Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : spedycja]
Sort By :
1. Transport mi?dzynarodowy, spedycja mi?dzynarodowa - Zlecenia transportowe
Mi?dzynarodowe us?ugi transportowe i spedycyjne. Przewozimy ?adunki do wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz do krajów z poza Unii.Posiadamy nowoczesny tabor samochodowy (ci?gniki siod?owe z naczepami oplandekowanymi o d?ugo?ci 13,6 m i ?adowno?ci od 3,5 t do 24 t) marki RENAULT,VOLVO,SCANIA

Kategoria:

Data wpisu: Dec 8, 2008 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Wolne ?adunki
Serwis og?osze? spedycyjnych i transportowych. Masz wolny pojazd, a mo?e szukasz transportu? Zobacz nasz? stron? Spedytor24.pl. Tutaj znajdziesz wszystko co dotyczy transportu. Najwi?ksza baza wolnych pojazdów, ?adunków tylko na stronie Spedytor24.
U nas znajdziesz ka?dy pojazd szybko i ?atwo. Dla firm transportowych i spedycyjnych
nasza strona jest du?ym udogodnieniem.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 2, 2009 Odwiedzin: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Gie?da ?adunków
Transport, spedycja, ?adunki powrotne i wolne pojazdy to wszystko znajdziesz w serwisie www.wolny?adunek.com.pl , gie?da og?osze?, wpisy firm transportowych. Ko?ystanie z serwisu ca?kowicie za damo. Zapraszamy do wspó?pracy firmy spedycyjne i transportowe. Serwis wolnyladunek.com jest ca?kowicie bezp?atn? baz? informacji na temat wolnych ?adunków, wolnych pojazdów oraz us?ug transportowych. Stworzony zosta? z my?l? o u?ytkownikach którzy tanio pragn? zorganizowa? sobie transport , wracaj? z trasy pustym samochodem lub szukaj? osób które tanio przewioz? ich ?adunek.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Spedycja mi?dzynarodowa
LANG - Transport ?adunków o du?ym spektrum wielko?ciowym w relacjach mi?dzynarodowych. Nasza firma jest najlepsza je?li chodzi o transport i spedycj? obejmuj?c? mi?dzynarodowy przewóz towarów na obszarze ca?ej Europy. Tylko u nas znajdziesz: fachowo?? w realizacji zlece?, terminowo?? dostawy oraz najnowszy tabor pojazdów. Nasze samochody s? tak?e przystosowane do przewozu materia?ów niebezpiecznych w ramach przepisów Umowy Europejskiej ADR. Dost?pny równie? ca?y czas kontakt telefoniczny dzi?ki czemu mo?emy na bie??co sprawdza? obs?ug? dostawy towaru w kraju i za granic?.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 26, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Us?ugi transportowe, transport Polska - Speed-trans.com.pl
Oferujemy Pa?stwu transport polska, us?ugi transportowe na terenie ca?ego kraju oraz doradztwo spedycyjno - transportowe. Posiadamy ci??arówki, busy, osiadamy samochody o zabudowie kontenerowej, blaszanej i pod plandek?. Wspó?pracuj?c z nami zapewniacie sobie Pa?stwo gwarancj? pod ka?dym wzgl?dem. Us?ugi przez nas wykonywane odznaczaj? si? najwi?ksz? staranno?ci? i terminowymi dostawami. Speed Trans Warszawa to zespó? profesjonalistów, sprawdzeni i do?wiadczeni przewo?nicy, którym mo?ecie zaufa?.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Spedycja Gda?sk
ACE Forwarding zajmuj?ca si? mi?dzynarodow? spedycj? i transportem dbaj?c o jako?? ?wiadczonych us?ug w tym zakresie, posiada w ci?g?ej sprzeda?y neutralne druki lotniczych listów przewozowych AWB. Air Way Bill, jako lotniczy list przewozowy, wskazuj?cy lini? lotnicz?, która b?dzie zajmowa? si? przewo?eniem przesy?ki jest niezb?dnym dokumentem przy przewozie lotniczym ka?dego towaru. Znajduj?ce si? w ofercie druki AWB spe?niaj? aktualne wymogi Cargo Services Conference Resolution 600b i zdecydowanie przyspieszaj? za?atwianie wszystkich formalno?ci zwi?zanych z transportem i frachtem lotniczym.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 12, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Spedycja mi?dzynarodowa
