Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : przeprowadzki]
Sort By :
1. Przeprowadzki Warszawa
Przeprowadzka mieszkania, biura, a mo?e mi?dzynarodowa?
Je?eli poszukuj? Pa?stwo firmy, która w profesjonalny sposób zajmie si? przygotowaniem przeprowadzki mi?dzynarodowej, Pa?stwa firmy czy mieszkania, to znale?li si? Pa?stwo na w?a?ciwej stronie.

Przeprowadzka? To nie problem.
Zapraszamy do lektury naszych stron i do wst?pnego zapoznania si? z nasz? ofert? i mo?liwo?ciami. Ka?dy znajdzie tu interesuj?ce informacje. Zach?camy Pa?stwa do bezpo?redniego kontaktu z naszym dzia?em handlowym, gdzie kompetentni i zawsze u?miechni?ci przedstawiciele DTS odpowiedz? na Pa?stwa pytania, umówi? si? na spotkanie w sprawie wyceny realizacji czy podpowiedz? jak przygotowa? si? do przeprowadzki.

Dlaczego DTS?

* Jeste?my najwi?ksz? Polsk? firm? przeprowadzkow? w naszym kraju. Zatrudniamy ponad 60 osób i dysponujemy flot? ponad 20 pojazdów.
* Realizujemy najwi?ksze projekty przeprowadzkowe w ca?ym kraju. Zobacz nasze referencje!
* Jako jedyna firma w ca?ej bran?y posiadamy certyfikat Systemu Zarz?dzania Jako?ci? ISO 9001:2000
* Jeste?my cz?onkiem Polskiego Stowarzyszenia Przeprowadzkowego i American Moving And Storage Association
* Dysponujemy za?og? wyszkolonych specjalistów, z których niektórzy moga poszczyci? si? ponad 10-cio letnim do?wiadczeniem w bran?y przeprowadzkowej
* W 2006 roku zakwalifikowali?my si? do fina?u konkursu Entrepreneur of the Year 2006 organizowanego przez firm? Ernst & Young

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Przeprowadzki
Chcieliby?my zaprezentowa? Pa?stwu prawdopodobnie najlepsze przedsi?biorstwo transportowe, jakie funkcjonuje na rynku. W sk?ad naszej oferty nale?? kompletne dzia?ania zwi?zane z transportem i przeprowadzkami. Efektywnie funkcjonujemy w bran?y przez d?ug? ilo?? czasu, dzi?ki czemu szczycimy si? bardzo dobr? renom? i uznaniem w?ród wielu sta?ych, zadowolonych klientów. Gdy chcesz uzyska? b?yskawiczne i ?atwe przeprowadzki, to nasza dzia?alno?? przeznaczona jest w?a?nie dla Ciebie. Zobacz nasz? ods?on? sieciow? i poczytaj o nas wi?cej, wszystkich bardzo zapraszamy. Tam znajduje si? nasza kompletna oferta, cennik i kontakt - Ichtis - z nami si? uda!

Kategoria:

Data wpisu: Nov 1, 2013 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Jupiter TRANSPORT PRZEPROWADZKI Mi?dzynarodowe Anglia Francja Hiszpania Dania W?ochy Austria
Witam Pa?stwa!

Proponuje przewo? towarów i mienia na terenie kraju i ca?ej europy.
Jeste?my w stanie przetransportowa? ?adunek w ci?gu doby od z?o?enia zlecenia w dowolne miejsce.
U nas ka?da przesy?ka-paczka jest obj?ta ubezpieczeniem.
Dajemy 100% gwarancji na bezpieczne dotarcie przesy?ki do klienta !!!
Wszystko zapakujemy i zabezpieczymy na czas drogi.
Wszystko zniesiemy i wniesiemy.
Zni?ki dla sta?ych klientów.
Nasze auta s? przystosowane do przewo?enia mienia przesiedlenia, towarów na paletach, odzie?y na wieszakach, niewielkich samochodów osobowych oraz maszyn i urz?dze?.
?wiadczymy te? us?ugi przechowywania, prze?adunków.

