Strona główna  |  Sugeruj kategorię  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Biznes Ekonomia > Finanse


Wpisy
Sort By :
1. Domjas - kredyt hipoteczny Katowice
Czym jest leasing samochodowy? Chcesz się więcej dowiedzieć o tym, jakie możliwości stwarza Ci rynek kredytowy? Interesuje Cię ubezpieczenie i chcesz pozyskać korzystną ofertę? Już nasza w tym głowa, abyś otrzymał naprawdę najlepszą propozycję. Zadbamy o Twoje interesy i bezpieczeństwo finansowe. Zachęcamy do kontaktu.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 5, 2021 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Domjas - kredyt hipoteczny Katowice
Czym jest leasing samochodowy? Chcesz się więcej dowiedzieć o tym, jakie możliwości stwarza Ci rynek kredytowy? Interesuje Cię ubezpieczenie i chcesz pozyskać korzystną ofertę? Już nasza w tym głowa, abyś otrzymał naprawdę najlepszą propozycję. Zadbamy o Twoje interesy i bezpieczeństwo finansowe. Zachęcamy do kontaktu.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 5, 2021 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Deklaracja CIT 8
W Programie fillup dostępnym na stronie Cit-8.pl, dzięki JPKomat JPK_V7M i JPK_V7K przygotować można i wysłać tak łatwo jak e-mail. Na stronie Cit-8.pl znaleźć można druk CIT-8 oraz wiele druków podzielonych według sprawy, w tym kategorie takie jak bezpłatne druki związane z epidemią COVID-19, podatki, cła, akcyza, JPK - jednolity plik kontrolny, finanse i księgowość, praca i kadry, zus, krus i ubezpieczenia, druki firmowe, druki prawne i sądowe, druki dla nieruchomości i budowlane, a także pojazdy i transport oraz sprawy obywatelskie. Eksperci Cit-8.pl projektują ergonomiczne programy ułatwiające pracę na co dzień, w tym formularze, aplikacje Web, systemy przechowywania danych i zarządzania projektem. Programy dostępne na stronie Cit-8.pl budowane są ?na wymiar? po zdiagnozowaniu potrzeb danej instytucji.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 10, 2021 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Gravis
Najlepszą księgowość znajdziesz w firmie Gravis Rachunkowość i Podatki Sp. z o.o. To usługi wykonane w sposób staranny i z dbałością o interesy klientów. Biuro sporządza umowy o pracę i cywilnoprawne, prowadzi księgi rachunkowe oraz świadczy pomoc podczas kontroli podatkowych. Firma sporządza i składa deklaracje podatkowe.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 9, 2021 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Platforma Inwestora - og?oszenia biznesowe
Nasz portal to wszechstronnie dzia?aj?cy portal po?wi?cony w ca?o?ci ofertom inwestycyjnym, oraz sprzeda?y firm. Od pocz?tku dzia?ania na rynku g?ównym celem by?o skupianie uczciwych i zmotywowanych biznesmenów, którzy s? zainteresowani nawi?zywaniem wa?nych kontaktów i szukaniem inspiracji na w?asn? przedsi?biorstwo.

Wszystkie zamieszczane w naszym portalu oferty s? nowe oraz starannie weryfikowane, dzi?ki czemu maj? Pa?stwo gwarancj? dost?pu do najwy?szej jako?ci tre?ci biznesowych.

Planujesz sprzeda? firm?? Wystaw swój biznes na sprzeda? lub znajd? osoby zainteresowane zakupem Twojej firmy. Wystarczy, ?e umie?cisz u nas, swoje og?oszenie i poczekasz na inwestorów zainteresowanych Twoj? ofert?.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 13, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. pomoc frankowiczom
Bardzo du?o osób korzysta z rozwi?zania, jakim jest kredyt. Jest to idealne rozwi?zanie, dzi?ki któremu mo?na w szybki sposób zdoby? pieni?dze na swoje cele i marzenia. Sp?ata kredytu powi?zana jest z prowizj?. W przypadku szybszej ni? planowana sp?aty kredytu mo?na odzyska? prowizj?. Je?li posiadacie problem z odzyskaniem prowizji to najlepiej skorzysta? z us?ug naszej firmy, która zajmuje si? odzyskiwaniem odszkodowa?.

