Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : reklama]
Sort By :
1. Pozycjonowanie Bydgoszcz | Skuteczny copywriting - Jotnet
Profesjonalna reklama - Jotnet. Pozycjonowanie stron, boksy sponsorowane, copywriting - zapoznaj si? z nasz? ofert?.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 6, 2008 Odwiedzin: 1 Ocena: 5.00 Głosów: 2
Top Rated

Member Reviews Visitor Ratings

2. Katalogi Stron SEO / Pozycjonowanie strony
Powszechny Spis Katalogów / Pozycjonowanie strony - lista darmowych przyjaznych katalogów stron Internetowych, aktualizowana na bie??co. Dodaj swoja stron? do nich wszystkich ju? teraz !!! Tutaj znajduj? si? przyjazne pozycjonowaniu stron katalogi stron www. Chcesz wypozycjonowa? stron?, zwi?kszy? ogl?dalno?? - nie tra? czasu dodaj swoj? stron? do katalogów znajduj?cych si? w spisie, pozycjonowanie strony.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 6, 2008 Odwiedzin: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Profesjonalna oferta bada? rynku dla firm - PBJ Badania Marketingowe
Strona o?rodka bada? marketingowych PBJ, który jest prowadzony przez grup? socjologów realizuj?cych projekty badawcze wszelkimi metodami, zarówno ilo?ciowymi jak i jako?ciowymi, a tak?e metodami nietypowymi jak na przyk?ad badanie Tajemniczy Klient czy Desk Research. O?rodek posiada sie? ankieterów obejmuj?c? ca?? Polsk? a tak?e wspó?pracuje ze studiami fokusowymi we wszystkich województwach.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 16, 2008 Odwiedzin: 219 Ocena: 4.33 Głosów: 3
Hot

Member Reviews Visitor Ratings

4. Studio Terapii Bliskich - TBstudio.com.pl reklamowa fotografia wn?trz
Oferuj? zdj?cia produktów, reklamowe, oraz wn?trz na profesjonalnym poziomie. Szparowanie obiektów, kompozycje reklamowe, zaawansowana obróbka graficzna wed?ug wytycznych klienta. Doskona?a jako?? fotografii, atrakcyjne ceny i szybkie realizacje. Zapraszam!

Kategoria:

Data wpisu: Dec 26, 2008 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Softdesign Studio
Budowa stron internetowych w oparciu o systemy zarz?dzania tre?ci? CMS (sklepy internetowe), w?asne projekty graficzne, gotowe szablony b?d? dost?pne w sieci kreatory. Dla lokalnych klientów wsparcie techniczne w zakresie naprawy/reinstalacji systemu Windows oraz udzielania pomocy w problemach zwi?zanych z dzia?aniem komputera.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 22, 2009 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Drukarnia offsetowa i cyfrowa - Pozna?
Od 9 lat zajmujemy si? kompleksow? obs?ug? poligraficzn? i projektow? firm i instytucji.
W ramach us?ugi druku cyfrowego jeste?my w stanie zapewni? Pa?stwu realizacj? niskonak?adowych zlece? druku ju? w kilka godzin.
Jeste?my znani z dba?o?ci o jako?? w zakresie druku, pomocy w przygotowaniu materia?ów do druku oraz fachowej obs?ugi klienta.
Polecamy równie? druk w technologii offsetowej.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. SEO
W wi?kszo?ci przypadku dzia?ania SEO(Pozycjonowanie) okazuj? si? ta?sze i skuteczniejsze ni? linki sponsorowane(Google AdWords), jednak skoro pozycjonowanie trwa d?ugo najpierw nale?y zmierzy? skuteczno?? danego s?owa a dopiero potem rozpocz?? w?a?ciwe dzia?ania zmierzaj?ce do uzyskania wy?szej pozycji w wynikach naturalnych. Wybieranie fraz do pozycjonowania bez badania skuteczno?ci mo?e okaza? si? wyrzuceniem pieni?dzy w b?oto – mimo wysokiej pozycji nie osi?gniemy zamierzonych celów biznesowych. Reklama i promocja strony firmowej w Internecie to nieko?cz?cy si? proces. Przy bardzo szybko zmieniaj?cym si? Internecie musimy pod??a? za trendami spe?niaj?c oczekiwania Internautów – naszych obecnych i przysz?ych klientów.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Top Rated

Member Reviews Visitor Ratings

8. Promocja strony
skuteczna reklama w internecie jest bardzo dynamicznie rozwijaj?cym si? rynkiem reklamowym. W aktualnych czasach aby skutecznie konkurowa? na rynku ka?da powa?na firma musi zwróci? uwag? na marketing w internecie. Ju? nie wystarczy posiada? swoj? stron? www, która by?a dotychczas tylko wizytówk? firmy. Aktualnie wszystkie licz?ce si? firmy stawiaj? na internet jako form? dystrybucji, reklamy - postaw wi?c na pozycjonowanie strony - skontaktuj si? z nami dzisiaj.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. gad?ety reklamowe
Od kilku lat ka?da szanuj?ca si? firma do swoich produktów dodaje za darmo prezenty w postaci gad?etów reklamowych. Z punktu widzenia firmy nie ma ró?nicy w cenie czy kupuj? d?ugopis z nadrukiem czy bez jednak d?ugopis z nadrukiem mo?e s?u?y? jako gad?et reklamowy, który b?dzie reklamowa? firm?. Zapraszamy na nasz? stron? po dok?adne informacje na temat oferowanych gad?etów reklamowych , oraz us?ug i kroków niezb?dnych do ich poprawnego wykonania.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Przyczepa Reklamowa
?wiadczymy us?ugi reklamy mobilnej na przyczepach reklamowych. Mobilna reklama to skuteczna promocja Twojej firmy, sklepu lub produktów. Kliknij.?wiadczymy us?ugi reklamy mobilnej ? zewn?trznej z nag?o?nieniem. Zapewniamy kompleksow? obs?ug? od projektu po produkcj? spotów reklamowych. Przyczepy reklamowe doskonale sprawdzaj? si? na gruncie lokalnym. Mobilna reklama to nie koszt lecz inwestycja, która zwróci si? z zyskiem. Je?eli przyczepa reklamowa jest form? reklamy jaka Ci odpowiada skontaktuj si? z nami.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [Następna >]
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.