Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : piece]
Sort By :
1. Kominki, kuchnie w?glowe, piece, kafle.
Strona opisuj?ca powietrzne i wodne kominkowe systemy grzewcze, zalety ogrzewania piecami kaflowymi, trzonami kuchennymi, tradycyjnymi kominkami otwartymi. Przedstawia opisy (zalety i wady) wk?adów kominkowych, piecokominków, kot?ów kominkowych, kaset grzewczych, kuchni w?glowych i na drewno, kot?ów c.o., innych urz?dze? grzewczych na paliwa sta?e. Omawia rodzaje kominów, problemy i zagro?enia zwi?zane z eksploatacj? ich. Zawiera rady i wskazówki nie tylko dotycz?ce palenia, lecz pomaga rozwi?za? konkretne problemy zwi?zane z ogrzewaniem ca?ego domu.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 2, 2009 Odwiedzin: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. .:NIBE-BIAWAR - kot?y, kolektory s?oneczne, piece, ogrzewacz wody
Oferujemy m.in. kot?y grzewcze, piece centralnego ogrzewania, elektryczne ogrzewacze wody i pompy ciep?a NIBE. Oprócz ci?g?ego poszerzania oferty, jednym z podstawowych priorytetów firmy jest zapewnienie najwy?szej jako?ci oferowanych wyrobów. Nibe Heating jest najwi?kszym wytwórc? produktów grzewczych na rynku lokalnym. Przez lata produkcja ewoluowa?a od podstawowych produktów grzewczych do nowoczesnych technologicznych rozwi?za? w zakresie ogrzewania. Oprócz ci?g?ego poszerzania oferty, jednym z podstawowych priorytetów firmy jest zapewnienie najwy?szej jako?ci oferowanych wyrobów.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Przetwórstwo wiórów
Firma STR-Faktor reprezentuje na terenie Polski interesy wielu renomowanych, europejskich producentów linii technologicznych, maszyn i narz?dzi do obróbki metalu. Wspó?praca z wieloma, z tych firm, ma ju? ponad 25-letni? tradycj?. Tradycj? opart? o wiedz?, do?wiadczenie, najwy?sz? jako?? oraz in?yniersk? i kupieck? rzetelno??. Nasz powód do dumy: kilkuset sta?ych, zaprzyja?nionych z nami, klientów potwierdza nasz? misj?.

Kategoria:

Data wpisu: May 19, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Sauny Warszawa
Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert? produktow?, która obejmuje produkcj? i monta? saun fi?skich, ?a?ni parowych, kabin Infrared (na podczerwie?), saun DUO (zastosowanie w jednej saunie fi?skiej tradycyjnego pieca elektrycznego, oraz ceramicznych promienników podczerwieni). W swojej ofercie posiadamy równie? profesjonalne wanny i minibaseny SPA z maszynowni? i stacj? chemii przeznaczone do obiektów u?yteczno?ci publicznej zgodne z norm? DIN 19643, przeno?ne wanny SPA oraz beczki do sch?adzania po k?pielach saunowych.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Top Rated