Kategoria:

Data wpisu: Oct 13, 2020 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Konta internetowe
Potrzebujesz nowego konta bankowego dla siebie? Pragniesz uzyska? ciekawe jak równie? potrzebne informacje? Je?li tak to b?d?cy nasz? w?asno?ci? portal jest naprawd? doskona?ym miejscem dla Ciebie. Pokazujemy nie tylko bardzo wa?ne informacje wyja?niaj?ce czym s? konta bankowe, jak dzia?aj?, gdzie ma sens za?o?y? konto, ale równie? bardzo du?o wi?cej. Mamy pewno??, ?e dzi?ki rzecz? znajduj?cym si? na prowadzonej przez nas stronie internetowej ka?dy bez ?adnego problemu znajdzie konto bankowe spe?niaj?ce jego wymagani. Jeste?my w stanie pokaza? te? jakie konta bankowe da si? stworzy? przez internet, jak to zrobi? oraz, które konta bankowe op?aca si? wybra? i na jakie ma sens si? zdecydowa?.

Kategoria:

Data wpisu: Oct 7, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. rachunekwbanku.pl
Chocia? rachunek osobisty posiada du?o zalet, to w przypadku prowadzenia przedsi?biorstwa nale?y pomy?le? nad rachunkiem firmowym. Jest to doskona?a mo?liwo??, poniewa? nasze operacje firmowe s? odseparowane od prywatnych. W przypadku kontroli skarbowej mo?e to nam oszcz?dzi? wielu stresu. Co wi?cej, u?atwia to prowadzenie ksi?gowo?ci. Nale?y równie? pami?ta? o tym, ?e takie konto jest obci??one podatkiem i niezb?dne jest op?acanie sk?adek w postaci bezgotówkowej (ZUS). Cz?sto banki proponuj? przedsi?biorcom za?o?enie konta firmowego na korzystnych warunkach. Dzi?ki temu mo?na liczy? na dobre okazje w przypadku m.in. udzielania kredytu.

Kategoria:

Data wpisu: Oct 7, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Ksi?gowo?? Wroc?aw : Biurohello.pl
?wiadczymy profesjonalne us?ugi ksi?gowe wroc?aw dla osób prawnych w zakresie rachunkowo?ci, podatków, rozliczania pracowników i ich wynagrodze?. Decyduj?c si? na wspó?prac? z nami, zyskujesz rzetelnego partnera biznesowego, który zwolni Ci? z obowi?zku prowadzenia ksi?g rachunkowych i kadrowych oraz innych obowi?zków z tym zwi?zanych.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 10, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Spó?ka komandytowo-akcyjna
Spó?ka komandytowo-akcyjna – spó?ka osobowa, za zobowi?zania której odpowiada bez ogranicze? co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz) a przynajmniej jeden jest akcjonariuszem. Sukces danej firmy zale?y oczywi?cie od wielu czynników. Jednym z nich jest, niew?tpliwie, dobre wspó?dzia?anie zespo?u pracowników. Je?li powstaj? mi?dzy nimi spory, konflikty, je?li pracownicy nie potrafi? si? ze sob? porozumie?, mo?e okaza? si?, ?e ich wspó?dzia?anie nie przynosi po??danych efektów. Dlatego ogromn? rol? odgrywa integracja pracowników. S? to dzia?ania, które maj? na celu nawi?zanie i potrzymanie wi?zi mi?dzy osobami, które ze sob? wspó?pracuj?. takie dzia?ania pomagaj? wspiera? si? wzajemnie i motywowa? do dzia?ania w grupie.

Kategoria:

Data wpisu: Jun 4, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Nastpna >] [Ostatnia >>]

Kategoria :Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.