Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : eventy]
Sort By :
1. Team & Personal - Budowanie zespo?u, Team building, Wyjazdy i Imprezy Integracyjne, Kraków.
Team&Personal specjalizuje si? w budowaniu zespo?ów poprzez szkolenia biznesowe, wyjazdy integracyjne, eventy i konferencje. Aby osi?gn?? cel korzystamy z projektów artystycznych, warsztatowych, zaj?? outdoorowych ( w tym gier scenariuszowych), po projekty CSR.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 26, 2008 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Eventy
TRIAS - lider rynku event engineering w Polsce. Dostarczamy o?wietlenie i nowoczesne rozwi?zania multimedialne na imprezy. Instalacja telebimów, projektorów. ?ciany diodowe, kurtyny diodowe. O?wietlenie diodowe. Zaplecze techniczne eventów, d?wi?k i obraz. Produkcja widowisk multimedialnych. Wizualizacje. Obs?uga imprez firmowych, uroczysto?ci, festiwali i innych eventów. Profesjonalny serwis.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 26, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Latawce
Buggykiting to sport polegaj?cy na ?eglowaniu po l?dzie przy pomocy wózka „buggy” i latawców pe?ni?cych rol? ?agla. Jeste?my jedyn? firm? w Polsce zajmuj?c? si? profesjonaln? organizacj? wyjazdów i licencjonowanych kursów buggykitingu dla grup zorganizowanych jak i osób prywatnych, szkolenia organizujemy na du?skiej wyspie ROMO. Organizujemy te? szkolenia na terenie Polski z zakresu pilotowania (puszczania) latawców typu „powerkite”.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. organizacja imprez, koncertów i konferencji
Event Factory Kraków to organizacja konferencji i imprez rocznicowych dla firm. gwarantujemy wysok? jako?? us?ug. Nasz? domen? s?: eventy, widowiska, koncerty plenerowe, dni miast, konferencje, kongresy, zjazdy i spotkania firmowe oraz du?e imprezy masowe i pikniki z udzia?em nawet kilkuset tysi?cy uczestników. Organizujemy festiwale i nietypowe projekty kulturalne.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 17, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Konferencje, kongresy, targi i eventy - organizujemy!
Je?eli potrzebujesz zorganizowa? bardzo wa?ne wydarzenie Twojej firmy lub organizacji to dobrze trafi?e? bowiem Happy Life Management to zaufana i sprawdzona firma, która sprosta Twoim wymaganiom!
Oferuje kreatywne wykonanie powierzonych projektów oraz powa?ne podej?cie do nich.
Pracownicy maj? ?wietne pod?o?e zawodowe, du?e do?wiadczenie. Wychodz? naprzeciw potrzebom klientów. Powierz im organizacj? wydarzenia, a b?dzie to udana impreza.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Incentive
Incentive, integracyjne wyjazdy firmowe, konferencje oraz szkolenia. Profesjonalna organizacja wyjazdów incentive. Prowadzenie projektów w pe?nym zakresie, kompleksowa obs?uga, indywidualne podej?cie do Klienta. Nowoczesne rozwi?zania oraz niebanalne miejsca. Przygotowujemy równie? wyjazdy na konferencje i kongresy. Realizujemy zagraniczne wyjazdy typu incentive motywacyjne i integracyjne, wyjazdy na szkolenia i konferencje. Klinika Biznesu. Nasi trenerzy biznesu bezp?atnie zdiagnozuj? funkcjonowanie firmy oraz oceni? relacje mi?dzy pracownikami, na podstawie czego przygotowana zostanie indywidualna oferta. Po wyje?dzie po??czonym ze szkoleniem nasi specjali?ci sporz?dzaj? raport ko?cowy z wyszczególnionymi efektami pracy nad efektywno?ci? dzia?ania firmy.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Eventy
Witryna internetowa firmy Polish Adventure Team, której g?ówn? specyfikacj? jest kompleksowa organizacja wyjazdów integracyjnych. Propozycja nastawiona jest w g?ównej mierze do firm a tyczy si? organizacji takich spotka? jak: eventy oraz wyjazdy integracyjne. Polish Adventure Team prowadzi równie? organizacj? i obs?ug? warsztatów i kongresów. D?ugoletnia praktyka w bran?y us?ug turystycznych oraz pe?en entuzjazmu i pomys?owo?ci zespó? dopasuje propozycj? do zapotrzebowa? nawet najbardziej wymagaj?cych klientów. Dok?adne informacje tycz?ce si? propozycji opublikowane s? na witrynie internetowej.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Imprezy firmowe
Je?li potrzebujesz pomocy przy organizacji efektownej imprezy na wodzie to poszukujesz Grupy Vision&Team. Zespó? sk?ada si? z wielu osób posiadaj?cych wieloletnie do?wiadczenie w tej bran?y. Przez 12 lat dzia?alno?ci firmy na rynku, imprezy firmowe Vision&Team sta?y si? jednym z najlepszych dost?pnych na rynku. Proponowana oferta znacznie si? poszerzy?a, zapewniaj?c przy tym nowe pomys?y i wra?enia. Grupa proponuje wspó?prac? przy organizacji takich spotka? jak: imprezy integracyjne, pikniki oraz konferencje. Siedziba firmy mie?ci si? w Gdyni co równie? ma odniesienie w ofercie i wzbogaca j? o specjalnie organizowane eventy wodne. Grupa Vision&Team zapewni Ci niezapomniane wra?enia, a tak?e zabaw? w mi?ej atmosferze.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Eventy firmowe Pozna?
Rzetelnie przygotowujemy i przeprowadzamy eventy firmowe, przyj?cia, ceremonie, kongresy i szkolenia. BTL Pozna? ? Systemy Medialne Sp. z o. o. ? to marka dzia?aj?ca na rynku od wielu lat. Ka?dy nasz event to starannie opracowana i perfekcyjnie zrealizowana impreza, zapadaj?ca na d?ugo w pami??. Przygotowujemu równie? od a do z konferencje. Gwarantujemy najnowocze?niejsz? wizualizcj? medialn?. Jeste?my przekonani, ?e zako?czona sukcesem konferencja to nie tylko fascynuj?cy uczestnicy, to tak?e precyzyjna organizacja. Przygotowywane przez nasz? firm? eventy zawsze dostosowane s? do miejsca i charakteru bran?y oraz firmy. Chcesz osi?gn?? osza?amiaj?cy sukces ? powierz nam organizacje firmowego eventu. Wspó?pracujemy z najwi?kszymi firmami na rynku, przeprowadzili?my ju? tysi?ce imprez firmowych.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 2, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Motel Lublin
Strona lubelskiego hotelu, dzi?ki której ka?dy kto poszukuje noclegu w tym mie?cie trafi bez problemu do tego miejsca. Na naszej stronie internetowej zamieszczamy szczegó?y o ofercie naszego motelu. Organizujemy bankiety i chrzciny. Ten hotel to doskona?a kuchnia i doskona?e warunki noclegowe dla naszych go?ci. W naszym motelu istnieje mo?liwo?? organizowania spotka?, jak eventy. W naszej ofercie mamy apartamenty i atrakcyjne pokoje wieloosobowe. ?wietne warunki na urz?dzanie imprez okoliczno?ciowych. Hotel wyposa?ony jest w przestronn? sal? restauracyjn?. Doskona?e miejsce dla ka?dej osoby, która poszukuje noclegu w okolicach Lublina.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 4, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Strony: 1 2 [Następna >]
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.