Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : serwery IBM]
Sort By :
1. IBM Premier Business Partner
IBM Premier Business Partner posiadaj?cy specjalizacj? System x oraz partner Lenovo.
W naszym bogatym licz?cym obecnie ponad 9 tysi?cy produktów portfolio oferujemy sprz?t serwerowy i storage liderów bran?y takich jak IBM, HP, Lenovo. Zostali?my nagrodzeni za 2010 rok w kategorii - Najwi?ksza sprzeda? IBM Run Rate - w Polsce. Posiadamy najnowsze modele, a tak?e te z linii produktowych, które wysz?y ju? z u?ycia. Dzi?ki w?asnym, niezale?nym magazynom wi?kszo?? produktów dostarczamy w bardzo szybkim czasie. Istnieje mo?liwo?? negocjowania cen, nawet w sprzeda?y detalicznej.
Specjalizujemy si? w doradztwie i projektowaniu nowoczesnych i zoptymalizowanych infrastruktur IT, dopasowanych do potrzeb biznesowych i mo?liwo?ci finansowych naszych Klientów. W naszej ofercie znajduje si? równie? szeroka gama us?ug obejmuj?ca instalacje i wdro?enia zakupionego sprz?tu, wypo?yczenia, szkolenia powdro?eniowe, leasing infrastruktury oraz oprogramowania, wirtualizacj?, migracje danych, integracj? starej architektury z now?. Dzia?amy na terenie ca?ego kraju - nasi technicy i wdro?eniowcy bez przeszkód s? w stanie dojecha? do Klienta i ?wiadczy? nasze us?ugi w dowolnym miejscu w Polsce.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. serwery IBM
Serwery IBM, serwery HP, serwery Lenovo. Prowadzimy sprzeda? oraz us?ugi w dziedzinie sprz?tu serwerowego i storage’owego oferuj?c bardzo bogate portfolio produktowe znanych marek IBM, HP i Lenovo. Liczy ono ponad 8 tysi?cy produktów, m.in. serwery typu rack, tower, blade, macierze, pó?ki dyskowe, streamery, procesory, dyski, pami?ci, szafy rack, kontrolery, karty sieciowe, zasilacze, kable. Posiadanie w?asnych magazynów umo?liwia nam realizacj? zamówie? w bardzo szybkim czasie, stworzenie p?aszczyzny dla negocjacji cen nawet przy zakupie detalicznym oraz oferowanie nie tylko najnowszych modeli, ale równie? tych ze starszych linii produktowych.
Do naszych us?ug nale?y doradztwo (wraz z audytem przedzakupowym, który pozwoli nam dobra? rozwi?zanie idealnie dopasowane do potrzeb i mo?liwo?ci Klienta), projektowanie bezpiecznych i wydajnych infrastruktur, instalacje i wdro?enia zakupionego sprz?tu, wypo?yczenia i serwisowanie, leasing infrastruktury i oprogramowania, szkolenia powdro?eniowe, wirtualizacja.
Prowadzimy nasz? dzia?alno?? na terenie ca?ego kraju.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.