Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : stojaki reklamowe]
Sort By :
1. Stojaki reklamowe
Firma SIP z Krosna jest producentem stojaków reklamowych wykonanych z metalu, dysponuje du?ym zapleczem technicznym dzi?ki czemu nasze stojaki wyró?niaj? si? jako?ci? wykonania oraz wzornictwem spo?ród konkurencji. Nasze stojaki reklamowe wykorzystywane s? przez najwi?ksze firmy w Polsce, co ?wiadczy o solidno?ci wykonania naszych produktów. Wykonamy ka?de zlecenie.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 2, 2009 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. plexi
Firma POP Time zajmuje si? produkcj? i dystrybucj? szerokiej gamy artyku?ów reklamowych. Nasz? specjalno?ci? s? rozwi?zania POP i POS, wykorzystywane przy organizacji pó?ek sklepowych oraz do budowania systemów ekspozycyjnych. Przy realizacji pomys?ów naszych Klientów wykorzystujemy nie tylko produkty z naszych katalogów, ale równie? tworzone na ich potrzeby rozwi?zania indywidualne. Oferujemy m.in. wyposa?enie sklepów, stojaki reklamowe, plexi, materia?y reklamowe, akcesoria POS, stojaki na ulotki, rega?y sklepowe oraz systemy prezentacyjne. Jeste?my partnerem programu Solidni w Biznesie, prowadzonego przez GJC Inter Media, organizatora targów RemaDays. Nasza firma równie? wspiera edukacj? przysz?ych Visual Merchendiserów, szkolonych przez VM Studio.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Potykacze
Firma EXACT jest bezpo?rednim importerem i dystrybutorem szeregu artyku?ów przemys?owych z Chin. Nasze produkty pochodz? wy??cznie od wytwórców starannie wyselekcjonowanych podczas d?ugiej i ?mudnej procedury weryfikacyjnej. Produkty jakie oferujemy to mi?dzy innymi: systemy wystawiennicze, pop up, roll up, stoisko promocyjne, l-banner stand, frontlit, banner, one way vision, ?cianka wystawiennicza, mesh, papier fotograficzny, canvas, potykacz, stojaki na ulotki, stojki reklamowe, x-banner stand, ta?ma odblaskowa, ta?ma fluorescencyjna, ta?ma ostrzegawcza, kamizelki ostrzegawcze, paj?czek.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Stojaki reklamowe
Nie wiesz jak mo?esz zaskoczy? swojego klienta? Nie wiesz, w jaki sposób przedstawi? mu w najlepszy sposób swoje
racje i argumenty oraz dobre pomys?y? Je?li tak jest to z pewno?ci? musisz zakupi? odpowiedni dla ciebie roll up.
Dzisiaj na rynku mo?na znale?? bardzo du?? licz? przeró?nych ich rodzajów, jak i równie? typów, kolorów i wielko?ci.
Najlepszym rozwi?zaniem dla mobilnej firmy jest oczywi?cie przeno?ny roll up
Roll up, stojaki reklamowe, ?cianki reklamowe, to nieliczne z produktów, które oferuje nasza firma. Produkujemy,
sprzedajemy, drukujemy!!!

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Stojaki reklamowe
Stojaki to jeden z bardziej ciesz?cych si? powodzeniem towarów reklamowych wykorzystywanych szczególnie przy promocji punktów us?ugowych, barów czy innych obiektów handlowych. Koniecznie skup na to swoj? uwag?, je?li zale?y Ci na rozreklamowaniu jaki? towarów czy te? us?ug. Czym w ogóle s? potykacze? To po prostu typowy przyk?ad stojaka prezentacyjnego. U?ywa si? tego typu elementy w ró?nego rodzaju operacjach promocyjnych. Przewa?nie ustawia si? je na zewn?trz jakiego? budynku. Stojaki reklamowe nierzadko mo?na zatem dostrzec przed obiektami handlowymi lub us?ugowymi.

Gdzie mo?na znale?? oferty dotycz?ce stojaków reklamowych? W Internecie znajduje si? du?o propozycji z tym zwi?zanych. W bardzo licznych propozycjach mo?na zatem znale?? potykacz reklamowy, potykacz reklamowy z tablic? i logo, stojak reklamowy z powierzchni? ekspozycyjn?, potykacz na plakaty i wiele, wiele innych. Dzi?ki tej ofercie odmienisz oblicze sklepu, restauracji lub ka?dego innego obiektu, który swym wygl?dem ma zaprasza? przechodniów do skorzystania z Twojej oferty. Reklama zewn?trzna. Stojaki reklamowe znajd? zastosowanie jako wyposa?enie sklepów w ró?nych punktach sprzeda?owych i instytucjach. Proponowane przez producentów potykacze reklamowe charakteryzuje cz?sto niepowtarzalny design. Trwa?a konstrukcja natomiast pos?u?y przez d?ugie lata.

