Strona g��wna  |  Sugeruj kategori�  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Biznes Ekonomia > Fundusze


Wpisy
Sort By :
1. highsky.pl
Skoro tutaj jeste?, to na pewno potrzebujesz wysokiej jako?ci rozwi?za? w zakresie oprogramowania, ktre pomo?e Ci w codziennych inwestycjach na rynkach walutowych Forex. Wobec tego jeste?my w stanie zapewni? Tobie takie na platformie brokerskiej HighSky, ktra jest zdecydowanie nowoczesnym oprogramowaniem, na ktrym si? nie zawiedziesz. Nie czekaj, ale jak najszybciej zapoznaj si? z pe?n? propozycj? na naszej witrynie www i ju? teraz zobacz wszystkie szczeg?y. W razie pyta? skontaktuj si? z nami telefonicznie.

Kategoria:

Data wpisu: Oct 20, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. AB Investing Kompleksowe Us?ugi Inwestycyjne.
Ab-Investing Sp. z o.o. , dofinansuje podmioty, ktre posiadaj? potencja? rozwoju, a ze wzgl?du na kryzys lub brak ?rodkw obrotowych nie mo?e realizowa? celu gospodarczego.
S?u?ymy pomoc? prawn? w zagadnieniach obrotu udzia?ami sp?ek Prawa Handlowego, ochrony Cz?onkw Zarz?du przed odpowiedzialno?ci? cywilno-karn? jak i doradzamy, jak? form? upad?o?ci lub likwidacji wybra?.
Nie inwestujemy w nowe projekty , w polu naszego zainteresowani s? sp?ki ktre maj? ugruntowan? pozycje na rynku i wieloletnie do?wiadczenie bran?owe.
Oferujemy profesjonalny zarz?d kryzysowy jak i wyst?pujemy w roli likwidatorw sp?ek.

Kategoria:

Data wpisu: Jun 22, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Ubezpieczenia Pszczyna - Twoje Centrum Ubezpiecze?
Zapraszamy Pa?stwa do skorzystania z us?ug multiagencji ubezpieczeniowej Twoje Centrum Ubezpiecze?. Gwarantujemy pe?ne wsparcie w procesie doboru w?a?ciwego produktu/zakresu ubezpieczenia.

Oferowane ubezpieczenia:
- komunikacyjne (OC, AC, NNW...)
- maj?tkowe (dom, firma)
- turystyczne
- odpowiedzialno?ci cywilnej (OC w ?yciu prywatnym, OC zawodowe...)

Wsp?pracujemy z wieloma Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, zapewniaj?c swoim Klientom zr?nicowan? ofert? (cena/zakres ubezpieczenia)

Twoj? ofert? otrzymasz w dogodnej dla Ciebie formie:
- mailowo
- telefonicznie
- osobi?cie (przyjedziemy)
- bezpo?rednio u Nas (Biuro: Pszczyna, ul. M?czennikw O?wi?cimskich 21)

Napisz, zadzwo? lub odwied? nas osobi?cie. Oferta nic nie kosztuje - mo?esz tylko zyska?.

Zapraszamy
TCU

Kategoria:

