Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : wymiana]
Sort By :
1. Hydraulik Prze?mierowo
Firma Twój Instalator ?wiadczy us?ugi instalacyjne oraz hydrauliczne na terenie Poznania i okolic. Oferujemy Pa?stwu monta? instalacji gazowych, instalacji wodno - kanalizacyjnych oraz instalacji centralnego ogrzewania. Zajmujemy si? tak?e bia?ym monta?em, monta?em urz?dze? sanitarnych (monta? kabin natryskowych, zlewozmywaków, wanien, umywalek itp.). Oferujemy równie? us?ugi z zakresu czyszczenia i udro?nienia kanalizacji oraz instalacji i wymiany urz?dze? kanalizacyjnych.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 4, 2009 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Auto szyby Kaczory
Firma zajmuje si? przyciemnianiem i sprzeda?? szyb samochodowych. Oferuje kilkaset szyb do przeró?nych modeli aut osobowych, dostawczych i ci??arowych oraz profesjonaln? i ekspresow? wymian? uszkodzonych auto szyb. Autowidok to tak?e przyciemnianie szyb atestowanymi foliami, maj?ce szereg zalet: zmniejszenie strat ciep?a zima oraz odbijanie promieni s?onecznych latem, co znacznie poprawia komfort jazdy. Firma oferuje tak?e spinki samochodowe i sprowadza szyby na zamówienie klientów.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 26, 2010 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot

Member Reviews Visitor Ratings

3. iPhone serwis naprawa - iClinic - iPod naprawa Warszawa.
iClinic - iPhone, iPod, Mac serwis i naprawa. Warszawa i ca?a Polska. 1g, 2g, 3g. Szyba, szybka, ekran lcd - co kolwiek by to nie by?o - jeste?my w stanie to naprawi?
naprawa,3g s,iphone,wymiana,classic,touch,iphone,serwis,uszkodzony. lcd,ekran,szyba,3gs,szybka,3g,ipod,serwis,iphone,16gb,naprawa,warszawa,2g,warszawa,zbita

iPhone serwis naprawa - iclinic - profesjonalny serwis wyspecjalizowany w naprawie wszystkich rodzajów uszkodze? dotycz?cych iphone oraz ipod touch - zarówno fizycznych jak i programowych.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 26 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot

Member Reviews Visitor Ratings

4. przyciemnianie szyb ?ód?
Zapraszamy serdecznie do skorzystania z us?ugi przyciemniania szyb samochodowych. Jest to jedna z us?ug jak? wykonujemy. Naprawiamy tak?e p?kni?cie na szybach oraz wymieniamy na ca?kiem nowe. Tylko u nas profesjonalne przyciemnianie, monta? folii okiennej i naprawa szyb. Oferujemy przyst?pne ceny i du?o wiosennych promocji. Zabezpiecz swoje auto przed kradzie?? i szkodliwym promieniowaniem. Wiosna ju? si? zbli?a - przyszykuj si? wi?c na ni?. Dzia?amy w bran?y od wielu lat, masz wi?c gwarancje i? powierzasz zlecenie profesjonalistom, którzy znaj? si? na rzeczy.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 12, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Drzwi wej?ciowe do mieszka?, antyw?amaniowe - DELTA, GERDA, DRE.
Feston Warszawa – monta?, serwis i sprzeda? drzwi i okien. W naszej ofercie pe?en asortyment drzwi wej?ciowych do mieszka? w blokach firm GERDA i DELTA oraz drzwi pokojowych (wewn?trznych) firmy DRE. Jeste?my firm? z wieloletnim do?wiadczeniem, zatrudnione u nas ekipy monta?owe s? sprawdzone i profesjonalne - posiadaj? niezb?dne certyfikaty producentów drzwi takich jak GERDA, DELTA, DRE. U nas znajdziecie Pa?stwo pe?n? obs?ug?, zaczynaj?c od pomiaru, porad i wyceny, poprzez transport, monta? i wyko?czenie. U nas zawsze atrakcyjne ceny i krótkie terminy. W sprzeda?y drzwi zewn?trze wej?ciowe, klasy antyw?amaniowej C, do stosowania do mieszka? w blokach jak i równie? drzwi niewra?liwe na czynniki atmosferyczne do domów jednorodzinnych. Ponadto oferujemy równie? drzwi wewn?trzne (wewn?trzlokalowe) pokojowe firmy DRE, w szerokim wachlarzu wzorów i kolorów. Mo?ecie Pa?stwo u nas znale?? równie? drzwi specjalne: przeciwpo?arowe, d?wi?koszczelne itd. sprawdzonych producentów takich jak GERDA i DELTA. Firma FESTON serwisuje ju? zamontowane drzwi i zamki wszelkiego typu. W ofercie ponadto równie? okna PCV, roletki materia?owe, rolety antyw?amaniowe, ?aluzje i bramy gara?owe. Zapraszamy.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 28, 2010 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Matryce do laptopów
Sto?eczna firma PC-MOBILE zajmuje si? dystrybucj?, napraw? i us?ugami ?wiadczonymi w dziedzinie komputerów przeno?nych|laptopów|notebooków. Wykonuje ekspresow? napraw? i wymian? ekranów LCD do wszelkiego typu Laptopów, Notebooków, Palmtopów takich marek jak Acer czy Toshiba. Proponuje wiele czynno?ci zwi?zanych z dzia?aniem komputerów: instalacja i konfiguracja oprogramowania, monta? i konfiguracja peryferiów, wykrywanie niesprawno?ci technicznych. W serwisie pracuje zespó? profesjonalnych serwisantów. Ekspresowy termin wykonywania napraw. Wszystkie naprawy obj?te s? gwarancj?. Dla sta?ych klientów zni?ki.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. opony falken
Felgi Szczecin
Nasza firma oferuje szeroki wybór marek i rozmiarów opon do
wszystkich samochodów osobowych i dostawczych. W naszej ofercie znajduj?
si? równie? felgi stalowe i aluminiowe ró?nych typów. Wykonujemy
kompleksowe us?ugi zwi?zane z wymian? opon. Jeste?my w stanie dla Pa?stwa
sprowadzi? prawie ka?d? opon?Felgi Szczecin
Nasza firma oferuje szeroki wybór marek i rozmiarów opon do
wszystkich samochodów osobowych i dostawczych. W naszej ofercie znajduj?
si? równie? felgi stalowe i aluminiowe ró?nych typów. Wykonujemy
kompleksowe us?ugi zwi?zane z wymian? opon. Jeste?my w stanie dla Pa?stwa
sprowadzi? prawie ka?d? opon?Felgi Szczecin
Nasza firma oferuje szeroki wybór marek i rozmiarów opon do
wszystkich samochodów osobowych i dostawczych. W naszej ofercie znajduj?
si? równie? felgi stalowe i aluminiowe ró?nych typów. Wykonujemy
kompleksowe us?ugi zwi?zane z wymian? opon. Jeste?my w stanie dla Pa?stwa
sprowadzi? prawie ka?d? opon?

