Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : naprawa komputerów]
Sort By :
1. Batna - us?ugi informatyczne
Us?ugi informatyczne dla firm i osób fizycznych. Naprawa i sprzeda? sprz?tu komputerowego, opieka informatyczna dla firm, tworzenie stron, pozycjonowanie, serwis komputerowy, serwis komputerowy Wi?cbork, serwis komputerowy S?pólno Kraje?skie, serwis komputerowy Mrocza, naprawa komputerów, naprawa komputerów S?pólno Kraje?skie, naprawa komputerów Wi?cbork, naprawa komputerów Mrocza, naprawa drukarek, naprawa drukarek Wi?cbork, naprawa drukarek S?pólno Kraje?skie, naprawa drukarek Mrocza, naprawa laptopów, naprawa laptopów Wi?cbork, naprawa laptopów S?pólno Kraje?skie, naprawa laptopów Mrocza, oprogramowanie, oprogramowanie dla firm, oprogramowanie dla rolników, pogotowie informatyczne, opieka informatyczna dla firm, pozycjonowanie, pozycjonowanie Bydgoszcz, pozycjonowanie kujawsko-pomorskie, tworzenie stron www, tworzenie stron internetowych, tworzenie stron Bydgoszcz, tworzenie stron kujawsko-pomorskie, marketing internetowy, e-marketing, copywriting"

Kategoria:

Data wpisu: Nov 1, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Serwis laptopów i komputerów
Pocz?tki firmy wywodz? si? z gie?dy elektronicznej we Wroc?awiu. Firma zosta?a zarejestrowana w po?owie 2005 r., a z pocz?tkiem 2006 r. zosta? otwarty sklep i punkt serwisowy w budynku na targu w Jelczu-Laskowicach.
W zwi?zku z du?? dost?pno?ci? na gie?dach elektronicznych sprz?tu uszkodzonego i ,,niesprawdzonego" od pocz?tku rozwijali?my serwis inwestuj?c w niezb?dn? wiedz? i sprz?t. Do?wiadczenie zdobywali?my w sposób bezbolesny dla klientów przywracaj?c do pe?nej sprawno?ci du?? ilo?? uszkodzonego sprz?tu sprowadzanego z zachodu. Pozwoli?o nam to stopniowo poszerza? ofert? us?ug serwisowych dla klientów zapewniaj?c im wysok? jako?? i skuteczno?? napraw przy korzystnej cenie.
Z ko?cem 2007 r. zaniechali?my utrzymywania stanowisk na gie?dach we Wroc?awiu i Sosnowcu-Milowicach. W 2008 r. zlikwidowali?my równie? punkt na targu w Jelczu-Laskowicach przenosz?c si? do lokalu przy ul. Hirszfelda 4/18 o niemal dwukrotnie wi?kszej powierzchni. Zwi?kszona powierzchnia lokalu zosta?a przeznaczona na utworzenie nowych stanowisk serwisowych. W istotny sposób poprawi?y si? warunki pracy, a tak?e znacz?co skróci? si? czas realizacji zlece?.
Obecnie, korzystaj?c z dotacji ze ?rodków Powiatowego Urz?du Pracy w O?awie, zakupili?my stacj? do wymiany uk?adów BGA (ang. Ball Grid Array). Zatrudniamy specjalistów, którzy zdobywali do?wiadczenie w autoryzowanych serwisach obs?uguj?cych naprawy gwarancyjne znacz?cych producentów sprz?tu komputerowego. Mamy dost?p do uk?adów i cz??ci zarówno u?ywanych, pochodz?cych z demonta?u i recyklingu, jak równie? nowych, importowanych z Chin.
Specjalizujemy si? g?ównie w serwisie sprz?towym podzespo?ów komputerowych, ale naprawiamy równie? podzespo?y elektroniczne z innych urz?dze?, a tak?e ?wiadczymy us?ugi informatyczne. Jednocze?nie prowadzimy sklep komputerowy, w którym oferujemy po atrakcyjnych cenach komputery, laptopy, urz?dzenia peryferyjne, podzespo?y, no?niki danych i materia?y eksploatacyjne.
Naszymi klientami s? g?ównie firmy handluj?ce u?ywanym sprz?tem komputerowym oraz ma?e firmy komputerowe, które nie dysponuj? odpowiednim zapleczem serwisowym, aby samodzielnie wykonywa? naprawy sprz?towe. Równie ch?tnie obs?ugujemy klientów indywidualnych. Przy du?ych i regularnych zleceniach zapewniamy mo?liwo?? wynegocjowania korzystnych cen oraz odroczonego terminu p?atno?ci.
Dzi?ki minimalizacji kosztów zarz?du, reprezentacji, obs?ugi biurowej i logistyki, mo?emy oferowa? bardzo konkurencyjne ceny us?ug, mimo inwestycji w zaawansowane technologicznie wysokiej klasy urz?dzenia, u?ywania najwyzszej jako?ci materia?ów i elementów oraz zatrudniania bardzo dobrze wykwalifikowanych i do?wiadczonych serwisantów.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Serwis komputerowy Mat-kom
Oferta naszej firmy obejmuje napraw? wszystkich modeli komputerów. Oferujemy równie? napraw? monitorów LCD, dysków, pami?ci flash i innych. Odzyskujemy dane ze wszystkich no?ników, nawet uszkodzonych mechanicznie. ?wiadczymy us?ugi dla klientów indywidualnych i firm. Serwis mie?ci si? w Koszalinie, ale istnieje mo?liwo?? wysy?ki sprz?tu kurierem. Zapewniamy bezp?atn? wycen? kosztów naprawy. W razie uwag i pyta? prosimy o kontakt - odpowiemy najszybciej jak to mo?liwe. Udzielamy do 12 miesi?cy gwarancji. Zapraszamy do zapoznania si? z pe?n? ofert? naszej firmy jak równie? do odwiedzenia nas w siedzibie firmy.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 29, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Orbicomp serwis komputerowy Warszawa
Orbicomp prowadzi dzia?alno?? us?ugow? w bran?y informatycznej. Firma specjalizuje si? w ?wiadczeniu us?ug zwi?zanych z napraw?, modernizacj?, konserwacj? oraz rozbudow? sprz?tu komputerowego.

