Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : pomoc]
Sort By :
1. Softdesign Studio
Budowa stron internetowych w oparciu o systemy zarz?dzania tre?ci? CMS (sklepy internetowe), w?asne projekty graficzne, gotowe szablony b?d? dost?pne w sieci kreatory. Dla lokalnych klientów wsparcie techniczne w zakresie naprawy/reinstalacji systemu Windows oraz udzielania pomocy w problemach zwi?zanych z dzia?aniem komputera.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 22, 2009 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Grupa Doradcza "RESH". Rozwi?zujemy Twoje problemy!
Dzia?amy szybko. Wydajnie. ?yjemy nasz? prac?. I wszyscy wyznajemy te same warto?ci. To czyni nas zwyci?skim zespo?em. Dla nas zwyci?stwo nie oznacza tylko pomy?lnie przeprowadzonej transakcji czy udanej mediacji - jest równoznaczne z osi?gni?ciem przez naszego Klienta celu, który sobie za?o?y?. "RESH" oferuje szeroki zakres kompetencji i rozwi?za? Klientom dzia?aj?cych w ró?norodnych bran?ach. Nasi doradcy wspieraj? lub rozwi?zuj? problemy przedsi?biorców, czy te? organizacji realizuj?c wiele istotnych projektów wa?nych dla regionu i Polski w obszarze projektów unijnych, przekszta?cania i podnoszenia efektywno?ci du?ych przedsi?biorstw, wdra?ania systemów zarz?dzania jako?ci?, bezpiecze?stwa informacji, zarz?dzania zasobami ludzkimi i wielu innych z zastosowaniem w?asnych narz?dzi informatycznych.

Kategoria:

Data wpisu: May 19, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Serwis Komputerowy Koszalin
Oferujemy Pa?stwu profesjonalne us?ugi serwisowe ?wiadczone na terenie Koszalina oraz w jego okolicach. Zajmujemy si? serwisem zarówno sprz?tu, jak i oprogramowania (w tak?e oprogramowaniem do zarz?dzania firmami) dla komputerów PC oraz Macintosh. Dojazd do klienta na terenie Koszalina w naszej firmie jest darmowy. Zajmujemy si? napraw? sprz?tu, tworzeniem i obs?ug? sieci komputerowych (przewodowych oraz bezprzewodowych). W naszej firmie zlecisz tak?e us?ugi odzyskiwania danych. Szybka reakcja, do?wiadczenie oraz kompleksowa oferta to nasze najwi?ksze zalety. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert? na stronie www.dotsolution.pl, w razie pyta? s?u?ymy informacj?.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Depresja Warszawa
Psychoterapia gestalt to kierunek terapeutyczny zgodnie z którym pomagamy i udzielamy wsparcia osobom maj?cym problemy, trudno?ci natury psychologicznej. Dzia?amy w Warszawie, tam te? znajduje si? nasza pracownia. Sprawd? na naszej stronie co mo?esz zyska? dzi?ki psychoterapii gestalt i umów si? na konsultacje z psychoterapeut?. Oferta pracowni skierowana jest wy??cznie do osób doros?ych.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Kancelaria prawna Gniezno
Kancelaria Prawna Sed-Lex oferuje swoje us?ugi klientom indywidualnym oraz firmom i instytucjom. Kancelaria zajmuje si? rozwi?zywaniem sporów prawnych na gruncie prawa cywilnego, administracyjnego oraz gospodarczego. Sed-Lex zapewnia porady prawne w sprawach spadkowych i maj?tkowych, zajmuje si? windykacj? nale?no?ci oraz sporz?dza wszelkie niezb?dne pisma procesowe. W ofercie kancelarii dla firm znajduje si? consulting, pe?na obs?uga prawna, doradztwo, opiniowanie i tworzenie analiz ekonomiczno-prawnych.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Forum komputerowe Pececik.com
Forum komputerowe Pececik.com. Znajdziesz tutaj pomoc we wszystkich dziedzinach IT. Posiadamy wielu exportów, którzy szybko i fachowo rozwi??? wi?kszo?? problemów. Dyskutujemy na tematy zwi?zane m.in. z systemami operacyjnymi, programowaniem, sprz?tem i programami, sieciami komputerowymi, grafik? komputerow?. Pomagamy z?o?y? zestawy komputerowe. Doradzamy w sprawach oprogramowania. Rozwi?zujemy problemy z systemami Windows i Linux. Na naszym forum mo?esz bezp?atnie umie?ci? og?oszenie kupna/sprzeda?y. Znajdziesz tutaj tak?e zbiór przydatnych poradników. Zapraszamy.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Forum Przyrodnicze
Forum Przyrodnicze, Zadania z Chemii i Biologii . Pomoc w nauce .Forum rozwini?te jest na chemie,biologie,fizyke i medycyne .Chcesz i?? na studia Medyczne, chcesz si? dobrze przygotowa? ! Nie masz wyboru do??cz do Nas ju? dzi?. Jeszcze w tym miesi?cy macie okazj? zagra? w konkutsie gdzie mamy dobre nagrody np: ksi??ka biologiczno-chemiczna która kosztuje w sklepie oko?o : 200z? jest to dos?ona BIBLIA!
Przypominam:
Jeszcze w tym miesi?cy macie okazj? zagra? w konkutsie gdzie mamy dobre nagrody np: ksi??ka biologiczno-chemiczna która kosztuje w sklepie oko?o : 200z? jest to dos?ona BIBLIA!

