Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Angielski Gliwice - Marta Pawlikowska

9330 http://www.martapawlikowska.pl/ Nauka j?zyka obcego dla wielu osób jest trudna, poniewa? wstydz? si? one mówi?. Boj? si? oceniania przez innych, zbyt du?ej liczby pope?nianych b??dów, a w ten sposób nie ma mo?liwo?ci osi?gni?cia dobrych efektów. Najlepsza szko?a Marty Pawlikowskiej korzysta z nowoczesnych metod, dzi?ki którym uczniowie od pocz?tku stykaj? si? z obcoj?zycznym ?rodowiskiem. Porozumiewaj? si? w j?zyku obcym ju? od przekroczenia progu szko?y, a nie jedynie podczas krótko trwaj?cych zaj??. Dostaj? szans? wielokrotnego powtarzania zadanego materia?u, co tak?e jest idealnym sposobem na przyswajanie nowych porcji wiedzy. Do tego atmosfera wzajemnej pracy, szacunku, zaufania, a przede wszystkim wprowadzenie gier, zabaw i innych atrakcyjnych form daje wi?ksz? motywacj?, zach?ca. Prowadzi do osi?gni?cia po??danego poziomu znajomo?ci j?zyka obcego w czasie zdecydowaniem krótszym. Edukacja Nauka > Szkolenia
Edukacja Nauka > Kursy j?zykowe
angielski   nauka angielskiego   kursy angielskiego Mar 25, 2016 Maciej

Oceń stronę   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś niedziałający link  

Średnia ocena odwiedzających: 0.00 (z 5)
Liczba oddanych głosów: 0

Oceń stronę


Inne linki z Edukacja Nauka > Szkolenia

1. Centrum Kszta?cenia HR
Centrum Kszta?cenia HR zach?ca do skorzystania z szerokiej oferty profesjonalnych szkole? zawodowych, dzi?ki którym ka?dy z uczestników b?dzie w stanie podnie?? swoje kwalifikacje zawodowe. Wiedza i kompetencje licz? si? na rynku pracy najbardziej, dlatego je?eli zale?y ci na rozwoju osobistym i zwi?kszeniu swojej atrakcyjno?ci w oczach...
Category:

2. Lotnik.eu - szko?a latania
Przygotowany portal mie?ci zbiór ciekawostek zwi?zanych z aeronautyk?, pocz?wszy od ?mig?owców, przez szybowce, pot??ne statki podniebne i ma?e aeroplany, a na relacjach z imprez powietrznych ko?cz?c. Odnajdziesz tutaj porady i szczegó?owe dane dotycz?ce kursów PPL(H) i na licencj? pilota ?mig?owca. Ponadto, dostarczymy Tobie zestaw helipadów...
Category:

3. obs?uga kadr Sochaczew
W dobie ?wiatowej konkurencji w coraz wi?kszym stopniu liczy si? jako?? i efektywno?? pracy. Doskonalenie procesów zachodz?cych w Pa?stwa Firmie mo?e wspomóc coraz powszechniej stosowany outsourcing, czyli zlecanie firmie zewn?trznej us?ug niezwi?zanych bezpo?rednio z istot? Pa?stwa dzia?alno?ci. BHP & Payroll Services od dziesi?ciu lat wspomaga...
Category:

4. Coaching People - terapia skoncentrowana na rozwi?zaniach
Coaching stanowi dyscyplin?, która coraz ch?tniej wykorzystywana jest do pracy z osobami pragn?cymi odzyska? równowag? pomi?dzy ?yciem zawodowym, jak i prywatnym. Sprawdza si? wsz?dzie tam, gdzie pragniemy poczu? swoj? warto?? i chcemy móc z niej korzysta?. Stawiaj?c na profesjonalistów Coaching People, którzy nie oceniaj? i nie nak?adaj? swojej...
Category:

5. Bezowijania.com - Szkolenie z ochrony danych osobowych
Mog?ca pochwali? si? naprawd? bogatym do?wiadczeniem firma szkoleniowa „bez owijania” kieruje swoje us?ugi do wszystkich, którzy chc? poszerzy? wiedz? z zakresu ochrony danych osobowych b?d? kontroli zarz?dczej. W ofercie ma mi?dzy innymi szkolenie z ochrony danych osobowych. Ka?de szkolenie organizowane przez t? firm? to ?wietna...
Category:


Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.