Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : okna plastikowe]
Sort By :
1. PHU Anita - Wanny spa i baseny
Nasza firma to zespó? kilku do?wiadczonych osób zajmuj?cych si? wykonawstwem, sprzeda?? i monta?em basenów k?pielowych, zadasze? basenowych, okien i drzwi PCV oraz wyrobów stolarskich. Posiadamy wieloletnie do?wiadczenie w bran?y. Jako jedyni w kraju produkujemy baseny izolowane. Nasze produkty sprzedawane s? tak?e w innych krajach Europy. Celem naszej firmy jest kompleksowa i szybka obs?uga klienta. Nasze dotychczasowe do?wiadczenia zawodowe to w pe?ni wystarczaj?ce narz?dzia pozwalaj?ce sprosta? Pa?stwa wymaganiom. Bazujemy na do?wiadczeniu zdobytym na rynku nie tylko polskim, ale równie? i zagranicznym. Dzi?ki temu mamy szybki dost?p do nowych technologii co pozwala nam dopasowa? si? do potrzeb ka?dego klienta.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Monta? okien Warszawa
Od ponad 10 lat firma Oknoteka zajmuje si? dostarczaniem us?ug w bran?y okiennej, wieloletnie do?wiadczenie pozwala nam wykonywa? us?ugi na najwy?szym poziomie. Przez te wszystkie lata staramy si? by? na bie??co, ?ledz?c wszelkie nowinki pojawiaj?ce si? na rynku. Dzi?ki temu macie Pa?stwo pewno?? fachowej i kompleksowej obs?ugi. Nasza bogata oferta obejmuje zarówno drzwi pvc, jak i okna pcv w Warszawie. Oprócz powy?szych zapewniamy monta? okien w Warszawie co dope?nia nasz? ofert?. Wi?cej informacji znajdziecie Pa?stwo na naszej stronie firmowej na któr? ju? dzisiaj zapraszamy.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 12, 2010 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Okna PCV, Monta? Okien
Ci?gle stosujemy przyj?te europejskie standardy techniczne. Wytwarzanie Naszego towaru odbywa si? w automatycznie sterowanych liniach produkcyjnych. Dba?o?? o szczegó? to cecha charakteryzuj?ca Nasz? firm?. Nasze asortymenty spe?niaj? wymagania pod wzgl?dem termoizolacyjno?ci. Nagradzani byli?my kilka razy podczas wa?nych targów Interbud. Niniejszy towar zgodny jest z certyfikatem ISO 9001:2000.Nasza witryna zaprojektowana jest wg. najwa?niejszych standardów, co u?atwia przemieszczanie si? w jej obr?bie. Zapytanie ka?dego nowego kontrahenta jest dla Nas znacz?co zadowalaj?cy. Okna Petecki otrzyma?y wiele wyró?nie? bran?owych mówi?cych o wysokiej jako?ci produktów. Jeste?my oficjalnym punktem sprzeda?y produktów oferowanego przez przedsi?biorstwo Petecki. Produkowane przez firm Petecki drzwi spe?niaj? za?o?enia ochrony przed w?amaniami. W przeci?gu maj?cych miesi?cy istotnie uleg? zwi?kszeniu Nasz asortyment. Atrakcyjna oferta Naszego asortymentu mo?e wprawi? w os?upienie. Od teraz dajemy kaliskiej ludno?ci opcj? skorzystania z najlepszych okien PCV! Dzi?ki rozbudowanej witrynie www - sugerujemy pozna? histori? firmy Petecki. W swojej pracy stawiamy na sumienno??. Mamy swoje wewn?trzne systemy kontroli. Trwa?o?? Naszych towarów jest w ogrmnym stopniu zwi?kszona poprzez zastosowanie technologii odpowiedniej konstrukcji i materia?ów. Nasze okna charakteryzuje strasznie niski wspó?czynnik oddawania ciep?a. Niniejsza oferta dedykowana jest dla mieszka?ców oraz firm z Kalisza. Zatrudniamy zaawansowanych fachowców z bran?y.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Najlepsze okna, bramy i Drzwi
Nasze atuty to wykwalifikowana kadra oraz nowoczesne technologie produkcji, które umo?liwiaj? nam wyprodukowanie w ci?gu roku ok. 25.000 okien i ok. 1500 drzwi. D?ugoletnie do?wiadczenie w produkcji stolarki otworowej pozwala proponowa? klientom najbardziej optymalne, dopasowane indywidualnie rozwi?zania techniczne a tak?e utrzyma? najwy?sz? jako?? naszych wyrobów i us?ug.

