Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : ubezpieczenie OC]
Sort By :
1. Ubezpieczenie OC i Kalkulator OC - PZU, Warta, HDI, Hestia, Axa, Link4, Generali, Commercial Union
Ubezpieczenie OC i Kalkulator OC w Teida.pl Porównujemy PZU, Warta, Hdi, Hestia, Axa, Link4, Generali, Commercial Union, Liberty Direct, Allianz, Compensa, Uniqa, Benefia, MTU. Tanie Ubezpieczenia OC, wyliczenia stawki oc, skladka oc, tanie oc tylko w Teida.pl! Sprawdz juz teraz kalkulator sk?adki OC!
Ubezpieczenie OC i Kalkulator OC w Teida.pl Porównujemy PZU, Warta, Hdi, Hestia, Axa, Link4, Generali, Commercial Union, Liberty Direct, Allianz, Compensa, Uniqa, Benefia, MTU.

Kategoria:

Data wpisu: May 19, 2009 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Generali - tanie ubezpieczenia
Generali proponuje tanie ubezpieczenia firm oraz klientów indywidualnych (ubezpieczenie OC, AC, zdrowotne, turystyczne, ubezpieczenia domu, mieszkania, kosztów nauki i in.), a tak?e mo?liwo?? przyst?pienia do OFE (Otwartego funduszu emerytalnego), który zapewni bezpieczn? emerytur?. Oferta Grupy Generali w Polsce: tanie ubezpieczenia grupowe i indywidualne (zdrowotne, turystyczne, samochodowe), ubezpieczenie mieszkania lub domu, fundusze inwestycyjne, OFE... Informacje, ceny, promocje plus mo?liwo?? zakupu online.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Polisa oc
Sprawd? ile zap?acisz za ubezpieczenie oc, ac, nnw dzi?ki kalkulatorowi dost?pnemu na naszej stronie ubezpieczenia-ociac.pl. Wpisz podstawowe dane niezb?dne do obliczenia sk?adki i sprawd? jej wysoko?? u 12 ubezpieczycieli. Oprócz tego na stronie dost?pne porady na temat ubezpiecze? oraz dokumenty: wspólne o?wiadczenie o zdarzeniu drogowym, wypowiedzenie ubezpieczenia oc, zawiadomienie o sprzeda?y pojazdu, umowa kupna - sprzeda?y pojazdu i inne. Wszystkie niezb?dne informacje na temat ubezpiecze? komunikacyjnych znajdziesz na UBEZPIECZENIA-OCIAC.PL. SPRAWD? JU? TERAZ!.Serwis ubezpieczenia-ociac.pl oferuje szeroki wachlarz dokumentów i porad z zakresu ubezpiecze? komunikacyjnych. Sprawdzisz u nas równie? wysoko?? swojego ubezpieczenia oc i ac dzi?ki najnowocze?niejszemu kalkulatorowi w Polsce. Nie przep?acaj za swoje ubezpieczenie. Wejd? na ubezpieczenia-ociac.pl ju? teraz!