Firma transportowa Euroasia Cargo Service specjalizuje si? w obs?udze transportowej rynków europy wschodniej oraz krajów azjatyckich. Propozycja tyczy si? w g?ównej mierze takiego zró?nicowania us?ug jak: transport Armenia, transport Turkmenistan oraz transport Turcja. Propozycja firmy to transport samochodowy: przewozy ci??arówkami, jak równie? kolejowy: przewozy intermodalne kontenerowe oraz organizacja prze?adunków oraz doradztwo w zakresie handlu z kontrahentami ze Wschodu. Wieloletnie do?wiadczenie oraz doskona?a organizacja przewozów daje mo?liwo?? zaoferowania zainteresowanym us?ug na jak najwy?szym poziomie.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 12, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Transport Anglia
Duda TRANSPORT & SPEDITION ?wiadczy us?ugi transportowe i spedycyjne w dziedzinie transportu krajowego oraz transportu do pa?stw UE. W propozycji: transport Kielce, transport Holandia, transport Anglia, transport Francja i inne. Oferta skierowana jest do ma?ych jaki i wi?kszych firm, równie? do ?wiatowych koncernów. Firma gwarantuje sprawny i szybki transport samochodami o ?adowno?ci do 24 ton. Na stronie internetowej zawarte s? szczegó?owe wiadomo?ci na temat oferowanych przez firm? ?rodków transportu oraz us?ug. Zapraszamy do zaznajomienia si? z ofert?.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 28, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Portal B2B dla firm z sektora Transport-Spedycja-Logistyka(TSL)
Interaktywny portal B2B dla firm z sektora Transportowo-Spedycyjno-Logistycznego (TSL). Utworzony aby wspomaga? i promowa? firmy, instytucje, produkty i us?ugi, z ca?ego sektora TSL w Polsce. Dzi?ki przejrzystemu i funkcjonalnemu przedstawieniu firm i ich ofert, portal umo?liwia ?atwe i skuteczne dotarcie do klientów biznesowych-B2B i indywidualnych-B2C. Dodawanie firm jest bezp?atne i bardzo ?atwe.
Firmy maj? mo?liwo?? stworzenia wizytówki swojej firmy, poprzez wype?nienie krótkiego formularza rejestracyjnego i umieszczenie w nim danych lokalizacyjnych, teleadresowych, danych oddzia?ów firmy i jej pracowników, informacji o tym, czym firma si? zajmuje, oraz co posiada w swojej ofercie. Ponadto firmy mog? na bie??co dodawa? produkty i us?ugi, powierzchnie magazynowe do wynaj?cia, szkolenia, og?oszenia pracy, wydarzenia z sektora TSL, wymiany informacji na specjalnym forum o tematyce TSL wraz z jego otoczeniem, oraz umieszczenia swoich raklam na specjalnie do tego przygotowanych banerach reklamowych w obr?bie ca?ego serwisu.
Portal zosta? stworzony aby promowa? firmy z bran?: auto handel i us?ugi, consulting, ekologistyka i recycling, hale, infrastruktura, logistyka, narz?dzia TSL, opakowania, oprogramowanie, organizacje i instytucje bran?owe, po?rednictwo nieruchomo?ci (wynajmu powierzchni magazynowych), pomoc drogowa, przeprowadzki, spedycja, szkolenia, transport kolejowy, transport lotniczy, transport miejski, transport morski, transport przeno?nikowy, transport samochodowy osobowy, transport samochodowy towarowy, transport drogowy, transport wodny ?ródl?dowy, ubezpieczenia, us?ugi celne, wyposa?enie magazynów, wynajem pojazdów, oraz pozosta?e bran?e.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Transport mi?dzynarodowy
Paganini - transport, spedycja, logistyka. Firma z ponad 10-cio letnim do?wiadczeniem na rynku transportu towarów. Oferujemy transport krajowy i mi?dzynarodowy, magazynowanie oraz dystrybucj?. Nasze kompleksowe us?ugi obejmuj? transport, spedycj?, roz?adunek i przechowanie towaru w odpowiednich warunkach. Obecnie dok?adamy stara?, aby przy utrzymaniu standardu wykonywania powierzonych nam przedsi?wzi?? logistycznych obni?a? koszty rzeczywiste, a co za tym idzie, poprawia? efektywno??. Jeste?my w stanie w ci?gu 48h dotrze? z powierzonym nam transportem do ka?dego miejsca w Europie. Stawiamy ogromny nacisk na terminowo??, niezawodno?? oraz pe?en profesjonalizm naszych kierowców. Podejmujemy równie? trudne i wymagaj?ce zlecenia.
Doskonale sprawdzamy si? w realizacjach wymagaj?cych doskona?ego planowania i wykwalifikowanych pracowników. W relacjach klient-wykonawca wa?ny jest dla nas wspólny rozwój i wspólnie osi?gni?te korzy?ci.
Paganini - ?adunki obs?ugujemy koncertowo.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Strony: 1 2 [Następna >]
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.