Strona g��wna  |  Sugeruj kategori�  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Biznes Ekonomia > Finanse


Wpisy
Sort By :
1. Platforma Inwestora - og?oszenia biznesowe
Nasz portal to wszechstronnie dzia?aj?cy portal po?wi?cony w ca?o?ci ofertom inwestycyjnym, oraz sprzeda?y firm. Od pocz?tku dzia?ania na rynku g?wnym celem by?o skupianie uczciwych i zmotywowanych biznesmenw, ktrzy s? zainteresowani nawi?zywaniem wa?nych kontaktw i szukaniem inspiracji na w?asn? przedsi?biorstwo.

Wszystkie zamieszczane w naszym portalu oferty s? nowe oraz starannie weryfikowane, dzi?ki czemu maj? Pa?stwo gwarancj? dost?pu do najwy?szej jako?ci tre?ci biznesowych.

Planujesz sprzeda? firm?? Wystaw swj biznes na sprzeda? lub znajd? osoby zainteresowane zakupem Twojej firmy. Wystarczy, ?e umie?cisz u nas, swoje og?oszenie i poczekasz na inwestorw zainteresowanych Twoj? ofert?.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 13, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. pomoc frankowiczom
Bardzo du?o osb korzysta z rozwi?zania, jakim jest kredyt. Jest to idealne rozwi?zanie, dzi?ki ktremu mo?na w szybki sposb zdoby? pieni?dze na swoje cele i marzenia. Sp?ata kredytu powi?zana jest z prowizj?. W przypadku szybszej ni? planowana sp?aty kredytu mo?na odzyska? prowizj?. Je?li posiadacie problem z odzyskaniem prowizji to najlepiej skorzysta? z us?ug naszej firmy, ktra zajmuje si? odzyskiwaniem odszkodowa?.

Kategoria:

Data wpisu: Oct 13, 2020 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Konta internetowe
Potrzebujesz nowego konta bankowego dla siebie? Pragniesz uzyska? ciekawe jak rwnie? potrzebne informacje? Je?li tak to b?d?cy nasz? w?asno?ci? portal jest naprawd? doskona?ym miejscem dla Ciebie. Pokazujemy nie tylko bardzo wa?ne informacje wyja?niaj?ce czym s? konta bankowe, jak dzia?aj?, gdzie ma sens za?o?y? konto, ale rwnie? bardzo du?o wi?cej. Mamy pewno??, ?e dzi?ki rzecz? znajduj?cym si? na prowadzonej przez nas stronie internetowej ka?dy bez ?adnego problemu znajdzie konto bankowe spe?niaj?ce jego wymagani. Jeste?my w stanie pokaza? te? jakie konta bankowe da si? stworzy? przez internet, jak to zrobi? oraz, ktre konta bankowe op?aca si? wybra? i na jakie ma sens si? zdecydowa?.

Kategoria:

Data wpisu: Oct 7, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. rachunekwbanku.pl
Chocia? rachunek osobisty posiada du?o zalet, to w przypadku prowadzenia przedsi?biorstwa nale?y pomy?le? nad rachunkiem firmowym. Jest to doskona?a mo?liwo??, poniewa? nasze operacje firmowe s? odseparowane od prywatnych. W przypadku kontroli skarbowej mo?e to nam oszcz?dzi? wielu stresu. Co wi?cej, u?atwia to prowadzenie ksi?gowo?ci. Nale?y rwnie? pami?ta? o tym, ?e takie konto jest obci??one podatkiem i niezb?dne jest op?acanie sk?adek w postaci bezgotwkowej (ZUS). Cz?sto banki proponuj? przedsi?biorcom za?o?enie konta firmowego na korzystnych warunkach. Dzi?ki temu mo?na liczy? na dobre okazje w przypadku m.in. udzielania kredytu.