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Ubezpieczenie OC
Raz do roku musisz ubezpieczy? samochód. Ka?dy to wie, ?adna to tajemnica. Rynek ubezpieczeniowy te? to wie. Tanie OC sta?o si? artyku?em pierwszej potrzeby. Skutki wida? w telewizji go?ym okiem. Reklama goni reklam? i je?li wzi?? serio to, co reklamy nam przekazuj?, mo?na by stwierdzi?, ?e ka?da z firm ubezpieczeniowych oferuje najta?sze OC! A teraz przejd?my do konkretów.W naszym serwisie znajdziecie bardzo du?o informacji na temat ubezpiecze? (ubezpieczenie OC, ubezpieczenie AC). Oto kilka przyk?adowych tematów podejmowanych w serwisie domubezpieczeniowy.pl Najta?sze OC samochodu??ledz? od d?u?szego czasu oferty ubezpieczeniowe samochodów osobowych i trzeba przyzna?, ?e jest ich sporo, a rozpi?to?? cenowa spora. Ostatnio na czo?o wysuwa si? Liberty Direct, cho? Aviva nie jest wcale gorsza. Zale?y to g?ównie od miejsca zamieszkania i warto sprawdzi? obie oferty przed dokonaniem ostatecznego wyboru.Tanie OC, to ju? koniec?Ubezpieczyciele ostrzegaj?, ?e ko?cz? si? dobre czasy dla w?a?cicieli samochodów. Od przysz?ego roku ceny za obowi?zkow? polis? OC wzrosn? i to wzrosn? skokowo.Ciekawa oferta na ubezpieczenie samochodu w AVIVA CU Czy warto ubezpieczy? samochód w AVIVA Commercial Union Direct? Par? s?ów komentarza do nowej na rynku oferty ubezpieczenia komunikacyjnego OC AC w ramach ci?g?ego poszukiwania najta?szego OC dla naszych klientów.Jak znale?? najta?sze ubezpieczenie OC?To skomplikowane pytanie. Szczerze powiem, ?e nie ma takiej si?y, by za pomoc? paru klikni?? myszk? otrzyma? odpowied?. Dlaczego tak jest?Tanie ubezpieczenie motocykla Cz?sto wchodz? na nasz serwis osoby z zapytaniem o najta?sze ubezpieczenie OC motocykla. Firmy umykaj? od tego rodzaju ubezpieczenia, bo ryzyko jest du?e i skutki wypadków s? cz?sto tragiczne z udzia?em motocyklistów, przez co koszty likwidacji szkody s? du?e. Jedyn? rad? jest ubezpieczenie OC motocykla w PZU. To jedyna firma, która proponuje takie stawki, jakich nie ma ?adna firma na rynku.Niestety, ale na t? chwil? nie ubezpieczysz motocykla online. Miejmy nadziej?, ?e nied?ugo zmieni si? ten stan rzeczy.Ubezpieczenie AC Ubezpieczenia AC, to ubezpieczenie komunikacyjne dobrowolne, a nie jak ubezpieczenie OC, które jest ubezpieczeniem obowi?zkowym.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Kalkulator-OC.auto.pl - OC szybko i tanio
Ubezpieczenie OC jest niezb?dne w Polsce do poruszania si? samochodem. Jazda bez niego jest nielegalna i grozi mandatem w razie kontroli drogowej. Na naszej stronie znajd? Pa?stwo kalkulator OC, dzi?ki któremu b?d? mogli Pa?stwo obliczy? sk?adk?, w celu wybrania najlepszej oferty tego ubezpieczenia. Nasza strona nie ogranicza si? jednak tylko do OC, poniewa? znajduje si? na niej tak?e kalkulator AC. Dzi?ki niemu mog? Pa?stwo obliczy? tak?e najlepsz? ofert? przy wybieraniu tego nieobowi?zkowego ubezpieczenia, które mo?e si? jednak okaza? bardzo przydatne w przypadku kolizji. Warto skorzysta? z naszej strony, poniewa? kalkulator ubezpiecze? pomo?e Pa?stwu wybra? najlepsz? cenowo ofert?, w zale?no?ci od Pa?stwa potrzeb.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 28, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Porównywarka OC
Je?li masz w?tpliwo?ci, czy posiadanie przez ciebie ubezpieczenie OC, jest najlepsz? alternatyw? na rynku, to nie pozostaje ci nic innego jak porówna? je z innymi ofertami. Oczywi?cie nie musisz tego robi? w jaki? skomplikowany sposób, wystarczy zaadoptowa? do tego celu porównywarki ubezpiecze?, a na pewno w ?atwy i szybki sposób otrzymasz zakres informacji na ten temat. Gdzie znajduje si? taka porównywarka OC? Cho?by na naszej stronie internetowej, do której odwiedzenia ciebie gor?co zach?camy wr?cz namawiamy by kto? taki jak ty u?wiadomi? sobie czy ubezpieczenie OC jakim dysponujesz jest tym jakie powiniene? w dalszym ci?gu posiada?. Korzystanie z porównywarki ubezpiecze? jest nie tylko darmowe ale przede wszystkim bardzo ?atwe, nie sprawia to ?adnego problemu a co najwa?niejsze pozwala na uzyskanie bardzo cennej wiedzy.

