Strona główna  |  Sugeruj kategorię  |  Dodaj wpis  |  Regulamin

Wybierz wpis


Top > Biznes Ekonomia > Praca za granic?


Wpisy
Sort By :
1. Frigga
Agencja zatrudnienia Frigga to doskona?e miejsce dla komunikatywnych osób, które szukaj? pracy za granic?. G?ównym obszarem dzia?ania firmy jest rekrutacja opiekunek i opiekunów osób starszych do pracy w Niemczech i Luksemburgu. Oprócz atrakcyjnego wynagrodzenia i korzystnych warunków wspó?pracy kandydaci mog? skorzysta? z mo?liwo?ci bezp?atnego kursu j?zyka niemieckiego, który u?atwi im komunikacj? z podopiecznym i przygotuje na rozmaite mo?liwe sytuacje. Firma z siedzib? w Bydgoszczy rekrutuje zainteresowanych z ca?ego kraju.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 21, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New

Member Reviews Visitor Ratings

2. injob.com
Obecny rynek pracy potrzebuje profesjonalistów, którzy b?d? w stanie komunikowa? si? na polu mi?dzynarodowym, nawi?zuj?c relacje w kontek?cie odmiennych tradycji i mentalno?ci. Niezb?dna jest równie? gotowo?? do relokacji. Oczekuje si? ?e b?dzie to filozofia ?yciowa na której zostanie oparty rozwój zawodowy. In Job to prawdziwa ku?nia talentów, gdzie na bazie z?o?onej metody rekrutacji mo?na wychwyci? ju? w pierwszym kontakcie elementy zwi?zane z opisem stanowiska np. : faktyczna znajomo?? j?zyka i motywacj? kandydatów.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 18, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Praca tymczasowa za granic?
Work Service Express oferuje szereg us?ug z zakresu rekrutacji i selekcji pracowników do pracy za granic?. Wszystkim osob? poszukuj?cym pracy proponujemy atrakcyjne oferty pracy tymczasowej w wielu popularnych krajach europejskich m. in. takie jak praca w Belgii, praca we Francji, praca w Niemczech, praca w Holandii, czy praca w Islandii. Naszym pracownikom zapewniamy bardzo dobre warunki zatrudnienia oferuj?c wysokie i regularnie wyp?aty oraz wszelkie obowi?zkowe, a tak?e dodatkowe sk?adki i ubezpieczenia.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 21, 2016 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Praca w Niemczech - Pronobel
Polskie opiekunki osób starszych pragn? zarabia? wi?cej, dlatego poszukuj? pracy za granic?. Naj?atwiej i najbezpieczniej wyje?d?a? z agencjami pracy, takimi jak Pronobel z Gliwic.
Firmy po?rednicz?ce oferuj? pomoc przy wype?nianiu wszelkich formalno?ci zwi?zanych z wyjazdem, pomagaj? w wyrobieniu karty EKUZ uprawniaj?cej do bezp?atnej opieki medycznej na terenie Niemiec oraz odprowadzaj? za opiekunki sk?adki do ZUS. Za pomoc i opiek? nad seniorem w Niemczech opiekunki zarabiaj? nawet 1300 euro na r?k?. Dodatkowo otrzymuj? od rodzin podopiecznych darmowe wy?ywienie i zakwaterowanie, a w ramach wieloletniej wspó?pracy otrzymuj? dodatkowe premie i bonusy
Jedynymi warunkami, które musz? spe?ni? kobiety, aby otrzyma? szans? na prac? w Niemczech jest posiadanie do?wiadczenia w opiece nad osobami starszymi lub chorymi oraz znajomo?? j?zyka niemieckiego na poziomie przynajmniej komunikatywnym.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 31, 2015 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Opieka Niemcy - Hilfeneo
Znajomo?? j?zyka niemieckiego oraz do?wiadczenie w opiece nad osobami starszymi i chorymi, pozwala kobietom mi?dzy 40 a 50 rokiem ?ycia, na otrzymaniem pracy za niemieck? granic? Polski.
Polskie agencje rekrutuj?ce (opieka Niemcy) opiekunki osób starszych do Niemiec, zapewniaj? legalno?? i bezpiecze?stwo ofert. Kobiety wyje?d?aj?ce do pracy obj?te s? pe?nym pakietem socjalnym (karta EKUZ, sk?adki ZUS) oraz lojalno?ciowym (premie i bonus).
Praca opiekunki polega nie tylko na aktywizacji spo?ecznej podopiecznego i troskliwej nad nim opieki, ale równie? na pomocy w codziennych obowi?zkach takich jak gotowanie, sprz?tanie czy robienie zakupów (praca w Niemczech). Nie rzadko takie zaj?cia s? bardzo trudne dla cierpi?cego na ró?ne schorzenia podopiecznego.
Za sumienn? prac? kobiety otrzymuj? wyp?at? nawet w wysoko?ci 5000 z? oraz darmowe wy?ywienie i zakwaterowanie. Dodatkowo zwracane s? im koszty dojazdów do Niemiec. Dzi?ki tym przywilejom kobiety mog? ca?? wyp?at? zaoszcz?dzi? i w szybkim czasie zregenerowa? swój rodzinny bud?et.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 1, 2015 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. UrzadPracy.info - Urz?dy Pracy w Polsce
W dzisiejszych czasach konkurencja na rynku pracy jest bardzo du?a przez co liczba osób aktywnie poszukuj?cych pracy jest wysoka. UrzadPracy.info to serwis po?wi?cony wszystkim osobom szukaj?cym zatrudnienia. Poradniki u?atwi? napisanie CV czy listu motywacyjnego krok po kroku a szczeroka i czytelna baza urz?dów pracy dostarczy wszystkich niezb?dnych informacji dotycz?cych pracy konkretnego urz?du: godziny urz?dowania, adres, mapa lokalizacji i wiele innych.

