Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : rachunkowe]
Sort By :
1. Biuro ksi?gowe
Jeste?my biurem ksi?gowym zlokalizowanym w Londynie. Zajmujemy si? mi?dzy innymi rozliczeniami podatków, ich zwrotem, a tak?e rozliczeniami Cis i VAT. Dzi?ki naszej profesjonalnej pomocy mo?esz sporo zyska?. Gwarantujemy szybk? i profesjonaln? obs?ug?. Biuro rachunkowe w Londynie ?wiadcz?ce us?ugi w zakresie tax credit, aplikacje o gross paymen, a tak?e pomoc w zak?adaniu, rejestracji oraz rozliczaniu spó?ek. ?wiadczymy us?ugi w sposób kompleksowy i profesjonalny.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Biuro rachunkowe Tychy
Atrakcyjne prowadzenie ksi?gowo?ci zarówno pod wzgl?dem ceny jak i profesjonalizmu. "SALDO" jest pr??nie rozwijaj?c? si? firm?, która stawia sobie za cel profesjonaln? i rzeteln? obs?ug? ksi?gowo-podatkow? dostosowan? do indywidualnych potrzeb i oczekiwa? swoich Klientów, po najbardziej konkurencyjnych cenach. Ceny ?wiadczonych us?ug s? uzale?nonie od ilo?ci dokumentów oraz rodzaju prowadzonej dzia?alno?ci i podlegaj? negocjacji z korzy?ci? dla Klienta. Zapraszamy do naszego biura w Tychach po wi?cej informacji. Prowadzimy wiele firm ze ?l?ska dlateego nie czekaj tylko wybierz najlepszego doradc? w ksi?gowo?ci.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Biuro ksi?gowe
?wiadczymy us?ugi szeroko poj?tej rachunkowo?ci dla firm, instytucji oraz osób prywatnych. Dzi?ki nam prowadzenie ksi?gowo?ci przestanie by? dla Ciebie problemem. Nasz zespó? specjalistów, pomo?e Ci rozliczy? Twój biznes tak ,?eby zmaksymalizowa? twoje zyski. Dzi?ki naszej firmie mo?esz zwi?kszy? zyski swojej firmy. Pomo?emy równie? korzystnie rozliczy? z urz?dem skarbowym osoby prywatne. Jeste?my grup? specjalistów w dziedzinie ksi?gowo?ci i rachunkowo?ci. ?wiadczymy szeroki zakres us?ug dla osób prywatnych i firm.

Kategoria:

Data wpisu: May 19, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Biuro ksi?gowe Pozna?
Biuro rachunkowe Da-To prezentuje na swojej stronie atrakcyjn? ofert? us?ug ksi?gowych dla spó?ek, fundacji, stowarzysze? i osób fizycznych. Specjali?ci firmy zapewniaj? ca?o?ciow? obs?ug? ksi?gow?. Firma pomaga w deklaracjach podatkowych, relacjach z Urz?dem Kontroli Skarbowej oraz Urz?dem Skarbowym, wykonuje bilanse finansowe i prowadzi ksi?gi rozchodów. Pracownicy biura pomagaj? tak?e w rozpocz?ciu prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 26, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Doradcy podatkowi
Przekazuj?c prowadzenie ksi?gowo?ci do Biura Rachunkowego minimalizuje si? czas po?wi?cony na prowadzenie rozlicze? z Urz?dem Skarbowym oraz Zak?adem Ubezpiecze? Spo?ecznych. Dokumenty ksi?gowe podatnika przechowywane i archiwizowane s? w siedzibie biura rachunkowego. Je?eli zachodzi potrzeba przechowywania dokumentacji w siedzibie p?atnika, dokumenty ksi?gowe wydawane s? do biura rachunkowego tylko na czas sporz?dzania dokumentacji i deklaracji podatkowej. Po sporz?dzeniu deklaracji dokumenty ksi?gowe s? przekazywane do klienta.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 29, 2010 Odwiedzin: 2 Ocena: 4.50 Głosów: 4