Przeprowadzki i Transport na trasie
Niemcy - Holandia - Belgia - Anglia - Francja - Dania - W?ochy - Austria - W?gry - Szwajcaria - Hiszpania - Portugalia - Litwa - ?otwa - Estonia - Finlandia - Szwecja - Norwegia

Kategoria:

Data wpisu: Jan 26, 2010 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Przewóz mebli Warszawa
Profesjonalne, kompleksowe us?ugi przeprowadzkowe i transportowe na terenie Warszawy i okolic. Posiadamy wieloletnie do?wiadczenie. Dysponujemy fachowym, wyszkolonym personelem. Wykonujemy przeprowadzki mieszka? oraz firm, biur i instytucji. Posiadamy specjalistyczne samochody do przewozu mebli. Serdecznie zapraszamy wszystkich pa?stwa do zapoznania si? z nasz? ofert? na obecnej stronie internetowej.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Przeprowadzki Mi?dzynarodowe Transport
Witam.
Przedstawiam Pa?stwu ofert? wspó?pracy w zakresie ?wiadczenia us?ug transportowych.
Firma transportowa "JUPITER" mie?ci si? w Kielcach woj. ?wi?tokrzyskie. Prowadzi swoj? dzia?alno?? od stycznia 1991 roku. W okresie tym nabrali?my du?ego do?wiadczenia w zakresie obs?ugi ma?ych i du?ych przedsi?biorstw, ?wiadcz?c us?ugi transportowe, zaopatrzeniowe, przeprowadzki i przewozy ekspresowe. Mamy do?wiadczenie i wiedz? w przewo?eniu wszelkiego rodzaju towaru a w szczególno?ci w transporcie towarów wra?liwych na uszkodzenia.
Zaplecze naszej firmy to wysokiej jako?ci sprz?t transportowy, gwarantuj?cy bezpieczny przewóz powierzonego ?adunku. Zdobyte pozwolenia i certyfikaty pozwalaj? nam ?wiadczy? us?ugi transportowe na terenie ca?ego kraju i Europy. Zatrudniamy do?wiadczonych pracowników posiadaj?cych wysokie kwalifikacje.
Dysponujemy g?ownie samochodami marki: Mercedes Sprinter powy?ej 2008r o ?adowno?ci do 1,5 tony
o wymiarach skrzyni ?adunkowej: d?ugo?? 4,50 m, szeroko?? i wysoko?? 2,00 m mieszcz?c? 8 palet euro oraz Mercedes Sprinter d?ugo?ci skrzyni 4,75 mieszcz?cy 6 palet euro.
Nasze auta s? przystosowane do przewo?enia mienia przesiedlenia, towarów na paletach, odzie?y na wieszakach, niewielkich samochodów osobowych oraz maszyn i urz?dze?.
Posiadamy równie? wi?ksze auta do 24t i ró?nej zabudowie (Kontenery, ch?odnie, Izotermy, plandeki)
Jeste?my dyspozycyjni o ka?dej porze, 7 dni w tygodniu. Nasi kierowcy s? do Pa?stwa us?ug .
Posiadamy sta?e po??czenia mi?dzynarodowe i krajowe.
Je?eli maj? Pa?stwo jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt telefoniczny +48 696-126-142 lub +48 609-679-077.
Poszukujemy firmy z któr? mogliby?my nawi?za? wspó?prace.
Posiadamy wolne ?adunki oraz wolne pojazdy na terenie polski i europy ( od 1,5t do 8,5t)
Specjalista ds. Transportu
Piotr ?ukaszuk

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Przeprowadzki Katowice,
Firma Oksel istnieje na rynku ju? od 1994 roku. Dzia?amy zarówno na rynku krajowym jak i na terenie pa?stw Unii Europejskiej. Zajmuje si? przygotowaniem i organizacj? przeprowadzek:
* Firm
* Prywatnych
* Studia muzyczne
* Archiwa
* Hale produkcyjne, itp.
oraz transportem specjalistycznym:
* Elektronika precyzyjna
* Pianina, fortepiany
* Kasy pancerne, sejfy, itp.
Pami?taj: szybka, sprawna i dobrze zorganizowana przeprowadzka to oszcz?dno?? Twoich pieni?dzy i czasu!
G?ówna dzia?alno?? firmy to:
* przeprowadzki osób prywatnych
* przeprowadzki firm
* transport specjalistyczny
Ka?da profesjonalna w swojej bran?y firma niejednokrotnie przekona?a si?, ?e wspó?praca z profesjonalistami to oszcz?dno?? pieni?dzy i czasu. Je?eli chc? Pa?stwo zniwelowa? do minimum dyskomfort i dezorganizacj? jakie towarzysz? prawie ka?dej przeprowadzce, zapraszamy do korzystania z naszych us?ug. Elastyczno?? naszych struktur oraz do?wiadczenie zdobyte przy realizacji du?ych projektów logistycznych daj? Pa?stwu gwarancj? co do jako?ci i terminowo?ci naszych us?ug, bez wzgl?du na skal? proponowanego przedsi?wzi?cia.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Przeprowadzki Wroc?aw
Jeste?my profesjonaln? firm?, ?wiadcz?c? us?ugi przeprowadzkowe, zarówno na rynku krajowym, jak i na terenie pa?stw Unii Europejskiej. Zajmujemy si? przygotowaniem i organizacj? ró?nego typu przeprowadzek. W zakres naszych us?ug wchodzi transport specjalistyczny (elektronika precyzyjna, pianina, fortepiany, kasy pancerne, sejfy) oraz przeprowadzki osób prywatnych, firm, studiów muzycznych, archiwów, hal produkcyjnych itp.

