Strona główna  |  Sugeruj kategorię  |  Dodaj wpis  |  Regulamin

Wpisy [Tag : kursy]
Sort By :
1. Nurkowanie wrakowe - kursy Hel, Jastarnia
Baza nurkowa Diving Baltic, oferuj?ca szkolenia nurkowe w systemie CMAS, wyprawy na wraki, turystyk? nurkow?, nurkowanie nocne i zimowe. W bazie do dyspozycji sprz?t, ?ód? itp.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 8, 2008 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Softdesign Studio
Budowa stron internetowych w oparciu o systemy zarz?dzania tre?ci? CMS (sklepy internetowe), w?asne projekty graficzne, gotowe szablony b?d? dost?pne w sieci kreatory. Dla lokalnych klientów wsparcie techniczne w zakresie naprawy/reinstalacji systemu Windows oraz udzielania pomocy w problemach zwi?zanych z dzia?aniem komputera.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 22, 2009 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Hipoterapia
Malowniczo po?o?ony w?ród lasów i jezior O?rodek Je?dziecki "Q?" zaprasza na jazd? konn? dla dzieci niepe?nosprawnych. Turnusy hipoterapii prowadzone s? przez wykwalifikowanych instruktorów. Posiadamy pokoje z ?azienkami przystosowanymi dla niepe?nosprawnych. Opiekunom grup zapewniamy bezp?atny pobyt.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 4, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Studio Ta?ca Styl - profesjonalna szko?a ta?ca i zespó? taneczny
Profesjonalna szko?a ta?ca oraz show taneczne, wychodz?ce na przeciw najbardziej wymagaj?cym oczekiwaniom.

STUDIO TA?CA STYL zajmuje si? ró?norodnymi formami ruchu: show dance, taniec klasyczny, towarzyski, charakterystyczny, jazz, modern, funky, break dance, hip-hop, akrobatyka i inne. W sk?ad zespo?u wchodz? tancerze i choreografowie o du?ym dorobku artystycznym i pedagogicznym.

STUDIO TA?CA STYL wspó?pracuje ze znanymi firmami w kraju i poza jego granicami, organizuj?c, wspó?organizuj?c lub uczestnicz?c w ró?nego rodzaju spektaklach, projektach, przedsi?wzi?ciach oraz eventach, z zakresu ta?ca, teatru, muzyki i sztuk wizualnych.

NASZE PROGRAMY:
Lata dwudzieste, lata trzydzieste...
Fiesta, fiesta - hiszpa?skie rytmy flamenco i corridy
Czar Wiednia - kombinacja ta?ców standardowych
Gor?ce rytmy Ameryki Po?udniowej - kombinacja ta?ców latynoameryka?skich
Techno Party - po??czenie ostrych rytmów muzyki m?odego pokolenia z ta?cem nowoczesnym
Step into the Future - program oparty na muzyce elektronicznej, elementy ta?ca wspó?czesnego po??czone z break dance, hip-hop, funky, akrobatyka
Piknik country - w rytmach Dzikiego Zachodu
Cyga?ska biesiada” - ta?ce romskie i ba?ka?skie
Magia odleg?ych krain - afro-ameryka?skie rytmy
Cudowny czas prywatek - przeboje lat 50-tych, 60-tych, 70-tych i 80-tych
Piek?o i niebo - wspó?czesne uj?cie walki dobra ze z?em
Gor?czka sobotniej nocy - niezapomniane przeboje Abby i Bee Gees skojarzone z klimatem takich musicali jak: Hair, Grease i Chorus Line
Piracka bijatyka - shanty i nie tylko.

