Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : naprawa laptopów]
Sort By :
1. serwis laptopów Warszawa
Masz problem z laptopem, co? nie dzia?a po Twojej my?li, Chcesz szybko odzyska? dost?p do dokumentów, zdj?? czy kontaktów Przyjd? do nas na bezp?atn? wycen? naprawy laptopa. Laptop Repair Center to serwis komputrów i laptopów z wieloletni? tradycj?. Przez te wszystkie lata zgromadzili?my obszern? baz? schematów, cz??ci zamiennych oraz do?wiadczenie, które pomaga nam realizowa? zlecenia szybki i w konkurencyjnych cenach. Nasi technicy sprawdz? co jest uszkodzone, wyceni? koszty cz??ci i pracy ju? w momencie przyjmowania laptopa. Wszystko aby? nie musia? je?dzi? dwa razy za t? sam? spraw?. Naprawiamy p?yty g?ówne na poziomie elementów. Bezpo?rednio importujemy uk?ady scalone, gniazda zasilania, matryce i inne cz??ci zamienne, dzi?ki temu mo?emy Ci zaoferowa? konkurencyjne ceny i krótkie terminy

Kategoria:

Data wpisu: Nov 1, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Serwis laptopów i komputerów
Pocz?tki firmy wywodz? si? z gie?dy elektronicznej we Wroc?awiu. Firma zosta?a zarejestrowana w po?owie 2005 r., a z pocz?tkiem 2006 r. zosta? otwarty sklep i punkt serwisowy w budynku na targu w Jelczu-Laskowicach.
W zwi?zku z du?? dost?pno?ci? na gie?dach elektronicznych sprz?tu uszkodzonego i ,,niesprawdzonego" od pocz?tku rozwijali?my serwis inwestuj?c w niezb?dn? wiedz? i sprz?t. Do?wiadczenie zdobywali?my w sposób bezbolesny dla klientów przywracaj?c do pe?nej sprawno?ci du?? ilo?? uszkodzonego sprz?tu sprowadzanego z zachodu. Pozwoli?o nam to stopniowo poszerza? ofert? us?ug serwisowych dla klientów zapewniaj?c im wysok? jako?? i skuteczno?? napraw przy korzystnej cenie.
Z ko?cem 2007 r. zaniechali?my utrzymywania stanowisk na gie?dach we Wroc?awiu i Sosnowcu-Milowicach. W 2008 r. zlikwidowali?my równie? punkt na targu w Jelczu-Laskowicach przenosz?c si? do lokalu przy ul. Hirszfelda 4/18 o niemal dwukrotnie wi?kszej powierzchni. Zwi?kszona powierzchnia lokalu zosta?a przeznaczona na utworzenie nowych stanowisk serwisowych. W istotny sposób poprawi?y si? warunki pracy, a tak?e znacz?co skróci? si? czas realizacji zlece?.
Obecnie, korzystaj?c z dotacji ze ?rodków Powiatowego Urz?du Pracy w O?awie, zakupili?my stacj? do wymiany uk?adów BGA (ang. Ball Grid Array). Zatrudniamy specjalistów, którzy zdobywali do?wiadczenie w autoryzowanych serwisach obs?uguj?cych naprawy gwarancyjne znacz?cych producentów sprz?tu komputerowego. Mamy dost?p do uk?adów i cz??ci zarówno u?ywanych, pochodz?cych z demonta?u i recyklingu, jak równie? nowych, importowanych z Chin.
Specjalizujemy si? g?ównie w serwisie sprz?towym podzespo?ów komputerowych, ale naprawiamy równie? podzespo?y elektroniczne z innych urz?dze?, a tak?e ?wiadczymy us?ugi informatyczne. Jednocze?nie prowadzimy sklep komputerowy, w którym oferujemy po atrakcyjnych cenach komputery, laptopy, urz?dzenia peryferyjne, podzespo?y, no?niki danych i materia?y eksploatacyjne.
Naszymi klientami s? g?ównie firmy handluj?ce u?ywanym sprz?tem komputerowym oraz ma?e firmy komputerowe, które nie dysponuj? odpowiednim zapleczem serwisowym, aby samodzielnie wykonywa? naprawy sprz?towe. Równie ch?tnie obs?ugujemy klientów indywidualnych. Przy du?ych i regularnych zleceniach zapewniamy mo?liwo?? wynegocjowania korzystnych cen oraz odroczonego terminu p?atno?ci.
Dzi?ki minimalizacji kosztów zarz?du, reprezentacji, obs?ugi biurowej i logistyki, mo?emy oferowa? bardzo konkurencyjne ceny us?ug, mimo inwestycji w zaawansowane technologicznie wysokiej klasy urz?dzenia, u?ywania najwyzszej jako?ci materia?ów i elementów oraz zatrudniania bardzo dobrze wykwalifikowanych i do?wiadczonych serwisantów.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. serwis laptopów warszawa
Twój laptop nie w??cza si?, masz zbita matryc?, zawiesza si? lub restartuje, potrzebujesz zasilacza, baterii czy klawiatury - Przyjd? do nas na bezp?atn? wycen?. Jeste?my firm? z wieloletni? tradycj?. Naprawiamy laptopy na poziomie elementów, przez co mo?emy zaoferowa? Ci konkurencyjne ceny. Wiemy, ?e utrata laptopa to w dzisiejszych czasach brak kontaktu ze znajomymi oraz w wielu przypadkach brak mo?liwo?ci zarabiania. Z tego wzgl?du wycenimy Twoj? napraw? ju? w momencie przyjmowania, aby? nie musia? dwa razy je?dzi?. Do?o?ymy wszystkich mo?liwych stara?, aby wykona? napraw? w mniej ni? czterech dni, a w wyj?tkowo prostych przypadkach nawet w ci?gu jednego.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 15, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Naprawa laptopów
Instalacja systemów Windows - zainstalowanie systemu operacyjnego Windows 98, XP, Vista, Windows 7. Instalacja uaktualnie? Service Pack, sterowników urz?dze?, konfiguracja ??cza internetowego, instalacja oprogramowania antywirusowego. Po instalacji, system b?dzie gotowy do pracy i korzystania z internetu. Mo?liwo?? reinstalacji system bez utraty danych.
Rozwi?zujemy wszelkie problemy zwi?zane z komputerami takie jak usuwanie wirusów, trojanów czy spyware, re-instalacja Windows bez utraty danych, konfiguracja sieci czy te? odzyskiwanie danych po awarii systemu Windows, naprawa komputerów, re-konfiguracja sprz?towa, instalacja sterowników, instalacja dodatkowego oprogramowania.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. PGA - Pogotowie Komputerowe, Serwis Komputerowy
PGA - Masz problem z komputerem ? Nasz Serwis Komputerowy w szybki i sprawny sposób zlikwiduje wszelkie problemy z Twoim komputerem. Zapewniamy pomoc komputerow? w domu u Klienta. Obs?ugujemy zarówno firmy jak i klientów indywidualnych. Nasz serwis komputerowy b?yskawicznie wymieni zepsuty sprz?t komputerowy. Naprawiamy zarówno komputery stacjonarne jak i laptopy. Nasi informatycy naprawi? laptopy takich marek jak: HP, TOSHIBA, DELL, IBM, LENOVO, ASUS, ACER, FUJITSU. Oferujemy tak?e kompleksowe us?ugi dla firm: Outsourcing IT. Pogotowie Komputerowe czeka na Twój telefon. Sprzeda? komputerów, Sprzeda? przez internet. Dojazd na terenie Krakowa i okolic !!!