Kategoria:

Data wpisu: May 13, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Opiekunka Niemcy
Ju? setki Polek po 50 roku ?ycia przekona?y si?, ?e mog? bez wi?kszego trudu znale?? bardzo dobrze p?atn? prac?. Wystarcz? do?wiadczenie w opiece nad osob? starsz? oraz biegle pos?ugiwanie si? j?zykiem niemieckim. Kobiety podejmuj?ce prac? w Niemczech w charakterze opiekunek osób starszych zarabiaj? od 800 do 1300 €!
„Umr? z g?odu b?d?c na emeryturze je?li dalej b?d? pracowa? jako opiekunka w Polsce” – ?ali si? forumowiczka Anka. „G?odowa pensja Ci nie grozi je?li ze swoim do?wiadczeniem znajdziesz prac? w Niemczech. Korzystam z us?ug agencji Favoris i nie narzekam” - odpowiedzia?a Stokrotka.
Nawet 5000 z? mo?e wynie?? wynagrodzenie opiekunki za nasz? zachodni? granic? (opieka Niemcy). Kobiety nie musz? martwi? si? o wy?ywienie i nocleg - zapewnia je podopieczny.
Opiekunka ma du?y wp?yw na warunki podejmowanej pracy. Dokonuje wyborów dotycz?cych m.in. czasu trwania pracy w Niemczech, stopnia niepe?nosprawno?ci podopiecznego czy miejsca wykonywanej pracy.
Niemieccy seniorzy oczekuj? przynajmniej 1 przepracowanego miesi?ca. Warunek ten sprawdza si? szczególnie w czasie wakacji , gdy nadarza si? okazja wyjazdu na 1, 2-miesi?czne zast?pstwo.
Wi?kszo?? opiekunek wyje?d?a na kilka a nawet kilkana?cie miesi?cy. Nie boj? si? o d?ugotrwa?? roz??k? z w?asn? rodzin?, bo widz? si? z ni? w czasie w?asnych urlopów lub w trakcie tzw. zamian. Te ostatnie pozwalaj? na 1- miesi?czny powrót do kraju co 2, 3 miesi?ce pracy.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 27, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Hands to Work - praca za granic?
Firma hands to work doradztwo personalne jest agencj? pracy, która kieruje obywateli polski do pracy za granic? do Holandii. Praca za granic? jest bardzo dobr? form? mo?liwo?ci pracy tymczasowej, ale wielu pracowników jest zwi?zanych z firm? od wielu lat. Praca w Holandii jest
oferowana w bran?ach logistycznej, produkcyjnej oraz rolnictwie. Firma ceni jako?? us?ug i dba o zadowolenie swoich pracowników. Nale?y do Zwiazku Pracodawców OKAP ( www.okap.org.pl ) który zrzesza wiele podobnych agencji pracy kieruj?cych do pracy za granice do Holandii, Belgi, Austrii, Hiszpanii, Francji, W?och, Niemiec i innych. Mo?na znale?? oferty pracy na stronie
http://okap.org.pl/czlonkowie-okapu.html
Agencje które nalez? do zwi?zku dbaj? o przestrzeganie przepisów i dobr? opini? bran?y.
Wiele informacji, w tym oferty pracy, mo?esz znale?? na stronie www.handstowork.pl
Siedziba firmy :
HANDS TO WORK Sp. z o.o. Doradztwo Personalne
Ul. Dubois 5/1 45-070 Opole
Oddzia?y :
- województwo ?l?skie 42-700 Lubliniec ul. Plac Ko?ciuszki 15
- województwo podkarpackie 35-074 Rzeszów ul. Pi?sudskiego 10
- województwo kujawsko– pomorskie 87-100 Toru? ul. Mostowa 22