Wyroby firmy s? dost?pne w: Wolsztynie, Zielonej Górze, Poznaniu, Lesznie, Ko?cianie, Nowym Tomy?lu, Zb?szyniu, Babimo?cie, Grodzisku Wielkopolskim.

Najlepszym potwierdzeniem jako?ci us?ug NEXBAU jest szereg nagród i wyró?nie? oraz tysi?ce zadowolonych klientów.

Zapraszamy do zapoznania si? z ofert? w naszych salonach firmowych!

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Szafy przesuwne Wroc?aw
Wroc?awska firma Impro jest obecna na rynku od kilkunastu lat. Zajmujemy si? sprzeda?? szaf, drzwi i okien klientom detalicznym oraz inwestycyjnym. Wieloletnie do?wiadczenie, gruntowna znajomo?? bran?y, uczestnictwo w mi?dzynarodowych targach i wspó?praca z licznym gronem architektów pozwoli?y nam wypracowa? licz?c? si? pozycj? na rynku. Mamy w ofercie takie produkty, jak okna plastikowe, szafy wn?kowe, bramy gara?owe, drzwi zewn?trzne, drzwi przesuwne, które stylistyk?, bogat? kolorystyk? oraz dodatkowo rozs?dn? cen?, mog? sprosta? wymaganiom ka?dego kontrahenta. Znaczny asortyment towarów umo?liwia nam na realizacje zamówie? standardowych oraz nietypowych na indywidualne ?yczenie kupuj?cego.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 4, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Okna drewniane Kalisz
Wspó?praca z nami na pewno b?dzie dla klientów zadowalaj?ca. Pok?adaj?c nadziej? we wst?pne zaciekawienie niniejszymi us?ugami - czekamy na odzew. Aby postawi? niezobowi?zuj?ce pytanie zach?camy do kontaktu telefonicznego. Podejmiemy si? promocyjnej wyceny us?ugi. Wszystkich z pa?stwa traktowa? b?dziemy z poprawnym szacunkiem oraz uwag?. Proponowana oferta zrodzi?a si? w nast?pstwie pa?stwa potrzeb oraz zapyta?. Specjalizacja okiennicza jest nam znana poniek?d od podszewki. Nasz przedstawiciel jest w dni powszednie do Pa?stwa dyspozycji. Chcieliby?my zademonstrowa? w kliku zdaniach nasz? firm?. Mamy ?wiadomo?? w?asnej warto?ci, a tak?e warto?ci naszych us?ug. Mamy kadr? wielce zaradnych i niezawodnych pracowników. W naszej specjalno?ci nie bez znaczenia jest nasze du?e, bowiem 11 letnie do?wiadczenie. Nie zaryzykujemy stwierdzeniem, i? b?d? Pa?stwo z Nas zadowoleni - bo takie s? fakty. W swojej bran?y jeste?my nader uniwersalni. W kwestii za?alenia dzia?amy natychmiastowo! Nasze us?ugi s? odpowiedzi? na konsumenckie oczekiwania.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 4, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. poznan-okna.pl
Je?eli poszukujesz okien najwy?szej jako?ci, sprawd? koniecznie ofert? firmy Okna Pozna?. Znajdziesz tu okna drewniane, które cechuje elegancja wykonania, okna PCV, czyli popularne okna plastikowe oraz okna aluminiowe, najlepsze do minimalistycznych wn?trz. Okna s? produkowane wed?ug najnowocze?niejszych technologii i pochodz? wy??cznie od polskich producentów, którzy stawiaj? na wysokie normy dla swoich produktów.

Kategoria:

Data wpisu: May 20, 2019 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.