Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : specjalistyczne]
Sort By :
1. Trans-Lex – Agencja T?umacze? Specjalistycznych, Warszawa
Firma istnieje od 1991 roku. Oferujemy us?ugi na t?umaczenia pisemne i ustne we wszystkich dziedzinach. T?umaczenia pisemne - specjalistyczne, literackie, strony WWW, lokalizacja oprogramowania, t?umaczenia uwierzytelnione (przysi?g?e). T?umaczenia ustne - konsekutywne, konferencyjne, symultaniczne (kabinowe, szeptane). T?umaczenia s? zgodne z norm? ISO 9001:2008. Udzielamy pe?nej gwarancji odno?nie jako?ci i terminowo?ci. Zatrudniamy elit? t?umaczy zamieszka?ych tak w kraju, jak i za granic?.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. T?umaczenia na rosyjski
Na stronie mo?emy zapozna? si? z pe?n? ofert? us?ug jakie ?wiadczy profesjonalna t?umaczka j?zyka rosyjskiego Elena Tuczy?ska. Oferta to t?umaczenia pisemne tekstów zwyk?ych oraz skomplikowane przek?ady specjalistyczne: t?umaczenia techniczne, stron WWW, programów komputerowych oraz przek?ady prac naukowych. Ponadto w ofercie us?ug znajdziemy równie? t?umaczenia ustne i korepetycje j?zyka rosyjskiego.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Biuro t?umacze? – t?umaczenia specjalistyczne
Nasze Biuro T?umacze? Dor-Tekst oferuje ró?nego typu t?umaczenia na najwy?szym poziomie. Wykonujemy zarówno t?umaczenia pisemne (przysi?g?e i nieprzysi?g?e) jak i ustne (kabinowe, symultaniczne, konsekutywne i przysi?g?e). Przyjmujemy zlecenia od osób prywatnych jak i s?dów, kancelarii prawnych, ministerstw czy ró?nego typu firm. Wspó?pracujemy jedynie z profesjonalnymi t?umaczami, którzy bez trudu wykonuj? nawet specjalistyczne t?umaczenia. Posiadamy bogat? ofert? je?li chodzi o j?zyk t?umaczenia. Znajduj? si? w niej mi?dzy innymi takie j?zyki, jak chi?ski, du?ski, szwedzki, w?gierski czy hebrajski. Zapraszamy serdecznie do zapoznania si? z ni? bli?ej.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 15, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. T?umaczenie na ukrai?ski
Witryna internetowa Centrum T?umacze? Futura, które proponuje swoim klientom ró?nego rodzaju przek?ady z j?zyka ukrai?skiego. Na stronie odnajdziemy kompleksow? ofert? firmy oraz dok?adne dane kontaktowe. Witryna umo?liwia te? uzyskanie bezp?atnej wyceny przek?adu. W ofercie firmy znajdziemy ró?norodn? gam? t?umacze?, poczynaj?c od t?umacze? zwyk?ych, t?umaczenia listów motywacyjnych do t?umacze? specjalistycznych, do których zakwalifikowa? mo?na np. t?umaczenia techniczne. Ka?dy klient ma mo?liwo?? uzyskania t?umaczenia przez Internet, co umo?liwia ekspresowy czas wykonania us?ugi. Wykwalifikowana kadra i wsparcie obcokrajowców jest nast?pn? zalet? Centrum T?umacze? Futura, co zapewnia rzetelno?? otrzymanego przek?adu.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. T?umaczenia rosyjski
Bez znaczenia jest, czy Twoja firma zajmuje si? importem, czy eksportem. Efektywn? komunikacj? z kooperantami z ró?nych krajów daj? g?ównie profesjonalne t?umaczenia. St?d te? tak istotne dla pracowników biura t?umacze? Futura Centrum J?zykowe jest zadowolenie klientów oraz opinia, jak? przekazuj? oni pó?niej innym. Biuro stara si? wi?c ze wszech miar, by wykonywane przez nich przek?ady by?y najwy?szej jako?ci. Na stronie internetowej biura t?umacze? j?zyka rosyjskiego ka?dy zainteresowany znajdzie wszelkie najwa?niejsze informacje odno?nie ich propozycji, takie jak proponowane t?umaczenia zwyk?e, specjalistyczne, ponad to t?umaczenia medyczne oraz cenniki. Biuro przek?adów Futura Centrum J?zykowe oferuje tak?e doskona?ej jako?ci translacje z j?zyka rosyjskiego wszelkiego rodzaju pism urz?dowych. Zawodowe biuro t?umacze?, jakim jest Futura Centrum J?zykowe zawsze stara si? by? odniós? sukces. 

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Agencja t?umacze? j?zyka czeskiego
Centrum przek?adów Supert?umacz.pl oferuje najwy?szej jako?ci przek?ady z j?zyka czeskiego tekstów specjalistycznych, np.: CV lub specyfikacji technicznych. Firma Nawi?za?a wspó?prac? z t?umaczami specjalistycznymi z licznych dziedzin, co sprawia, ?e nie jest problemem realizacja jakiegokolwiek projektu.
Projekty z jakimi nieustannie spotyka si? Centrum J?zykowe Futura to przede wszystkim t?umaczenia: CV, korespondencja handlowa oraz dokumentacja medyczna. Biuro dopasowuje do wykonania swojego zlecenia specjalist? z danego obszaru, wszystkie projekty s? wi?c traktowane indywidualnie. Z wykorzystaniem strony WWW biura j?zykowego, mo?na zleci? spersonalizowan? wycen? swojego zlecenia, ponad to wszystkie dokumenty wymienia si? drog? elektroniczn?, co w du?ym stopniu przyspiesza ca?y proces. 

