Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : techniczne]
Sort By :
1. T?umaczenia na rosyjski
Na stronie mo?emy zapozna? si? z pe?n? ofert? us?ug jakie ?wiadczy profesjonalna t?umaczka j?zyka rosyjskiego Elena Tuczy?ska. Oferta to t?umaczenia pisemne tekstów zwyk?ych oraz skomplikowane przek?ady specjalistyczne: t?umaczenia techniczne, stron WWW, programów komputerowych oraz przek?ady prac naukowych. Ponadto w ofercie us?ug znajdziemy równie? t?umaczenia ustne i korepetycje j?zyka rosyjskiego.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. T?umaczenie na ukrai?ski
Witryna internetowa Centrum T?umacze? Futura, które proponuje swoim klientom ró?nego rodzaju przek?ady z j?zyka ukrai?skiego. Na stronie odnajdziemy kompleksow? ofert? firmy oraz dok?adne dane kontaktowe. Witryna umo?liwia te? uzyskanie bezp?atnej wyceny przek?adu. W ofercie firmy znajdziemy ró?norodn? gam? t?umacze?, poczynaj?c od t?umacze? zwyk?ych, t?umaczenia listów motywacyjnych do t?umacze? specjalistycznych, do których zakwalifikowa? mo?na np. t?umaczenia techniczne. Ka?dy klient ma mo?liwo?? uzyskania t?umaczenia przez Internet, co umo?liwia ekspresowy czas wykonania us?ugi. Wykwalifikowana kadra i wsparcie obcokrajowców jest nast?pn? zalet? Centrum T?umacze? Futura, co zapewnia rzetelno?? otrzymanego przek?adu.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. T?umaczenia rosyjski
Bez znaczenia jest, czy Twoja firma zajmuje si? importem, czy eksportem. Efektywn? komunikacj? z kooperantami z ró?nych krajów daj? g?ównie profesjonalne t?umaczenia. St?d te? tak istotne dla pracowników biura t?umacze? Futura Centrum J?zykowe jest zadowolenie klientów oraz opinia, jak? przekazuj? oni pó?niej innym. Biuro stara si? wi?c ze wszech miar, by wykonywane przez nich przek?ady by?y najwy?szej jako?ci. Na stronie internetowej biura t?umacze? j?zyka rosyjskiego ka?dy zainteresowany znajdzie wszelkie najwa?niejsze informacje odno?nie ich propozycji, takie jak proponowane t?umaczenia zwyk?e, specjalistyczne, ponad to t?umaczenia medyczne oraz cenniki. Biuro przek?adów Futura Centrum J?zykowe oferuje tak?e doskona?ej jako?ci translacje z j?zyka rosyjskiego wszelkiego rodzaju pism urz?dowych. Zawodowe biuro t?umacze?, jakim jest Futura Centrum J?zykowe zawsze stara si? by? odniós? sukces. 

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Agencja t?umacze? j?zyka czeskiego
Centrum przek?adów Supert?umacz.pl oferuje najwy?szej jako?ci przek?ady z j?zyka czeskiego tekstów specjalistycznych, np.: CV lub specyfikacji technicznych. Firma Nawi?za?a wspó?prac? z t?umaczami specjalistycznymi z licznych dziedzin, co sprawia, ?e nie jest problemem realizacja jakiegokolwiek projektu.
Projekty z jakimi nieustannie spotyka si? Centrum J?zykowe Futura to przede wszystkim t?umaczenia: CV, korespondencja handlowa oraz dokumentacja medyczna. Biuro dopasowuje do wykonania swojego zlecenia specjalist? z danego obszaru, wszystkie projekty s? wi?c traktowane indywidualnie. Z wykorzystaniem strony WWW biura j?zykowego, mo?na zleci? spersonalizowan? wycen? swojego zlecenia, ponad to wszystkie dokumenty wymienia si? drog? elektroniczn?, co w du?ym stopniu przyspiesza ca?y proces. 

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. biuro t?umacze?
Nie ma znaczenia, czy Twój zak?ad zajmuje si? importem, czy eksportem. Skuteczn? komunikacj? z zagranicznymi partnerami daj? przede wszystkim profesjonalne przek?ady j?zykowe. St?d te? priorytetowe dla osób pracuj?cych w centrum przek?adów Futura Centrum J?zykowe jest zadowolenie klientów oraz wie?ci, jakie przekazuj? oni pó?niej innym. Biuro stara si? wi?c ze wszech miar, aby realizowane przez nich t?umaczenia sta?y zawsze na najwy?szym poziomie. Na stronie internetowej biura t?umacze? j?zyka angielskiego ka?dy zainteresowany znajdzie wszelkie najwa?niejsze informacje odno?nie ich propozycji, takie jak proponowane t?umaczenia zwyk?e, specjalistyczne, ponad to t?umaczenia medyczne oraz cenniki. Centrum t?umacze? Futura Centrum J?zykowe to tak?e doskona?ej jako?ci t?umaczenia z j?zyka angielskiego ró?norakich umów. Profesjonalne biuro t?umacze?, jakim jest Futura Centrum J?zykowe dok?ada wszelkich stara? by? odniós? sukces. 

