Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : prawo]
Sort By :
1. Ksi?garnia KNT.pl
Ksi?garnia prawnicza i ekonomiczna oferuj?ca ksi??ki z dziedzin: prawo, ekonomia, bankowo??, biznes, finanse i rachunkowo??. Oferta obejmuje zarówno podr?czniki akademickie jak i materia?y szkoleniowe oraz encyklopedie i s?owniki.Umo?liwiamy naszym klientom dotarcie do bogatej oferty literatury specjalistycznej oraz dokonanie zakupu po atrakcyjnych cenach. ZAPRASZAMY !!!!

Kategoria:

Data wpisu: Apr 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Top Rated

Member Reviews Visitor Ratings

2. Roman Giertych Kancelaria
Kancelaria Adwokacka Roman Giertych specjalizuje si? w sprawach karnych gospodarczych oraz w zagadnieniach cywilnych i gospodarczych. Od jesieni 2008 obok kancelarii indywidualnej Romana Giertycha dzia?a Kancelaria Adwokacka Giertych i Partnerzy Spó?ka Partnerska w sk?ad której wchodz? adwokaci specjalizuj?cy si? we wszystkich najwa?niejszych dziedzinach prawa. Spó?ka zosta?a za?o?ona w dniu 26 czerwca 2008 roku i planuje powo?ywanie oddzia?ów w poszczególnych miastach Polski.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Grupa Doradcza "RESH". Rozwi?zujemy Twoje problemy!
Dzia?amy szybko. Wydajnie. ?yjemy nasz? prac?. I wszyscy wyznajemy te same warto?ci. To czyni nas zwyci?skim zespo?em. Dla nas zwyci?stwo nie oznacza tylko pomy?lnie przeprowadzonej transakcji czy udanej mediacji - jest równoznaczne z osi?gni?ciem przez naszego Klienta celu, który sobie za?o?y?. "RESH" oferuje szeroki zakres kompetencji i rozwi?za? Klientom dzia?aj?cych w ró?norodnych bran?ach. Nasi doradcy wspieraj? lub rozwi?zuj? problemy przedsi?biorców, czy te? organizacji realizuj?c wiele istotnych projektów wa?nych dla regionu i Polski w obszarze projektów unijnych, przekszta?cania i podnoszenia efektywno?ci du?ych przedsi?biorstw, wdra?ania systemów zarz?dzania jako?ci?, bezpiecze?stwa informacji, zarz?dzania zasobami ludzkimi i wielu innych z zastosowaniem w?asnych narz?dzi informatycznych.

Kategoria:

