Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : nauka]
Sort By :
1. Pokazy ta?ca, szko?a ta?ca, wieczory panie?skie - szko?a ta?ca i zespó? taneczny
Shadora zajmuje si? arabskim ta?cem brzucha, bollywood, klasycznym ta?cem hinduskim, rewiowym ta?cem brzucha, ta?cem z rekwizytami oraz ta?cem hawajskim.
Wyst?puje sama oraz z za?o?onym w 2004r. zespo?em Teatro del Oriente.
Prowadzi warsztaty, kursy, lekcje indywidualne
Wroc?aw, ca?a Polska

Kategoria:

Data wpisu: Jan 13, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. GDprawko - Szko?a Nauki Jazdy - www.gdprawko.pl
Zapraszamy na kursy prawa jazdy kat;b;. Gwarantujemy profesjonalne nauczanie w bezstresowych warunkach. Oferujemy atrakcyjne ceny, promocje, raty, materia?y szkoleniowe gratis, wysoki standard sal wyk?adowych, fiaty grande punto; jak na egzaminie.
W naszej Szkole Nauki Jazdy mog? Pa?stwo rozpocz?? kurs w ka?dy Poniedzia?ek.
Kurs Podstawowy na Prawo Jazdy kat. B sk?ada si? z cz??ci teoretycznej i cz??ci praktycznej. Rozpoczynamy od cz. teoretycznej ( wed?ug przepisów musi to by? minimum 30 godzin lekcyjnych zaj?? ). Na pierwszych zaj?ciach otrzymuj? Pa?stwo materia?y, z których sami poza zaj?ciami mo?ecie pog??bia? swoj? wiedz? i ?wiczy? rozwi?zywanie zada? testowych w domu. Równie? w naszej Sali wyk?adowej s? komputery do Pa?stwa dyspozycji.
W naszej Szkole cz??? teoretyczna trwa trzy i pó? tygodnia. Jest to osiem spotka? ka?de po 3 godziny zegarowe z dwiema krótkimi przerwami. Zaj?cia odbywaj? si? w naszej Sali Wyk?adowej w ka?dy poniedzia?ek i czwartek od godz. 17.00. Na ostatnim spotkaniu cz. teoretycznej przeprowadzany jest tzw. Egzamin Wewn?trzny (wymóg ustawowy ). Egzamin ten ma s?u?y? sprawdzeniu nabytej wiedzy, jednak nie powinien on budzi? jakichkolwiek obaw - w naszej Szkole wszyscy Kursanci egzamin ten zaliczaj? pozytywnie.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. J?zyk angielski online – Learning English Online
Nauka j?zyka angielskiego online – s?ownictwo, phrasal verbs, idiomy, gramatyka. Przyk?ady poprawnych form j?zykowych stosowanych w j?zyku angielskim wraz z ?wiczeniami online. Znale?? tutaj mo?na wiele wyra?e? i zwrotów z zakresu Business English. Znajduje si? tu równie? kompletna lista czasowników nieregularnych, listy synonimów i opposites, tongue twisters, skróty stosowane w j?zyku angielskim, ró?nice pomi?dzy British English a American English. Omówione s? poza tym najcz??ciej pope?niane b??dy w j?zyku angielskim oraz wyszczególnione s? najbardziej k?opotliwe wyrazy.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Prawo jazdy ARTOM Osrodek Szkolenia Kierowców Nauka
Kursy na prawo jazdy kategorii A B C C+E w Gda?sku. O?rodek Szkolenia Kierowców ARTOM Gda?sk Przymorze Zaspa Orunia Oruni ZREMB w klubie Maciu? I. Bezstresowa nauka. G?ównym celem naszego o?rodka jest jak najlepsze przygotowanie uczestnika kursu do egzaminu pa?stwowego na prawo jazdy. Nasi instruktorzy ze stoickim spokojem wyja?niaj? trudne aspekty jazdy samochodem oraz wyt?umacz? jak w najprostszy sposób pokona? manewry. Nauka jazdy w naszym o?rodku to bezstresowe i efektywne przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Szko?a Jazdy ELKRYS Bydgoszcz
Szko?a Jazdy ELKRYS Bydgoszcz, to stosunkowo m?ody o?rodek szkolenia kierowców, ale przez to ceni?cy sobie ka?dego klienta. Posiadamy du?e do?wiadczenie zdobyte w innych o?rodkach nauki jazdy, które zajmuj? wysokie miejsca w rankingach zdawalno?ci WORD.
Kursy nauki jazdy prowadzimy profesjonalnie, w mi?ej atmosferze i zawsze dobrej cenie. Zale?y nam, aby Szko?a Jazdy ELKRYS Bydgoszcz by?a pozytywnie postrzegana przez swoich kursantów, dlatego ka?dego klienta staramy si? traktowa? indywidualnie. Cieszy nas fakt, ?e jako bydgoski o?rodek nauki jazdy tak cz?sto jeste?my polecani przez by?ych kursantów. Najlepszym tego dowodem jest stale rosn?ca ilo?? osób chc?cych uczy? si? w naszej szkole jazdy.
W Szkole Jazdy ELKRYS Bydgoszcz jeste?my otwarci na propozycje naszych klientów, aby u?atwi? im zdanie egzaminu pa?stwowego. W przysz?o?ci planujemy równie? rozszerzy? nasz? dzia?alno?? o szkolenie kierowców z pozosta?ych kategorii.
Zapewniamy nowoczesn? sal? wyk?adow? oraz wszelkie pomoce dydaktyczne.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych us?ug i podj?cia bezpiecznej i przyjemnej nauki w Szkole Jazdy ELKRYS Bydgoszcz.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. AutoVIP Nauka Jazdy Prawo Jazdy Szko?a Wroc?aw
