Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : marketing]
Sort By :
1. Profesjonalna oferta bada? rynku dla firm - PBJ Badania Marketingowe
Strona o?rodka bada? marketingowych PBJ, który jest prowadzony przez grup? socjologów realizuj?cych projekty badawcze wszelkimi metodami, zarówno ilo?ciowymi jak i jako?ciowymi, a tak?e metodami nietypowymi jak na przyk?ad badanie Tajemniczy Klient czy Desk Research. O?rodek posiada sie? ankieterów obejmuj?c? ca?? Polsk? a tak?e wspó?pracuje ze studiami fokusowymi we wszystkich województwach.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 16, 2008 Odwiedzin: 218 Ocena: 4.33 Głosów: 3
Hot Top Rated

Member Reviews Visitor Ratings

2. Strony Internetowe
Rallymedia.pl to zespó? profesjonalistów, którego misj? jest ?wiadczenie najwy?szej jako?ci us?ug medialnych. Dzia?ania public relations, fotografia sportowa, tworzenie stron internetowych, kreowanie wizerunku i marketing sportowy to tylko kilka z wielu naszych specjalizacji. Posiadamy bogate archiwum fotografii, w którym ka?dy znajdzie interesuj?ce go zdj?cie. Z w?asnych lub dostarczonych materia?ów wykonujemy równie? projekty graficzne plakatów, kalendarzy, ulotek, pocztówek, elementów graficznych stron www i wiele innych.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 2, 2009 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Promocja strony
skuteczna reklama w internecie jest bardzo dynamicznie rozwijaj?cym si? rynkiem reklamowym. W aktualnych czasach aby skutecznie konkurowa? na rynku ka?da powa?na firma musi zwróci? uwag? na marketing w internecie. Ju? nie wystarczy posiada? swoj? stron? www, która by?a dotychczas tylko wizytówk? firmy. Aktualnie wszystkie licz?ce si? firmy stawiaj? na internet jako form? dystrybucji, reklamy - postaw wi?c na pozycjonowanie strony - skontaktuj si? z nami dzisiaj.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Skuteczne pozycjonowanie stron
Skuteczne pozycjonowanie i optymalizacja stron internetowych!
ARTMA - jeste?my Pionierem w dostarczaniu rozwi?za? informatycznych od 1999 roku !
Oferujemy Pa?stwu kompleksowe us?ugi e-marketingu
w wyszukiwarkach internetowych. , reklama w internecie. Skuteczne pozycjonowanie stron i optymalizacja,
Wiele lat do?wiadcze?, setki zadowolonych klientów.
Je?eli s? Pa?stwo zainteresowani prosimy o kontakt z naszymi konsultantami, odpowiedz? na wszystkie Pa?stwa pytania.

Kategoria:

Data wpisu: May 19, 2009 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Agencja reklamowa Wroc?aw
Agencja reklamowa Wroc?aw full service. Kreacja, strategie, produkcja, studio graficzne. Najwi?ksi klienci: Volksbank-Leasing Polska SA, CCC Sp. z o.o., WZZ Herbapol SA. 46. miejsce w rankingu Businessmana za 2003 rok.Ziarenka pomys?ów kie?kuj?cych w naszych g?owach mo?na znale?? w systemach informatycznych,
damskich ubraniach, mieszkaniach, papierach warto?ciowych i w setkach innych miejsc.
Zasiewamy ciekawo??...

Kategoria:

Data wpisu: May 19, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Pozycjonowanie stron Pozna?
Tense.pl oferuje swoim klientom profesjonalne us?ugi outsourcingu internetowego. Celem tych dzia?a? jest wszechstronna reklama strony lub firmy klienta, która ma w bezpo?redni sposób prze?o?y? si? na jego realne zyski lub wypromowanie witryny. Cel ten osi?gamy pozycjonuj?c strony i optymalizuj?c je, by by?y przyjazne dla internautów i wyszukiwarek. oferujemy te? projektowanie witryn internetowych oraz sklepów elektronicznych. Zajmujemy si? tworzeniem grafiki na strony oraz copiwritingiem, czyli wype?niamy strony atrakcyjn? i ciekaw? tre?ci?. Profesjonalnie przeprowadzamy kampanie AdWords, administrujemy stronami klientów i ?wiadczymy wiele innych us?ug internetowych.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Agencja Reklamowa Arkadia
Arkadia to agencja reklamowa typu full-service. Katalogi, foldery reklamowe, ulotki, broszury, plakaty, wizytówki i banery to tylko niektóre produkty z szerokiej gamy, które mo?na zamówi? w agencji reklamowej Arkadia. Ponadto firma ?wiadczy us?ugi z zakresu reklamy zewn?trznej, projektowania graficznego, sk?adu, poligrafii, reklamy interaktywnej, czy reklamy internetowej.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. NWA - pracuj m?drze - ebiznes MLM
Celem Network World Alliance jest wspiera? wszystkich ludzi w szybkim i ?atwym zrealizowaniu ich osobistych celów.
NWA to po??czenie pojedynczych przedsi?biorstw, w którym ka?de z nich wykazuje si? specjalnymi kompetencjami. Po??czenie to jest oparte na wyjatkowym modelu przedsi?biorstwa tworz?cym wiele synergii. Firma NWA posiada dobry plan marketingowy oraz znakomite programy motywacyjne.
G?ównym celem Network World Alliance jest wspiera? wszystkich ludzi w szybkim i ?atwym zrealizowaniu ich osobistych celów.
D??enie do szcz??cia i osobistej wolno?ci to realistyczne zamiary, które ju? teraz mog? decydowa? o kszta?cie Pa?stwa przysz?o?ci. Nasze zadanie - spe?ni? Pa?stwa marzenia.
Zapoznaj si? na stronie ile mo?liwo?ci daje Ci NWA i zarejestruj si?.
www.biznes-nwa.pl

Kategoria:

Data wpisu: Jul 28, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Marketing bluetooth
Realizujemy dla Pa?stwa rozwi?zania z zakresu szeroko poj?tego bluetooth marketingu.Zapewniamy g?ównie promocj? na stadionach, kinach, centrach handlowych, arenach pi?karskich, boiskach sportowych. Dzi?ki przeno?nym urz?dzeniom jakimi s? telefony komórkowe mo?na ca?kowicie bezp?atnie pobra? odpowiednie aplikacje, a dzieje si? to wtedy gdy zainteresowana osoba wyrazi na to zgod?. Za naszym po?rednictwem mo?liwe s? do pobrania m.in. aplikacje na telefon, aplikacje Android, iPhone i inne.
Taka forma przekazu jest idealna zarówno dla reklamodawców jak i dla us?ugobiorców. Zapraszamy wszystkich do skorzystania z takiej mo?liwo?ci.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Zarz?dzanie szpitalami
Innowacyjna firma oferuj?ca kompleksowe zarz?dzanie w s?u?bie zdrowia. Oferta jest efektem wnikliwej wiedzy o aktualnej sytuacji niepublicznych i publicznych instytucji medycznych. Dzia?ania firmy prowadz? do unormowania si? pozycji danego zak?adu opieki medycznej. Rozwi?zania ustalane s? ka?dorazowo inaczej, z nastawieniem na optymalne korzy?ci. Obs?uga charakteryzuje si? ci?g?ym kontaktem z klientem i dok?adnym stosunkiem przy ustalaniu ka?dego elementu dzia?a?, zmierzaj?cych do poprawy pozycji placówki. Propozycja firmy uwzgl?dnia opracowanie celów, analiz? nieprawid?owo?ci prawnych, finansowych itp.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Strony: 1 2 3 4 [Następna >]
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.