Member Reviews Visitor Ratings

5. Systemy wentylacyjne Pozna?
Na ?amach witryny Mikas Instalacje znajduje si? szczegó?owa oferta dost?pnych artyku?ów hydraulicznych i instalacyjnych. Firma prowadzi sprzeda? armatury gazowej, sanitarnej i urz?dze? grzewczych oraz grzejników od najwi?kszych producentów. Firma zajmuje si? równie? dystrybucj? ceramiki sanitarnej, oraz sprzeda?? kuchenek gazowych i elektrycznych renomowanych firm. Mikas Instalacje to przede wszystkim profesjonalny sklep z artyku?ami hydraulicznymi i narz?dziami instalacyjnymi dla fachowców.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Piece, kot?y c.o. - PolSpaw Sawiccy Spó?ka Jawna
Producent kot?ów na paliwa sta?e oferuje kot?y c.o. kot?y w?glowe, piece mia?owe. Kot?y automatyczne na mia? i eko-groszek kot?y uniwersalne kot?y grzewcze retortowe i t?okowe.
PolSpaw Sawiccy Spó?ka Jawna jest firm? z d?ugoletni? tradycj? i do?wiadczeniem. Za?o?ona przez Henryka Sawickiego ju? od 1975 roku cieszy si? uznaniem na rynku, a jej wyroby pomagaj? przetrwa? nawet najmro?niejsze zimy wielu polskim rodzinom.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 26, 2010 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. .: Kaflarnia KAFEL-KAR
Wytwarzanie kafli jest nasz? rodzinn? tradycj?. Wci?? poszerzamy nasz? ofert? o nowe, atrakcyjne wzornictwo i kolorystyk?, aby sprosta? Pa?stwa oczekiwaniom. O wysokiej jako?ci naszych wyrobów ?wiadczy mi?dzy innymi to, i? otrzymali?my miano Polskiej Firmy Roku 2008. Oferujemy zarówno kafle piecowe jak i kominkowe, o ró?norodnych wzorach i kolorystyce. Zastosowanie naszych kafli to kominki, piece oraz kuchnie kaflowe. Nasz? ofert? mog? Pa?stwo równie? znale?? w programach do projektowania wn?trz. Podejmujemy nietypowe zlecenia, czego przyk?adem mo?e by? rekonstrukcja pieca kaflowego w Zamku Królewskim w Warszawie. Na stronie internetowej prezentujemy zdj?cia realizacji z wykorzystaniem naszych kafli.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Kot?y co
Od pocz?tku swojego istnienia, czyli od 2002 roku firma Stalmark zajmuje si? produkcj? stalowych kot?ów grzewczych. Dzi?ki ci?g?ym unowocze?nieniom i modyfikacjom firma dopracowa?a si? konstrukcji o bardzo wysokich parametrach technicznych, spe?niaj?cych normy ekologiczne co potwierdzaj? otrzymane certyfikaty. Korzenie firmy zwi?zane s? z powstaniem rodzinnego warsztatu kowalskiego.

W 1979 r. swoj? dzia?alno?? rozpocz?? Pan Zdzis?aw Ku?ma, pocz?tkowo zajmowa? si? monta?em instalacji C.O. Ze wzgl?du na brak obecno?ci kot?ów CO na rynku, przy wykonywaniu instalacji C.O., firma oferowa?a tak?e kot?y w?glowe w?asnej konstrukcji.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 28, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Ogrzewanie pod?ogowe Wroc?aw
Witamy na stronie naszej firmy. Dzi?ki wspó?pracy z nami b?dziesz móg?:
skorzysta? z porad ekspertów, którzy udziel? wyczerpuj?cych informacji na temat realnych mo?liwo?ci ogrzewania odpowiadaj?cych Twoim potrzebom, specyficznym uwarunkowaniom Twojej nieruchomo?ci oraz bud?etowi
rozwi?za? problem wyboru odpowiedniego systemu ogrzewania Twojego nowego domu
zleci? kompleksowe wykonanie systemu ogrzewania i ew. klimatyzacji oraz dodatkowo wg potrzeb równie? instalacji wodno-kanalizacyjnej
zleci? sporz?dzenie certyfikatu energetycznego Twojego domu
cieszy? si? ciep?em w najbardziej mro?ne dni i orze?wiaj?cym ch?odem w letnie upa?y
oraz pozna?: pompy ciep?a kolektory s?oneczne ogrzewanie pod?ogowe inne ciekawe rozwi?zania.
Je?li szukasz dobrego, solidnego wykonawcy ogrzewania lub instalacji wodno-kanalizacyjnej na terenie Dolnego ?l?ska

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Sprz?t gastronomiczny
Prowadzisz restauracje? Przyjmujesz w niej wiele go?ci? Chcesz by byli oni zadowoleni z jako?ci us?ug? Najpierw koniecznie zadbaj o swoj? wygod?. Oferujemy tak?e meble do gastronomii. U nas kupisz sprz?t potrzebny do baru, cateringu, urz?dzenia pralnicze. Zapraszamy! Sklep internetowy posiadaj?cy w ofercie profesjonalne wyposa?enie i urz?dzenia gastronomiczne. Sklep gastronomiczny posiadaj?cy w ofercie profesjonalne wyposa?enie i urz?dzenia gastronomiczne, wyposa?enie dla restauracji, pizzerii, cateringu, baru, cukierni, kuchni. Ka?da sala restauracyjna powinna by? dobrze zaplanowana. W ten sposób obs?uga klientów staje si? du?o ?atwiejsza. Nie bez znaczenia jest tak?e jako?? urz?dze? gastronomicznych. W ofercie naszego sklepu znajdziecie m.in. wózki kelnerskie, akcesoria, cukiernice, dzbanki, kocio?ki, kieliszki i koszyki. Zapraszamy na sklep.technica.pl

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Strony: 1 2 [Następna >]
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.