst?pne ceny, fachowe doradztwo. Projektujemy i montujemy klimatyzacje. Zapraszamy do kontaktu i do nawi?zania z nami wspó?pracy w przypadku zainteresowania. Z naszej strony mo?esz liczy? na pe?ne zaanga?owanie.

Kategoria:

Data wpisu: Oct 5, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Brebud
Warto skorzysta? z naszych us?ug i wezwa? do domu lub do firmy osob?, która wykona profesjonalne malowanie agregatem. Remont, wyka?czanie oraz inne tego rodzaju rewolucje b?d? znacznie prostsze, je?li skorzystasz z naszych us?ug! Dzia?amy na pomorzu – malowanie ?cian, k?adzenie g?adzi szybk? metod? natryskow?, profesjonalne wykonywanie pod?óg, docieple? oraz instalacji – to nasza specjalno??. Klienci mog? liczy? na to, ?e b?dziemy pracowa? szybko i wydajnie. To, co po sobie zostawimy, b?dzie wygl?da? nieskazitelnie, gdy? gwarantuj? to nowoczesne urz?dzenia do malowania, z jakich korzystamy.
Dzi?ki natryskowej technice malowania ?cian zostaj? one pokryte równomiern? warstw? farby. Przek?ada si? to na jako??, wytrzyma?o??, a tak?e na estetyczny wymiar ostatecznego efektu naszej pracy. Warto skorzysta? z naszej formy i zapomnie? o malowaniu staromodnym wa?kiem. Dzi?ki naszym fachowcom Twoje ?ciany szybko zostan? pokryte odpowiedni? warstw? farby w Twoim ulubionym kolorze. Nie b?dziesz przep?aca? i marnowa? czasu, gdy? nasi pracownicy osi?gaj? wspania?? wydajno??. Ju? w ci?gu dziesi?ciu minut mo?emy pomalowa? dla Ciebie jeden pokój w mieszkaniu lub w domu!
Zach?camy do kontaktowania si? z pracownikami naszej firmy ka?dego, kto ma pytania lub specjalne oczekiwania. Postaramy si? znale?? optymalne rozwi?zanie dla ka?dego naszego klienta. Zalet? naszych pracowników jest wydajno??. Szybko uwiniemy si? z prac?, wi?c b?dziesz móg? b?yskawicznie umeblowa? swoje wyremontowane mieszkanie tak, jak marzysz!

Kategoria:

Data wpisu: Sep 17, 2020 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Uprawnienia Budowlane Invest Construction - pytania, testy, kurs, egzamin
Firma Invest Construction oferuje aktualn? baz? pyta? i kursy na uprawnienia budowlane. Programy Invest Construction tworzone s? przez do?wiadczonych w bran?y budowlanej architektów i in?ynierów. Firma Invest Construction specjalizuje si? w prowadzeniu szkole? w zakresie uprawnie? budowlanych oraz sprzeda?y oprogramowania przygotowuj?cego do testów na uprawnienia budowlane.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 18, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Przewierty sterowane - SD Przewierty
Je?li konieczne jest wykonanie instalacji wodoci?gowej gazowej czy te? innych w trudnodost?pnych miejscach to zdecydowanie najlepszym rozwi?zaniem jest zastosowanie odpowiedniego sposobu, jakim s? przewierty sterowane. Przewierty sterowane to najlepsze rozwi?zanie dla wszystkich osób, którym zale?y na profesjonalnych wykopach.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 30, 2020 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Thermico – Ogrzewanie, Klimatyzacja, Wentylacja i Rekuperacja
Stawiasz kolejny biurowiec i chcesz zapewni? jak najwi?cej nowoczesnych rozwi?za?, które s? tak oczekiwane ze strony Twoich Klientów? Pomo?emy Ci w tym! Postaw na Thermico! Jeste?my do?wiadczonym zespo?em specjalistów, którzy zajmuj? si? monta?em oraz serwisem ogrzewania nadmuchowego, klimatyzacji, wentylacji czy izolacji piank? PUR. Dopasujemy do Twojego budynku najlepsze rozwi?zania, które b?d? skuteczne, nowoczesne, podnios? komfort podczas u?ytkowania oraz obni?? koszty ogrzewania. Skorzystaj z naszego 13-letniego do?wiadczenia! mamy za sob? niejedn? realizacj?, któr? mo?esz obejrze? na naszej stronie. Sprawd? wi?cej informacji na Thermico.pl. Dowiedz si? wi?cej! Tel. 663 213 032 lub biuro@thermico.pl. Porozmawiajmy o Twoich potrzebach i zrealizujemy je razem! To nasz wspólny cel, który osi?gniemy!

Kategoria:

Data wpisu: Jul 16, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Nastpna >] [Ostatnia >>]

Kategoria :Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.