Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : prawne]
Sort By :
1. Kancelaria prawna Gniezno
Kancelaria Prawna Sed-Lex oferuje swoje us?ugi klientom indywidualnym oraz firmom i instytucjom. Kancelaria zajmuje si? rozwi?zywaniem sporów prawnych na gruncie prawa cywilnego, administracyjnego oraz gospodarczego. Sed-Lex zapewnia porady prawne w sprawach spadkowych i maj?tkowych, zajmuje si? windykacj? nale?no?ci oraz sporz?dza wszelkie niezb?dne pisma procesowe. W ofercie kancelarii dla firm znajduje si? consulting, pe?na obs?uga prawna, doradztwo, opiniowanie i tworzenie analiz ekonomiczno-prawnych.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Agencja t?umacze? j?zyka czeskiego
Centrum przek?adów Supert?umacz.pl oferuje najwy?szej jako?ci przek?ady z j?zyka czeskiego tekstów specjalistycznych, np.: CV lub specyfikacji technicznych. Firma Nawi?za?a wspó?prac? z t?umaczami specjalistycznymi z licznych dziedzin, co sprawia, ?e nie jest problemem realizacja jakiegokolwiek projektu.
Projekty z jakimi nieustannie spotyka si? Centrum J?zykowe Futura to przede wszystkim t?umaczenia: CV, korespondencja handlowa oraz dokumentacja medyczna. Biuro dopasowuje do wykonania swojego zlecenia specjalist? z danego obszaru, wszystkie projekty s? wi?c traktowane indywidualnie. Z wykorzystaniem strony WWW biura j?zykowego, mo?na zleci? spersonalizowan? wycen? swojego zlecenia, ponad to wszystkie dokumenty wymienia si? drog? elektroniczn?, co w du?ym stopniu przyspiesza ca?y proces. 

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. biuro t?umacze?
Nie ma znaczenia, czy Twój zak?ad zajmuje si? importem, czy eksportem. Skuteczn? komunikacj? z zagranicznymi partnerami daj? przede wszystkim profesjonalne przek?ady j?zykowe. St?d te? priorytetowe dla osób pracuj?cych w centrum przek?adów Futura Centrum J?zykowe jest zadowolenie klientów oraz wie?ci, jakie przekazuj? oni pó?niej innym. Biuro stara si? wi?c ze wszech miar, aby realizowane przez nich t?umaczenia sta?y zawsze na najwy?szym poziomie. Na stronie internetowej biura t?umacze? j?zyka angielskiego ka?dy zainteresowany znajdzie wszelkie najwa?niejsze informacje odno?nie ich propozycji, takie jak proponowane t?umaczenia zwyk?e, specjalistyczne, ponad to t?umaczenia medyczne oraz cenniki. Centrum t?umacze? Futura Centrum J?zykowe to tak?e doskona?ej jako?ci t?umaczenia z j?zyka angielskiego ró?norakich umów. Profesjonalne biuro t?umacze?, jakim jest Futura Centrum J?zykowe dok?ada wszelkich stara? by? odniós? sukces. 

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Kancelaria prawna Warszawa
Oferta Kancelarii skierowana jest przede wszystkim do przedsi?biorców. Kancelaria ?wiadczy tak?e us?ugi na rzecz klientów indywidualnych. Kancelaria specjalizuje si? w szczególno?ci na prawie cywilnym, gospodarczym, handlowym, bankowym, wekslowym, nieruchomo?ci, prawie pracy oraz prawie upad?o?ciowym i naprawczymi. Oferta kierowana do osób fizycznych obejmuje g?ównie pomoc prawn? w zakresie prawa cywilnego, w tym prawa spadkowego oraz prawa pracy i ubezpiecze? spo?ecznych W naszych dzia?aniach zawsze mamy wzgl?d na dobro naszego klienta. Naszym celem zawsze jest udzielenie rzetelnej i kompetentnej pomocy prawnej. Us?ugi prawne w naszej kancelarii ?wiadczone s? przez do?wiadczonych prawników, których umiej?tno?ci gwarantuj? rzetelno?? i terminowo?? ?wiadcze?. Zapraszamy na stron? kancelarii www.advocat.com.pl

