Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : restrukturyzacja]
Sort By :
1. Zarz?dzanie szpitalami
Innowacyjna firma oferuj?ca kompleksowe zarz?dzanie w s?u?bie zdrowia. Oferta jest efektem wnikliwej wiedzy o aktualnej sytuacji niepublicznych i publicznych instytucji medycznych. Dzia?ania firmy prowadz? do unormowania si? pozycji danego zak?adu opieki medycznej. Rozwi?zania ustalane s? ka?dorazowo inaczej, z nastawieniem na optymalne korzy?ci. Obs?uga charakteryzuje si? ci?g?ym kontaktem z klientem i dok?adnym stosunkiem przy ustalaniu ka?dego elementu dzia?a?, zmierzaj?cych do poprawy pozycji placówki. Propozycja firmy uwzgl?dnia opracowanie celów, analiz? nieprawid?owo?ci prawnych, finansowych itp.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. AB Investing Kompleksowe Us?ugi Inwestycyjne.
Ab-Investing Sp. z o.o. , dofinansuje podmioty, które posiadaj? potencja? rozwoju, a ze wzgl?du na kryzys lub brak ?rodków obrotowych nie mo?e realizowa? celu gospodarczego.
S?u?ymy pomoc? prawn? w zagadnieniach obrotu udzia?ami spó?ek Prawa Handlowego, ochrony Cz?onków Zarz?du przed odpowiedzialno?ci? cywilno-karn? jak i doradzamy, jak? form? upad?o?ci lub likwidacji wybra?.
Nie inwestujemy w nowe projekty , w polu naszego zainteresowani s? spó?ki które maj? ugruntowan? pozycje na rynku i wieloletnie do?wiadczenie bran?owe.
Oferujemy profesjonalny zarz?d kryzysowy jak i wyst?pujemy w roli likwidatorów spó?ek.

Kategoria:

Data wpisu: Jun 22, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Syndyk tarnów
Potrzebny syndyk? Szykowana jest restrukturyzacja albo upad?o??? Warto sprawdzi? co na terenie takich miast jak Rzeszów, Kraków, Tarnów przygotowane zosta?o w ramach us?ug prowadzonych przez Instytut Restrukturyzacji i Likwidacji Przedsi?biorstw (IRiLP). Wieloletnie do?wiadczenie, znakomite opinie w?ród klientów i oczywi?cie skuteczno?? dzia?ania. Tylko u nas najlepszy doradca restrukturyzacyjny z którego b?dziecie zadowoleni.

Kategoria:

Data wpisu: Oct 6, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. WMKN.PL - Obrona przed upad?o?ci? Warszawa
Wspólnicy - Kancelaria Prawnicza WMKN z miasta Warszawy zach?ca do zapoznania si? z obszarem swojej dzia?alno?ci i z dziedzinami prawa w jakich si? specjalizuje. Obrona przed upad?o?ci? Warszawa, bie??ca obs?uga prawna, prawo pracy, prawo karne gospodarcze - zajrzyj na stron? www Kancelarii Prawniczej o nazwie WMKN i poznaj specjalizacje do?wiadczonych adwokatów, doradców restrukturyzacyjnych, radców prawnych z Warszawy. Obrona przed upad?o?ci? Warszawa, audyt prawny nieruchomo?ci, kojarzenie partnerów biznesowych i inne.

Kategoria:

Data wpisu: Jun 2, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.