Strona główna  |  Sugeruj kategorię  |  Dodaj wpis  |  Regulamin

Wybierz wpis


Top > Biznes Ekonomia > Oferty pracy


Wpisy
Sort By :
1. Praca tymczasowa za granic?
Work Service Express oferuje szereg us?ug z zakresu rekrutacji i selekcji pracowników do pracy za granic?. Wszystkim osob? poszukuj?cym pracy proponujemy atrakcyjne oferty pracy tymczasowej w wielu popularnych krajach europejskich m. in. takie jak praca w Belgii, praca we Francji, praca w Niemczech, praca w Holandii, czy praca w Islandii. Naszym pracownikom zapewniamy bardzo dobre warunki zatrudnienia oferuj?c wysokie i regularnie wyp?aty oraz wszelkie obowi?zkowe, a tak?e dodatkowe sk?adki i ubezpieczenia.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 21, 2016 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Praca w Niemczech - Pronobel
Polskie opiekunki osób starszych pragn? zarabia? wi?cej, dlatego poszukuj? pracy za granic?. Naj?atwiej i najbezpieczniej wyje?d?a? z agencjami pracy, takimi jak Pronobel z Gliwic.
Firmy po?rednicz?ce oferuj? pomoc przy wype?nianiu wszelkich formalno?ci zwi?zanych z wyjazdem, pomagaj? w wyrobieniu karty EKUZ uprawniaj?cej do bezp?atnej opieki medycznej na terenie Niemiec oraz odprowadzaj? za opiekunki sk?adki do ZUS. Za pomoc i opiek? nad seniorem w Niemczech opiekunki zarabiaj? nawet 1300 euro na r?k?. Dodatkowo otrzymuj? od rodzin podopiecznych darmowe wy?ywienie i zakwaterowanie, a w ramach wieloletniej wspó?pracy otrzymuj? dodatkowe premie i bonusy
Jedynymi warunkami, które musz? spe?ni? kobiety, aby otrzyma? szans? na prac? w Niemczech jest posiadanie do?wiadczenia w opiece nad osobami starszymi lub chorymi oraz znajomo?? j?zyka niemieckiego na poziomie przynajmniej komunikatywnym.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 31, 2015 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Opieka Niemcy - Hilfeneo
Znajomo?? j?zyka niemieckiego oraz do?wiadczenie w opiece nad osobami starszymi i chorymi, pozwala kobietom mi?dzy 40 a 50 rokiem ?ycia, na otrzymaniem pracy za niemieck? granic? Polski.
Polskie agencje rekrutuj?ce (opieka Niemcy) opiekunki osób starszych do Niemiec, zapewniaj? legalno?? i bezpiecze?stwo ofert. Kobiety wyje?d?aj?ce do pracy obj?te s? pe?nym pakietem socjalnym (karta EKUZ, sk?adki ZUS) oraz lojalno?ciowym (premie i bonus).
Praca opiekunki polega nie tylko na aktywizacji spo?ecznej podopiecznego i troskliwej nad nim opieki, ale równie? na pomocy w codziennych obowi?zkach takich jak gotowanie, sprz?tanie czy robienie zakupów (praca w Niemczech). Nie rzadko takie zaj?cia s? bardzo trudne dla cierpi?cego na ró?ne schorzenia podopiecznego.
Za sumienn? prac? kobiety otrzymuj? wyp?at? nawet w wysoko?ci 5000 z? oraz darmowe wy?ywienie i zakwaterowanie. Dodatkowo zwracane s? im koszty dojazdów do Niemiec. Dzi?ki tym przywilejom kobiety mog? ca?? wyp?at? zaoszcz?dzi? i w szybkim czasie zregenerowa? swój rodzinny bud?et.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 1, 2015 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Rozpoznawanie mowy
Nasz zespó? zajmuje si?:

teori? i zastosowaniami falek w rozpoznawaniu mowy, kompresji sygna?ów i transmultipleksacji,
technologi? mowy (rozpoznawanie mowy, identyfikacja mówców, interfejsy g?osowe, systemy dialogowe),
DSP dla sieci, urz?dze? i us?ug telekomunikacyjnych,
oprogramowaniem systemów mikroprocesorowych wykorzystywanych w telekomunikacji,
sprz?tow? akceleracj? przetwarzania obrazów z zastosowaniem rekonfigurowalnych systemów FPGA,
przetwarzaniem obrazów medycznych,
przetwarzaniem j?zyka naturalnego,
soundtracingiem dla gier komputerowych.
Zespó? sk?ada si? z 6 etatowych pracowników naukowo-dydaktycznych, dwóch naukowych, 5 doktorantów, sta?ysty oraz osób realizuj?cych granty.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 27, 2013 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot

Member Reviews Visitor Ratings

5. Darmowe og?oszenia
Serwis bezp?atnych og?osze? oferty.gorlice.pl prezentuje oferty z terenu Gorlic i okolic. Dzi?ki naszemu serwisowi z prostot? i sprawnie mo?esz sprzeda? swój samochód, dzia?k?, dom. W serwisie oferty.gorlice.pl mo?na publikowa? ró?nego rodzaju og?oszenia jak np. szukam pracy, dam prac?, oferuj? us?ugi budowlane, sprzedam ci?gnik. Oprócz tego w serwisie znajduje si? katalog stron, który zawiera zbiór lokalnych portali internetowych oraz katalog firm, w którym u?ytkownicy mog? zamie?ci? informacje na temat w?asnej dzia?alno?ci. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia serwisu z darmowymi og?oszeniami lokalnymi.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 20, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Og?oszenia Rzeszów
Oferty rzeszowskie w parunastu kategoriach skierowane do wszystkich odwiedzaj?cych nie zale?nie od wieku oraz stopnia wykorzystywania obs?ugi Internetu. Od tego momentu w swoim zaciszu mo?esz szuka? nowego mieszkania, wybra? kosmetyczk? lub szuka? atrakcyjnej pracy w Rzeszowie. Wszystko za darmo bez trudnych logowa?, wchodzisz do naszego portalu pó?niej dodajesz og?oszenia za pomoc? formularza i ju? si? ono wy?wietla. Przyjmujemy og?oszenia z Rzeszowa, wszystkie inne s? z miejsca kasowane. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych naszym portalem do jego odwiedzin internetowego i dodawania og?osze?.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 11, 2012 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. TUBU zlecenia,praca, biznes plan TUBU
TUBU to serwis ze zleceniami dla firm oraz osób prywatnych. Zlecenia mo?na dodawa? na okre?lony przedzia? czasowy. W serwisie mo?na umieszcza? oferty pracy. Znajduj? si? tutaj równie? darmowy program wspomagaj?cy tworzenie biznes planu. Serwis ma za zadanie po?redniczy? pomi?dzy potencjalnym zleceniodawc? i zleceniobiorc? ma u?atwi? w znalezieniu kompetentnej osoby w celu wykonania okre?lonego zadania,pracy,zlecenia,us?ugi... ?eby z?o?y? zlecenie nie jest wymagana rejestracja wystarczy wej?? na stron? i nacisn?? przycisk Dodaj zlecenie a nast?pnie wype?ni? formularz im rzetelniej to zrobimy tym wi?ksze prawdopodobie?stwo znalezienia kompetentnego zleceniobiorc?