Data wpisu: May 19, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. GDprawko - Szko?a Nauki Jazdy - www.gdprawko.pl
Zapraszamy na kursy prawa jazdy kat;b;. Gwarantujemy profesjonalne nauczanie w bezstresowych warunkach. Oferujemy atrakcyjne ceny, promocje, raty, materia?y szkoleniowe gratis, wysoki standard sal wyk?adowych, fiaty grande punto; jak na egzaminie.
W naszej Szkole Nauki Jazdy mog? Pa?stwo rozpocz?? kurs w ka?dy Poniedzia?ek.
Kurs Podstawowy na Prawo Jazdy kat. B sk?ada si? z cz??ci teoretycznej i cz??ci praktycznej. Rozpoczynamy od cz. teoretycznej ( wed?ug przepisów musi to by? minimum 30 godzin lekcyjnych zaj?? ). Na pierwszych zaj?ciach otrzymuj? Pa?stwo materia?y, z których sami poza zaj?ciami mo?ecie pog??bia? swoj? wiedz? i ?wiczy? rozwi?zywanie zada? testowych w domu. Równie? w naszej Sali wyk?adowej s? komputery do Pa?stwa dyspozycji.
W naszej Szkole cz??? teoretyczna trwa trzy i pó? tygodnia. Jest to osiem spotka? ka?de po 3 godziny zegarowe z dwiema krótkimi przerwami. Zaj?cia odbywaj? si? w naszej Sali Wyk?adowej w ka?dy poniedzia?ek i czwartek od godz. 17.00. Na ostatnim spotkaniu cz. teoretycznej przeprowadzany jest tzw. Egzamin Wewn?trzny (wymóg ustawowy ). Egzamin ten ma s?u?y? sprawdzeniu nabytej wiedzy, jednak nie powinien on budzi? jakichkolwiek obaw - w naszej Szkole wszyscy Kursanci egzamin ten zaliczaj? pozytywnie.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Prawo budowlane, zachowek, urlop ojcowski
Jedne z najpopularniejszych polskich internetowych forów dyskusyjnych o tematyce prawnej. Skupia tysi?ce internautów, w tym wykwalifikowanych prawników, zawsze gotowych do dzielenia si? wiedz? i do?wiadczeniem. Ka?dy u?ytkownik mo?e liczy? na szybkie, bezp?atne i fachowe porady z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, spadkowego, pracy, gospodarczego i handlowego, administracyjnego, podatkowego i nie tylko. Korzystanie z serwisu, rejestracja, jak i udzielanie odpowiedzi na przedstawione problemy jest ca?kowicie wolne od jakichkolwiek op?at.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 4, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Porady prawne
SIWEK GACZY?SKI - kancelaria prawnicza w Warszawie. Specjalizujemy si? w prawie gospodarczym oraz prawie zwi?zanym z prowadzeniem dzia?alno?ci gospodarczej. Profesjonalne us?ugi zapewniaj? do?wiadczeni prawnicy, doradcy podatkowi, konsultanci ekonomiczni, ksi?gowi oraz notariusze. Wspó?pracujemy tak?e z adwokatami i radcami prawnymi. Do ka?dej powierzonej sprawy podchodzimy indywidualnie.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 4, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Adwokat Warszawa
Witryna internetowa Kancelarii Adwokackiej oferuj?ca swoim klientom wszechstronne us?ugi pomocy prawnej. Kancelaria Adwokacka Warszawa ?wiadczy us?ugi dla instytucji oraz podmiotów jednostkowych na obszarze ca?ego kraju. W kwesti? doradztwa prawnego zalicza si? mi?dzy innymi: prawo karne, prawo karnoskarbowe, prawo pracy i ubezpiecze? spo?ecznych oraz prawo administracyjne. Prawnik Warszawa oferuje równie? pomoc prawna w postaci dostarczania opinii prawnych mówionych jak i w formie pisemnej. Klientom zapewniania jest kompetentna pomoc prawna oraz obs?uga na najwy?szym poziomie.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 12, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Pomoc prawna
Witryna www firmy proponuj?ca doradztwo prawne w zakresie prawa rodzinnego, prawa pracy oraz obs?ugi prawnej obcokrajowców. To dodatkowo wsparcie przy formu?owaniu pism spadkowych i rozwodowych. Aktywno?? koncentruje si? na ?wiadczeniu porad w postaci osobistego kontaktu z petentem w naszej siedzibie, tak?e osobi?cie w mieszkaniu klienta oraz za po?rednictwem internetu. Porady prawne online to komfortowa, bardzo szybka i sprawna pomoc prawna równie? dobra cena. Wyuczony zespó? prawników, potwierdzony dyplomami znanych uczelni prawniczych oraz szybko?? i fachowo?? ?wiadczonych porad to gwarancja us?ug na jak najwy?szym szczeblu.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 12, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Kancelaria prawa pracy - Telec-Kowalska
Na ryku prawniczym dzia?amy ju? wiele lat. Osi?gn?li?my wiele sukcesów zawodowych. Jeste?my rozpoznawalna i cenion? mark? W warszawie i nie tylko. Zaufa?o nam ju? wielu klientów z czego jeste?my bardzo dumni.
Nasza kancelaria ?wiadczy ró?nym podmiotom obs?ug? prawn? niemal w ka?dym wymiarze prowadzonej przez nich dzia?alno?ci spo?ecznej lub gospodarczej.
Kancelaria Telec-Kowalska specjalizuje si? w prawie pracy jednak?e nie obce s? inne kategorie prawne. Pomo?emy rozwi?za? twoje prawne problemy.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 28, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Temida i Klio - Historia Prawa
Temida i Klio – Historia Prawa. Prezentowana witryna jest dedykowana przesz?o?ci prawa w wielostronnym rozumieniu rzeczonego terminu, obejmuj?cym dzieje konstytucjonalizmu, administracji, organizacji s?downictwa, dzieje prawa s?dowego (karnego, cywilnego, rodzinnego i opieku?czego, handlowego i gospodarczego, pracy oraz post?powania s?dowego), przesz?o?? prawa mi?dzynarodowego, dyplomacji i relacji mi?dzynarodowych oraz dzieje nauki prawa to jest prawoznawstwa, jak równie? dzieje idei politycznych i prawnych. Zamys?em autorów jest, a?eby wype?nia?a ona rol? naukowej bazy danych – swoistej biblioteki historyczno-prawnej. Podstawow? koncepcj? twórców jest zoptymalizowanie poszukiwa? ksi??ek i rozpraw traktuj?cych o wybranych materiach obj?tych wskazan? wy?ej problematyk?. W tym celu w wortalu zamieszczono bibliografi? historyczno-prawn? zawieraj?c? tysi?ce tytu?ów ksi??ek i rozpraw naukowych oraz wyszukiwark? daj?c? mo?liwo?? jej selekcjonowanie. W przypadku mnóstwa z pokazanych tytu?ów odnotowano równie? tycz?ce ich oceny wydane w polskich i zagranicznych ?urnalach naukowych. Mo?liwo?ci poszukiwa? poszerza uwtowrzony w wortalu dzia? Linki zawieraj?cy odno?niki tematyczne do obszernego spektrum polskich i zagranicznych serwisów o tematyce prawniczej, prawnej i historycznej. Strona obejmuje równie? dzia? Ksi?gozbiór, w którym zebrano zestaw ksi???k elektronicznych. Pomieszczono w tym miejscu przede wszystkim tytu?y starsze, do których dost?p jest utrudniony i które nie s? ju? chronione maj?tkowymi prawami autorskimi, albo nigdy takimi prawami chronione nie by?y. Portal ma pomóc w g?ównej mierze s?uchaczom historii i prawa w poszukiwaniu oraz docieraniu do literatury niezb?dnej do pisania prac seminaryjnych, licencjackich i magisterskich.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Strony: 1 2 3 4 [Następna >]
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.