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Przysi?g?y angielskiego
T?umaczymy pisma przysi?g?e i zwyk?e z j?zyka angielskiego i na j?zyk angielski, tak samo zrobimy z tekstem: niemieckim, francuskim, hiszpa?skim, rosyjskim i innymi j?zykami europejskimi.
Oferta ta obejmuje teksty prawnicze takie jak umowy, akty notarialne, pe?nomocnictwa oraz pisma ekonomiczne, sprawozdania finansowe i raporty techniczne.
T?umaczymy ró?ne instrukcje obs?ugi, dokumenty techniczne oraz teksty mniej specjalistyczne. Wykonujemy te? weryfikacje i po?wiadczenia przysi?g?e przet?umaczonych ju? dokumentów.
Szybko realizujemy zlecone nam t?umaczenia .Oferta ta obejmuje teksty prawnicze takie jak umowy, akty notarialne, pe?nomocnictwa oraz pisma ekonomiczne, sprawozdania finansowe i raporty techniczne.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. T?umaczenie francuskiego
Do sprawnego dzia?ania firmy niezb?dne jest doskona?e t?umaczenie ró?norodnych tekstów specjalistycznych. Jednak w ofercie centrum t?umacze? Supertlumacz.pl co? dla siebie znajd? nie tylko w?a?ciciele firm, ale ka?dy, kto potrzebuje klasowych t?umacze? na francuski ró?nego rodzaju dokumentów, jak chocia?by listu motywacyjnego. Dla ludzi pracuj?cych w centrum przek?adów Futura Centrum J?zykowe na pierwszym miejscu liczy si? zadowolenie klientów i nienaganna opinia o firmie.
Strona internetowa Biura T?umacze? Futura, które proponuje wszystkim klientom ró?nego typu przek?ady z j?zyka francuskiego. Na stronie odnajdziemy kompleksow? ofert? firmy oraz dok?adne dane kontaktowe. Witryna umo?liwia te? otrzymanie darmowej wyceny przek?adu. W ofercie Futury znajdziemy szerok? gam? t?umacze?, zaczynaj?c od t?umacze? zwyk?ych, t?umaczenia listów motywacyjnych do t?umacze? specjalistycznych, do których zaliczy? mo?na bp. t?umaczenia techniczne. Ka?dy klient ma mo?liwo?? uzyskania t?umaczenia online, co umo?liwia b?yskawiczny czas wykonania zlece?. Do?wiadczona kadra i wsparcie obcokrajowców jest kolejn? zalet? biura, co zapewnia najlepsz? jako?? sporz?dzonego przek?adu

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Prestige nieruchomo?ci Pozna?
Firma Presti? z Poznania proponuje us?ugi z zakresu nieruchomo?ci: kompleksowe zarz?dzanie nieruchomo?ciami, pomoc w kupnie-sprzeda?y nieruchomo?ciami, obs?ug? najmu, doradztwo, obs?ug? techniczn? i ksi?gow?. Nasz zespó? tworz? wykwalifikowani zarz?dcy nieruchomo?ci z 10 ? letnim do?wiadczeniem w zarz?dzaniu nieruchomo?ciami. Zapewnia to najwy?sz? jako?? us?ug, czego dowodem jest certyfikat ISO. Zapraszamy wspólnoty mieszkaniowe do wspó?pracy. Dzi?ki ogromnemu zaanga?owaniu naszych pracowników, zastosowaniu nowoczesnych technik oraz znajomo?ci wszystkich aspektów w obszarze zarz?dzania nieruchomo?ciami naszym klientom oferujemy tylko rozwi?zania najbardziej op?acalne. Skutecznie pomagamy naszym klientom w kwestiach zwi?zanych z inwestycjami na rynku nieruchomo?ci. Ponadto uruchomili?my tak?e pogotowie techniczne, rozwi?zuj?ce zwyk?e codzienne problemy.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Darmowe porady prawne i wzory pism
Po wielokro? zawi?o?ci legislacyjne skutecznie deprymuj? nas do dzia?ania. Za spraw? Galerii finansowej zdob?dziesz nie tylko idealne wyja?nienie dzia?ania w ró?nych sytuacjach jurydycznych, ale te? pobierzesz nale?yte dokumenty, wzorce wniosków, pozwów, wezwania do zap?aty itp.. Dzi?ki temu b?dziesz w stanie samodzielnie stara? si? dochodzi? swoich praw, jak równie? broni? sie przed wieloma zagro?eniami wynikaj?cymi z subtelno?ci prawnych. Informator obejmuje porady zarówno z dziedzin prawnych jak i finansowych. Obie dziedziny w nader wielu punktach sie integruj?, dzieki temu osi?gamy rozleg?e spektrum informacyjne.Oddajemy Wam do dyspozycji szybko rozwijaj?cy si? przewodnik oraz forum. Forum jest podzielone na trzy cz??ci. Jedna z nich jest skierowana do wszystkich, dzieki czemu ka?dy mo?e zadawa? pytania z aspektu ka?dej dziedziny prawa, finansów, a wielu profesjonalistów z danej dziedziny z przyjemno?ci? dzieli si? swoj? wiedz?. Druga cz??? forum po?wi?cana jest jurystom. Zdobywaj? oni w ten sposób lokalizacj? do rozmów czysto bran?onych, wymian? do?wiadcze? i spostrze?e?. Ostatnia cz??? forum ukierunkowana jest na finansistów. To miejsce, podobnie jak prawnicze, do swobodnej wymiany zda? na bran?owe tematy.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 2, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.