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. T?umaczenia
Jeste?my zespo?em prawie sze??dziesi?ciu wspó?pracuj?cych osób - t?umaczy, filologów, lingwistów, specjalistów w konkretnych dziedzinach t?umaczenia. Biuro T?umacze? Glob oferuje Pa?stwu szeroki pakiet us?ug, m.in. t?umaczenia pisemne, t?umaczenia ustne symultaniczne, t?umaczenia ustne konsekutywne, przysi?g?e i zwyk?e (niepo?wiadczone), kompleksow? obs?ug? konferencji. Wykonujemy t?umaczenia o ró?norodnej tematyce w 41 j?zykach. Zach?camy do odwiedzin na naszej stronie internetowej oraz do zapoznania si? z nasz? ofert? i referencjami.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. T?umacz techniczny Pozna?
Zespó? profesjonalnych t?umaczy proponuje t?umaczenia w zakresie j?zyków europejskich: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, w?oskiego, francuskiego, hiszpa?skiego. Oferta obejmuje obszary tematyczne dotycz?ce biznesu, prawa, marketingu, nauki, IT, in?ynierii, medycyny, sektora publicznego czy rozrywki. W przypadku standardowych t?umacze? pisemnych jednostk? rozliczeniow? jest 1800 znaków ze spacjami w tek?cie ?ród?owym. W przypadku tekstów uwierzytelnionych jednostka rozliczeniowa to 1125 znaków ze spacjami. Je?eli t?umaczymy ponad 30 stron przeliczeniowych –
spore upusty. Koszty t?umacze? ustnych s? zale?ne od czasu pracy, metody (konsekutywna lub symultaniczna). Je?eli jest to zlecenie wyjazdowe, jednostk? rozliczeniow? b?dzie 1 pe?ny dzie? pracy t?umacza.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. T?umaczenie francuskiego
Do sprawnego dzia?ania firmy niezb?dne jest doskona?e t?umaczenie ró?norodnych tekstów specjalistycznych. Jednak w ofercie centrum t?umacze? Supertlumacz.pl co? dla siebie znajd? nie tylko w?a?ciciele firm, ale ka?dy, kto potrzebuje klasowych t?umacze? na francuski ró?nego rodzaju dokumentów, jak chocia?by listu motywacyjnego. Dla ludzi pracuj?cych w centrum przek?adów Futura Centrum J?zykowe na pierwszym miejscu liczy si? zadowolenie klientów i nienaganna opinia o firmie.
Strona internetowa Biura T?umacze? Futura, które proponuje wszystkim klientom ró?nego typu przek?ady z j?zyka francuskiego. Na stronie odnajdziemy kompleksow? ofert? firmy oraz dok?adne dane kontaktowe. Witryna umo?liwia te? otrzymanie darmowej wyceny przek?adu. W ofercie Futury znajdziemy szerok? gam? t?umacze?, zaczynaj?c od t?umacze? zwyk?ych, t?umaczenia listów motywacyjnych do t?umacze? specjalistycznych, do których zaliczy? mo?na bp. t?umaczenia techniczne. Ka?dy klient ma mo?liwo?? uzyskania t?umaczenia online, co umo?liwia b?yskawiczny czas wykonania zlece?. Do?wiadczona kadra i wsparcie obcokrajowców jest kolejn? zalet? biura, co zapewnia najlepsz? jako?? sporz?dzonego przek?adu

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. T?umaczenia Techniczne i Medyczne J?zyk Niemiecki
Jednym z najwa?niejszych czynników, zapewniaj?cych skuteczn? komunikacj? z partnerami z ca?ej Europy i biznesowy sukces, s? profesjonalne przek?ady. Dlatego w?a?nie biuro t?umacze? Supert?umacz wychodzi z za?o?enia, ?e najwa?niejsze jest przede wszystkim zadowolenie klientów oraz opinia, jak? przeka?? oni pó?niej swoim znajomym. Dok?ada wi?c wszelkich stara?, by tworzone przez nie t?umaczenia by?y zarówno szybkie jak i niezwykle precyzyjne. Jednym z najwa?niejszych czynników, zapewniaj?cych skuteczn? komunikacj? z partnerami z ca?ej Europy i biznesowy sukces, s? profesjonalne przek?ady. Dlatego w?a?nie biuro t?umacze? Supert?umacz wychodzi z za?o?enia, ?e najwa?niejsze jest przede wszystkim zadowolenie klientów oraz opinia, jak? przeka?? oni pó?niej swoim znajomym. Dok?ada wi?c wszelkich stara?, by tworzone przez nie t?umaczenia by?y zarówno szybkie jak i niezwykle precyzyjne. 

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. T?umaczenia na j?zyk chorwacki
Do prawid?owego dzia?ania przedsi?biorstwa potrzebne jest nieustanne t?umaczenie ró?norodnych tekstów specjalistycznych. Ale w portfolio ?wiadczonych us?ug biura t?umacze? Supert?umacz co? dla siebie odnajd? nie tylko przedsi?biorcy, ale tak?e wszyscy, którzy potrzebuj? profesjonalnych t?umacze? na chorwacki ró?nego rodzaju tekstów, jak na przyk?ad CV. Celem zapewnienia prawid?owego funkcjonowania przedsi?biorstwa handlowego jest nieustanne t?umaczenie wszelakich umów. Jednak w?ród propozycji biura przek?adów Supert?umacz Chorwacki co? dla siebie znajd? nie tylko przedsi?biorcy, ale tak?e wszyscy, którzy potrzebuj? klasowych t?umacze? na chorwacki ró?nego typu dokumentów, jak chocia?by dyplomu uko?czenia szko?y. Dla Zatrudnionych w biurze przek?adów Supert?umacz Chorwacki na pierwszym miejscu liczy si? zadowolenie klientów i nienaganna opinia o firmie.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Strony: 1 2 [Następna >]
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.