Data wpisu: Nov 1, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. henc
Henc to firma w , ktrej pomagamy osob? spe?ni? swoje marzenia poprzez znalezienie inwestorw na rozpocz?cie w?asnego biznesu. Biuro Rachunkowe "Henc i sp?ka" zosta?o za?o?one w 2003 roku. Jeste?my firm? rodzinn?. Od pocz?tku postawili?my na nowoczesno??. Dla naszych potrzeb zosta?o napisane specjalne oprogramowanie, ktre pami?ta o Twoich sprawach. Pracujemy nad kolejnymi rozwi?zaniami. Wiemy, ?e nie jeste?my najwi?kszym biurem rachunkowym – nie chodzi nam o ilo??, lecz o jako??. Robimy wszystko, aby by? naj wygodniejszym i najbardziej przyjaznym biurem rachunkowym. Do naszego grona nale?y ju? ponad 100 firm. Podczas wsp?pracy koncentrujemy si? na skuteczno?ci i rzetelno?ci.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 20, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Fundusz polsat
Na naszej stronie internetowej mo?esz zapozna? si? z wszelkimi dost?pnymi informacjami na temat otwartych funduszy emerytalnych, a w szczeglno?ci tych dotycz?cych OFE Polsat. Funkcjonalno?ci takie jak notowania, rankingi oraz porwnania. Wszystko to mo?esz u nas znale??. W ko?cu nic nie zast?pi odpowiedniej analizy oraz zdobycia informacji umo?liwiaj?cych podj?cie najlepszego mo?liwego wyboru ofe. Udost?pniamy rwnie? mo?liwo?? przyst?pienia do OFE on-line, bezpo?rednio z poziomu naszej strony internetowej. Jest to metoda ca?kowicie bezpieczna, szybka i przysparzaj?ca najmniej komplikacji. Serdecznie zapraszam do odwiedzin.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 2, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Otwarte Fundusze Emerytalne
Strona LosowanieOFE.pl skupia wszystkie Otwarte Fundusze Emerytalne. Zawiera on najwa?niejsze informacje o poszczeglnych Towarzystwach Emerytalnych dzia?aj?cych na terenie ca?ego kraju m.in. adres, struktura, ilo?ci klientw oraz nagrody za efektywne gromadzenie i pomna?anie powierzonych pieni?dzy. Zaprezentowany w serwisie ranking funduszy emerytalnych jest obiektywnym ?rd?em informacji na temat us?ug ?wiadczonych przez dane Towarzystwo. Dodatkowo dzia? FAQ zawiera najcz??ciej zadawane pytania i odpowiedzi dotycz?ce tej?e tematyki oraz samego losowania OFE. Serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z zawarto?ci? strony.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Kolektory z dop?at?
17 czerwca 2010 r. Zarz?d NFO?iGW podpisa? z sze?cioma bankami umowy, uruchamiaj?ce program dop?at do kredytw bankowych na zakup i monta? kolektorw s?onecznych. Program ten b?dzie realizowany do ko?ca 2014 roku. Nabr wnioskw o dotacj? NFO?iGW wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie ci?g?ym. Wnioski sk?adane s? w bankach, ktre zawar?y umowy o wsp?pracy z NFO?iGW. Strona www.doplatynakolektory.pl zwiera aktualne informacje na temat mo?liwo?ci uzyskania dop?aty. Skorzysta? mo?na rwnie? z wygodnego kalkulatora dop?at oraz pobra? niezb?dne dokumenty. Poza programem dop?at 45% z NFO?iGW, zawarli?my informacje na temat innych mo?liwo?ci pozyskania dofinansowania do kolektorw, mi?dzy innymi na temat Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Fundusz obligacji
Najlepsze fundusze inwestycyjne Novo to wyj?tkowa propozycja finansowa przygotowana przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Opera TFI S.A. Strona prezentuje pe?ne informacje dotycz?ce funduszy Novo. Oferta inwestycyjna to: fundusze pieni??ne, fundusz obligacji, fundusze mieszane i fundusz akcji. Fundusze obligacyjne dost?pne s? w dwch opcjach: obligacje przedsi?biorstw i papiery d?u?ne. Do funduszy mieszanych nale?? nast?puj?ce propozycje: fundusz aktywnej alokacji, fundusz stabilnego wzrostu oraz fundusz zrwnowa?ony wzrost. Dzi?ki stronie w ?atwy sposb i darmowo otworzysz rejestr i b?dziesz mg? wygodnie zarz?dza? swoimi zleceniami.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Fundusze ofe
Je?li niedawno rozpocz??e? prac?, nie zwlekaj z wyborem OFE (Otwarty Fundusz Emerytalny). Wybr najkorzystniejszego OFE to istotna inwestycja w przysz?o??. To on b?dzie inwestowa? 1/5 sk?adki odprowadzanej na Twoj? przysz?? emerytur?. Odwied? nasz? stron?, a pomo?emy Ci wybra? II filar. Je?li niedawno rozpocz??e? prac?, nie zwlekaj z wyborem OFE (Otwarty Fundusz Emerytalny). Wybr najkorzystniejszego OFE to istotna inwestycja w przysz?o??. To on b?dzie inwestowa? 1/5 sk?adki odprowadzanej na Twoj? przysz?? emerytur?. Odwied? nasz? stron?, a pomo?emy Ci wybra? II filar.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Si?gnij po wsparcie finansowe!
DotacjeUnii.pl to serwis internetowy, w ktrym mo?esz zaczerpn?? niezb?dnych informacji odno?nie dotacji unijnych, ktre mog? by? wsparciem dla prowadzenia twojego biznesu. Niew?tpliwie warto jest zastanowi? si? czy nie lepiej by?o by pozyska? funduszy unijnych zanim si? one sko?cz?, wiadom? spraw? bowiem jest, i? Polska wsparty jest funduszowaniem przez okres 2007 - 2013, zatem nie wiele czasu jeszcze zosta?o, chocia? te 3 lata to jeszcze niby mnstwo czasu.Nie zapominajmy jednak, ?e co roku s? ograniczone ?rodki pieni??ne. Zach?camy do odwiedzenia naszego serwisu po gar?? informacji!

Kategoria:

Data wpisu: Apr 12, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 [Nastpna >]

Kategoria :Strona gwna | Nowoci | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.