Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : festyny]
Sort By :
1. Wynajem drewnianych domków handlowych straganów na imprezy plenerowe
Wynajem drewnianych domków handlowych straganów na imprezy plenerowe. Tel. 508587143
Wynajem - drewniane stragany i domki handlowe-wystawiennicze.
Pomagamy organizatorom imprez, jarmarków, targów, dni miast.
Dzia?a wypo?yczalnia - wynajmujemy, dostarczamy i montujemy budki,
stoiska i kramy we wskazanym miejscu.
Proponujemy tak?e ciekawych wystawców na imprezy plenerowe.

Po imprezie wszystko demontujemy i wywozimy.
Nasze s?owa kluczowe to: kiermasze,domki,wypo?yczanie,
stoiska,wynajem,stragany,drewniane,
kramy,namioty handlowe,zabudowa,jarmarki,handlowe,
targowe,kioski,jarmark,darmowe,do?ynki,
wypo?yczalnia,imprezy,po?yczanie,dni miast,
wynajmowanie,targi,festyny,plenerowe,

Kategoria:

Data wpisu: Feb 17, 2010 Odwiedzin: 3 Ocena: 4.00 Głosów: 1
Hot

Member Reviews Visitor Ratings

2. Organizacja imprez
Strona internetowa firmy proponuj?cej organizacj? wszelkich imprez od wyjazdów integracyjnych do spotka? w plenerze. W propozycji imprez firmowych IMP EVENT znajduj? si? w tym tak?e: organizacja imprez integracyjnych, pikniki, szkolenia, otwarcia i inne. Na stronie zaprezentowane s? przedstawienia graficzne, prezentuj?ce niektóre aran?acje eventów, bazuj?ce na dopieszczonym i bardzo dobrze utworzonym scenariuszu. Zawodowe i wprawne podej?cie do zleconych zada?, ?wie?y i b?yskotliwy zespó? umo?liwi? zorganizowa? niezapomnian? i pe?n? wra?e? imprez? firmow?.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 12, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Organizacja imprez
Na reklamowanej witrynie umieszczona zosta?a agencja reklamowa U.studio realizuj?ca swoje us?ugi w kwestii planowania imprez firmowych, integracyjnych. Propozycja tyczy si? przede wszystkim kompleksowej organizacji eventów, pokazów mody, to równie? obs?uga techniczna imprez, organizacja festynów, zlotów, imprez w centrach handlowych. Agencja reklamowa dysponuje profesjonaln? baz? cateringow?, organizuj?c gale, pikniki jak równie? prywatne pocz?stunki. Firma dzia?a z du?ym sukcesem na rynku polskim jak tak?e zewn?trznym. Informacje szczegó?owe dost?pne s? na stronie internetowej.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Zespó? muzyczny Xero
Zespó? muzyczny Xero, proponuje ciekawy program muzyczny w czasie ró?norakich zabaw plenerowych, uroczysto?ci weselnych oraz spotka? integracyjnych. Zespó? na wesele sk?ada si? z muzyków maj?cych stosowne umiej?tno?ci, to tak?e urozmaicony i ró?norodny program muzyczny polski jak tak?e angielskoj?zyczny, pomijaj?c muzyk? disco polo i piosenki biesiadne. Zespó? posiada d?ugoletni? praktyk? w prowadzeniu takich imprez jak: wesela, studniówki, bale, imprezy. Na witrynie umieszczona jest prezentacja umo?liwiaj?ca zapoznanie si? z propozycj? zespo?u. Za ka?dym razem gwarantujemy ?wietn? zabaw? a tak?e atrakcje dopasowane do indywidualnych ?ycze? klienta.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Teatrzyk dla dzieci Warszawa, ?ód?, Katowice, Gliwice
Teatr dla dzieci Kubika od kilkunastu lat bawi i uczy dzieci oraz doros?ych. U nas organizacja imprezy dla dzieci, atrakcje na pikniki skierowane do widowni familijnej, ?ód?, Katowice, Gliwice. Realizujemy fascynuj?ce widowiska i spektakle dla dzieci oraz zapewniamy atrakcje na imprezy dla dzieci i ca?ych rodzin. Aby wy?mienicie si? z nami bawi? wystarczy mie? w sobie troch? z natury dziecka. Autorskie scenariusze, ba?niowa scenografia, szczudlarze i wszystko czego potrzebujesz aby Twoje wydarzenie nabra?o indywidualnego i niepowtarzalnego charakteru. Organizacja imprez dla dzieci i rodzin to nasza specjalno??. W ofercie teatrzyk dla dzieci, atrakcje na festyny, pikniki Warszawa - szczudlarz, dmucha?ce, programy artystyczne, animacje i inne atrakcje.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 10, 2015 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.