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Prawnik Pozna?
Profesjonalny prawnik z Poznania, odpowiednio wykszta?cony dzi?ki studiom prawniczym i praktyce na stanowisku asystenta s?dziego. Obecnie prawnik Radel jest cz?onkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Gwarantuje wsparcie w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, opieku?czego, karnego oraz wykrocze?. Wizytówk? prawnika jest pocz?tkowe, szczegó?owe sprawdzenie problemu i oszacowanie ich od strony }mo?liwo?ci wygranej|szansy na wygran?}. Wówczas te? po uwzgl?dnieniu charakteru i stopnia skomplikowania problemu ustalane jest honorarium. Nie zmienia si? ono po sfinalizowaniu sprawy. W wypadku, gdy klient wybierze us?ugi, koszt konsultacji wlicza si? w koszt us?ugi prowadzenia sprawy.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Szkolenia BHP Pozna?
Wszechstronne us?ugi w zakresie bezpiecze?stwa i higieny pracy (BHP), bezpiecze?stwa po?arowego (P.PO?.), bezpiecze?stwa transportu materia?ów niebezpiecznych (ADR) oraz ochrony ?rodowiska w obszarze okolic Poznania ?wiadczy wykwalifikowana, energicznie dzia?aj?ca kadra. Jej niew?tpliwym walorem jest mobilno?? i przystosowanie si? do ka?dych, równie? ci?gle zmieniaj?cych si?, warunków pracy. W ofercie np. szkolenia (w przypadku braku miejsca – udost?pnienie w?asnej sali wyk?adowej), doradztwo, przeprowadzanie niezb?dnej dokumentacji, dochodzenia i raporty powypadkowe, plany ochrony, ocena ryzyka. Pracodawco, oszczedzasz czas i pieni?dze.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Pomó? Oliwierowi Ma?lance
Witam serdecznie, nazywam si? Oliwier Ma?lanka.

Diagnoza lekarska jest u mnie zatrwa?aj?ca. Od ponad roku choruj? na rdzeniowy zanik mi??ni, posta? Werdinga – Hofmana. (SMA1). To rzadka i ci??ka, na dzie? dzisiejszy nieuleczalna choroba. Zanikaj? mi??nie ca?ego organizmu, tak?e przepony. Nie mog? rusza? nó?kami i r?czkami, nie mog? siedzie? ani chodzi?. Najgorsze jednak jest to, ?e dochodzi do niewydolno?ci uk?adu oddechowego.

Schorzenie polega na braku impulsów nerwowych do mi??ni szkieletowych, co powoduje os?abienie napi?cia i si?y mi??niowej. Przeszed?em operacj? fundoplikacji i za?o?enia gastroskomii. Obecnie oddycham za pomoc? respiratora.

Jednak mam ogromn? ch?? ?ycia…

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Strony: 1 2 [Następna >]
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.