Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : tlumaczenia]
Sort By :
1. Trans-Lex – Agencja T?umacze? Specjalistycznych, Warszawa
Firma istnieje od 1991 roku. Oferujemy us?ugi na t?umaczenia pisemne i ustne we wszystkich dziedzinach. T?umaczenia pisemne - specjalistyczne, literackie, strony WWW, lokalizacja oprogramowania, t?umaczenia uwierzytelnione (przysi?g?e). T?umaczenia ustne - konsekutywne, konferencyjne, symultaniczne (kabinowe, szeptane). T?umaczenia s? zgodne z norm? ISO 9001:2008. Udzielamy pe?nej gwarancji odno?nie jako?ci i terminowo?ci. Zatrudniamy elit? t?umaczy zamieszka?ych tak w kraju, jak i za granic?.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. T?umaczenia z angielskiego
Biuro t?umacze? Futura Centrum J?zykowe wspó?pracuje z zawodowymi t?umaczami, którzy stale dbaj? o podwy?szanie swoich umiej?tno?ci i rozwój zawodowy – jest to konieczne podczas kooperacji z przedsi?biorstwami i podmiotami indywidualnymi z terenu ca?ej Unii Europejskiej.
Oddane klientowi biuro translacji Futura Centrum J?zykowe gwarantuje ró?norakie przek?ady z j?zyka angielskiego pism urz?dowych, specyfikacji medycznych i innych specjalistycznych dokumentów, dokonywane przez wykwalifikowanych t?umaczy. Nasza strona internetowa oferuje szczegó?owy cennik, klienci mog? tak?e otrzyma? wycen?, stworzon? indywidualnie dla swojego zlecenia.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 28, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. T?umaczenie na ukrai?ski
Witryna internetowa Centrum T?umacze? Futura, które proponuje swoim klientom ró?nego rodzaju przek?ady z j?zyka ukrai?skiego. Na stronie odnajdziemy kompleksow? ofert? firmy oraz dok?adne dane kontaktowe. Witryna umo?liwia te? uzyskanie bezp?atnej wyceny przek?adu. W ofercie firmy znajdziemy ró?norodn? gam? t?umacze?, poczynaj?c od t?umacze? zwyk?ych, t?umaczenia listów motywacyjnych do t?umacze? specjalistycznych, do których zakwalifikowa? mo?na np. t?umaczenia techniczne. Ka?dy klient ma mo?liwo?? uzyskania t?umaczenia przez Internet, co umo?liwia ekspresowy czas wykonania us?ugi. Wykwalifikowana kadra i wsparcie obcokrajowców jest nast?pn? zalet? Centrum T?umacze? Futura, co zapewnia rzetelno?? otrzymanego przek?adu.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. T?umaczenia rosyjski
Bez znaczenia jest, czy Twoja firma zajmuje si? importem, czy eksportem. Efektywn? komunikacj? z kooperantami z ró?nych krajów daj? g?ównie profesjonalne t?umaczenia. St?d te? tak istotne dla pracowników biura t?umacze? Futura Centrum J?zykowe jest zadowolenie klientów oraz opinia, jak? przekazuj? oni pó?niej innym. Biuro stara si? wi?c ze wszech miar, by wykonywane przez nich przek?ady by?y najwy?szej jako?ci. Na stronie internetowej biura t?umacze? j?zyka rosyjskiego ka?dy zainteresowany znajdzie wszelkie najwa?niejsze informacje odno?nie ich propozycji, takie jak proponowane t?umaczenia zwyk?e, specjalistyczne, ponad to t?umaczenia medyczne oraz cenniki. Biuro przek?adów Futura Centrum J?zykowe oferuje tak?e doskona?ej jako?ci translacje z j?zyka rosyjskiego wszelkiego rodzaju pism urz?dowych. Zawodowe biuro t?umacze?, jakim jest Futura Centrum J?zykowe zawsze stara si? by? odniós? sukces. 

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Agencja t?umacze? j?zyka czeskiego
Centrum przek?adów Supert?umacz.pl oferuje najwy?szej jako?ci przek?ady z j?zyka czeskiego tekstów specjalistycznych, np.: CV lub specyfikacji technicznych. Firma Nawi?za?a wspó?prac? z t?umaczami specjalistycznymi z licznych dziedzin, co sprawia, ?e nie jest problemem realizacja jakiegokolwiek projektu.
Projekty z jakimi nieustannie spotyka si? Centrum J?zykowe Futura to przede wszystkim t?umaczenia: CV, korespondencja handlowa oraz dokumentacja medyczna. Biuro dopasowuje do wykonania swojego zlecenia specjalist? z danego obszaru, wszystkie projekty s? wi?c traktowane indywidualnie. Z wykorzystaniem strony WWW biura j?zykowego, mo?na zleci? spersonalizowan? wycen? swojego zlecenia, ponad to wszystkie dokumenty wymienia si? drog? elektroniczn?, co w du?ym stopniu przyspiesza ca?y proces. 

