Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : hale stalowe]
Sort By :
1. Generalne wykonawstwo - Ocmer Sp. z o.o.
Projektowanie i budowa hal przemys?owych w konstrukcji lekkiej stalowej Remco, generalne wykonawstwo inwestycji. Oferowane hale stalowe wykorzystywane s? jako: hale produkcyjne, magazyny, hale logistyczne, hale handlowe, hale sportowe, stacje obs?ugi samochodów oraz sortownie odpadów. Generalne wykonawstwo - Ocmer Sp. z o.o. Generalne wykonawstwo - Ocmer Sp. z o.o. Generalne wykonawstwo - Ocmer Sp. z o.o.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Budowa hal. Hale stalowe z p?yty warstwowej - Ekostar
Przedsi?biorstwo EKOSTAR oferuje hale stalowe, p?yty warstwowe, us?ugi monta?owe, generalne wykonawstwo, hale z p?yty warstwowej. Firma prowadzi dzia?alno?? us?ugow? w zakresie budownictwa na terenie ca?ego kraju, a jej siedzib? jest miasto Starachowice w woj. ?wietokrzyskim, gdzie firma zajmuje obiekty magazynowe i biurowe, b?d?ce w?asno?ci? udzia?owców. Zapoznaj sie z nasz? ofert?. Zapraszamy na nasz? stron? internetow? - EKOSTAR.com.pl

Kategoria:

Data wpisu: Jan 26, 2010 Odwiedzin: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Hale
BiB Systems Sp. z o.o. jest polsk? firm? zajmuj?c? si? projektowaniem, produkcj?, dostawami oraz monta?em (pod klucz) hal stalowych. Wykonujemy zarówno hale systemowe, jak i projektowane indywidualnie. Korzystaj?c z naszego wieloletniego do?wiadczenia jak i do?wiadczenia naszych partnerów, ka?dy obiekt jest indywidualnie analizowany. W zale?no?ci od potrzeb oraz wymaga? inwestora uzgodnionych wspólnie z architektem, konstruktorem i technologiem dobieramy odpowiednie parametry tak aby sprosta? wymaganiom ka?dego klienta.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 12, 2010 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Hale stalowe
Firma Trasko-Inwest sp. z o.o. ma siedzib? w Ostrzeszowie woj. wielkopolskie. Realizuje wszystkie etapy inwestycji budowlanych, rozpoczynaj?c od koncepcji, projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przez faz? realizacji, a? do oddania gotowego obiektu pod klucz. Firma specjalizuje si? w budownictwie przemys?owym, a szczególnie w halach stalowych.


