Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : informatyka]
Sort By :
1. Forum Informatyczne WebElite.pl
WebElite.pl - Twoje najlepsze Forum Komputerowe! - Poradniki, dyskusje, pytania! Prowadzimy rozmowy o wszystkim co zwi?zane jest z szeroko poj?t? informatyk?!
Interesujesz si? ?wiatem IT, lubisz si? rozwija? w tym kierunku, wymienia? si? swoj? wiedz? i bra? udzia? w wielu ciekawych dyskusjach? - Je?li tak to jest to idealne miejsce dla Ciebie!
Do??cz do naszej spo?eczno?ci ju? dzi?!

Kategoria:

Data wpisu: Dec 7, 2008 Odwiedzin: 3 Ocena: 4.67 Głosów: 3

Member Reviews Visitor Ratings

2. Serwis Komputerowy Koszalin
Oferujemy Pa?stwu profesjonalne us?ugi serwisowe ?wiadczone na terenie Koszalina oraz w jego okolicach. Zajmujemy si? serwisem zarówno sprz?tu, jak i oprogramowania (w tak?e oprogramowaniem do zarz?dzania firmami) dla komputerów PC oraz Macintosh. Dojazd do klienta na terenie Koszalina w naszej firmie jest darmowy. Zajmujemy si? napraw? sprz?tu, tworzeniem i obs?ug? sieci komputerowych (przewodowych oraz bezprzewodowych). W naszej firmie zlecisz tak?e us?ugi odzyskiwania danych. Szybka reakcja, do?wiadczenie oraz kompleksowa oferta to nasze najwi?ksze zalety. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert? na stronie www.dotsolution.pl, w razie pyta? s?u?ymy informacj?.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Technologie informatyczne Rzeszów
Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka powsta?o w 2006 roku i od tamtej pory dzia?a na rzecz budowy i rozwoju podkarpackiego klastra informatycznego. Firmy informatyczne zrzeszone w ramach stowarzyszenia, podejmuj? dzia?ania rozbudowy bran?y informatycznej na Podkarpaciu. Po wi?cej informacji odsy?amy na nasz? stron?, gdzie znajdziecie Pa?stwo terminy organizowanych seminariów i konferencji informatycznych, katalog firm it z Podkarpacia, statut stowarzyszenia oraz wiele wi?cej. Je?li natomiast chcia?by? wspó?tworzy? podkarpacki klaster informatyczny, zach?camy do kontaktu.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Systemy informatyczne Rzeszów
Klaster IT, czyli wschodni klaster informatyczny to stowarzyszenie maj?ce na celu skupianie zarówno wschodnich firm informatycznych, jak i samych informatyków. Wychodzimy z za?o?enia, ?e jako du?a grupa firm it jeste?my w stanie skuteczniej realizowa? cele na potrzeby wschodniej informatyki. Na stronie znajdziecie katalog firm informatycznych oraz og?oszenia pracy dla informatyka (programisty). Nasz? siedzib? jest Rzeszów. Wspólnie wdra?amy nowoczesne systemy i technologie informatyczne, razem lepiej wykorzystujemy potencja? naszego regionu.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. First Byte - konsulting informatyczny
Firma First Byte podejmuje si? autorskiego przygotowania i przeprowadzenia oraz nadzoru inwestorskiego projektów software’owych (np. wdro?enia ERP, CRM). Potrafimy skutecznie dzia?a? w kontek?cie takich ogranicze? jak: czas, koszt i wymagania co do zakresu. Mamy wieloletnie do?wiadczenie w zarz?dzaniu ró?nymi zespo?ami ludzkimi realizuj?cymi projekty informatyczne, tak?e w ?rodowisku mi?dzynarodowym. Jako doradcy, eksperci, konsultanci lub interim managerowie potrafimy efektywnie i skutecznie dzia?a? dla dobra naszego klienta. Nasze sukcesy mierzymy spe?nieniem wymaga? klientów a nie tyle wielko?ci? i z?o?ono?ci? postawionych zada? informatycznych.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Zdj?cia krajobrazowe
Mój ?wiat w obiektywie aparatu fotograficznego. Strona prywatna zawieraj?ca galerie moich zdj?? wykonywanych w ró?nych okoliczno?ciach: podczas imprez kulturalnych, w mie?cie, w plenerze, na wyjazdach.
Zapraszam te? do zapoznania si? z moimi rozwa?aniami na temat poezji. W tym dziale znajdziecie zarówno moje osobiste próbki, jak i cytaty z dzie?, do których mam jakie? osobiste sentymenty.
Zainteresowanym polecam dzia? "Zaciekawiony", w którym gromadz? ró?ne osobiste spostrze?enia i najciekawsze, moim zdaniem, linki do stron innych autorów, b?d? do pojedynczych artyku?ów, czy wpisów.
Tych za?, którzy, podobnie jak ja, zabrali si? za budow? w?asnego domu, zach?cam do odwiedzenia fotoblogu "Budowa".

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. komputery-sieci.pl - serwis o komputerach
Komputery-sieci to serwis internetowy, który opisuje obszerny obszar zagadnie? komputerowych. Przyk?adem zagadnie?, jakie podejmuje, jest sie? komputerowa. Sie? tworzy po??czenie dwóch lub wi?kszej liczby komputerów. W?ród typów sieci komputerowych wymieni? mo?emy sieci LAN, w jakiej po??czone komputery s? w pobli?u siebie lub sieci WAN, w której pecety s? dalej jeden od drugiego – po??czone przyk?adowo przy u?yciu linii telefonicznej.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.