Kategoria:

Data wpisu: Jan 4, 2012 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Zwrot podatku - Bavaria24.pl
Oferujemy zwrot podatku Anglii, Irlandii, Niemiec, Holandii i Austrii. Zapewniamy ca?kiem szybki i sprawny rozliczenie podatku. Bez zaliczek i dodatkowych kosztów pomagamy w dope?nieniu wszelkich formalno?ci. Wszystkie niezb?dne dokumenty wymieniamy poczt?. Znamy najnowsze przepisy prawa podatkowego. Wspó?pracujemy z zagranicznymi urz?dami. Zatrudniamy zespó? specjalistów. Odzyskany podatek z poza granic przelewamy na konto bankowe klienta. Wype?nij formularz i odzyskaj z nasz? rad? swoje rozliczenie podatku za prac? zagranic?. Niska prowizja, szybki zwrot podatku - tylko z ami, otrzymasz tak konkurencyjne warunki.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Praca za granic?
Osoby bezrobotne lub poszukuj?ce nowego czy dodatkowego zaj?cia, powinny uda? si? do profesjonalnej firmy, instytucji, która zajmie si? ich rozwojem zawodowym. Tak? instytucj? jest agencja pracy tymczasowej. W ka?dym mie?cie mo?na znale?? agencj? pracy, mo?e to by? Pozna?, Kraków, czy Katowice – czy to agencja pracy tymczasowej pozna? czy inna, ka?da pomo?e w znalezieniu zatrudnienia, przynajmniej wska?e sprawdzone i legalne oferty pracy, na przyk?ad oferty pracy za granic?. Tym w?a?nie zajmuje si? agencja pracy – pomoc? osobom bezrobotnym, gdy szukaj? nowego zaj?cia i pomoc? dla pracodawcy, gdy potrzebuje nowego pracownika. Publikuj? aktualne og?oszenia praca, og?aszaj? nabór na wolne stanowiska, dlatego s? nieocenionym ?ród?em wiedzy i bogat? baz? z ofertami pracy.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 [Następna >]

Kategoria :Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.