Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : ekogroszek]
Sort By :
1. Ekogroszek
Nasza firma specjalizuje si? w dostarczaniu swoim klientom dobrej jako?ci ekogroszku z kopal? nale??cych do Katowickiego Holdingu W?glowego oraz Polskiej Kompanii w?glowej S.A. oprócz ekogroszku w naszej ofercie znale?? mo?na w?giel kostka z KWK Juliusz, orzech energetyczny z KWK Piast, ekologiczny mia? odsiarczany (ekomia?), mia? w?glowy oraz torf i mu? kopalniany.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 12, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. kryszywo
Serwis Gie?da W?glowa, który powsta? w odpowiedzi na ogromne zapotrzebowanie na tego typu us?ugi, ma na celu zjednoczenie rynku paliw. Nasza oferta skierowana jest zarówno dla firm, instytucji oraz osób prywatnych. U nas znajd? Pa?stwo wszystkie produkty z bran?y w?glowej i opa?owej. Celem naszej firmy jest osi?gni?cie satysfakcji i zadowolenia ka?dego Klienta, dlatego staramy si? dostosowywa? nasz? ofert? do Pa?stwa potrzeb i oczekiwa?. Pomo?emy Pa?stwu sprzeda? wszystkie produkty z zakresu bran?y w?glowej pocz?wszy od mia?u, brykietu, w?gla workowanego, oleju opa?owego, koksu grzewczego, a ko?cz?c na piecach, kot?ach, maszynach w?glowych oraz pojazdach. Dzi?ki naszemu portalowi, transakcje kupna i sprzeda?y towarów przemys?u w?glowego oraz opa?owego stan? si? niezwykle proste i wygodne. Co wi?cej, zapewniamy Pa?stwa, ?e wszystkie oferty zamieszczane na naszym portalu s? rzetelnie sprawdzane oraz weryfikowane, dzi?ki czemu nie b?d? Pa?stwo musieli martwi? si? o wiarygodno?? sprzedawcy. Gwarantujemy Pa?stwu wysok? jako?? ?wiadczonych przez nas us?ug oraz serdecznie zach?camy do nawi?zania z nami owocnej wspó?pracy.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Olej opa?owy
Portal Gie?da W?glowa ma na celu zjednoczenie polskiego rynku paliwowego - to odpowied? na wzrost zapotrzebowania na tego typu us?ugi. Swoj?, stale rozszerzan? i udoskonalan?, ofert? kierujemy do podmiotów prywatnych, przedsi?biorstw i instytucji. Skupiamy si? przede wszystkim na po?rednictwie w transakcjach kupna-sprzeda?y, z jednej strony oferuj?c prostot? i wygod?, a z drugiej zapewniaj?c rzetelno??, wiarygodno?? i bezpiecze?stwo wszelkich czynno?ci niezb?dnych do ich sfinalizowania. Pomo?emy Pa?stwu sprzeda? wszelkie produkty zwi?zane z sektorem w?glowym i opa?owym ? od mia?u, brykietu i w?gla workowanego pocz?wszy, poprzez olej opa?owy oraz koks grzewczy, a na piecach, kot?ach, maszynach w?glowych i pojazdach sko?czywszy. Naszym priorytetem jest dobro klienta, dlatego szczególn? uwag? przywi?zujemy do weryfikacji wiarygodno?ci zamieszczanych w portalu og?osze? ? dzi?ki czemu mog? Pa?stwo spodziewa? si? zawsze rzetelnych informacji. Nasz cel to dostarczenie us?ug, z których ka?dy Klient b?dzie zadowolony! Serdecznie zapraszamy do nawi?zania owocnej wspó?pracy, która przyniesie obopólne korzy?ci i satysfakcj?.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 11, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Sprzeda? opa?u - BH Topaz
Bezsprzecznie sprzeda? w?gla kamiennego odgrywa niezwykle istotn? rol?. W?giel jest starym paliwem kopalnianym, które narodzi?o si? w skorupie ziemskiej w wyniku rozk?adu pozosta?o?ci organicznych. Jest on kapitalnym paliwem energetycznym, posiadaj?cym szerokie wykorzystanie w ró?norodnych ga??ziach przemys?u. Najistotniejszym zastosowaniem w?gla jest wytwarzanie energii cieplnej. Dzi?ki spalaniu si? tego surowca powinno si? ogrza? rozmaitego rodzaju obiekty i uzyska? energi? wymagan? do ich o?wietlenia. Znakomita spó?ka BH Topaz poleca flotokoncentrat, jak równie? w?giel ekogroszek. Firma oferuje te? transport w?gla z kopalni, ma swoj? baz? przewozow? i roz?adunkow?. Spó?ka w wykonywaniu zlece? jest niebywale solidna, jej w?a?ciwe zaanga?owanie sprawi?o, i? jest najlepszym partnerem handlowym. Na stronie online s? umieszczone bardziej szczegó?owe informacje. Znakomita spó?ka BH Topaz poleca w?giel kamienny klientom z ca?ego kraju, funkcjonuje na polskim rynku ju? sporo lat, posiada wi?c ju? znacz?c? praktyk?.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 27, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Sprzeda? ekogroszku Cz?stochowa
Ekogroszek workowany z Cz?stochowy to starannie wyselekcjonowany w?giel o bardzo dobrych parametrach opa?owych. Wszystkie niezb?dne informacje o w?glu umieszczone zosta?y na jego opakowaniu. W?giel pakowany w worki jest niezwykle ?atwy w transporcie, dodatkowo jest on suchy w odró?nieniu od w?gla kupowanego na tony. Aby umie?ci? go np. w piwnicy wystarczy przenie?? worki, bez konieczno?ci u?ywania do tego celu ?opaty.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 8, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Kupujesz opa?? Najpierw przeczytaj
Tani opa? to tak?e jako?ciowo wysoki produkt. Na Opalowo.pl zobaczysz, jaki opa? wybra? do swojego pieca, ?eby bezpiecznie i ekologicznie ogrza? mieszkanie lub dom. Dobry opa? powinien by? kupowany tylko w sprawdzonych punktach sk?adowania opa?u. Dobrym opa?em jest w?giel, pellet, brykiet i coraz ch?tniej stosowany ekogroszek.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 12, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.