Kategoria:

Data wpisu: Oct 7, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Ksi?gowo?? Wroc?aw : Biurohello.pl
?wiadczymy profesjonalne us?ugi ksi?gowe wroc?aw dla osb prawnych w zakresie rachunkowo?ci, podatkw, rozliczania pracownikw i ich wynagrodze?. Decyduj?c si? na wsp?prac? z nami, zyskujesz rzetelnego partnera biznesowego, ktry zwolni Ci? z obowi?zku prowadzenia ksi?g rachunkowych i kadrowych oraz innych obowi?zkw z tym zwi?zanych.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 10, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Sp?ka komandytowo-akcyjna
Sp?ka komandytowo-akcyjna – sp?ka osobowa, za zobowi?zania ktrej odpowiada bez ogranicze? co najmniej jeden wsplnik (komplementariusz) a przynajmniej jeden jest akcjonariuszem. Sukces danej firmy zale?y oczywi?cie od wielu czynnikw. Jednym z nich jest, niew?tpliwie, dobre wsp?dzia?anie zespo?u pracownikw. Je?li powstaj? mi?dzy nimi spory, konflikty, je?li pracownicy nie potrafi? si? ze sob? porozumie?, mo?e okaza? si?, ?e ich wsp?dzia?anie nie przynosi po??danych efektw. Dlatego ogromn? rol? odgrywa integracja pracownikw. S? to dzia?ania, ktre maj? na celu nawi?zanie i potrzymanie wi?zi mi?dzy osobami, ktre ze sob? wsp?pracuj?. takie dzia?ania pomagaj? wspiera? si? wzajemnie i motywowa? do dzia?ania w grupie.

Kategoria:

Data wpisu: Jun 4, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Gotowka.org.pl - Szybka po?yczka online bez za?wiadcze?
Zdecydowanie warto skorzysta? z szybkiej po?yczki, dzi?ki ktrej z pewno?ci? mo?ecie dosta? w szybki sposb pieni?dze na swoje konto. Szybka po?yczka doskonale sprawdzi si? w momencie, kiedy potrzebujecie pieni?dzy na niespodziewane wydatki, b?d? te? macie odpowiednie cele b?d? te? plany na najbli?szy czas.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 4, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. https://pragmago.pl
Je?li brakuje wam pieni?dzy w firmie na odpowiednie elementy by mc pracowa? to na pewno najlepszym rozwi?zaniem jest faktoring, ktry polega na finansowaniu zakupw. Z pewno?ci? mo?na wykona? faktoring na bardzo du?e kwoty, dzi?ki czemu praktycznie z naszych us?ug mo?e skorzysta? ka?da firma. Zapewniamy pe?en profesjonalizm.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 2, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Rzeczoznawca nieruchomo?ci, maj?tkowy - Warszawa, mazowieckie
Rzeczoznawca nieruchomo?ci, maj?tkowy - Warszawa, mazowieckie z Instytutu Wycen Upad?o?ciowych i Restrukturyzacyjnych IWUR zaprasza do zapoznania si? z ofert? na wyceny i doradztwo. Rzeczoznawca nieruchomo?ci, maj?tkowy - Warszawa, mazowieckie ?wiadczy takie us?ugi jak: wycena przedsi?biorstwa, wycena firmy, wycena sp?ki, wycena warto?ci nieruchomo?ci. Poznaj ofert? na restrukturyzacj?, wycen? warto?ci firmy, wycen? przedsi?biorstwa lub wycen? warto?ci sp?ek Warszawa, woj. mazowieckie.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 30, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Przelewy z Anglii do Polski ∙ Klik-24
Je?li masz ju? do?? wysokich op?at za przelewy pomi?dzy Angli? a Polsk? to trafi?e? w dobre miejsce. Klik-24 jest firm?, ktra realizuje tanie i szybkie transfery pieni??ne. Mo?esz zleci? przelew na dowolny rachunek bankowy czy dla rodziny lub bliskich, czy aby op?aci? rachunki lub inne zobowi?zania. W swojej ofercie posiadamy przelewy za 1 funta bez wzgl?du na kwot? jak? wysy?asz, a pieni?dze trafi? na konta nie p?niej jak w 1 dzie? roboczy. Nie ma co si? zastanawia?, sprawd? dlaczego zaufa?o nam tysi?ce klientw.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 10, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Gosw: 1

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Nastpna >] [Ostatnia >>]

Kategoria :Strona gwna | Nowoci | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.