Strona główna  |  Sugeruj kategorię  |  Dodaj wpis  |  Regulamin

Wybierz wpis


Top > Biznes Ekonomia > Doradztwo personalne


Wpisy
Sort By :
1. ASR Consulting
Firma ASR ?wiadczy us?ugi w zakresie zatrudnienia obcokrajowców.
Zajmujemy si?
-kontrol? pod wzgl?dem prawnym dokumentów,
-pomoc w post?powaniach administracyjnych
-konsultacj? w sprawach legalizacji pobytu

Firma ASR gwarantuje najwy?sz? jako?? oferowanych przez nas us?ug.

Kategoria:

Data wpisu: May 22, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Agencja pracy i po?rednictwa
Flexteam Agencja Pracy Tymczasowej. Oferujemy klientom doradztwo personalne, profesjonaln? rekrutacj?, dzi?ki której znajdziemy odpowiednich ludzi na odpowiednie stanowiska. Na stronie zamieszczamy oferty pracy. W sprawie warunków wspó?pracy warto do nas zadzwoni? lub napisa? email, skontaktujemy si? i przedstawimy szczegó?y. Warto skorzysta? zawsze jest mo?liwo?? dogadania szczegó?ów.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 9, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1

Member Reviews Visitor Ratings

3. Praca tymczasowa za granic?
Work Service Express oferuje szereg us?ug z zakresu rekrutacji i selekcji pracowników do pracy za granic?. Wszystkim osob? poszukuj?cym pracy proponujemy atrakcyjne oferty pracy tymczasowej w wielu popularnych krajach europejskich m. in. takie jak praca w Belgii, praca we Francji, praca w Niemczech, praca w Holandii, czy praca w Islandii. Naszym pracownikom zapewniamy bardzo dobre warunki zatrudnienia oferuj?c wysokie i regularnie wyp?aty oraz wszelkie obowi?zkowe, a tak?e dodatkowe sk?adki i ubezpieczenia.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 21, 2016 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. CTSG Sp. z o.o.
Nasze wirtualne biuro mie?ci si? na ulicy Mickiewicza 37. Co oferujemy? Wirtualne biuro to miejsce, w którym mo?esz mie? zarejestrowan? Swoj? firm?. Je?li pracujesz w domu to mo?e to by? doskona?e rozwi?zanie. Je?li chcesz dysponowa? renomowanym adresem swojej firmy to ta ofert jest idealna dla Ciebie.

Mocn? stron? naszej lokalizacji jest fakt, ?e podlegamy pod Pierwszy Urz?d Skarbowy Warszawa ?ródmie?cie, a ?oliborska lokalizacja pozwala na bezproblemowy i szybki dojazd oraz bezproblemowe zaparkowanie pojazdu w darmowej strefie.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 28, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Nieruchomo?ci Niemcy
Sprawd? nieruchomo?ci u naszych zachodnich s?siadów. Polskie forum o nieruchomo?ciach w Niemczech. Tutaj poczytasz o ofertach wynajmu i sprzeda?y domów i mieszka? w Niemczech, nie tylko w rejonach przygranicznych, ale tak?e na granicy z Belgi? i Austri?. Sprawd? posty i wypowiedzi Polaków mieszkaj?cych w Berlinie. Sprawd? jak wynaj?? mieszkanie we Frankfurcie i gdzie szuka? ofert nieruchomo?ci inwestycyjnych na terenie Niemiec. Polskie forum o nieruchomo?ciach w Niemczech zaprasza do dyskusji i zamieszczania postów i opinii. Doradztwo w inwestycjach za granic?.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 28, 2015 Odwiedzin: 1 Ocena: 4.00 Głosów: 1

