Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : druk wielkoformatowy]
Sort By :
1. Druk wielkoformatowy Wroc?aw
Drukarnia cyfrowa we Wroc?awiu mieszcz?ca si? przy ul. Ko?ciuszki 29, budynek D, III pi?tro. Druk kalendarzy, ulotek, ksi??ek, plakatów. Profesjonalne wykonanie - obs?uga zlece? w 24h.
Nasza drukarnia cyfrowa oferuje Pa?stwu druk kolorowy i czarno-bia?y na produkcyjnych maszynach Xerox.
Poza rewelacyjn? jako?ci? gwarantujemy doskona?e odwzorowanie kolorów, a co najwa?niejsze – niskie koszty druku ju? od pierwszego egzemplarza.

Kategoria:

Data wpisu: May 19, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Studio Supra - drukarnia cyfrowa
STUDIOSUPRA drukarnia cyfrowa i wielkoformatowa, drukowanie ulotek, kalendarzy, wizytówek, zaprosze? personalizowanych oraz inne us?ugi poligraficzne. Specjalizujemy si? równie? w reklamie zewn?trznej oraz druku ze zmiennymi danymi VDP. Je?eli nie masz materia?ów zle? nam przygotowanie publikacji do druku. Dzi?ki wysokiej klasy urz?dzeniom ??czymy zalety druku cyfrowego (mo?esz wydrukowa? zarówno 1 egzemplarz jak i kilka tysi?cy, a wszystko w ekspresowym tempie i bez dodatkowych kosztów zwi?zanych z przygotowalni?) i tradycyjnego druku offsetowego (wysoka jako?? wydruków).

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Drukarnia
Printnet jest drukarni?, która jest dostawc? us?ug druku cyfrowego, zadruku wielkich powierzchni przy wykorzystaniu technologii offsetowej, co pozwala na realizacj? zlecenia na druk od wizytówki przez foldery reklamowe, ulotki, ksi??ki i notatniki firmowe, do wydruków najwi?kszych plakatów. Bogaty park maszyn umo?liwia nam na realizacj? dowolnych zamówie? od pojedynczych wydruków po wielotysi?czne nak?ady. Szczegó?owy opis oferty znajd? Pa?stwo na naszej stronie internetowej, gdzie dok?adnie ka?da pozycja zosta?a scharakteryzowana. Równie? na stronie umie?cili?my kalkulator us?ug, który oblicza koszt zamówienia po otrzymaniu wszystkich danych

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Druk wielkoformatowy
Lenka to profesjonalne studio reklamy wizualnej. W zakres naszych propozycji wchodzi przede wszystkim oklejanie aut, druk wielkoformatowy, dekorowanie wn?trz oraz sporo innych dzia?a?, które pomog? si? Pa?stwu zareklamowa? w sposób nowoczesny. Cechujemy si? rzetelno?ci?, du?ym do?wiadczeniem oraz osobistym podej?ciem do konsumenta. Jeste?my w stanie dostosowa? si? do wszelkich wymaga?, niezale?nie od rodzaju wskazanej us?ugi oraz niezale?nie od Waszych mo?liwo?ci finansowych. Oferowane przez nas kasetony z dibondu, dekoracje wn?trz, druk wielkoformatowy jak i wszystkie inne przedsi?wzi?cia s? doceniane przez ludzi w ca?ym kraju. Je?eli wi?c interesuje Was oklejanie aut lub ka?da inna us?uga wizualna, zach?camy do wspó?pracy ze studiem Lenka. Kasetony ?wietlne z u?yciem najnowszych technologii, dotrzymywanie wyznaczonych terminów oraz nies?ychanie atrakcyjne ceny.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Tania drukarnia Wroc?aw
Zapraszamy do zapoznania z ofert? drukarni DPI, zajmuj?cej si? profesjonalnym drukiem offsetowym, cyfrowym oraz lateksowym, a tak?e produkcj? reklamow? du?ych nak?adów. Posiadamy atrakcyjne ceny, mo?liwo?? internetowego z?o?enia zamówienia oraz dostosowania wydruku do indywidualnych wymaga? i oczekiwa? klienta.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 19, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.