Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : poradnictwo]
Sort By :
1. Psychoterapeuta ericksonowski
Psychoterapeuta ericksonoski zorientowany na wydobycie zasobów, w pracy wykorzystuje techniki rozwijaj?ce kreatywno?? oraz mocne strony pacjenta. Korzysta z technik ustawie? systemowych oraz wiedzy i do?wiadczenia z zakresu bioenergetyki. Prowadzi grup? pracy z cia?em oraz warsztaty rozwoju osobistego z elementami ustawie? systemowych. Pracuje z problematyk?: kryzysów ?yciowych, l?ków, depresji, stresów, zaburze? od?ywiania, kryzysów okresu dorastania oraz trudno?ciami wieku przedszkolnego. Wspiera w budowaniu satysfakcjonuj?cych relacji z innymi oraz podnoszeniu ?wiadomo?ci w?asnego funkcjonowania - rozwoju osobistego. Psychoterapia prowadzona jest w Warszawie oraz Pu?awach.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Leczenie alkoholizmu
Oaza to odpowiednie schronienie dla chorych walcz?cych z uzale?nieniami fizycznymi, psychicznymi lub spo?ecznymi. Wnikliwa diagnostyka. Uwzgl?dnienie rozmaitych metod terapeutycznych, dopasowanych do uwarunkowa? chorych. Nastawienie na rozwój motywacji i umiej?tno?ci spo?ecznych. Personel medyczny i pozosta?a obs?uga maj? praktyk? w pracy z pacjentami z na?ogami. Spokojnie i w pobli?u wszystkich punktów Polski.Oferta z bran?y wychodzenia z uzale?nie?. W tym miejscu znajdziemy witryn? o?rodka „Oaza” po?o?onego w Polsce centralnej, zajmuj?cego si? kompleksowym leczeniem na?ogów, w tym alkoholizmu. W o?rodku pracuj? prawdziwi fachowcy, z których wiedzy skorzysta?o ju? wielu chorych. Pe?na szacunek dla poufno?ci. Dzi?ki terapii nie musimy by? niewolnikami swych wad. Dobrze przeprowadzona terapia pozawala na zyskanie rezultatów wydajnie.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Szko?a rodzenia on line
Ci??a a nast?pnie poród to fantastyczne zdarzenia w ?yciu ka?dej dziewczyny. Warto by? do tego fachowo przygotowanym. Obecnie w Poznaniu jest to ju? mo?liwe bez opuszczania domu. Internetowa szko?a rodzenia Alma Matter prowadzi kursy i ?wiczenia w Internecie. ?wiczenia trwaj? do 6 miesi?ca ci??y. Przygotowania do porodu w szkole on-line prowadzone s? pod opiek? do?wiadczonej po?o?nej. Prowadzimy zarówno ?wiczenia w grupie, jak i indywidualnie.Poszukujesz szko?y rodzenia, w której mo?e ?wiczy? w domu kiedy masz czas a tempo kursu dopasowywa? do swoich mo?liwo?ci to doskonale trafi?a?. Szko?a rodzenia on-line Alma Matter prowadzi zaj?cia on line. W naszej szkole do Pa?stwa dyspozycji jest po?o?na z du?ym do?wiadczeniem. Sprawimy, ?e okres ci??y minie spokojnie i bezstresowo, a sam poród b?dzie bezbolesny. Szko?a rodzenia on-line w Poznaniu to pierwsza taka szko?a w Polsce
kraju.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 17 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.