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. T?umaczenia na niemiecki
Firma Futura Centrum J?zykowe nieustannie zajmuje si? przek?adem setek stron artyku?ów dla osób fizycznych i klientów biznesowych. S? to g?ównie: dokumentacja techniczna maszyn i urz?dze?, specyfikacja produktów oraz CV. Do zrealizowania zlecenia dopasowywany jest profesjonalista z wielu, cz?sto ma?o popularnych, dziedzin, tak wi?c firma Futura ka?d? transakcj? traktuje w zupe?nie oryginalny sposób.
Projekty z jakimi codziennie spotyka si? Centrum J?zykowe Futura to przede wszystkim t?umaczenia: CV, korespondencja handlowa oraz specyfikacje techniczne. Biuro dopasowuje do wykonania swojego zlecenia fachowca z danego obszaru, ka?de zlecenie jest wi?c traktowane odr?bnie. Z wykorzystaniem strony WWW centrum j?zykowego, mo?na zamówi? indywidualn? wycen? swojego zlecenia, ponad to wszystkie dokumenty wymienia si? drog? elektroniczn?, co znacznie skraca czas realizacji.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. biuro t?umacze?
Nie ma znaczenia, czy Twój zak?ad zajmuje si? importem, czy eksportem. Skuteczn? komunikacj? z zagranicznymi partnerami daj? przede wszystkim profesjonalne przek?ady j?zykowe. St?d te? priorytetowe dla osób pracuj?cych w centrum przek?adów Futura Centrum J?zykowe jest zadowolenie klientów oraz wie?ci, jakie przekazuj? oni pó?niej innym. Biuro stara si? wi?c ze wszech miar, aby realizowane przez nich t?umaczenia sta?y zawsze na najwy?szym poziomie. Na stronie internetowej biura t?umacze? j?zyka angielskiego ka?dy zainteresowany znajdzie wszelkie najwa?niejsze informacje odno?nie ich propozycji, takie jak proponowane t?umaczenia zwyk?e, specjalistyczne, ponad to t?umaczenia medyczne oraz cenniki. Centrum t?umacze? Futura Centrum J?zykowe to tak?e doskona?ej jako?ci t?umaczenia z j?zyka angielskiego ró?norakich umów. Profesjonalne biuro t?umacze?, jakim jest Futura Centrum J?zykowe dok?ada wszelkich stara? by? odniós? sukces. 

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. T?umaczenie na w?gierski
Centrum translacji Futura wspó?pracuje z doskonale wyszkolonymi translatorami, zrzeszonymi w stowarzyszeniach t?umaczy zawodowych. Przoduj? oni w przek?adach pisemnych wszelkiego rodzaju artyku?ów, tak dla firm, jak i klientów indywidualnych. To dzi?ki ich zaanga?owaniu biuro przek?adów Futura nie boi si? ?adnego, nawet wymagaj?cego du?ej znajomo?ci s?ów zlecenia. Bez znaczenia jest, czy Twój zak?ad zajmuje si? importem, czy eksportem. Efektywn? komunikacj? z kooperantami z ró?nych krajów daj? przede wszystkim wysokiej jako?ci przek?ady j?zykowe. St?d te? tak istotne dla pracowników biura przek?adów Futura Centrum J?zykowe jest zadowolenie klientów oraz wie?ci, jakie przekazuj? oni pó?niej innym. Biuro stara si? wi?c ze wszech miar, aby wykonywane przez nich t?umaczenia by?y najwy?szej jako?ci. Na stronie internetowej biura t?umacze? j?zyka w?gierskiego ka?dy zainteresowany znajdzie wszelkie najwa?niejsze informacje odno?nie ich propozycji, takie jak proponowane t?umaczenia zwyk?e, specjalistyczne, w tym tak?e t?umaczenia medyczne oraz wyceny. Centrum t?umacze? Futura Centrum J?zykowe to tak?e doskona?ej jako?ci translacje z j?zyka w?gierskiego ró?norakich umów. Profesjonalne centrum przek?adów, jakim jest Futura Centrum J?zykowe zawsze stara si? by? odniós? sukces

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. T?umaczenie hiszpa?skiego
Futura Centrum J?zykowe w swej pracy, z wykorzystaniem sieci Internet, jest na okr?g?o dost?pna dla wszystkich klientów, a transfer tekstów oraz kontakt z klientem odbywa si? bez problemów. Ka?dy klient mog? zamówi? bezp?atnie spersonalizowan? wycen? swojego zlecenia na us?ugi t?umaczeniowe. Profesjonalne centrum t?umacze? Futura Centrum J?zykowe proponuje ró?norodne przek?ady z j?zyka hiszpa?skiego pism oficjalnych, specyfikacji medycznych i innych fachowych dokumentów, wykonywane przez wysoce wyspecjalizowanych translatorów. Na witrynie znajduje si? szczegó?owy cennik, klienci mog? tak?e otrzyma? wycen?, stworzon? specjalnie dla swojego zlecenia.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. T?umaczenie francuskiego
Do sprawnego dzia?ania firmy niezb?dne jest doskona?e t?umaczenie ró?norodnych tekstów specjalistycznych. Jednak w ofercie centrum t?umacze? Supertlumacz.pl co? dla siebie znajd? nie tylko w?a?ciciele firm, ale ka?dy, kto potrzebuje klasowych t?umacze? na francuski ró?nego rodzaju dokumentów, jak chocia?by listu motywacyjnego. Dla ludzi pracuj?cych w centrum przek?adów Futura Centrum J?zykowe na pierwszym miejscu liczy si? zadowolenie klientów i nienaganna opinia o firmie.
Strona internetowa Biura T?umacze? Futura, które proponuje wszystkim klientom ró?nego typu przek?ady z j?zyka francuskiego. Na stronie odnajdziemy kompleksow? ofert? firmy oraz dok?adne dane kontaktowe. Witryna umo?liwia te? otrzymanie darmowej wyceny przek?adu. W ofercie Futury znajdziemy szerok? gam? t?umacze?, zaczynaj?c od t?umacze? zwyk?ych, t?umaczenia listów motywacyjnych do t?umacze? specjalistycznych, do których zaliczy? mo?na bp. t?umaczenia techniczne. Ka?dy klient ma mo?liwo?? uzyskania t?umaczenia online, co umo?liwia b?yskawiczny czas wykonania zlece?. Do?wiadczona kadra i wsparcie obcokrajowców jest kolejn? zalet? biura, co zapewnia najlepsz? jako?? sporz?dzonego przek?adu

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Strony: 1 2 [Następna >]
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.