Nie szukaj d?ugo, wejd? do naszego sklepu internetowego, gdzie znajdziesz interesuj?ce Ci? artyku?y reklamowe. Otwarte przez 24 godziny na dob?.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Stojaki ekspozycyjne
Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert? w zakresie stojaków informacyjnych. W ofercie: stojaki na ulotki oraz stojaki z tablic? informacyjn?. Wykonujemy tak?e standy w nietypowych kszta?tach o dowolnym wyposa?eniu. W naszej ofercie znajd? Pa?stwo tak?e stojaki ekspozycyjne - idealne do prezentacji produktów. Oferujemy równie? prezentery reklamowe z pleksi lub pod?wietlane. Nasze stojaki, ramki aluminiowe i prezentery u?atwi? Ci zorganizowanie ka?dej akcji promocyjnej. A ka?dy wie, ?e reklama d?wigni? handlu. W naszej ofercie znajda Pa?stwo stoajki ekspozycyjne, które u?atwi? przestawienie ka?dego produktu.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Kaczka Studio - Drukarnia Internetowa , Reklama , WWW
Firma Kaczka Studio powsta?a w 1997 roku i od pocz?tku swojej dzia?alno?ci zajmuje si? zagadnieniem reklamy. K?adziemy du?y nacisk na jako?? wykonywanych przez nas produktów czego dowodem jest rosn?ca ilo?? zadowolonych klientów w Polsce jak i poza granicami naszego kraju.


Naszym atutem jest profesjonalne studio graficzne zapewniaj?ce Pa?stwu zaprojektowanie nowoczesnej, oryginalnej i spójnej koncepcji graficznej. Zespó? Kaczka Studio stawia na kreatywno?? i pomys? staraj?c si? uwzgl?dnia? pomys?y i zapotrzebowanie naszych Klientów.

Jeste?my nowoczesn? firm? i stale inwestujemy w park maszynowy co pozwala nam na wdra?anie coraz nowszych produktów. Poza us?ugami poligraficznymi zajmujemy si? tak?e projektowaniem: kasetonów ?wietlnych,liter przestrzennych, stojaków reklamowych, znaków handlowych oraz stron internetowych

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Stojaki reklamowe
Firma Komex sp.j. jest na rynku od 1990 roku. Od kilkudziesi?ciu lat nasze stojaki ekspozycyjne s? wykorzystywane przez firmy do pokazywania swoich wyrobów. Posiadamy ogromne zaplecze technologiczne do wykonywania stojaków ekspozycyjnych. Jeste?my w stanie wykona?, ka?dy stojak reklamowy. Oferowane przez nas produkty znalaz?y uznanie w?ród odbiorców w ca?ej Europie oraz Ameryce ?aci?skiej. Oferujemy te? ci?cie laserem, perforowanie blach, gi?cie drutu 2D i 3D, lakierowanie proszkowe. Zajmujemy si? te? metaloplastyk?. Nasze atuty to: produkty najwy?szej jako?ci, indywidualne wzornictwo i nowatorskie rozwi?zania dopasowane do wymogów Klienta, fachowa pomoc w realizacji projektów niestandardowych, b?yskawiczna realizacja zlece?, konkurencyjne ceny. Zapraszamy do wspó?pracy.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 4, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Stojaki reklamowe
Przedsi?biorstwo Komex sp.j. jest na rynku od 1990 roku. Od kilkudziesi?ciu lat nasze stojaki reklamowe s? wykorzystywane przez firmy do przedstawiania swoich artyku?ów. Posiadamy ogromne zaplecze technologiczne do wykonywania stojaków ekspozycyjnych. Jeste?my w stanie wykona?, ka?dy stojak ekspozycyjny. Oferowane przez nas produkty znalaz?y uznanie w?ród klientów w ca?ej Europie oraz Ameryce ?aci?skiej. Oferujemy te? ci?cie laserem, preferowanie blach, gi?cie drutu 2D i 3D, lakierowanie proszkowe. Zajmujemy si? te? metaloplastyk?. Nasze atuty to: produkty najwy?szej jako?ci, indywidualne wzornictwo i nowatorskie rozwi?zania dostosowane do potrzeb Klienta, fachowa pomoc w realizacji projektów niestandardowych, b?yskawiczna realizacja zlece?, najni?sze ceny. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 4, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.