Trasko-Inwest sp. z o.o. z Ostrzeszowa projektuje i wykonuje hale stalowe, a tak?e inne obiekty budownictwa ogólnego i przemys?owego. Firma istnieje od 1999 roku i prowadzi dzia?alno?? zarówno w Polsce, jak i za granic?. Kontrahentami Trasko-Inwest s? mi?dzy innymi: Auchan, Kronospan Grupa Polska, Classen, Mi?dzynarodowe Targi Pozna?skie, czy Black Red White.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Hale Bydgoszcz budowa
Firma specjalizuj?ca si? w projektowaniu obiektów o konstrukcji stalowej cienko?ciennej. W ofercie posiada autorski system hal stalowych. Jest to nowoczesny i bardzo konkurencyjny ekonomicznie produkt, który ci?gle jest udoskonalany w kontek?cie kolejnych realizacji obiektów budowlanych. Firma zajmuje si? tak?e obs?ug? inwestycji budowlanych. G?ówn? ide? firmy jest, aby projekty by?y wykonane w mo?liwie najkrótszym czasie tj. w terminie ustalonym z inwestorem, k?ad?c nacisk na: rzetelno??, stosowanie najbardziej ekonomicznych rozwi?za? i ich optymalizacj?. Pozwala to zoptymalizowa? czas trwania ca?ego procesu inwestycyjnego, a tym samym ograniczy? do minimum koszty inwestycji. Optymalizacja przeprowadzana jest bardzo szczegó?owo i wnikliwie i opiera si? na projektowaniu obiektów budowlanych z wykorzystaniem niezb?dnej ilo?? stali i ?elbetu, potrzebnej dla zachowania formy i bezpiecze?stwa obiektu.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Hale i konstrukcje stalowe, projekty hal Polonex
Oferta firmy Polonex to projekty i budowa hal stalowych. Firma oferuje konstrukcje stalowe, hale stalowe, hale przemys?owe, hale produkcyjne, hale magazynowe, hale sportowe, sale gimnastyczne, salony samochodowe, centra logistyczne, hangary i wiaty.
Konstruktorzy firmy Polonex opracowali system, w którym bezpiecze?stwo i lekko?? konstrukcji nie wykluczaj? si?. Wspólnie z wybitnymi in?ynierami wdro?yli nowoczesny system spawania konstrukcji. Firma posiada specjalistyczne maszyny do plazmowego ci?cia blach i do spawania ?ukiem krytym.
System lekkich konstrukcji stalowych Polonex powsta? na bazie licencji projektowej, opartej na innowacyjnych ameryka?skich konstrukcjach firmy Behlen. Szczegó?y rozwi?za? technicznych zosta?y zaadoptowane do warunków polskich. Najwi?ksz? zalet? systemu Polonex jest jego uniwersalno?? i mo?liwo?? ??czenia z tradycyjnymi technologiami budowlanymi.
Polonex dzia?a nie tylko na terenie ca?ej Polski, ale tak?e w krajach Unii Europejskiej.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 1 Ocena: 5.00 Głosów: 1

Member Reviews Visitor Ratings

7. Rosmont hale pomorskie
Hale us?ugowe z przeznaczeniem na markety lub salony sprzeda?y musz? ??czy? w sobie komfortow? przestrze? obs?ugi klienta z mo?liwo?ci? dobrej ekspozycji oferowanego do sprzeda?y towaru. Stacje obs?ugi pojazdów i warsztaty wymaga? b?d? odpowiednich stanowisk zapewniaj?cych bezpiecze?stwo  i wydajno?? pracy. Przeznaczenie hali stalowej wynikaj?ce z prowadzonej w niej dzia?alno?ci us?ugowej b?dzie mia?o zasadniczy wp?yw na proponowane rozwi?zania konstrukcyjne i architektoniczne. Gabaryty hal us?ugowych, powinny zapewnia? maksymaln? u?yteczno??, logiczne wykorzystanie dost?pnej przestrzeni oraz optymalne koszty budowy i eksploatacji. Charakterystyczne dla hal us?ugowych elementy wyposa?enia takie jak przeszklone witryny, segmentowe bramy warsztatowe, u?ytkowe antresole b?d? wp?ywa? zarówno na wygl?d obiektu ale równie? na konstrukcj? no?n? hali.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 22, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Budowa hal stalowych
Nasza firma specjalizuje si? w realizowaniu wysokiej jako?ci us?ug zwi?zanych z wykonywaniem zarówno konstrukcji stalowych, jak te? hal jedno oraz wielonawowych. Posiadamy zespó? do?wiadczonych specjalistów co pozwala nam ?wiadczy? kompleksowe us?ugi. Zapraszamy do zapoznania si? z ofert? naszej firmy!

Kategoria:

Data wpisu: Jun 24, 2015 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Sandwich-Panel.eu
Specjalizujemy si? w naszej firmie realizowaniem wysokiej jako?ci zarówno konstrukcji lekkich oraz stalowych. Nasze do?wiadczenie na rynku pozwala nam zapewni? hale stalowe, które mo?emy wykona? pocz?wszy od przygotowania projektu a? po wykonanie konstrukcji. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony firmowej oraz do wspó?pracy!

Kategoria:

Data wpisu: Oct 22, 2015 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.