Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : drewniane]
Sort By :
1. Projekty domów gotowych
Projekty domów ARCHIGRAPH. Bezp?atny katalog 400 projektów domów jednorodzinnych, szeregówka, gara?e. Gotowe projekty domów. Na stronach firmy znajd? Pa?stwo prawdopodobnie naj?adniejsze projekty domów w Polskim internecie.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 22, 2009 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Schody drewniane Olsztyn
Wykonujemy proste schody drewniane jak i ekskluzywne schody, drzwi drewniane, okna a tak?e wyka?czamy wn?trza w drewnie. Ka?da nasza realizacja tworzy nie powtarzalne pi?kno drewna ze wzgl?du na r?cznie wyko?czone elementy, ?uki i detale, czego efektem jest styl tworz?cy harmoni? i luksus.
Pracuj?c z drewnem zawsze staramy si? ukaza? jego pi?kno i nie powtarzalno?? jakim stworzy?a je natura, dlatego te? pracujemy we wszystkich jego gatunkach i pod??aj?c za nowymi trendami wyginamy je, ??czymy z metalem, szk?em i kamieniem.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 26, 2010 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. trzonki drewniane
Firma " DREW-KIJ" produkuje swoje trzonki od 10 lat. Przez 10 lat naszej dzia?alno?ci zdobyli?my ogromne do?wiadczenie w produkcji kija drewnianego. Kije, które produkujemy s? zawsze najwy?szej jako?ci. Swoje wyroby produkujemy na nowoczesnych kijarkach dwug?owicowych, dzi?ki czemu otrzymujemy wysok? jako?? produktu w niskiej cenie. W ko?cowej fazie produkcji wszystkie kije s? dodatkowo szlifowane. Trzonki najwy?szej jako?ci w najni?szej cenie Celem firmy jest dostarczenie do klientów wyrobów jak najwy?szej jako?ci w jak najni?szej cenie. Wyroby firmy "DREW-KIJ" ciesz? si? du?ym uznaniem w?ród klientów. Ze wzgl?du na wysok? jako?? produktów posiadamy wielu sta?ych odbiorców.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 1, 2013 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Schody drewniane
Witryna jest stron? firmow? przedsi?biorstwa NKSchody, zajmuj?cego si? produkcj? schodów drewnianych i bolcowych z ró?nego rodzaju gatunków drewna. Firma oferuje indywidualne projekty, dostosowane do potrzeb klienta. NKSchody jest firm? zajmuj?c? si? projektowaniem oraz wykonawstwem schodów drewnianych. Firma oferuje najwy?szej jako?ci schody wykonane z rodzimych i egzotycznych gatunków drewna oraz nieszablonowe projekty.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 26, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Wynajem drewnianych domków handlowych straganów na imprezy plenerowe
Wynajem drewnianych domków handlowych straganów na imprezy plenerowe. Tel. 508587143
Wynajem - drewniane stragany i domki handlowe-wystawiennicze.
Pomagamy organizatorom imprez, jarmarków, targów, dni miast.
Dzia?a wypo?yczalnia - wynajmujemy, dostarczamy i montujemy budki,
stoiska i kramy we wskazanym miejscu.
Proponujemy tak?e ciekawych wystawców na imprezy plenerowe.

Po imprezie wszystko demontujemy i wywozimy.
Nasze s?owa kluczowe to: kiermasze,domki,wypo?yczanie,
stoiska,wynajem,stragany,drewniane,
kramy,namioty handlowe,zabudowa,jarmarki,handlowe,
targowe,kioski,jarmark,darmowe,do?ynki,
wypo?yczalnia,imprezy,po?yczanie,dni miast,
wynajmowanie,targi,festyny,plenerowe,

Kategoria:

Data wpisu: Feb 17, 2010 Odwiedzin: 3 Ocena: 4.00 Głosów: 1
Hot

Member Reviews Visitor Ratings

6. Okna PCV Szczecin
Strona szczeci?skiego przedstawiciela MS Wi?cej ni? OKNA.
Oferujemy najbardziej energooszcz?dne rozwi?zania w dziedzinie stolarki okiennej w Polsce.
Dostarczamy okna pcv/pvc/,drewniane i aluminiowe.
Zapewniamy fachowy i profesjonalny/poparty wieloletnim do?wiadczeniem/pomiar,monta? i serwis.
S?u?ymy rad? na ka?dym etapie Pa?stwa inwestycji.
Nasze ceny s? najni?sze na Pomorzu Zachodnim.
Mamy rozwi?zania które zapewni? Pa?stwu wszechstronny wybór.
Budujesz ? Remontujesz ?
Lepiej trafi? nie mog?e? !
Nasze wieloletnie do?wiadczenie,zdobyte miedzy innymi na bardzo wymagaj?cym rynku niemieckim jest
gwarancj? Waszego zadowolenia.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Meble woskowane
Producent mebli drewnianych stworzonych z ró?nych rodzajów drewna. W?ród propozycji meble sosnowe, d?bowe, bukowe. Mo?liwo?? realizacji indywidualnego projektu. Firma zapewnia wszystkie typy mebli: szafy, sto?y, ?ó?ka i pozosta?e. Szczególn? popularno?ci? wyró?niaj? si? ?ó?ka drewniane, odznaczaj?ca si? stabiln? budow? i komfortem u?ytkowania. W ofercie meble zaprojektowane w rozmaitym wzornictwie: tradycyjne i nowatorskie. Proces produkcji cechuje si? wyj?tkow? dba?o?ci? o ?rodowisko naturalne. Do konserwacji w miejsce lakieru stosuje si? ekologiczne woski i oleje. Dzi?ki tym sposobom meble s? bardzo trwa?e, a przy tym bezpieczne dla otoczenia.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. drzwi i schody drewniane pozna?
Zak?ad stolarski - Dariusz Czarnolewski. Nasz? specjalizacj? si? produkcja drzwi drewnianych na wymiar oraz w standardowych rozmiarach. Posiadamy kilkuletnie do?wiadczenie, ?wiadczymy us?ugi na najwy?szym poziomie zwi?zane z doradztwem, pomiarem, projektem, monta?em i wykonaniem. Zajmujemy si? równie? wytwarzaniem okien, schodów i pod?óg, balustrad, schodów samono?nych, na konstrukcji w?asnej i na beton.
Oferta:

Stolarka zewn?trzna:

* P?oty
* Tarasy
* Pergole
* Podbicia dachowe
* Elewacje
* Ma?e domki letniskowe
* Okna
* Drzwi

Stolarka wewn?trzna:

* Drzwi
* Schody na konstrukcji w?asnej
* Schody na beton
* Balustrady
* Antresole
* Pod?ogi z litej deski

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Domy szkieletowe
Firma PRO-EKO-ART ju? od prawie dwóch dekad z nies?abn?cym powodzeniem zajmuje si? budownictwem domów energooszcz?dnych. W swej ofercie prezentuje domy drewniane tworzone w technologii tradycyjnej, drewna klejonego jak te? jako domy szkieletowe. Zwa?ywszy na to ?e PRO-EKO-ART jest autorskim studiem wykonuj?cym us?ugi projektowe oraz wykonawcze, Klient na ka?dym etapie wykonywania konkretnej inwestycji powinien liczy? na profesjonaln? obs?ug? jak równie? pomoc. Ju? w czasie wybierania projektu architekt z firmy PRO-EKO-ART u?atwi wybra? lub te? zrealizowa? idealny jak te? stosowny projekt dla danego Klienta z Wroc?awia, regionu dolno?l?skiego, jak te? ca?ej Polski. Równie? opieka nad budowami oraz zarz?dzanie nimi, tak?e w przypadku domów ekologicznych, firma PRO-EKO-ART ?wiadczy na niezwykle wysokim poziomie, zapewniaj?c kompleksow? obs?ug?, z wyj?tkow? dba?o?ci? o detale.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Zabawki edukacyjne
Nasz sklep internetowydostarcza zabawki edukacyjne i inne instrumenty dla dzieci. Na naszej witrynie znajduj? si? s? dane teleadresowe. Posiadamy zabawki dla niemowl?t i nast?pnych grup wiekowych. W naszej gamie produktów znajd? Pa?stwo zabawki z drewna, drewniane dekoracje, pozytywki i instrumenty muzyczne. Szeroki wybór zabawek dla ma?ych dziewczynek i dla ma?ych ch?opców, ksi??ki dla ró?nych przedzia?ów wiekowych. Nasze przedmioty nadaj? si? do zabawy ale tak?e harmonizuj? edukacj? maluchów. Marka Goki cechuje si? ponadprzeci?tn? dok?adno?ci? wykonania i wysokogatunkowym drewnem. Cz??? zysków ze sprzeda?y marki ?'cause? jest zarezerwowana na pomoc najbiedniejszym i budow? szkó? dla dzieci z Trzeciego ?wiata, natomiast akcesoria firmy Anker spe?niaj? rygorystyczne obostrzenia ?rodowiskowe i maj? w?a?ciwo?ci d?ugowieczne.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Strony: 1 2 [Następna >]
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.