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. biuro t?umacze?
Nie ma znaczenia, czy Twój zak?ad zajmuje si? importem, czy eksportem. Skuteczn? komunikacj? z zagranicznymi partnerami daj? przede wszystkim profesjonalne przek?ady j?zykowe. St?d te? priorytetowe dla osób pracuj?cych w centrum przek?adów Futura Centrum J?zykowe jest zadowolenie klientów oraz wie?ci, jakie przekazuj? oni pó?niej innym. Biuro stara si? wi?c ze wszech miar, aby realizowane przez nich t?umaczenia sta?y zawsze na najwy?szym poziomie. Na stronie internetowej biura t?umacze? j?zyka angielskiego ka?dy zainteresowany znajdzie wszelkie najwa?niejsze informacje odno?nie ich propozycji, takie jak proponowane t?umaczenia zwyk?e, specjalistyczne, ponad to t?umaczenia medyczne oraz cenniki. Centrum t?umacze? Futura Centrum J?zykowe to tak?e doskona?ej jako?ci t?umaczenia z j?zyka angielskiego ró?norakich umów. Profesjonalne biuro t?umacze?, jakim jest Futura Centrum J?zykowe dok?ada wszelkich stara? by? odniós? sukces. 

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. T?umaczenia Norweski
Centrum przek?adów Futura Centrum J?zykowe nawi?za?o wspó?prac? z wykwalifikowanymi t?umaczami, którzy stale dbaj? o podwy?szanie swoich umiej?tno?ci i rozwój zawodowy – jest to konieczne w kontaktach z przedsi?biorstwami i podmiotami indywidualnymi z terenu ca?ej Unii Europejskiej. Biuro przek?adów Futura Centrum J?zykowe wspó?pracuje z zawodowymi t?umaczami, którzy ci?gle troszcz? si? o polepszanie swojej wiedzy i rozwój zawodowy – jest to tak wa?ne podczas kooperacji z klientami biznesowymi i podmiotami indywidualnymi z ca?ej Europy. Biuro translacji Futura Centrum J?zykowe nawi?za?o wspó?prac? z wykwalifikowanymi t?umaczami, którzy nieustannie dbaj? o podwy?szanie swoich umiej?tno?ci i rozwój zawodowy – jest to tak wa?ne w kontaktach z firmami i podmiotami indywidualnymi z ca?ej Europy.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. T?umaczenia j?zyk czeski
Skuteczn? komunikacj? z zagranicznymi kooperantami i biznesowy sukces zapewniaj? tylko profesjonalne t?umaczenia. Dlatego w?a?nie celem biura Futura Centrum J?zykowe jest przede wszystkim zadowolenie klientów oraz opinia, jak? rozg?aszaj? oni potem swoim kolegom czy wspó?pracownikom. Firma Futura stara si? wi?c oni, aby tworzone t?umaczenia powstawa?y zarówno szybko jak i dok?adnie. Profesjonaln? kooperacj? z obcoj?zycznymi partnerami i biznesowy sukces zapewniaj? wy??cznie najwy?szej jako?ci t?umaczenia. St?d te? misj? biura t?umacze? Futura Centrum J?zykowe jest przede wszystkim satysfakcja klientów oraz fama, jak? przekazuj? oni potem swoim znajomym czy wspó?pracownikom. Firma Futura dok?ada wi?c wszelkich stara?, by tworzone t?umaczenia powstawa?y zarówno szybko jak i dok?adnie.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Biuro T?umacze? J?zyka s?owackiego
Zadania z jakimi codziennie mierzy si? Centrum J?zykowe Futura to przede wszystkim t?umaczenia: umowy, dyplomy oraz specyfikacje techniczne. Biuro dopasowuje do stworzenia przek?adu specjalist? z danego obszaru, wszystkie projekty s? wi?c traktowane indywidualnie. Z wykorzystaniem strony WWW biura t?umacze?, mo?na zleci? spersonalizowan? wycen? swojego zamówienia, oprócz tego ca?y proces wymiany tekstów odbywa si? za pomoc? Internetu, co znacznie przyspiesza ca?y proces. Zadania z jakimi codziennie mierzy si? Centrum J?zykowe Futura to przede wszystkim t?umaczenia: umowy, dyplomy oraz dokumentacja medyczna. Biuro dobiera do wykonania swojego zlecenia fachowca z danego obszaru, wszystkie projekty s? wi?c traktowane odr?bnie. Dzi?ki stronie internetowej centrum t?umacze?, mo?na zamówi? spersonalizowan? wycen? swojego zlecenia, ponad to ca?y proces wymiany tekstów odbywa si? za pomoc? Internetu, co w du?ym stopniu skraca czas realizacji. 

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Strony: 1 2 3 [Następna >]
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.