Kategoria:

Data wpisu: Jan 4, 2012 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Praca za granic?
Osoby bezrobotne lub poszukuj?ce nowego czy dodatkowego zaj?cia, powinny uda? si? do profesjonalnej firmy, instytucji, która zajmie si? ich rozwojem zawodowym. Tak? instytucj? jest agencja pracy tymczasowej. W ka?dym mie?cie mo?na znale?? agencj? pracy, mo?e to by? Pozna?, Kraków, czy Katowice – czy to agencja pracy tymczasowej pozna? czy inna, ka?da pomo?e w znalezieniu zatrudnienia, przynajmniej wska?e sprawdzone i legalne oferty pracy, na przyk?ad oferty pracy za granic?. Tym w?a?nie zajmuje si? agencja pracy – pomoc? osobom bezrobotnym, gdy szukaj? nowego zaj?cia i pomoc? dla pracodawcy, gdy potrzebuje nowego pracownika. Publikuj? aktualne og?oszenia praca, og?aszaj? nabór na wolne stanowiska, dlatego s? nieocenionym ?ród?em wiedzy i bogat? baz? z ofertami pracy.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Konsultantka Oriflame
Propozycja koncernu oriflame obejmuje kosmetyki piel?gnacyjne i kolorowe, akcesoria ozdobne, jak równie? suplementy diety. Model dystrybucji w systemie MLM umo?liwia osobom takim jak konsultantka oriflame nie tylko zarobek, ale równie? zrobienie kariery. Grupa ori-klub.pl proponuje dwie ?cie?ki rozwoju, proponuj?c porady, jak zosta? konsultantk? oriflame albo menad?erem ca?ego zespo?u dystrybucji. Konsultantki-klubowiczki maj? niepowtarzaln? mo?liwo?? nabycia kosmetyków dla siebie samych i dla swych rodzin i przyjació? czy bonusowego miesi?cznego dochodu. Z ka?dym katalogiem promocyjnym maj? mo?liwo?? zarobienia nawet kilkuset z?otych, przy okazji zdobywaj?c na w?asny u?ytek gratisowe produkty kosmetyczne. Szefowe sieci dystrybucyjnej rozpoczynaj? w?asn? dzia?alno??. Pozyskuj? nowe klubowiczki do w?asnegozespo?u, ?eby zacz??ypracowa? dla nich, gwarantuj?c im wi?ksze zyski.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Oferty pracy dolno?l?skie
Praca jest niezmiernie fundamentalna w naszej ziemskiej egzystencji, bo jak rzecze s?ynne przys?owie ?bez pracy nie ma ko?aczy?. Jednak nie mowa tu tylko o zarabianiu pieni?dzy. Praca daje nam mo?liwo?? samorealizacji, przetestowania si? w nie zawsze ?atwych okoliczno?ciach. Robienie kariery przychodzi w sukurs naszemu dobremu samopoczuciu, uwa?amy si? za wa?nych oraz niezb?dnych. Rynek pracy jest jednak bardzo wymagaj?cy. W szeregu przypadków przydarza si?, i? m?odzi absolwenci, nie mog? znale?? pracy w swojej dziedzinie. Przegl?daj? oferty pracy i nie umiej? wyszuka? nic co by im pasowa?o. Co chwila m?odzi ludzie podejmuj? decyzj?, jak? jest wyjazd z kraju, aby na emigracji, na obcej ziemi, spe?nia? swe marzenia o godziwych zarobkach za prac?, któr? wykonuj?. Oferty pracy jednak?e s? godne uwagi równie? i w naszym pa?stwie. W my?l innego znanego porzekad?a ?dla chc?cego nic trudnego?. W Polsce te? mo?na znale?? ciekaw? prac?, oczywiste, ?e zarobione pieni?dze s? mniejsze acz przynajmniej nie trzeba si? zostawia? godziny i znajomych. Powinno si? jednak skrupulatnie przyjrze? si? ofertom aby wyszuka? co? nam pasuj?cego. Oferty pracy s? bardzo ró?norakie. Ka?dy co? wyszpera bez znaczenia, jakie ma wykszta?cenie. Istniej? oferty dla budowla?ców, dla fryzjerów, sprz?taczek, biznesmenów, bankowców, nauczycieli i wiele innych. Dobrze jest mie? prac?, której wykonywanie nie b?dzie dla nas m?cz?ce. Samorealizacja jest w ko?cu jedn? z potrzeb cz?owieka niezb?dnych do prawid?owego funkcjonowania w spo?ecze?stwie.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 3 [Następna >]

Kategoria :Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.