Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : kursy]
Sort By :
1. Nurkowanie wrakowe - kursy Hel, Jastarnia
Baza nurkowa Diving Baltic, oferuj?ca szkolenia nurkowe w systemie CMAS, wyprawy na wraki, turystyk? nurkow?, nurkowanie nocne i zimowe. W bazie do dyspozycji sprz?t, ?ód? itp.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 8, 2008 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Softdesign Studio
Budowa stron internetowych w oparciu o systemy zarz?dzania tre?ci? CMS (sklepy internetowe), w?asne projekty graficzne, gotowe szablony b?d? dost?pne w sieci kreatory. Dla lokalnych klientów wsparcie techniczne w zakresie naprawy/reinstalacji systemu Windows oraz udzielania pomocy w problemach zwi?zanych z dzia?aniem komputera.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 22, 2009 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Hipoterapia
Malowniczo po?o?ony w?ród lasów i jezior O?rodek Je?dziecki "Q?" zaprasza na jazd? konn? dla dzieci niepe?nosprawnych. Turnusy hipoterapii prowadzone s? przez wykwalifikowanych instruktorów. Posiadamy pokoje z ?azienkami przystosowanymi dla niepe?nosprawnych. Opiekunom grup zapewniamy bezp?atny pobyt.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 4, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Studio Ta?ca Styl - profesjonalna szko?a ta?ca i zespó? taneczny
Profesjonalna szko?a ta?ca oraz show taneczne, wychodz?ce na przeciw najbardziej wymagaj?cym oczekiwaniom.

STUDIO TA?CA STYL zajmuje si? ró?norodnymi formami ruchu: show dance, taniec klasyczny, towarzyski, charakterystyczny, jazz, modern, funky, break dance, hip-hop, akrobatyka i inne. W sk?ad zespo?u wchodz? tancerze i choreografowie o du?ym dorobku artystycznym i pedagogicznym.

STUDIO TA?CA STYL wspó?pracuje ze znanymi firmami w kraju i poza jego granicami, organizuj?c, wspó?organizuj?c lub uczestnicz?c w ró?nego rodzaju spektaklach, projektach, przedsi?wzi?ciach oraz eventach, z zakresu ta?ca, teatru, muzyki i sztuk wizualnych.

NASZE PROGRAMY:
Lata dwudzieste, lata trzydzieste...
Fiesta, fiesta - hiszpa?skie rytmy flamenco i corridy
Czar Wiednia - kombinacja ta?ców standardowych
Gor?ce rytmy Ameryki Po?udniowej - kombinacja ta?ców latynoameryka?skich
Techno Party - po??czenie ostrych rytmów muzyki m?odego pokolenia z ta?cem nowoczesnym
Step into the Future - program oparty na muzyce elektronicznej, elementy ta?ca wspó?czesnego po??czone z break dance, hip-hop, funky, akrobatyka
Piknik country - w rytmach Dzikiego Zachodu
Cyga?ska biesiada” - ta?ce romskie i ba?ka?skie
Magia odleg?ych krain - afro-ameryka?skie rytmy
Cudowny czas prywatek - przeboje lat 50-tych, 60-tych, 70-tych i 80-tych
Piek?o i niebo - wspó?czesne uj?cie walki dobra ze z?em
Gor?czka sobotniej nocy - niezapomniane przeboje Abby i Bee Gees skojarzone z klimatem takich musicali jak: Hair, Grease i Chorus Line
Piracka bijatyka - shanty i nie tylko.

SZKO?A TA?CA:
Zapraszamy na sta?e zaj?cia taneczne i rekreacyjne:
Show Dance
Break Dance
Rock & Roll
Taniec wspó?czesny
Taniec orientalny
Zaj?cia taneczne dla Pa? 40+
Indywidualne lekcje ta?ca dla par
Lekcje ta?ca dla singli.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 2, 2009 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Francuski Wroc?aw
Atrakcyjne kursy j?zykowe we Wroc?awiu. Ciekawe kursy j?zyka angielskiego, niemieckiego oraz hiszpa?skiego. Zapraszamy osoby prywatne oraz firmy na kursy j?zykowe -semestralne jak równie? wakacyjne. Posiadamy wykwalifikowanych i do?wiadczonych 'native speakerów' z Wielkiej Brytanii, Pó?nocnej Ameryki, Po?udniowej Afryki i Oceanii oraz grup? utalentowanych polskich nauczycieli. Wybieramy wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, którzy maj? do?wiadczenie w nauczaniu j?zyka obcego oraz odpowiednie przygotowanie metodyczne.