SZKO?A TA?CA:
Zapraszamy na sta?e zaj?cia taneczne i rekreacyjne:
Show Dance
Break Dance
Rock & Roll
Taniec wspó?czesny
Taniec orientalny
Zaj?cia taneczne dla Pa? 40+
Indywidualne lekcje ta?ca dla par
Lekcje ta?ca dla singli.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 2, 2009 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Francuski Wroc?aw
Atrakcyjne kursy j?zykowe we Wroc?awiu. Ciekawe kursy j?zyka angielskiego, niemieckiego oraz hiszpa?skiego. Zapraszamy osoby prywatne oraz firmy na kursy j?zykowe -semestralne jak równie? wakacyjne. Posiadamy wykwalifikowanych i do?wiadczonych 'native speakerów' z Wielkiej Brytanii, Pó?nocnej Ameryki, Po?udniowej Afryki i Oceanii oraz grup? utalentowanych polskich nauczycieli. Wybieramy wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, którzy maj? do?wiadczenie w nauczaniu j?zyka obcego oraz odpowiednie przygotowanie metodyczne.

Kategoria:

Data wpisu: May 19, 2009 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Wyjazdy j?zykowe
W O?rodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Nowej Studnicy organizowane s? kolonie letnie dla dzieci i m?odzie?y. Oferta wypoczynku do zaj?cia sportowe i rekreacyjne po??czone z nauk? j?zyków obcych. Oprócz nauki j?zyka o?rodek organizuje obozy je?dzieckie i tenisowe pod okiem do?wiadczonych instruktorów. W?ród licznych atrakcji znajdziemy te? sp?ywy kajakowe, warsztaty teatralne i zaj?cia plastyczne. Malownicze po?o?enie Nowej Studnicy czyni j? idealnym miejscem na wszelkiego rodzaju w?drówki piesze i rajdy rowerowe. Budynek o?rodka wyposa?ony jest w sale dydaktyczne i audiowizualne do nauki j?zyków obcych, si?owni?, kawiarni?, sto?y bilardowe i tenisowe.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Szko?y zaoczne
BLUE - szko?a dla ka?dego. Licea dla doros?ych - Liceum Ogólnokszta?c?ce, Liceum Profilowane, Liceum Uzupe?niaj?ce, kurs eksternistyczny. Szko?y policealne, roczne i dwuletnie. Kursy gimnazjalne, maturalne, zawodowe. Za nauk? w liceum lub na wybranym kierunku policealnym nie trzeba p?aci? czesnego. Szko?a posiada uprawnienia szko?y publicznej. Znajduje si? w centrum Warszawy.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Szko?a nauki jazdy lublin
Serdecznie zapraszamy do wypróbownia naszej oferty szkole? dla osób chc?cych zdawa? egzamin na prawo jazdy. Nasze kursy s? prowadzone wy??cznie przez do?wiadczonych instruktorów z wieloletni? praktyk?. Wszystkim kursantom zapewniamy darmowe pomoce dydaktyczne oraz bezp?atne badania lekarskie. Dla uczestników przygotowali?my równie? inne niespodzianki oraz darmowe atrakcje.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Nowa matura matematyka
Nasza szko?a oferuje szereg kursów przygotowuj?cych do matury z matematyki. W naszej ofercie znajduj? si? kursy, które kompleksowo przygotuj? Ci? do zdania matury z matematyki (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym). Zaj?cia prowadzone przez do?wiadczonych nauczycieli. Zaj?cia prowadzone s? w centrum Warszawy. Dost?pne s? równie? zaj?cia internetowe z matematyki! Po wi?cej szczegó?ów zapraszamy na stron? www Akademii Matematyki TORUS.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 4, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Prawo jazdy ARTOM Osrodek Szkolenia Kierowców Nauka
Kursy na prawo jazdy kategorii A B C C+E w Gda?sku. O?rodek Szkolenia Kierowców ARTOM Gda?sk Przymorze Zaspa Orunia Oruni ZREMB w klubie Maciu? I. Bezstresowa nauka. G?ównym celem naszego o?rodka jest jak najlepsze przygotowanie uczestnika kursu do egzaminu pa?stwowego na prawo jazdy. Nasi instruktorzy ze stoickim spokojem wyja?niaj? trudne aspekty jazdy samochodem oraz wyt?umacz? jak w najprostszy sposób pokona? manewry. Nauka jazdy w naszym o?rodku to bezstresowe i efektywne przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Strony: 1 2 3 4 [Następna >]
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.