Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : dieta dukana]
Sort By :
1. Dieta dukana
Zaprezentowany na naszej stronie harmonogram ?ywieniowy, który czytelnik b?dzie móg? powoli przeanalizowa? pokazuje niezwykle profesjonalne podej?cie do zdrowego od?ywiania. Poprzez 4 fazy, jakie towarzyszy? b?d? osobie korzystaj?cej z diety przez ca?y okres jej stosowania mamy przygotowa? cia?o do funkcjonowania po zastosowaniu kuracji. W pierwszej fazie, która jest najci??sza zrzucamy jak najwi?ksz? liczb? kilogramów. W drugiej fazie wykorzystuj?c nieco s?absz? kuracj? dochodzimy do upragnionej przez nas wagi. Faza 3 powinna ustabilizowa? nasz organizm i w trakcie jej stosowania pozbywamy si? efektu jojo. Ostatni? faz? mo?emy natomiast stosowa? praktycznie do ko?ca ?ycia, gdy? nie jest ona zanadto utrudniaj?ca funkcjonowanie ka?dego dnia.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Dieta dukana - najzdrowsza dieta ?wiata
Wspó?cze?nie sporo osób, kobiet i m??czyzn zwraca uwag? na to co je. Coraz to cz??ciej stosuje si? zdrowy i aktywny styl ?ycia, który w du?ej mierze skupia si? na spo?ywaniu dietetycznych produktów. Mimo to nie ka?dy zdaje sobie z tego spraw?, i? spo?ywanie nawet tych zdrowych produktów nie musi prowadzi? do spadku wagi, a tym samym zatrzymania szczup?ej sylwetki. Istotn? rol? odgrywa?y zawsze kalorie, ale Dukan pokaza?, ?e nie liczy si? jedynie przekazywana ich ilo?? do organizmu. Bardziej wa?ne natomiast jest to, jakie maj? pochodzenie. Na tej podstawie zosta? opracowany rachunek kaloryczny, który w metodzie Protal stanowi wa?ny element. Wszystko na ten temat zamie?cili?my w naszym portalu, by ka?dy móg? zda? sobie spraw? jak dzia?a dieta autorstwa doktora Dukana.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Dieta Proteinowa
Jaka jest dieta proteinowa i dla kogo jest przeznaczona? Mog? j? stosowa? doros?e i zupe?nie zdrowe osoby. Kategorycznie zabroniona jest dla kobiet w ci??y i karmi?cych. Nie powinny jej stosowa? równie? nastolatki. Pomimo, ?e pozwala szybko schudn??, to jednak nie nale?y do diet najzdrowszych, poniewa? stosuj?c j? jest zachwiana harmonia dostarczania do organizmu sk?adników od?ywczych. W pierwszym etapie organizm jest w ogóle pozbawiony owoców i warzyw, których nie wolno w tym czasie spo?ywa?. Mo?e to mie? du?y wp?yw na zdrowie, poniewa? w warzywach znajduj? si? witaminy i b?onnik. Brak b?onnika mo?e powodowa? zaparcia. Mimo to polecamy diet? proteinow?. Stosowana z g?ow? jest bezpieczna i pozwala szybko i trwale zrzuci? kilogramy.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Dieta dukana - tylkodukan.pl
Na portalu o diecie dukana - www.tylkodukan.pl znajd? Pa?stwo wszystko czego potrzeba do rozpocz?cia odchudzania z planem protal.

W pierwszej kolejno?ci polecamy zapozna? si? z zasadami i opisami wszystkich faz diety dukana. Nast?pnie dobrze jest pozna? opinie i rady dietetyka, które znajduj? si? w sekcji "artyku?y".

Kiedy ju? zdecydujemy si? na diet?, warto?ciow? opcj? s? przepisy. Ich ró?norodno?? uchroni nasze odchudzanie od monotonii i znudzenia.

Na koniec proponujemy zapozna? si? z rankingiem aplikacji mobilnych i programów do zarz?dzania planem ?ywieniowym w diecie dukana!

Kategoria:

Data wpisu: Jul 27, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.