Kategoria:

Data wpisu: May 19, 2009 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Wyjazdy j?zykowe
W O?rodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Nowej Studnicy organizowane s? kolonie letnie dla dzieci i m?odzie?y. Oferta wypoczynku do zaj?cia sportowe i rekreacyjne po??czone z nauk? j?zyków obcych. Oprócz nauki j?zyka o?rodek organizuje obozy je?dzieckie i tenisowe pod okiem do?wiadczonych instruktorów. W?ród licznych atrakcji znajdziemy te? sp?ywy kajakowe, warsztaty teatralne i zaj?cia plastyczne. Malownicze po?o?enie Nowej Studnicy czyni j? idealnym miejscem na wszelkiego rodzaju w?drówki piesze i rajdy rowerowe. Budynek o?rodka wyposa?ony jest w sale dydaktyczne i audiowizualne do nauki j?zyków obcych, si?owni?, kawiarni?, sto?y bilardowe i tenisowe.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Prawo jazdy ARTOM Osrodek Szkolenia Kierowców Nauka
Kursy na prawo jazdy kategorii A B C C+E w Gda?sku. O?rodek Szkolenia Kierowców ARTOM Gda?sk Przymorze Zaspa Orunia Oruni ZREMB w klubie Maciu? I. Bezstresowa nauka. G?ównym celem naszego o?rodka jest jak najlepsze przygotowanie uczestnika kursu do egzaminu pa?stwowego na prawo jazdy. Nasi instruktorzy ze stoickim spokojem wyja?niaj? trudne aspekty jazdy samochodem oraz wyt?umacz? jak w najprostszy sposób pokona? manewry. Nauka jazdy w naszym o?rodku to bezstresowe i efektywne przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. nauka za granic?
LANGUAGE ABROAD proponuje Pa?stwu kursy j?zykowe za granic? do renomowanych szkó? na ca?ym ?wiecie. Najw?a?ciwszy wybór kursu u?atwi kontakt z biurem, gdzie opieraj?c si? na wieloletnim do?wiadczeniu w bran?y naszych przedstawicieli zaproponujemy oferty spe?niaj?ce Pa?stwa oczekiwania. Wspó?pracujemy wy??cznie ze sprawdzonymi szko?ami o wieloletniej tradycji i metodach nauczania potwierdzonych licznymi certyfikatami.

Nasz? ofert? kierujemy zarówno do dzieci i m?odzie?y, jak i osób doros?ych w ka?dym wieku (niektóre szko?y oferuj? np. specjalne kursy dla osób starszych). Wybiera? mo?na pomi?dzy zaj?ciami mniej lub bardziej intensywnymi, j?zyka ogólnego lub specjalistycznymi. Polecamy kursy dla osób przygotowuj?cych si? do studiów za granic? lub egzaminów, dla biznesmenów, kadry zarz?dzaj?cej, specjalistów ró?nych bran? ? nauczycieli, prawników, lekarzy, lotników i wielu, wielu innych.

Wyjazd na kurs zagraniczny mo?e by? form? wyró?nienia i nagrodzenia pracownika, a jednocze?nie podnie?? w krótkim czasie jego kwalifikacje, np. daje mo?liwo?? w ci?gu dwóch tygodni zrealizowania materia?u, którego przyswojenie na standardowym kursie j?zykowym w kraju zaj??oby ca?y semestr. Mo?e to by? tak?e uzupe?nienie i powtórzenie tego czego uczyli?cie si? Pa?stwo w ci?gu roku na kursach krajowych.

Wybór w?a?ciwego poziomu nauczania gwarantuje test przeprowadzany w pierwszym dniu pobytu w szkole, a w przypadku niektórych kursów (g?ównie specjalistycznych) ? ankieta wysy?ana jeszcze przed przyjazdem.
/

Nauka za granic? to nie tylko nauka w pracowni j?zykowej. Szko?y oferuj? do dyspozycji swoich s?uchaczy nowoczesne zaplecza multimedialne, internet, bogato wyposa?one biblioteki, mo?liwo?? kontaktów z innymi kursantami w specjalnie do tego przeznaczonych przestrzeniach wspólnych ? kafeteriach, ogrodach itp. Wa?na jest dba?o?? o zachowanie mixu narodowo?ciowego - w szko?ach spotykaj?, wspólnie ucz? si? i wypoczywaj? osoby z ró?nych krajów, reprezentuj?ce ró?ne kultury. Wykwalifikowani pracownicy szkó? proponuj? bogaty program kulturalno - sportowy i wycieczki do najciekawszych miejsc w okolicy.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 26, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Szko?y zaoczne
BLUE - szko?a dla ka?dego. Licea dla doros?ych - Liceum Ogólnokszta?c?ce, Liceum Profilowane, Liceum Uzupe?niaj?ce, kurs eksternistyczny. Szko?y policealne, roczne i dwuletnie. Kursy gimnazjalne, maturalne, zawodowe. Za nauk? w liceum lub na wybranym kierunku policealnym nie trzeba p?aci? czesnego. Szko?a posiada uprawnienia szko?y publicznej. Znajduje si? w centrum Warszawy.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Matura Bia?ystok
Studio Edukacyjne Efekt z Bia?ego stoku jest organizatorem kursów przygotowawczych dla m?odzie?y i doros?ych z za kresu egzaminu maturalnego i gimnazjalnego. Oferta firmy to tak?e kursy j?zyka angielskiego, zarówno dla zaawansowanych jak i pocz?tkuj?cych kursantów.
Oferta Studia Edukacyjnego Efekt skierowana jest do m?odzie?y i doros?ych, pragn?cych skutecznie przygotowa? si? do egzaminu maturalnego lub gimnazjalnego. Firma prowadzi szereg kursów przygotowawczych z najpopularniejszych przedmiotów oraz kursy j?zyka angielskiego o ró?nym stopniu zaawansowania.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Strony: 1 2 3 4 [Następna >]
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.