Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : wycena]
Sort By :
1. FMC Management Sp. z o.o. - Platforma Walutowa
Do?wiadczony doradca finansowy FMC Management zapewnia swoim Klientom kompleksow? obs?ug? konsultingow? oraz doradztwo finansowe, w tym: strategiczne, inwestycyjne, walutowe – zarz?dzanie ryzykiem kursowym, a tak?e zarz?dzanie fuzjami i przej?ciami oraz doradztwo przy IPO i debiucie gie?dowym. Firma na bie??co udost?pnia równie? notowania walutowe, fachowe komentarze analityków dotycz?ce bie??cych wydarze? powsta?e w oparciu o liczne analizy techniczne. Co wi?cej, spó?ka FMC Management prowadzi platform? transakcyjn? umo?liwiaj?c? przeprowadzenie transakcji spekulacyjnych i zabezpieczaj?cych.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 1, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Zakup i sprzeda? firmy – doradztwo strategiczne
Bezspornie za?o?enie swojej dzia?alno?ci gospodarczej, posiada du?o atrybutów, jednak wi??e si? z ogromnym ryzykiem. ?eby zg?osi? funkcjonowanie swojej spó?ki, powinno si? odwiedzi? wiele najrozmaitszych urz?dów. Dzi?ki posiadaniu swojej firmy, powinno si? wciela? w ?ycie swoje marzenia. Uprzednio dobrze jest odszuka? inwestora. By pozyskiwanie inwestora by?o w?a?ciwie zrealizowane, mo?na skorzysta? z oferty znakomitej firmy – PLCF. Spó?ka oferuje us?ugi z zakresu M&A, jak równie? radzi – jak powinna si? odby? konieczna sprzeda? firmy. Wi?cej danych jest zamieszczonych na stronie internetowej. Je?li kto? wymaga stosownego fachowca, w którego ofercie jest solidne doradztwo strategiczne, dotycz?ce przysz?o?ci przedsi?biorstwa, z pewno?ci? propozycja spó?ki jest skierowana do niego. Niekiedy po pocz?tkowym okresie dobrego rozwoju firmy, istnieje mnóstwo strategicznych dróg rozwoju spó?ek. Najwa?niejszym zadaniem firmy – PLCF jest wykonanie wszechstronnych szczegó?owych analiz i zaoferowanie najlepszych rozwi?za?.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 27, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Skup samochodów
Auto-skup 24 ? auta od klientów prywatnych i przedsi?biorstw, wszystkich marek. Transakcja przeprowadzana uczciwie. Przejmujemy obowi?zki za?atwiania formalno?ci. B?dziesz móg? wyrejestrowa? auto ? realizujemy umow? kupno-sprzeda?. Interesujemy si? nawet samochodami bez aktualnego przegl?du i polisy, z lekkimi mankamentami. Nie kupujemy z kolei aut powypadkowych, zakwalifikowanych do skasowania. Po uzupe?nieniu informacji z formularza masz szans? uzyska? informacj? o warto?ci rynkowej samochodu i przekona? si?, ?e oferujemy najatrakcyjniejsze stawki w Polsce. Skup aut Wroc?aw. Auta ka?dej marki w ka?dym stanie, z lat 1989-2010. Darmowa wycena. Transakcja zgodna z prawem. Profesjonalna firma organizuje wszystkie formalno?ci. Sposób zap?aty wg wskaza? klienta.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 1.00 Głosów: 1

Member Reviews Visitor Ratings

4. Rzeczoznawcy maj?tkowi
?ci?le tematyczny, internetowy zbiór linków prowadz?cych do stron firmowych rzeczoznawców maj?tkowych. Wygodny podzia? na najwi?ksze miasta i województwa. Sprawna wyszukiwarka u?atwiaj?ca znalezienie szukanych informacji. Staranna moderacja i sta?e linkowanie. Zapraszamy do zg?aszania stron i korzystania z oferty wpisów premiowanych. Warto doda? swój unikalny, pe?ny wpis i dzi?ki temu osi?gn?? lepsz? pozycj? w wyszukiwarkach oraz wyprzedzi? najbli?sz? konkurencj?. Posiadaj?c wpis w naszych zasobach otrzymujesz silny, tematyczny link prowadz?cy do Twej firmowej witryny. Zerknij do naszych zasobów i sprawd? jak prezentuj? si? inne firmy z bran?y. Mo?e warto uzyska? nad nimi przewag??