Member Reviews Visitor Ratings

6. MojePredyspozycje.pl – praca z pasj?
Wiele osób wci?? nie ma pomys?u na siebie. Czy nale?ysz do jednej z nich? Poznaj samego siebie! Znajomo?? swoich pasji i zainteresowa? to podstawa poszukiwania wymarzonej pracy. U?atwili?my to zadanie, umieszczaj?c w serwisie testy zawodowe. To one wska?? typ Twojej osobowo?ci, poziom Twoich umiej?tno?ci komunikacyjnych i inteligencji emocjonalnej czy te? umiej?tno?ci przedsi?biorczych. Je?li ju? dowiesz si?, które stanowisko pracy mo?e Ci si? spodoba?, zacznij poszukiwania. Zastanawiasz si? jak powinno wygl?da? CV, by pracodawca zwróci? na nie uwag?? Odpowied? na to pytanie znajdziesz w jednym z naszych artyku?ów. Opisali?my tam tak?e wiele innych kwestii, jak cho?by przebieg rozmowy kwalifikacyjnej, sposoby na zwi?kszenie motywacji czy walk? ze stresem.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 10, 2015 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. www.branas.com.pl
Twoi pracownicy znowu zawiedli? A projekt nie zosta? wykonany na czas? A mo?e to nie wina pracowników, tylko z?ej organizacji w twojej firmie. Zapraszam na stron? www.branas.com.pl prowadzon? przez Jacka Branasa, na której znajdziesz wszystkie potrzebne Ci informacje na temat planowanie w przedsi?biorstwie.
Znajdziesz tam wiele na temat TOC, czyli teorii ogranicze?. Jest to obecnie najpopularniejsza metoda pozwalaj?ca na bardzo dok?adne zarz?dzanie przedsi?biorstwem.
Wszystkie informacje o TOC zawarte na stronie oparte s? o dzie?a guru biznesu - Eliyahu M. Goldratt'a. Wiele z jego metod mimo up?ywu lat s? coraz bardziej na czasie i przynosz? coraz lepsze efekty.
Wprowadzenie metody TOC szybko przynosi olbrzymie efekty. Kto si? jeszcze zastanawia niech si? skontaktuje z Jackiem Branasem.

Kategoria:

Data wpisu: May 5, 2015 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Czy ?yj?c by?e? sob??
Takim pytaniem zako?czy? swój wiersz „By? sob?” s?ynny trener rozwoju osobistego Tadeusz Niwi?ski. Je?li nie chcemy, stoj?c na s?dzie ostatecznym, ?a?owa?, ?e prze?yli?my swe ?ycie wg cudzych recept i schematów, to lepiej wcze?niej, gdy to jeszcze mo?liwe, zastanówmy si?, jak odnale?? siebie we wszystkich naszych celach i dzia?aniach. Szukajmy m?drych ksi??ek, stron internetowych, i wci?? szukajmy odpowiedzi na pytanie: czego JA chc? od ?ycia.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 24, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Jacek Branas warsztaty rozwoju osobistego
Interesujesz si? sprzeda?? bezpo?redni?? Szukasz skutecznych metod prowadzenia konwersacji z klientem? W trakcie rozmowy i przeprowadzania negocjacji, nie umiesz sformu?owa? odpowiednich argumentów, które mog? zadecydowa? o sukcesie firmy? Ta witryna stanowi dobrze skonstruowany elementarz handlu i pracy nad rozwojem osobistym.

Jak oka?e si?, ?e sama wiedza teoretyczna z witryny internetowej to dla Ciebie za ma?o i potrzebujesz pomocy oraz wsparcia osoby z zewn?trz to my tak? posiadamy.

Nasz trener od samego pocz?tku skupia si? na pokazaniu zasad funkcjonowania pojedynczych podmiotów w sferze szeroko rozumianej strefy biznesu. Zdobyta wiedza zostanie potwierdzona przez wiele wykonanych ?wicze? i zada? praktycznych, by uczestnicy mogli uzyskane wiadomo?ci szybko przetestowa? ju? bezpo?rednio w miejscach swojej pracy.

Kategoria:

Data wpisu: May 27, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. CV na zamówienie - cv365.pl
Potrzebujesz dobrze sformu?owane Curriculum Vitae?
Zajrzyj na nasza stron? i przejrzyj nasz? ofert?.
Wykonujemy Curriculum Vitae na zamówienie po polsku oraz Curriculum Vitae po angielsku .
Bardzo dobre Curriculum Vitae to kluczowy krok do wymarzonej posady.
Dzi?ki bardzo dobremu ?yciorysowi otrzymasz zaproszenie na interview a nast?pnie stanowisko które pragniesz.
Wi?c je?li Masz problem z sporz?dzeniem Curriculum Vitae napisz do nas!

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 3 [Następna >]

Kategoria :Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.