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Us?ugi hydrauliczne Pozna?
Twój Instalator to do?wiadczony hydraulik z Poznania, profesjonalista od instalacji sanitarnych i kanalizacyjnych. Bez problemu zrealizuje ró?ne zadania hydrauliczne, za?o?y urz?dzenia sanitarne, zmieni ich umiejscowienie. Wykona równie? zadania typowe dla instalatora np. zaprojektuje i wykona centralne ogrzewanie i kanalizacj?. Je?eli niespodziewanie wyleje rura i zacznie si? gor?czkowe poszukiwanie pod has?em ?hydraulik Pozna??, warto mie? przy sobie numer do Twojego Instalatora. Fachowcy firmy od razu przyjad? z w?a?ciwym wyposa?eniem w wybrane miejsce Poznania i jego okolic. Przy uwzgl?dnianych remontach doradz? w sferze zak?adanych zmian, dostosuj? produkty ? wszystko z uwzgl?dnieniem mo?liwo?ci lokalowych i finansowych klienta. Ponadto ten hydraulik w Poznaniu realizuje us?ugi terminowo i obs?uguje jednocze?nie klientów biznesowych jak i osoby indywidualne.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 4, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Zintegrowany system zarz?dzania
Przedsi?biorstwo itelligence to ceniony na skal? mi?dzynarodow? dystrybutor ró?norakiego typu systemów IT w ?rodowisku SAP. Ju? od prawie dwóch dekad itelligence dostarcza oprogramowanie dla firm produkcyjnych, jak te? z innych sektorów przemys?u. W?ród Kontrahentów korzystaj?cych z oferowanych systemów SAP, znajduj? si? zarówno pot??ne firmy, jak równie? te, które rozpoczynaj? swoje funkcjonowanie. Wdra?ane przez itelligence systemy informatyczne SAP ERP w Polsce jak równie? w innych krajach, umo?liwiaj? wyra?ne powi?kszenie efektywno?ci pracy firm z nich czerpi?cych. Mo?liwo?ci SAP, takie jak integracja systemów IT czy te? wdro?enie systemów CRM, wyra?nie polepszaj? elektroniczny obieg dokumentów. Przedstawiaj? one wsparcie dla ksi?gowo?ci, zaopatrzenia b?d? te? zarz?dzania zleceniami. Dzi?ki wspomnianym atutom, systemy SAP i systemy klasy ERP, ciesz? si? ca?y czas zainteresowaniem.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 11, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Blacha na dach
Korzystaj?c z propozycji przedsi?biorstwa AHI Roofing ka?dy Kontrahent ma zagwarantowane, ?e zakupiona tam blachodachówka na pokrycia dachowe b?dzie za ka?dym razem w pe?ni profesjonalnym produktem. Wp?ywa na to w szczególno?ci do?wiadczenie, jakie posiada przedsi?biorstwo w tematyce pokry? dachowych z blachy. AHI Roofing jest pionierskim producentem pokry? dachowych oraz gontów stalowych. Od ko?cówki lat pi??dziesi?tych ubieg?ego stulecia do teraz, zosta?a rozwini?ta i ca?y czas jest rozwijana technologia tworzenia dachów z blachy. Na profesjonalizm pokry? dachowych z blachodachówki czy te? blachy gontopodobnej oferowanej przez AHI Roofing wp?ywa tak?e zespó? specjalistów czuwaj?ca nad ka?dym elementem danego produktu. Ka?da blachodachówka czy te? dachówka ceramiczno-metalowa ??czy w sobie solidno?? oraz w?a?ciwe cechy estetyczne. Bogate wzornictwo wszystkich typów pokry? dachowych z blachy to du?e zalety AHI Roofing.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 11, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.