Kategoria:

Data wpisu: Jan 2, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Serwis komputerowy - Serwis8h.pl Bydgoszcz
Nasza firma dostarcza uniwersalne, a w szczególno?ci profesjonalne us?ugi zwi?zane z tzw. serwisem komputerowym czy pogotowiem komputerowym. Naprawiamy laptopy i komputery, czy?cimy, aktualizujemy posiadane przez U?ytkownika oprogramowanie, jak równie? wykonujemy wszystkie inne konieczne operacje, które maj? doprowadzi? do tego, aby niedzia?aj?cy sprz?t oddany w nasze r?ce zacz?? funkcjonowa? tak, jak powinien. Reperujemy i serwisujemy tak?e takie sprz?ty jak tablety i drukarki oraz urz?dzenia peryferyjne. Wiemy, ?e istotny jest obecnie szybki termin realizacji us?ugi, dlatego te? przez ca?y czas d??ymy do tego, aby powierzone nam naprawy nie przekracza?y 8 godzin roboczych. Cz?stokro? te? konsultujemy si? z naszymi zleceniodawcami, aby naprawa przebiega?a zgodnie ze stawianymi nam oczekiwaniami.

Kategoria:

Data wpisu: Oct 22, 2015 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Mediakoder - zawsze na czas!
Mediakoder to zespó? specjalistów, którzy s? zawsze dost?pni, aby Ci pomóc. Jeste?my w stanie zmaksymalizowa? nasz czas pracy tak, aby? odzyska? swój sprz?t, jak najszybciej.
Pracujemy wed?ug ?cis?ych standardów i w sposób bardzo zorganizowany co wp?ywa na solidno?? i terminowo?? wykonywanych us?ug.
Serwis komputerowy Mediakoder to gwarancja szybkiej naprawy.
Dla Ciebie zabezpieczymy lub odzyskamy Twoje dane.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 29, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Macroserwis - komputerowe pogotowie serwisowe
Nasza firma to prawdziwe pogotowie serwisowe. Dzia?amy ca?odobowo
i odpowiadamy na ka?de wezwanie.

Serwisanci Macroserwis to do?wiadczeni fachowcy:
-posiadaj? dog??bn? wiedz? systemów operacyjnych, sprz?tu
i oprogramowania,
-doskona?e umiej?tno?ci rozwi?zywania problemów
-s? cierpliwi i zorganizowani
-dbaj? o wysok? jako?? us?ug
-s? otwarci na sugestie klienta.

Nasz serwis komputerowy oferuje napraw? sprz?tu, instalacj? oprogramowania i systemów. Wykonujemy tak?e napraw? urz?dze? peryferyjnych.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 12, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Naprawa laptopów Pozna?
Zach?camy do zapoznania si? z ofert? naszego serwisu. U nas z pewno?ci? mo?emy naprawi? wiele ró?nego rodzaju sprz?tu. Doskonale poradzimy sobie zarówno z napraw? komputera, napraw? laptopa, czy te? napraw? drukarki. Gwarantujemy profesjonaln? obs?ug? w naszym serwisie oraz atrakcyjne ceny naszej naprawy.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 7, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.