Us?ugi informatyczne przeznaczone s? zarówno dla klientów prywatnych jak i dla firm. W ofercie znajduj? si? m.in.: serwis sprz?tu komputerowego, odzyskiwanie danych, budowa sieci komputerowych, serwis drukarek, konserwacja sprz?tu, outsourcing it.

Dojazd na terenie Warszawy bezp?atny.
Us?ugi:
pogotowie komputerowe Warszawa
serwis komputerowy Warszawa

Zapraszamy na strone domowa oraz cennik us?ug. Miedzy innymi: oferta dla osob prywatnych oraz oferta dla firm.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Bestronic - naprawa laptopów Pozna?
Profesjonalny serwis laptopów, monitorów oraz konsol zaprasza do kontaktu oraz wspó?pracy. Zajmujemy si? napraw? oraz serwisem wszelkiego rodzaju urz?dze? elektronicznych. Pracownicy naszej firmy maj? ogromne do?wiadczenie w naprawie elektroniki. Wybieraj?c nasz? firm? na pewno si? nie zawiedziesz. Wi?cej informacji na temat wspó?pracy z Nami odnajdziesz na firmowej stronie www.

Kategoria:

Data wpisu: May 4, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Serwis komputerowy - Serwis8h.pl Bydgoszcz
Nasza firma dostarcza uniwersalne, a w szczególno?ci profesjonalne us?ugi zwi?zane z tzw. serwisem komputerowym czy pogotowiem komputerowym. Naprawiamy laptopy i komputery, czy?cimy, aktualizujemy posiadane przez U?ytkownika oprogramowanie, jak równie? wykonujemy wszystkie inne konieczne operacje, które maj? doprowadzi? do tego, aby niedzia?aj?cy sprz?t oddany w nasze r?ce zacz?? funkcjonowa? tak, jak powinien. Reperujemy i serwisujemy tak?e takie sprz?ty jak tablety i drukarki oraz urz?dzenia peryferyjne. Wiemy, ?e istotny jest obecnie szybki termin realizacji us?ugi, dlatego te? przez ca?y czas d??ymy do tego, aby powierzone nam naprawy nie przekracza?y 8 godzin roboczych. Cz?stokro? te? konsultujemy si? z naszymi zleceniodawcami, aby naprawa przebiega?a zgodnie ze stawianymi nam oczekiwaniami.

Kategoria:

Data wpisu: Oct 22, 2015 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Serwis laptopów Toshiba Kraków
Poszukujesz godnego zaufania serwisu komputerów, w którego ofercie znajduje si? naprawa laptopów Kraków? Nasze Nowoczesne Centrum Technologii Informatycznych na pewno b?dzie w stanie Ci pomóc! Przed rozpocz?ciem naprawy wycenimy j? dla Ciebie, by? móg? zdecydowa?, czy chcesz w ni? zainwestowa?.

Kategoria:

Data wpisu: May 31, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Naprawa laptopów Pozna?
Zach?camy do zapoznania si? z ofert? naszego serwisu. U nas z pewno?ci? mo?emy naprawi? wiele ró?nego rodzaju sprz?tu. Doskonale poradzimy sobie zarówno z napraw? komputera, napraw? laptopa, czy te? napraw? drukarki. Gwarantujemy profesjonaln? obs?ug? w naszym serwisie oraz atrakcyjne ceny naszej naprawy.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 7, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.