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Skup samochodów Wroc?aw
Firma Skup Aut Wroc?aw to godzien zaufania partner w bran?y samochodowej. Uskuteczni? wiele udanych transakcji nie tylko na obszarze Wroc?awia ? posiada filie w ca?ym kraju. Poleca dobre stawki za samochody u?ywane w ka?dej formie technicznej. Skupuje auta wszystkich marek, z lat 1995-2010. Us?ugi firmy pomog? oszcz?dzi? sobie stara? o przygotowanie auta do sprzeda?y, ka?dego rodzaju reperacji, remontów oraz problemów dotycz?cych ubezpieczenia pojazdu. Transakcja jest ca?kowicie zgodna z prawem. W?a?ciele dostaj? umow? kupno-sprzeda? niezb?dn? do odrejestrowania auta. U nas bezp?atna, niezobowi?zuj?ca wycena przez Internet. Dla posiadaj?cych w?tpliwo?ci i zapytania do doradców lub specjalistów ? infolinia: 781 514 743.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 1 Ocena: 1.00 Głosów: 1

Member Reviews Visitor Ratings

6. Skup aut Kraków
Sposób prowadzenia dzia?alno?ci, jaki obra? skup samochodów w Krakowie wzoruje si? na pewnych strategiach prosperowania zachodnich przedsi?biorstw niemieckich czy w?oskich. Interesanci mog? liczy? na ekspresow? wycen? auta i jego kupno nawet w dniu zg?oszenia ch?ci sprzeda?y. Posiadaj?ca uznanie na rynku firma zajmuj?ca si? skupem samochodów z Krakowa jest zainteresowana samochodami ci??arowymi, osobowymi i terenowymi wszystkich producentów (z dat? produkcji od 1995 roku). Przesy?aj?c formularz umieszczony na witrynie, w?a?ciciele pojazdu w czasie 2h otrzymaj? informacj? zwrotn? z wycen?. Zapewnione bezpiecze?stwo transakcji w miejscu zaproponowanym przez kontrahenta albo w siedzibie firmy.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Wycena nieruchomo?ci Pozna?
Biuro Us?ug Technicznych ? kompleksowa us?uga audytu energetycznego. Audyt energetyczny to analiza wskazuj?ca najlepsze rozwi?zanie przedsi?wzi?cia termomodernizacyjnego ? ulepszenia, spo?ród rozpatrywanych kilku wariantów, z punktu widzenia kosztów przeprowadzenia tego przedsi?wzi?cia jak i oszcz?dno?ci energii. W ramach audytu sporz?dzane s? certyfikaty energetyczne. Nasza oferta skierowana jest do klientów indywidualnych, firm deweloperskich, spó?dzielni mieszkaniowych, zarz?dców nieruchomo?ci, agencji nieruchomo?ci, instytucji publicznych, kancelarii notarialnych, biur projektowych. Przeprowadzamy równie? wycen? nieruchomo?ci. Pozna? 604 127 624.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 4, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. ?wiadectwa energetyczne Kraków
Profesjonalny rzeczoznawca maj?tkowy z Krakowa zaprasza do skorzystania z oferty realizacji Biura Maj?tkowego Rzeczoznawca 24. Szeroki asortyment realizowanych us?ug obejmuje propozycje w rodzaju kompleksowa wycena nieruchomo?ci. Szacowanie warto?ci nieruchomo?ci odbywa si? dla wszystkich zgodnych z przepisami prawnymi celów, na przyk?ad na potrzeb? zabezpiecze? kredytów, ubezpieczenia maj?tkowego albo uzyskania odszkodowania z tytu?u pozostawienia nieruchomo?ci poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Biuro Rzeczoznawca 24 realizuje inspekcje energetyczne dla w?a?cicieli nowo zbudowanych obiektów, przyznaj?c certyfikaty energetyczne nieodzowne do udzielenia pozwolenia na u?ytkowanie. Rzeczoznawca 24 gwarantuje niskie ceny realizacji zamówie?. Zach?camy do kontaktu: Kraków, tel. 124158730 oraz 691503203.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 20, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.