Member Reviews Visitor Ratings

6. Biura rachunkowe Gdynia
Wszyscy posiadacze firm wiedz?, jak wa?ne jest korzystanie z us?ug ksi?gowych i rachunkowych. Marzeniem wielu by?o korzystanie z internetowego biura rachunkowego i takie biuro powsta?o. Ze strony internetowej mo?na dowidzie? si? wi?cej na temat zasad dzia?ania, cen proponowanych za okre?lone us?ugi i aktualnych promocji. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej. Zajrzyj na stron? profesjonalnej firmy Maat, a zostaniesz przyjemnie zaskoczony jej ofert?. Wreszcie nie musisz jecha? z dokumentami do firmy rachunkowej. W pe?ni internetowe biuro rachunkowe jest w zasi?gu Twojej r?ki. Zapoznaj si? z ofert? przedstawion? na stronie i zosta? klientem biura rachunkowego Maat. Zapraszamy do kontaktu z nasz? firm?.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Biura rachunkowe Pozna?
Fachowa kancelaria podatkowa z Poznania prowadzi ksi?gi rachunkowe spó?ek operuj?cych we wszystkich obszarach gospodarki. Za?o?yciel biura, Ryszard B?aszyk jest pionierem krajowego doradztwa podatkowego oraz niegdysiejszym cz?onkiem Pa?stwowej Komisji Egzaminacyjnej do SprawDoradztwa Podatkowego. Wieloletnie do?wiadczenie eksperta zaprocentowa?o przy wyborze lojalnych partnerów w realizacji zamówie? z domeny obs?uga ksi?gowa Pozna?. Profesjonalne us?ugi podatkowe zdecydowa?y o ugruntowanej wysokiej lokaty Kancelarii Podatkowej Ryszard B?aszyk na niepewnym krajowym rynku podatkowym. Godne polecenia biuro rachunkowe Pozna? umo?liwia zapewnienie dyskrecji oraz niejawno?? powierzonych danych. Deklaracje celne Intrastat oraz zeznania podatkowe wype?nione zgodnie z obowi?zuj?cymi standardami czy profesjonalne poradnictwo gospodarcze dla firm to domena kancelarii podatkowej z Poznania.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Biuro Rachunkowe ?ód? Doradca podatkowy
Rodzinna atmosfera w naszym biurze rachunkowym oraz bezkompromisowy profesjonalizm wznosz? poziom naszych us?ug na wy?yny rzadko spotykane. Pe?ny zakres us?ug dla ma?ych, ?rednich i du?ych przedsi?biorstw prowadzonych przez osoby fizyczne, a tak?e doradca podatkowy zawsze do Pa?stwa us?ug gwarantuj? pe?ne zadowolenie i bezpiecze?stwo podatkowe. Stosujemy niskie ceny, na stronie publikujemy cennik. Posiadany certyfikat Ministerstwa Finansów oraz ubezpieczenie OC. Bezp?atnie pomagamy w promocji obs?ugiwanych przez nas firm. Powierz nam swoj? ksi?gowo?? i ?pij spokojnie. Dzi?ki nam oszcz?dzasz pieniadze i unikasz stresu w kontaktach z urz?dami. Biuro Rachunkowe S.C. oferuje kompleksow? obs?ug? ksi?gow? w zakresie: ksi?gi przychodów i rozchodów, rycza?t ewidencjonowany, ewidencje VAT, transakcje wewn?trzwspólnotowe UE, obs?uga kadrowa; p?ace oraz Zus w tym, sporz?dzanie list p?ac, raportów imiennych pracowników oraz wszelkich typów deklaracji, ewidencja ?rodków trwa?ych, rozliczenia dochodów uzyskanych za granic?, rozliczenia roczne, zeznania podatkowe, analizy i doradztwo podatkowe, reprezentowanie klienta przed Urz?dem Skarbowym oraz Zak?adem Ubezpiecze? Spo?ecznych, równie? podczas kontroli.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Ksi?gowa Rybnik
Biuro Rachunkowe Hossa w Rybniku specjalizuje si? w obs?udze firm w zakresie ksi?gowo?ci, podatków oraz kadr i p?ac. ?wiadczymy us?ugi wszelkim podmiotom gospodarczym, równie? spoza Rybnika. Zapewniamy stabilno??, jeste?my godnym zaufania partnerem dla naszych klientów od wielu lat. Oferujemy atrakcyjne ceny. Nasze us?ugi ?wiadczymy na terenie ca?ego ?l?ska w szczególno?ci miasta takie jak Rybnik, ?ory, Wodzis?aw ?l?ski, Racibórz, Jastrz?bie, Gliwice i Zabrze.
Prowadzenie ksi?g rachunkowych
• tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowo?ci,
• przygotowywanie planu kont,
• bie??ce ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
• prowadzenie ksi?g rachunkowych zgodnie z ustaw? o rachunkowo?ci,
• konsultacje ksi?gowe i podatkowe,
• ewidencj? ?rodków trwa?ych oraz wyposa?enia,
• sporz?dzanie sprawozda? finansowych jednostkowych i skonsolidowanych sk?adaj?cych si? z: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej (obejmuj?cej wprowadzenie do sprawozdania), zestawienia zmian w kapitale w?asnym oraz rachunku przep?ywów pieni??nych,
• projektowanie i tworzenie raportów wg indywidualnych potrzeb Klienta (dla w?a?cicieli, zarz?du, rady nadzorczej),
• dokonywanie rozlicze? podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i us?ug,
• sporz?dzanie sprawozda? statystycznych dla GUS oraz NBP,
• uzgadnianie sald nale?no?ci i zobowi?za?.

Obs?uga kadrowo p?acowa
• pe?nej dokumentacji kadrowo-p?acowej,
• obliczanie wynagrodze? i sporz?dzanie list p?ac,
• sporz?dzanie pasów wynagrodze?,
• wyliczanie sk?adek ZUS i sporz?dzanie miesi?cznych deklaracji ZUS,
• przygotowanie miesi?cznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawc? [ PIT-4, PIT 11 ],
• przygotowywanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),
• przygotowywanie deklaracji PFRON,
• przekazywanie drog? elektroniczn? dokumentów ZUS,
• pomoc w organizacji szkole? BHP,
• nadzór nad dokumentacj? kadrow? - w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych.

Prowadzenie podatkowej ksi?gi przychodów i rozchodów
• ewidencja kosztów i przychodów,
• ewidencja ?rodków trwa?ych i wyposa?enia,
• ewidencje podatku od towarów i us?ug,
• obs?uga pracowników, rozliczenia w?a?cicieli,
• dokonywanie rozlicze? podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i us?ug,
• rozliczenia z Zak?adem Ubezpiecze? Spo?ecznych.

Prowadzenie ewidencji rycza?towych
• ewidencje podatku od towarów i us?ug,
• obs?uga pracowników,
• rozliczenia z Urz?dem Skarbowym i Zak?adem Ubezpiecze? Spo?ecznych.

Us?ugi dodatkowe
• obs?uga oraz pomoc przy wdra?aniu zintegrowanego systemu (ERP),
• pomoc w za?o?eniu firmy, przekszta?ceniach firmy, zawieszeniu prowadzenia dzia?alno?ci,
• pomoc w wyprowadzaniu zaleg?o?ci ksi?gowych i podatkowych,
• rejestracja dzia?alno?ci gospodarczej,
• przygotowywanie przelewów dla klienta,

Kategoria:

Data wpisu: Jan 2, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.