Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : szkolenia ITIL]
Sort By :
1. Itil foundation
Polski portal wiedzy o zarz?dzaniu organizacjami informatycznymi. Gromadzi interesuj?ce artyku?y, dostarcza aktualnych informacji o bran?owych konferencjach, szkoleniach, seminariach i innych wydarzeniach, a tak?e oferuje ksi??ki, b?d?ce niezb?dn? lektur? ka?dego mened?era IT. Regularnie organizowane ?niadania z ekspertem i konferencje umo?liwiaj? dodatkow? wymian? wiedzy i do?wiadcze?. Serwis dzia?a nieprzerwanie od 2004 roku i obecnie posiada ponad 3000 zarejestrowanych i aktywnych u?ytkowników.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Doradztwo it
CTPartners S.A. jest liderem polskiego rynku doradztwa z zakresu zarz?dzania organizacjami IT oraz szkole? w standardzie ITIL®. Posiada szeroki zakres us?ug od opracowania strategii IT, budowy informatycznych organizacji us?ugowych, tworzenia organizacji zarz?dzania projektami i zarz?dzania bezpiecze?stwem informacji. Wysoki poziom i jako?? oferowanych szkole? z zakresu ITIL® potwierdzaj? uprawnienia nadane przez EXIN. Posiada zespó? ekspertów-praktyków z wieloletnim do?wiadczeniem, których wiedza zosta?a udokumentowana certyfikatami i akredytacjami uznanych organizacji mi?dzynarodowych. Oprócz dzia?alno?ci komercyjnej spó?ka podejmuje szereg inicjatyw maj?cych na celu podnoszenie ?wiadomo?ci, szerzenie wiedzy i integracj? ?rodowiska zwi?zanego z zarz?dzaniem IT.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.