Wieloletnie do?wiadczenie oraz kulturalny i profesjonalny personel naszej firmy gwarantuj? naszym Klientom poczucie komfortu oraz najwy?sz? jako?? i poziom us?ug. Je?eli chc? Pa?stwo, aby przeprowadzka przebieg?a szybko, sprawnie i bezstresowo, zapraszamy do korzystania z naszej oferty. Zredukujemy do minimum dyskomfort i chaos, towarzysz?ce przenosinom Pa?stwa mienia, a elastyczno?? oraz zdobyte przy realizacji du?ych projektów logistycznych do?wiadczenie, daj? gwarancj? profesjonalnej i terminowej obs?ugi.

Przygotujemy i zorganizujemy przeprowadzk? bez wzgl?du na skal? proponowanego przedsi?wzi?cia. Nasi pracownicy posiadaj? specjalistyczne kwalifikacje oraz wieloletnie do?wiadczenie w bran?y przewozowej. Ponadto dysponujemy nowoczesnym taborem, specjalnie przystosowanym do przeprowadzek.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Przeprowadzki Sosnowiec,
Zajmujemy si? planowaniem i organizacj? przeprowadzek ró?nego typu: prywatnych, firm, studiów muzycznych, archiwów, hali produkcyjnych. W zakres naszych us?ug wchodzi tak?e transport specjalistyczny, czyli przewóz elektroniki precyzyjnej, pianin, fortepianów, kas pancernych, sejfów itp. Nasza firma posiada wieloletnie do?wiadczenie w bran?y przewozowej.. Istnieje na rynku ju? od 1994 roku.

?wiadczymy us?ugi przeprowadzkowe, zarówno na rynku krajowym, jak i na terenie pa?stw Unii Europejskiej. Zapewniamy materia?y do pakowania oraz dysponujemy specjalnie przygotowanymi do przeprowadzek samochodami dostawczymi. Najwi?kszym naszym atutem jest jednak wykwalifikowany i kulturalny personel, który gwarantuje kompleksow? obs?ug? na najwy?szym poziomie.

Je?li chc? Pa?stwo, aby Pa?stwa przeprowadzce towarzyszy?o poczucie komfortu i bezpiecze?stwa, a wszystko przebieg?o szybko, sprawnie i bezstresowo - zapraszamy do skorzystania z naszych us?ug.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Przewóz mebli Kraków
TranSpec to szybki i bezproblemowy transport mebli i innych rzeczy, których transport by?by k?opotliwy dla osób zmieniaj?cych miejsce zamieszkania czy siedzib? firmy. Op?aca si? powierzy? firmie równie? problem pakowania i segregowania mienia. Dla wielu atrakcyjna mo?e by? te? realizacja utylizacji niepotrzebnych rzeczy, przydatna przy ka?dej przeprowadzce. Pracownicy z du?? praktyk? rozplanuj? przeprowadzk? od A do Z, troszcz?c si? o komfort klienta.Przeprowadzki zrealizowane bez k?opotu i w krótkim czasie staj? si? mo?liwe po sprawdzeniu us?ug tranSpec. Ta firma przeprowadzkowa z Krakowa oferuje tanie i wszechstronne us?ugi. Pe?na oferta uwzgl?dnia pakowanie we w?asne materia?y, bezpieczny transport i utylizacj? zb?dnych przedmiotów. Firma mo?e te? magazynowa? mienie.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Przeprowadzki Wroc?aw, tanie przeprowadzki Wroc?aw
Zajmujemy si? transportem na terenie miasta Wroc?aw, woj. dolno?l?skiego jak i ca?ego kraju. Jeste?my dyspozycyjni 24 godziny na dob? 7 dni w tygodniu. Us?ugi transportowe przez nas ?wiadczone wykonywane s? szybko, sprawnie i na czas, a do?wiadczona ekipa tworzy odpowiedzialny i sumienny zespó?.
Oferujemy: przeprowadzki, transport, przewóz, wywóz i wiele innych wed?ug potrzeb klienta. Dajemy gwarancj? zadowolenia z wykonanych przez nas us?ug - Nasz Klient zawsze do nas wraca, poniewa? zadowolenie Klienta jest gwarantem sukcesu.
Zadzwo? do nas, a my zajmiemy si? reszt?!

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Strony: 1 2 3 [Następna >]
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.