Rzecz nie w tym, aby robi? jak najwi?cej, tylko by zadba? o jako??.
Witamy w Szkole Nauki Jazdy
Zapraszamy wszystkich na profesjonalne kursy prawa jazdy kategorii 'A1, A, B'.
W dzisiejszych czasach prawo jazdy we Wroc?awiu to nie tylko zdany egzamin, ale równie? umiej?tno?? bezpiecznego poruszania si? w ruchu drogowym. Dlatego celem naszego szkolenia jest przygotowanie naszych kursantów do kierowania pojazdami w sposób niezagra?aj?cy bezpiecze?stwu. Cierpliwie wpajamy przysz?ym kierowcom w?a?ciw? postaw? wobec innych u?ytkowników dróg, oraz poszanowanie obowi?zuj?cych przepisów ruchu drogowego.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Nauka angielskiego Bydgoszcz
Najlepsza szko?a j?zyka angielskiego, Bydgoszcz ul. Gda?ska. Zapisz si? ju? teraz na kurs j?zykowy i podnie? swoje kwalifikacje. Nauczysz si? j?zyka szybko i w przyjemnej atmosferze, wyszkolona kadra oraz certyfikat po sko?czonym kursie j?zykowym.Szko?a j?zyka angielskiego w Bydgoszczy mie?ci si? w centrum miasta. Prowadzone s? kursy j?zykowe dla dzieci, m?odzie?y i doros?ych. Szko?a j?zykowa oferuje tak?e kursy zawodowe, nauka english business. Egzamin Cambridge ESOL i certyfikat potwierdzaj?cy zako?czenie kursu.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 9, 2010 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Korepetycje Kraków
Strona internetowa przedstawiaj?ca bogat? ofert? tycz?c? si? korepetycji wielu przedmiotów szkolnych na poziomie szko?y podstawowej, gimnazjum oraz liceum. Korepetycje odbywaj? si? w ma?ych grupach, s? tak?e realizowane jednostkowo przez wyspecjalizowanych i profesjonalnych korepetytorów. Naczelnym d??eniem jest w szczególno?ci skuteczna nauka, nadrobienie zaleg?o?ci oraz przygotowanie do sprawdzianów. Platu korepetycje proponuje nowoczesne rozwi?zania w zakresie wzbudzania zapa?u do edukacji.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 12, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Studia
Strona internetowa ukazuj?ca uczelnie, które w swojej ofercie realizuj? studia magisterskie, studia podyplomowe, za?wiadczaj?ce doskona?y poziom nauczania, nowoczesne strategie edukacyjne tak?e kompetentn? kadr? akademick?. Na witrynie udost?pnione s? informacje tycz?ce si? studiów o ró?norodnych kierunkach, okresie rekrutacji, rozplanowaniu studiów, opisie studiów w najwi?kszych miastach kraju, takich jak: Warszawa czy Radom. Precyzyjnych tre?ci w kwestii studiów mo?na równie? zdoby?, dzi?ki usytuowanemu na witrynie programowi bot. Zapraszamy do zaznajomienia si? z propozycj? strony i skorzystania z oferty.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 28, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Pozytywnie zakr?cony portal - Pozytywnie Zakr?ceni
Zapraszamy wszystkich Pozytywnie Zakr?conych na nasz portal. Zakr?? si? razem z nami i baw si? do woli za darmo.Poznaj Pozytywnie Zakr?conych Ludzi.Jaki jest cel tej strony i dlaczego powsta?a? Celem tej strony jest oczywi?cie rozrywka oraz mi?e sp?dzenie wolnego czasu.Je?eli masz do?? stron w których 90% to reklamy, tre?ci dodawane s? z automatu bez sprawdzania a reklamy wyskakuj? na ka?dej stronie to zapami?taj ten adres strony bo tutaj NIGDY tak nie b?dzie.Je?eli nie masz czasu na przegl?danie setek stron lub po prostu Ci si? nie chce, to w?a?nie u?atwi Ci to ta strona. ??czy ona w sobie ró?ne serwisy w jeden przez co przegl?danie staje si? szybsze i ?atwiejsze.
Zalety strony:
* Brak natr?tnych reklam - nigdy ich nie by?o i nie b?dzie !
* Wszystkie tre?ci s? dok?adnie sprawdzane przed dodaniem * Wszystko za darmo - nie musisz si? logowa? by zobaczy? lub zagra? w gr?
* Brak kont premium ! - ka?dy ma takie same szanse na zdobycie punktów
* Zero spamu, na Twoim koncie nigdy go nie b?dzie !
* Cz?ste aktualizacje - prawie nieustannie dodawane s? nowe materia?y.

Ró?nego rodzaju Filmiki, Gry Online. I wiele wiele wi?cej, nie musisz ju? chodzi? po dziesi?tkach stron ?eby mi?o sp?dzi? czas i po?mia? si? ! Wystarczy Ci ta jedna na której znajdziesz wiele rozrywki ale nie tylko...Na stronie znajdziesz te? filmiki naukowe i pouczaj?ce, strona bawi i uczy a przy tym nie ma wyskakuj?cych reklam ! Nigdy ich nie by?o i nigdy nie b?dzie .Zapraszam.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Strony: 1 2 3 [Następna >]
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.