Kategoria:

Data wpisu: May 27, 2014 Odwiedzin: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Porównywarka OC - porownaj-ocac.pl
Kole?anka zapyta?a mnie, dlaczego wybra?am w?a?nie takie ubezpieczenie oc, odpowiedzia?am, ?e podpowiedzia? mi je agent. Ale czy na pewno jest najlepsze i najta?sze? - zapyta?a. A ja zaniemówi?am. Tak naprawd? nie mia?am poj?cia, czy jest na rynku co? lepszego. Wtedy pokaza?a mi, ze istnieje porównywarka ubezpiecze?. zacz??am czyta? i dopiero uzmys?owi?am sobie, jak ma?o wiem na temat produktu, za który p?ac? naprawd? du?e pieni?dze ka?dego roku. Strona wskazana przez kole?ank? nauczy?a mnie wielu potrzebnych rzeczy, dotycz?cych ubezpieczenia oc, ac, ró?nic mi?dzy agentem a brokerem. Dzi?ki niej dosz?am do wniosku, ?e nast?pn? umow? zawr? z firm?, która mi odpowiada i b?d? naprawd? wiedzia?a, co podpisuj?. Okaza?o si?, ?e porównywarka oc to ?wietny sposób na m?dre podpisywanie umów ubezpieczeniowych.

Kategoria:

Data wpisu: Jun 22, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. www.atenaubezpieczenia.pl
Mo?liwo?? zabezpieczenia naszego pojazdu na wypadek ró?nego rodzaju przykrych zdarze? oferuje Agencja Ubezpieczeniowa ATENA w Kaliszu. Zapewniamy Pa?stwu ró?ne rodzaje ubezpiecze? komunikacyjnych: OC, AC (ubezpieczenie pojazdu m. in. od kradzie?y lub skutków zwi?zanych z jego uszkodzeniem lub zniszczeniem), NNW (ubezpieczenie od nast?pstw nieszcz??liwych wypadków) oraz Assistance (polega na epizodycznej pomocy kierowcy oraz pasa?erom, podczas podró?y w Polsce oraz za granic?). Oprócz tego dostarczamy ubezpieczenia maj?tkowe, na ?ycie i medyczne. Zapraszamy!

Kategoria:

Data wpisu: May 31, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Przewodnik Ubezpieczeniowy: ubezpieczenia na ?ycie, komunikacyjne, nieruchomo?ci, turystyczne
Sprawimy, ?e wybór ubezpieczenia AC b?dzie bardzo prosty. Dzi?ki nam wielu osobom udaje si? wybra? najkorzystniejsz? dla siebie ofert?, a to dlatego, ?e doskonale orientujemy si? w bran?y i wiemy, jakie pu?apki czyhaj? na klientów, dlatego te? podpowiadamy, czego unika? oraz czym si? kierowa?, by wybrana polisa by?a najlepsza.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 18, 2019 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Beesafe ubezpieczenia
W przypadku uszkodzenia samochodu ubezpieczenie samochodu pokryje wszystkie koszty naprawy, nie trzeba pilnie szuka? pieni?dzy, odmawia? zakupu drogich cz??ci. Istnieje wiele powodów, aby ??da? pieni?dzy od ubezpieczyciela w przypadku kiedy op?acamy ubezpieczenie ac. Jest to kradzie? samochodu, po?ar, wypadek i wiele innych. Do Twojej dyspozycji oddajemy tak?e kalkulator OC, który umo?liwia znalezienie najkorzystniejszej oferty. Dopasuj ubezpieczenie do swoich potrzeb oraz bud?etu, jaki posiadasz. Zach?camy do odwiedzenia naszej strony internetowej i do zapoznania si? z artyku?ami.

Kategoria:

Data wpisu: Jun 5, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.